Nr.113 - Befordring - praksis og serviceniveau

Sagsnr.: 18/11557

 

Beslutningstema

Orientering om Fredensborg Kommunes praksis for tildeling af befordring til skoleelever i kommunens folkeskoler.

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeskolelovens bestemmelser om befordring:

Fredensborg Kommune forvalter elevers ret til befordring efter Folkeskolelovens §26. Det er en minimumsbestemmelse, og Byrådet kan til hver en tid vælge at prioritere et højere serviceniveau på området.

 

At forvalte befordringspligten efter §26 indebærer, at der er visse forhold, der skal være opfyldt for, at folkeskoleelever i Fredensborg Kommune får tilbud om betalt kørsel til og fra skole. Efter folkeskoleloven ydes befordring på baggrund af to kriterier: afstand og trafiksikkerhed.

 

Når det vurderes, om en elev er berettiget til betalt befordring, afgøres det efter den afstand, der er mellem elevens folkeregisteradresse og distriktsskolen. Grænserne for, hvornår Fredensborg Kommune er forpligtet til at yde befordring til elever, afhænger af elevens klassetrin sammenholdt med den opmålte afstand mellem skole og hjem.

 

Elever kan få betalt befordring, hvis de har længere skolevej end:

  • 2,5 km. (0.-3. klassetrin)
  • 6,0 km. (4.-6. klassetrin)
  • 7,0 km. (7.-9. klassetrin)
  • 9,0 km. (10. klasse)

 

I bekendtgørelse om befordring §2, uddybes det at: ”Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden af nærmeste offentligt tilgængelig vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller på knallert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og den nærmeste indgang til skolens område”. Der er ikke yderligere beskrivelse af krav til vejenes beskaffenhed.  

 

Elever, der har kortere vej til skole, skal ydes befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. Det er politiet, der i samarbejde med de lokale vejmyndigheder vurderer trafiksikkerheden.

 

Det gør vi i Fredensborg Kommune:

I Fredensborg Kommune forvaltes der efter ovenstående bestemmelser. Tildelingskriterierne kan findes på kommunens hjemmeside. Skolesekretærerne vejleder i vid udstrækning forældre, der ønsker at ansøge om befordring på baggrund heraf. Administrationen får ansøgninger til godkendelse og henvendelser ved tvivlsspørgsmål. Befordring tildeles for ét skoleår af gangen.

 

Til skoleåret 2018/19 har administrationen behandlet 134 ansøgninger om befordring. Heraf har 130 fået tildelt befordring og 4 har fået afslag. Alle fire afslag er givet, fordi afstandskriteriet ikke er opfyldt. Det ene afslag er efterfølgende, og før skoleårets start, ændret til en godkendelse, da vejarbejdet med den nye store rundkørsel i Humlebæk er trukket ud og således betyder, at der endnu ikke foreligger en ny trafikvejsvurdering baseret på de nye forhold.

 

Fredensborg Kommune har modtaget én klage over administrationens vurdering. Den omhandler to af de fire afslag, som vedrører søskende. Efter juridisk rådgivning og fysisk besøg på ruten, fastholder administrationen afslaget på baggrund af gældende regler.  

 

Afstanden fra hjem til skole beregnes digitalt via ruteberegner indstillet til cykel. Administrationen anvender enten google maps eller krak.dk, når ruten beregnes og henviser til den korteste rute under hensyntagen til veje der er vurderet som trafikfarlige. Hvis der indgår trafikfarlige veje på den givne rute, vurderes befordringsberettigelsen på baggrund af de gennemførte skolevejsvurderinger. Skolevejsvurderingerne foretages som nævnt af politiet i samarbejde med Fredensborg Kommune.

 

Vurdering af vejene er opdelt efter klassetrin, hvilket eksempelvis betyder, at veje, der er vurderet som trafikfarlige for elever til og med 4. klasse, ikke nødvendigvis er vurderet som trafikfarlige for ældre klassetrin. Når en vej vurderes, om den er trafikfarlig og hvilken klassificering der skal gælde, sker det på baggrund af følgende kriterier: Vejens udformning og indretning, trafikmængde (ÅDT), tilladt hastighed, lastbilandel, vejens bredde, stitype, krydsningsfaciliteter, fortov, rabat, antal uheld, trafiktæthed etc. De forskellige data indgår i en vurdering, der er baseret på et samlet skøn af de faktuelle forhold og en besigtigelse af vejmyndighed og politi. Det er de samme regler, der gælder i hele landet.

 

Med afsæt i Byrådets arbejdsgrundlag og pejlemærket ’Det skal være nemt og sikkert, at komme frem’ arbejder administrationen fortsat på at tilbyde en sammenhængende, sikker og tryg infrastruktur for elever, der skal til og fra skole. Hver elevs rute til og fra skole er forskellig. Særligt for elever, bosiddende i landområdet, er afstandene større og stinettet mindre udbygget, hvorfor det særligt er elever i Fredensborg Skoles distrikt, der ydes befordring.

 

Fredensborg Kommune igangsætter løbende vurderinger af hvilke veje, der er trafikfarlige i forhold til elevers befordring. Det kan ske på baggrund af aktuelle behov, eller hvis der er sket større trafikale ændringer på en strækning. Hvis ikke der er sket trafikale ændringer, er den allerede gennemførte trafikvurdering gældende. Oversigten over trafikfarlige veje kan findes på Fredensborg Kommunes hjemmeside. 

 

Vejens beskaffenhed:

I administrationens vurdering af ruten tages der ikke særskilt hensyn til, hvorvidt ruten eller dele af ruten sneryddes, er oplyst, eller om der er andre tryghedsskabende elementer på ruten. Administrationen henviser til veje og stier med minimum grusbelægning. Med eksisterende værktøjer og infrastrukturelle forhold er det ikke muligt at sikre ruter, der for alle elever eksempelvis sneryddes,eller er oplyste. Det vil kræve en væsentlig ændring af kommunens serviceniveau og/eller store investeringer i infrastrukturen særligt i landområdet. 

 

Google Maps eller Krak.dk er efter samråd med kommunens vejmyndighed administrationens bedste og mest effektive tilgængelige værktøj til ruteberegning. Hverken sneregulativet, kommunens Web-GIS kort med offentlige stier eller andre tilgængelige oversigter vurderes brugbare at administrere efter.

 

Transportformer:

Når administrationen har godkendt en ansøgning om befordring, tages der stilling til, hvilken type transportform Fredensborg Kommune kan tilbyde. Hvis det er muligt at tage offentlig transport, får eleven tildelt et rejsekort. Denne løsning er den billigste. I skoleåret 2018/19 svinger udgiften for hele skoleåret mellem 1.830 kr. for den billigste elev og 3.435 kr. for den dyreste elev afhængig af antal zoner.

 

Hvis der ikke er tilgængelig offentlig transport, visiteres eleven til rutekørsel, hvor eleven hentes og bringes fra sin bopæl til skole og hjem igen. Denne type befordring opgøres pr. måned. Udgiften i september måned 2018 varierer mellem 2.930 kr. for den billigste elev og 7.927 kr. for den dyreste elev pr. måned, svarende til en årsudgift på mellem 29.300 kr. og 79.270 kr.

 

I skoleåret 2017/18 var den samlede udgift til befordring af elever i folkeskolen internt i kommunen i alt 3.657.150 kr. I skoleåret 2017/18 fik 131 børn tildelt befordring, hvilket svarer til en gennemsnitlig udgift på 27.917 kr. pr. befordret elev pr. år. Heraf fik 40 børn rejsekort med en gennemsnitlig pris pr. elev på 2.159 kr. pr. år. 91 elever fik tildelt rutekørsel med en gennemsnitlig udgift pr. elev på 39.239 kr. pr. år.

 

Udgifter til befordring tages fra den samlede økonomiske ramme til skolerne.   

 

Movia varetager den samlede befordring i Fredensborg Kommune. Movia ejes af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i dækningsområdet. Selskabet står for at udbyde kørsel i fællesskab med andre kommuner, så priserne på befordringsydelserne er så økonomisk fordelagtige for kommunerne som muligt.

 

På skoleområdet varetager Movia kørslen via to underleverandører; VBT og HB-Care der har vundet udbuddet og står for den daglige ruteplanlægning og kørsel. Det er ikke Fredensborg Kommunes busser, og der er derfor ikke tale om egentlige skolebusser, hvor kommunen råder over alle pladser. Fredensborg Kommune køber plads i bussen til de enkelte elever, der opfylder ovenstående kriterier. Det betyder, at der kan være samkørsel med elever/borgere fra andre skoler. Det er det enkelte busselskab, der står for at planlægge kørslen i forhold til de passagerer, der er visiteret til kørslen.

 

Samlet set vurderer administrationen, at aftalen med Movia fungerer efter hensigten og tilgodeser Fredensborg Kommunes behov.   

 

Serviceniveau:

Fredensborg Kommunes serviceniveau på området følger i dag bestemmelserne i folkeskoleloven. §26 er en minimumsbestemmelse og forhindrer ikke kommunen i at yde befordring i videre omfang.  Byrådet har mulighed for at beslutte et højere serviceniveau end det nuværende. Viden om hvor mange forældre, der henvender sig med ønske om befordring ud fra gældende regler og hvilken befordringstype, de ønsker, ligger hos skolerne. Administrationen har ikke på det foreliggende grundlag umiddelbart mulighed for at vurdere, hvor meget det i givet fald vil koste at øge serviceniveauet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål nr. 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Det skal være nemt og sikkert at komme frem

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget er enigt om, at erfaringer med den nuværende kørselsordning skal inddrages i det kommende udbud for at sikre en mere hensigtsmæssig og fleksibel kørselstilrettelæggelse.