Nr.109 - Revideret udkast til program for studietur

Sagsnr.: 18/15909

 

Beslutningstema

Godkendelse af revideret program for studietur i foråret 2019 med afsæt i Byrådets arbejdsgrundlag og pejlemærket ’Det er sejt at være dygtig’.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund:

På mødet den 20. august 2018 (sag nr. 69) besluttede Børne- og Skoleudvalget: ”Udvalget ønsker på et kommende møde at få forelagt et revideret oplæg til studietur, der ikke

omfatter København og med en uddybende beskrivelse af det indholdsmæssige i turen inden

endelig stillingtagen.

Udvalget besluttede, at tidspunktet for studieturen bliver 22. – 24. maj 2019.”

 

Administrationen har udarbejdet et reviderede forslag til program (bilag 1).

 

 

Studieturens formål og tema:

Formålet med studieturen er at give udvalgsmedlemmerne faglig inspiration og viden til udvalgsarbejdet i byrådsperioden 2018-21. Mere konkret kan studieturen bidrage med inspiration og viden om muligheder i forbindelse med fremtidens dagtilbud- og skoleudvikling, både pædagogisk, fagligt og i forhold til de bygningsmæssige rammer.

 

Overskriften for studieturen er ’Det er sejt at være dygtig’, der er udvalgets primære pejlemærke i Byrådets arbejdsgrundlag 2018-21.

 

Programmet er sammensat med elementer, der på forskellig vis giver perspektiver på, hvordan elever udvikler deres potentiale bedst muligt, hvad der skaber kvalitet i det pædagogiske og faglige læringsmiljø, og hvordan de fysiske rammer kan bidrage til optimale vilkår for læring, trivsel og bevægelse. Renovering, til- og nybyggede faciliteter kan på forskellig vis understøtte og inspirere til læring, bevægelse, fællesskab og flerfunktionalitet. Input fra studieturen kan understøtte de fremtidige politiske beslutninger i relation til det ambitiøse program Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune og generelt bidrage til den løbende udvikling af den faglige kvalitet i kommunens dagtilbud og skoler.   

 

Deltagere og økonomi:

Deltagerne på studieturen vil være Børne- og Skoleudvalgets ni medlemmer samt Borgmester Thomas Lykke Pedersen. Desuden vil direktøren og centerchefen for området deltage fra administrationen.

 

Jf. Økonomiudvalgets beslutning om principper for studieture, afholdes udgiften til studieture af kontoen for udvalgsrejser. Den maksimale pris pr. deltager må ikke overstige 15.000 kr. alt inklusive, herunder rejseomkostninger, overnatning, forplejning, drikkevarer, gaver og eventuelle diæter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Det 4. mål i FN’s verdensmål handler om ’God uddannelse’. Pejlemærkerne ”Det er sejt at være dygtig” og ”Bygninger og byrum skaber liv” i Byrådets arbejdsgrundlag er begge visioner, der understøttes af studieturens foreslåede programpunkter.

Kompetence

Børne – og Skoleudvalget

Indstilling

 

  1. At programpunkter for studieturen i perioden onsdag d. 22. maj – fredag d. 24. maj 2019 principgodkendes.

 

  1. At administrationen bemyndiges til at detailplanlægge det endelige program.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 godkendt.