Nr.112 - Specialundervisning - forventet regnskab 2018 pr. september måned

Sagsnr.: 18/2823

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om forventet regnskab 2018 for Specialundervisning opgjort pr. ultimo september 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Den økonomiske opfølgning er lavet på baggrund af prognosearket for specialundervisning opgjort pr. ultimo september 2018.

 

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, forventes forbruget til specialundervisning i 2018 at være 55,287 mio. kr., hvilket svarer til forventningen pr. maj måned jf. masterplanen for specialundervisning 2018-2022 (sag nr. 68 BSU 20/8 2018).

 

Tabel 1 Forventede udgifter i 2018 fordelt på kategorier (1.000 kr.)

 

Regnskab 2017

2018 pr. ultimo maj

2018 pr. ultimo september

Specialskoler inkl. fritidstilbud

31.992

32.279

32.268

Dagbehandling

7.810

8.457

9.152

Opholdssteder m. intern skole

1.065

2.250

2.185

Døgninstitutioner m. intern skole

3.863

3.697

3.439

Befordring

5.057

5.112

5.146

Øvrige[1]

3.009

2.698

2.808

Forventet nytilgang

0

732

289

I alt

52.796

55.225

55.287

Regnskab 2017 er omregnet til 2018 pl.

 

Tabel 2 nedenfor viser, at der pr. ultimo september måned forventes et merforbrug i 2018 på ca. 4,2 mio. kr., når der indregnes tilbagebetaling fra en specialskole vedr. perioden 2012-2017, tilbagebetaling til Helsingør Kommune vedr. år 2015 samt reserveret budget på det almene skoleområde.


Tabel 2 Forventet merforbrug 2018 pr. ultimo september 2018 (1.000 kr.)

 

2018

Forventet regnskab

55.218

  Forventet forbrug jf. tabel 1

55.287

  Engangstilbagebetaling fra specialskole[2]

-414

  Engangstilbagebetaling til Helsingør Kommune[3]

345

Samlet budget

50.977

  Budget

49.977

  Reserveret budget på det almene skoleområde[4]

1.000

Forventet merforbrug

-4.241

 

I budgetrevisionen pr. 30. juni 2018 var forventningen, at merforbruget til specialundervisning kunne afholdes indenfor det samlede politikområde 6 – Skole. I budgetrevisionen pr. 31. oktober 2018 vil det fremgå, om det forventede merforbrug fortsat kan afholdes inden for den samlede ramme.

 

Tabel 3 nedenfor viser antal helårsbørn i 2017 og forventningen til antal helårsbørn i 2018 pr. ultimo maj måned og pr. ultimo september måned fordelt på de fire hovedkategorier indenfor specialundervisning.

 

Som det fremgår af tabellen, er forventningen til antal helårsbørn i 2018 steget med netto 2 børn siden forventningen i masterplanen opgjort pr. ultimo maj måned. Antal helårsbørn i dagbehandling er steget med 3 helårsbørn, hvilket især skyldes, at flere er visiteret til spor V og spor X på Møllevejens Skole. Denne udvikling er i overensstemmelse med én af indsatserne i masterplanen, hvor de elever der visiteres til dagbehandlingstilbud, så vidt muligt skal visiteres til det kommunalt nyoprettede behandlingstilbud på Møllevejen. Forventningen til antal helårsbørn på døgninstitutioner med intern skole er siden forventningen pr. maj måned faldet med 1 helårsbarn.

 

Tabel 3 Antal helårsbørn indenfor fire specialundervisningskategorier i 2017 samt forventningen til 2018 pr. maj og pr. september (1.000 kr.)

 

2017

2018 pr. ultimo maj

2018 pr. ultimo september

Specialskoler

68

69

69

Dagbehandling

32

33

36

Opholdssteder m. intern skole

3

6

6

Døgninstitutioner m. intern skole

11

10

9

I alt

114

118

120

Tabellen indeholder ikke antal elever, der går på efterskoler (8 helårsbørn pr. ultimo september 2018).

 

Som det fremgår af tabel 4 nedenfor, er de forventede enhedspriser i 2018 for tre af de fire kategorier steget marginalt siden forventningen pr. maj måned. Den forventede enhedspris for opholdssteder med intern skole er faldet marginalt.

 

Det skal bemærkes, at den generelle stigning i enhedspriserne (fra år 2017) ikke skyldes en stigning i selve taksterne (der er kun en lille stigning for enkelte tilbud), men at flere af de nyvisiterede børn/unge er i dyrere tilbud sammenlignet med de børn/unge, der er stoppet. Derudover opkræves der antalsmæssigt flere tillægsydelser for flere af de nyvisiterede børn/unge sammenlignet med tidligere.

 

Tabel 4 Enhedspriser indenfor fire specialundervisningskategorier i 2017 samt forventningen til 2018 pr. maj og pr. september (1.000 kr.)

 

2017

2018 pr. ultimo maj

2018 pr. ultimo september

Specialskoler ekskl. fritidstilbud

421

421

427

Dagbehandling

244

253

256

Opholdssteder m. intern skole

335

348

342

Døgninstitutioner m. intern skole

351

386

387

Enhedsprisen i 2017 er omregnet til 2018 pl.

[1]Kategorien Øvrige dækker primært over kost/specialefterskoler, § 20.2 midler andre kommuner samt hjemmeundervisning.

[2] En specialskole har fejlagtigt opkrævet Fredensborg Kommune for en SFO-plads for en specialskoleelev fra Fredensborg Kommune. Eleven har ikke benyttet SFO pladsen i den periode, der er opkrævet betaling for (perioden 1. august 2012 til april 2018). Specialskolen har primo maj tilbagebetalt 0,414 mio. kr.

[3] Der er opkrævet 0,345 mio. kr. fra Helsingør Kommune vedr. manglende fakturering for andet halvår af 2015 for 2 børn på Grydemoseskolen i Helsingør.

[4] Skolerne valgte i forbindelse med ressourceudmeldingen for 2018 at reservere 1 mio. kr. til at imødegå den forventede udfordring på specialundervisningen. Dette budget er nu overført til specialundervisningsbudgettet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

4. Kvalitetsuddannelse

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.