Nr.98 - Evaluering af temamøde om inklusion i folkeskolen

Sagsnr.: 18/24844

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Evaluering af temamøde om inklusion i folkeskolen.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2018 er der planlagt to temamøder i Børne – og Skoleudvalgsmøder. Det første temamøde blev afholdt d. 10. september under temaet inklusion i folkeskolen.

 

Temamødet var opbygget med velkomst af næstformanden, en kort generel introduktion til de nationale anbefalinger til kommunernes arbejde med inkluderende læringsfællesskaber, faglige oplæg og afsluttende drøftelse.

 

De nationale anbefalinger er udarbejdet på baggrund af en ekspertgruppe, der i 2015 blev nedsat af Regeringen for at gennemføre et inklusionseftersyn på skoleområdet.

Ekspertgruppens arbejde resulterede bl.a. i en anbefaling om at gå bort fra målsætningen om at inkludere 96 pct. af alle elever, og i stedet have fokus på den enkelte elevs faglige progression og trivsel. Ekspertgruppens anbefalinger tager udgangspunkt i et fokus på at skabe læringsmiljøer med mulighed for faglig og social udvikling og trivsel for alle elever.

 

De nationale anbefalinger til kommunernes arbejde med inklusion på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger går således på at skabe inkluderende læringsfællesskaber, der skal omfatte alle børn og hele skolens læringsmiljø. Anbefalingerne tager således udgangspunkt i en udvikling væk fra et tidligere mere snævert fokus på elever med særlige behov og inklusion af enkeltindivider i den almene undervisning til indsatser, der skal komme alle til gode.

 

Med udgangspunkt i denne tænkning om udvikling af inkluderende læringsmiljøer blev deltagerne i temamødet præsenteret for en række forskellige faglige perspektiver på skolernes arbejde med inklusion.  Der blev endvidere givet en kort gennemgang af den tværfaglige samarbejdsmodel, som er grundstenen i samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet. Samarbejdsmodellen har eksisteret siden 2014 og justeres løbende senest med etablering af Møllevejens Skole.

 

Der var afsat en time til mødet. I forlængelse af de faglige oplæg var der forberedt en række spørgsmål til efterfølgende politisk drøftelse.

 

Med denne sag lægges op til, at udvalget evaluerer form og indhold samt drøfter perspektiverne for det videre arbejde med inklusion i udvalget.

 

I 2018 er der yderligere planlagt et temamøde om tidlig indsats og opsporing af udsatte børn i dagtilbud. Det afholdes forud for mødet i Børne og Skoleudvalget d. 12. november og er planlagt til at starte kl. 16.30.

 

På baggrund af erfaringerne fra temamødet i september afsættes 1,5 time til oplæg og politisk drøftelse, således at det ordinære møde starter kl. 18.

 

Temamødet planlægges afviklet efter samme model som temamødet om inklusion med en kort generel introduktion, faglige oplæg fra sundhedsplejen og dagtilbudsområdet samt afsluttende drøftelse. De faglige oplæg skal perspektivere arbejdet lokalt med tidlig indsats og opsporing af udsatte børn i dagtilbud i alderen 0 – 2 år.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

styrelsesvedtægten

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag nr. 1

Det er sejt at være dygtig

 

FNs verdensmål

 

4. Kvalitetsuddannelse

10. Mindre ulighed

Kompetence

Børne – og Skoleudvalget

Indstilling

At temamøde om inklusion i folkeskolen evalueres.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 09-10-2018

Temamødet blev evalueret. Udvalget ønsker, at temaet inklusion skal være et gennemgående tema i byrådsperioden. Emnet for næste temamøde fastholdes.