Nr.99 - Den nationale trivselsmåling 2018

Sagsnr.: 18/780

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

I foråret 2018 gennemførte folkeskoler og kommunale specialskoler i Fredensborg Kommune igen den nationale trivselsmåling. Resultaterne er nu tilgængelige for kommunen. 

 

Der orienteres om undersøgelsens resultater samt den videre proces på skolerne.

Sagsfremstilling og økonomi

Resultatet af den nationale trivselsmåling 2017 placerede Fredensborg Kommune som nr. 2 på en national top 10 liste over kommuner med skoler med størst trivsel. I 2018 opnår Fredensborg Kommune på kommuneniveau den samme gennemsnitsscore for trivslen overordnet set som i 2017. Det forventes derfor, at kommunen igen i år opnår et flot resultat på landsplan.

 

Da der endnu ikke foreligger resultater på landsplan, vil der i fremstillingen ikke blive sammenlignet med landsgennemsnittet. Til gengæld kan der sammenlignes med tidligere resultater fra skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.

 

Resultatgennemgang

Den kommunale svarprocent er i 2018 på 84 pct. Dette er lavere end i 2016 og 2017, hvor den kommunale svarprocent var på hhv. 94 pct. og 93 pct. Den lavere svarprocent kan muligvis tilskrives den meget diskussion af datasikkerhed og anonymitet i forbindelse med trivselsundersøgelsen og den nye mulighed for at forældre kan vælge at barnet besvarer undersøgelsen på papir eller helt undlader at deltage i undersøgelsen. En svarprocent på 84 pct. giver dog fortsat et rigtig godt grundlag for opfølgningsarbejdet på skolerne.

 

I den nationale trivselsmåling opdeles trivsel i temaerne ’Social trivsel’, ’Faglig trivsel’, ’Støtte og inspiration’ samt ’Ro og orden’.

 

  • Social trivsel omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.
  • Ro og orden omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen.

 

Trivselsresultater for 0. - 3. klasse

I 0.-3. kl. har trivslen overordnet set den samme gennemsnitsscore på 4,1 (på en skala fra 1 til 5) som de to sidste år.

 

 

2016

2017

2018

Trivsel

4,1

4,1

4,1

Social trivsel

4,2

4,3

4,2

Faglig trivsel

3,9

3,8

3,8

Støtte og inspiration

3,9

4,0

3,9

Ro og orden

3,9

3,9

3,9

Tabel 1 trivselsresultater for 0. – 3. klasse

Der er mindre udsving i temaerne social trivsel (fra 4,3 i 2017 til 4,2 i 2018) samt støtte og inspiration (fra 4,0 i 2017 til 3,9 i 2018). Da den overordnede trivselsscore ligger på niveau med de to foregående år, er der tale om mindre udsving.

 

 

Trivselsresultater for 4.-10. klasse

I 4.-10. kl. har trivslen overordnet set den samme gennemsnitsscore på 3,9 (på en skala fra 1 til 5) ligesom de to sidste år.

 

 

2016

2017

2018

Trivsel

3,9

3,9

3,9

Social trivsel

4,2

4,2

4,2

Faglig trivsel

3,9

3,9

3,9

Støtte og inspiration

3,4

3,5

3,4

Ro og orden

3,9

4,0

3,9

Tabel 2 trivselsresultater for 4. – 10. klasse

 

Der er mindre udsving i temaerne støtte og inspiration (fra 3,5 i 2017 til 3,4 i 2018) samt ro og orden (fra 4,0 i 2017 til 3,9 i 2018). Da den overordnede trivselsscore ligger på niveau med de to foregående år, er der tale om mindre udsving.

 

 

Den videre proces

Hver skole udarbejder handleplaner, der beskriver hvilke indsatser og hvordan den enkelte skole vil arbejde i det kommende år på baggrund af resultaterne. Handleplanerne gøres tilgængelige på skolernes hjemmesider.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

 

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Jf. verdensmål nr. 3: Sundhed og Trivsel

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

Der udsendes pressemeddelelse, når resultatet af den nationale trivselsmåling på landsplan foreligger.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.