Nr.111 - Evaluering af omlagt tilbud til nyankomne tosprogede elever

Sagsnr.: 18/19943

 

Beslutningstema

Orientering om evaluering af modellen for modtagelse af tosprogede direkte i normalklasserne.

Sagsfremstilling og økonomi

Frem til skoleåret 2017/2018 startede nyankomne tosprogede elever i en modtageklasse på Humlebæk Skole. Her fik de dels undervisning i dansk som andetsprog i op til to år, afhængigt af den enkelte elevs forudsætninger og behov, og dels undervisning i udvalgte fag som matematik og kreative fag. Efter forløbet i modtageklassen blev eleverne indskrevet på den distriktsskole, de hørte til, og i den klasse, der modsvarede deres sproglige og faglige niveau.

 

I december 2016 besluttede Byrådet at omlægge tilbuddet, så alle flersprogede børn og unge i kommunen indskrives direkte i kommunens skoler. Formålet med den nye model var at få integreret eleverne så hurtigt som muligt i deres lokalmiljø fremfor først at samle alle i centrale modtageklasser.

 

Den ændrede praksis betyder, at flersprogede børn og unge indgår i skolernes almene læringsmiljø på lige fod med alle andre børn, samtidig med, at de modtager støtte i dansk som andetsprog enten som støtte i eller uden for den almene undervisning.

 

Undervisningen i dansk som andetsprog tilrettelægges med udgangspunkt i de elever, som kommer til skolen. Nogle skoler har modtaget flere elever og har kunnet oprette hold, mens andre skoler har modtaget få nyankomne elever, og derfor i højere grad tilrettelægger undervisningen som enkeltmandsundervisning. Timetallet varierer tilsvarende noget, idet elever på hold typisk modtager flere ugentlige timer end elever, som får enkeltmands­undervisning.

 

Som et led i omlægningen har Fredensborg Kommune i samarbejde med UCC afholdt kurser i modtagelse og inklusion af elever uden forudgående danskkundskaber. Derudover har der været afholdt kurser for vejledere om modtagedansk i fagene. Alle skoler har haft mulighed for at sende medarbejdere på kursus.

 

Siden modtageklasserne blev nedlagt i 2016, er i alt er 77 tosprogede elever blevet indskrevet i kommunens folkeskoler, heraf 72 helt nyankomne elever uden forudgående danskkundskaber samt fem elever, som først var i modtageklasse i en kortere periode.


 

Eleverne indskrives på deres distriktsskole i forhold til, hvor de er bosat, og det fordeler sig som følger på skolerne:

 

Skole

Antal nyankomne elever

2016- 1. halvår 2018

Kokkedal

31

Nivå

21

Langebjerg

1

Humlebæk

10

Endrup

5

Fredensborg

9

I alt i perioden

77

 

 

Aldersmæssigt er lidt over halvdelen af eleverne startet i skolernes 0.-3. klasse, mens cirka en fjerdedel er startet i henholdsvis 4.-6. klasse og i 7.-9. klasse. Derudover begyndte i alt ni elever på 9. klassetrin og ældre i et IU-forløb (internationale ungdomsklasser) i perioden.

 

Nyankomne tosprogede elever - definition

Begrebet nyankomne tosprogede elever dækker over alle elever, som kommer til Fredensborg Kommunes skoler uden forudgående kendskab til dansk. Eleverne kommer fra mange forskellige lande og forskellige modersmål samt forskellig skolebaggrund.

 

I perioden har skolerne modtaget elever fra Syrien, Irak, Irak, Mozambique, Indien, Pakistan, Schweitz, Spanien, Portugal, Tjekkiet, Bulgarien, Estland, Rumænien, Polen, Makedonien, Island, Grønland, Rusland, Malaysia og Filippinerne.

 

Evaluering

Over sommeren 2018 er modellen blevet evalueret af skolernes DSA (dansk som andetsprog)-netværk, der består af lærere og ledere. En beskrivelse af modellen sammen med DSA-netværkets refleksioner blev efterfølgende udsendt til skolebestyrelserne til udtalelse. Det fælleskommunale elevråd har også drøftet den nye model.

 

Der er overvejende positive tilbagemeldinger på den nye organisering af tilbuddet, samtidig med at det opleves som en stor inklusionsopgave. Det fremgår, at eleverne bliver hurtigere integreret. Der er en positiv vilje blandt eleverne til at byde de nye kammerater velkommen og en nysgerrighed i forhold til deres liv og baggrund.

 

Der lægges vægt på, at modtagelsen og især samarbejdet med familien/forældrene er vigtigt for elevernes gode oplevelse af skolestarten.

 

I forhold til undervisningen af elever, der slet ikke kan tale dansk, er der gode erfaringer med at inddrage praktiske elementer i undervisningen, ligesom det gør en positiv forskel, når det er muligt at have to voksne i klassen. Brug af relevante apps på iPads opleves virkningsfuldt både i forhold til eleverne og til forældrene.

 

Der er grund til særlig opmærksomhed omkring elevernes relationer til deres nye kammerater. Her peger elevrådets drøftelse på, at der er gode muligheder for at inddrage eleverne i f.eks. buddy-ordninger eller andet. Der peges også på behov for fokus på elevernes fritidsliv, blandt andet med hjælp fra den kommunale Fritidsbutik, som opleves som en god løftestang.

 

Det fremgår, at det generelt er lettest for de yngre elever at finde sig til rette i skolen, lære sproget og få gode relationer til kammeraterne. For de ældre elever er der større udfordringer pga. det faglige niveau og det højere abstraktionsniveau i undervisningen. For elever, der samtidig har faglige huller fra tidligere skolegang, opleves det ekstra vanskeligt.

 

Skolerne giver udtryk for, at der fortsat er behov for kompetenceudvikling af lærere til at varetage undervisningen i basisdansk og dansk som andetsprog for at være mindre sårbare overfor sygemeldinger og jobskift.

 

Administrationens bemærkninger

For fortsat at styrke undervisningen af de nyankomne tosprogede elever, peges der på følgende opmærksomhedspunkter:

 

Nyankomne tosprogede elever i de ældste klasser kan have svært ved at opnå tilstrækkeligt fagligt niveau til at kunne tage en afgangsprøve. En mulighed er derfor, at de tilbydes et mere målrettet forløb, hvor der er omfattende sprogundervisning sammen med faglig undervisning relateret til folkeskolens afgangsprøver. En del af de ældste nyankomne er i dag henvist til sådanne forløb i internationale ungdomsklasser i Helsingør og København (IU-forløb).

 

Administrationen undersøger i øjeblikket, om det er praktisk og økonomisk muligt at oprette et IU-forløb i regi af Fredensborg Kommunes egen ungdomsskole, hvor eleverne halvdelen af dagen får IU-undervisning i dansk sprog og forskellige basisfag, mens de deltager i deres egen klasse på distriktsskolen den anden halvdel af dagen. Forløbet skal kunne rumme de elever, som i dag går i skole i Helsingør eller København, samt elever, som fremover begynder deres skolegang i 8. eller 9. klasse. Formålet vil være, at de her vil kunne få et mere intensivt og målrettet forløb forud for en ungdomsuddannelse. Modellen giver samtidig eleverne mulighed for at etablere sociale relationer i deres nærmiljø.

 

Der har de seneste år været udbudt kurser for kommunens lærere i basisdansk og dansk som andetsprog. Evalueringen viser, at det er vigtigt, at lærerne også fremover får den fornødne uddannelse.

 

På baggrund af evalueringen vil administrationen det næste år følge arbejdet med de nyankomne elever tæt, herunder understøtte erfaringsopsamling og -udveksling og eventuel løbende justering af model, ressourcetildeling og kompetenceudvikling.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Det 4. mål i FN’s verdensmål handler om ’God uddannelse’, mens det 10. mål har overskriften ’Mindre ulighed’.

I det første mål i Byrådets arbejdsgrundlag, ”Det er sejt at være dygtig”, står der, at ’alle børn fra 0 til 17 år skal udvikle deres potentiale bedst muligt’ og at ’børn og unge med faglige og sociale udfordringer skal have lige muligheder for at mestre eget liv, gennem tidlige indsatser med fokus på relationer og netværk.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

Der udarbejdes en pressemeddelelse

Indstilling

 

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Bemærkninger fra Fredensborg Lærerkreds indgik i behandling af sagen.