Nr.108 - Opdatering af styrelsesvedtægten for områdeinstitutioner

Sagsnr.: 18/19979

 

Beslutningstema

Revidering af områdestyrelsesvedtægten har været udsendt i høring i områdeinstitutionerne som konsekvens af ny dagtilbudslov behandlet i Børne – og Skoleudvalget d. 20. august 2018 (sag nr. 73).

 

Som konsekvens af ændret organisering i områdeinstitutionerne jf. budgetforlig 2019-2022 om etablering af SFO / SFO II er der behov for en yderligere revidering af styrelsesvedtægten. Det skal besluttes, at det ajourførte forslag til styrelsesvedtægt skal sendes i høring i områdeinstitutionernes bestyrelser inden endelig godkendelse.

 

De kommende bestyrelser for 0-5 års institutioner får en ændret opgave fra 1. januar 2019, som der er behov for, at være i dialog om. Det skal besluttes, hvordan dialogen skal foregå.

Sagsfremstilling og økonomi

De foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten er både konsekvensrettelser i forhold til ændringerne på baggrund af ny dagtilbudslov samt ændringer i organiseringen, som følge af budgetforlig 2019-2022, hvor fritidshjem og – klubber omdannes til SFO/SFO II pr. 1. januar 2019.

 

Høringsrunde efter BSU 20.8 2018

Efter første høringsfrists udløb er der modtaget svar fra én områdebestyrelse, der udtrykker bekymring for: ”… at i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få valgt en forældrerepræsentant/suppleant i hver institution og der i disse tilfælde ikke er mulighed for i stedet at vælge en ekstra forældrerepræsentant/suppleant fra en anden institution, hvor flere forældre ønsker at stille op, kan vi komme til at udelukke forældre med engagement fra muligheden for at deltage i bestyrelsesarbejdet samt at det samlede antal forældrerepræsentanter derved bliver lavere end tiltænkt i styrelsesvedtægten.”

 

Administrationen har indarbejdet ny tekst i §3, stk. 1 og 2 for at imødekomme denne problemstilling.

 

Nyt forslag til styrelsesvedtægt til godkendelse

Valget til områdebestyrelsen foregår jf styrelsesvedtægten i 4. kvartal. Da organisationsændringen til SFO og SFOII sker pr. 1. januar 2019 er valghandlingen i til områdebestyrelsen i 2018 rykket til 1. kvartal 2019.

 

Administrationen foreslår med udgangspunkt i beslutningen om etablering af SFO /SFO II pr. 1. januar 2019 følgende ændringer jf. nedenfor til styrelsesvedtægten. Ændringerne er redaktionelle i forhold til udkastet, der har været i høring og kan ses til sammenligning i bilag 1.

 

I indledningen:
Styrelsesvedtægten omfatter områdeinstitutioner for aldersgruppen 0-5 år

 

§3, stk. 2, sidste afsnit:
Der vælges 1 medarbejderrepræsentant for henholdsvis dagpleje/vuggestue og børnehave på tværs af områdeinstitutionen

 

§4, stk. 5:
I det tilfælde, at alle repræsentanter i bestyrelsen er nyvalgte, sidder den halvdel, der repræsenterer dagpleje/vuggestue i en periode på 2 år, mens repræsentanter for børnehave sidder for 1 år.

 

§4, stk. 8:
Hvert år vælges der medarbejderrepræsentanter; en valgperiode varer i 2 år. Såfremt alle repræsentanter er nyvalgte, sidder de, der repræsenterer dagpleje/vuggestue, i en periode på 2 år, mens repræsentanter for børnehave sidder for 1 år.

 

§10, stk. 3, de to nederste bullits ændres til:

-          institutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud, fra dagtilbud til SFO.

-          hvordan ressourcer i lokalsamfundet kan bringes i spil med henblik på at skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud.

 

Ny høring af udkastet til ny styrelsesvedtægt for områdeinstitutioner 0-5 år

Områdebestyrelsernes opgave bliver ændret pr. 1. januar 2019, hvor områdebestyrelsen skal varetage 0-5 års området. Administrationen anbefaler, at den redigerede styrelsesvedtægt sendes i høring i områdebestyrelserne inden endelig godkendelse. Høringsperioden bliver 13.11 – 3.12 2018, hvorefter sagen fremlægges til endelig politisk godkendelse i januar 2019.

 

Der er behov for dialog med områdebestyrelserne om den ændrede opgave for områdebestyrelserne. Administrationen anbefaler, at der tilrettelægges et møde i 2. kvartal 2019 med områdebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget, hvor denne dialog kan foregå

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At forslag til ny områdestyrelsesvedtægt (bilag 1) sendes i høring i områdebestyrelserne i perioden 13.11 – 3.12 2018 inden endelig politisk godkendelse januar 2019.
  2. At der tilrettelægges et møde i 2. kvartal 2019 for en dialog om den ændrede bestyrelsesopgave

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 godkendt.