Nr.106 - Bøgegårdens fritidstilbud i den nye struktur

Sagsnr.: 18/26327

 

Beslutningstema

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforlig 2019-2022 at omdanne fritidshjem og –klubber til SFO/SFO II pr. 1. januar 2019.

 

Der skal tages stilling til, hvordan den selvejende institution Bøgegården fremadrettet skal indgå i den nye struktur.

Sagsfremstilling og økonomi

I forligsteksten til budgetforlig 2019-2022 står: ”Kommunen vil i 2018 optage drøftelser med den selvejende institution Bøgegården med henblik på at nå en aftale om institutionens fritidstilbud i den nye struktur.”

 

For den samlede omlægning af institutionerne i kommunen til SFO gælder endvidere ”Budgetforligspartierne understreger, at omlægningen til SFO og SFOII vil ske med samme pædagogiske kvalitet i tilbuddene og med den nuværende personalesammensætning og daglige ledelse”

 

Administrationen indledte i begyndelsen af oktober 2018 drøftelser med Bøgegården om forskellige mulige modeller. Forberedelsen af denne sag er således sket i tæt samarbejde med Bøgegården. Sagsfremstillingen er alene administrationens.

 

Bøgegården har under drøftelserne klart tilkendegivet et ønske om at forblive en samlet enhed i sin nuværende konstruktion og på de nuværende vilkår, alternativt godkendes som privat institution.

 

For administrationen har det med afsæt i den besluttede økonomiske besparelse i budgetforliget ved omlægningen til SFO og et ønske om ligestilling af borgerne været en forudsætning at de opstillede løsningsmodeller medfører et ensartet kommunalt tilskud og en ensartet forældretakst (for aldersgruppen).

 

Bøgegården har arbejdet konstruktivt med i forsøget på at opfylde disse forudsætninger og er opmærksomme på udfordringen med en model, hvor forældrebetalingen hos dem vil være anderledes end SFO-takst.

 

Administrationen har med afsæt heri drøftet fire modeller med Bøgegården. Imidlertid er det alene modellen, hvor Bøgegårdens fritidshjem og –klub omdannes til hhv. SFOI og SFOII, der sikrer at såvel forældretakst som kommunalt tilskud forbliver ensartet. Og en omdannelse til SFOI og SFOII kan alene ske gennem en kommunalisering.

 

En model, hvor Bøgegården forsætter som selvejende institution vil indebære lavere forældrebetaling og evt. højere kommunalt tilskud for både fritidshjem og –klub end i de kommunale SFO’er. I en model, hvor Bøgegården etableres som et privat tilbud vil kunne aftales samme kommunale tilskud og forældretakst for fritidshjemdelen som i den kommunale SFOI, men for fritidsklubdelen vil forældretaksten blive lavere end i kommunens SFOII.

 

De fire modeller, der er fremkommet og drøftet i dialogen med Bøgegården og konklusionerne ovenfor er uddybet herunder. De fire modeller er:

 

1)     Bøgegården vedbliver med at være selvejende fritidshjem og –klub

2)     Bøgegården bliver en privat institution (vuggestue, børnehave, fritidshjem, fritidsklub)

3)     Bøgegårdens fritidshjem og –klub bliver kommunale.

4)     at Bøgegården indgår kontrakt med Kokkedal skole, hvor SFO-opgaven udliciteres helt eller delvis til Bøgegården.

 

 

 

Model 1

Bøgegården vedbliver med at være selvejende institution

I denne model fastholdes Bøgegården i sin nuværende organisation. Driftsoverenskomsten kan udvides med forpligtende aftaler vedr. samarbejdet mellem skole og fritidshjem/fritidsklub (Skanderborg-modellen), hvor det aftalemæssigt sikres at Bøgegårdens tilbud lever op til samme kvalitets- og samarbejdskrav som der stilles til de kommunale institutioner.

 

-         Forældrebetalingen kan jf. Dagtilbudsloven ikke overstige hhv 30pct. og 20pct., dvs. at der for forældre i Kokkedal vil være differentierede forældretakster.

-         Det kommunale tilskud kan sættes ned til samme niveau som for hhv. SFOI og SFOII, men det vil indebære et yderligere fald i forældrebetalingen.

-         Modellen giver øget valgfrihed for borgerne både for så vidt angår kvalitet som takst.

 

Administrationens bemærkninger:

-         Bøgegården er i dag et populært tilbud for en stor del af fritidsbrugerne i Kokkedal, ikke mindst på klubdelen.

-         Modellen vil give øgede valgmuligheder gennem en større diversitet og mangfoldighed i tilbuddene til borgerne.

-         Modellen forudsætter, at et gensidigt forpligtende samarbejde etableres mellem bestyrelse og ledelse af Bøgegården, Kokkedal skole og administrationen om rammer, indhold og vilkår for fritidstilbuddene i Bøgegården og for det fremadrettede samarbejde

-         Bøgegården vil i denne model forblive under dagtilbudsloven.

-         Skolen og Bøgegården vil skulle fortsætte det koordineringsarbejde der fungerer i dag - både i forhold til de pædagogiske opgaver og til at skabe fleksibilitet i anvendelsen af medarbejderressourcer gennem forhandling.

-         Skanderborg Kommune har kontrakt med to selvejende fritidshjem/klubber, som pga. lovgivningen dermed har anderledes takster end kommunens SFO’er.

 

Model 2

Bøgegårdens bestyrelse ansøger om etablering som privat institution

Bøgegårdens bestyrelse har mulighed for at ansøge Fredensborg Kommunes Byråd om etablering af privat fritidshjem og –klub under Dagtilbudsloven. I følge Dagtilbudslovens er der, efter imødekommet ansøgning, ret til etablering og drift af privat vuggestue og børnehave. Etablering og drift af privat fritidshjem og fritidsklub er en mulighed, som Byrådet kan træffe beslutning om og baserer sig på en aftale. En række fordele og ulemper er som ovenfor i model 1. Endvidere gælder:

 

-         Som privat leverandør, skal man sikre, at tilbuddet lever op til det til enhver tid gældende lovgrundlag for private institutioner, kommunale politikker og målsætninger samt bekendtgørelser og vejledninger for dagtilbud fra Danmarks Evalueringsinstitut samt Børne- og socialministeriet. Krav som Bøgegården allerede i dag lever op til.

-         Privatinstitutioner skal i modsætning til kommunale og selvejende institutioner bl.a. selv
- optage børn i institutionen
- offentliggøre, opkræve og inddrive forældrenes egenbetaling
- tegne de nødvendige forsikringer
- forestå bygningens vedligehold
- indgå IT aftaler med private leverandør

 

Administrationens bemærkninger:

-         For både privat fritidshjem (0.-3. klasse) og privat fritidsklub kan byrådet fastsætte det kommunale tilskud, som dermed kan tilpasses tilskudstørrelse svarende til SFOI/SFOII.

-         Med hensyn til forældrenes egenbetaling, så fastsætter den private institution dem selv.

-         Forældrenes egenbetaling kan hensigtsmæssigt fastsættes af det private fritidshjem på niveau med forældreegenbetalingen for SFO1, så der bliver ens takst.

-         For så vidt angår forældrenes egenbetaling i private fritidsklubber kan denne, jf. dagtilbudsloven højst udgøre 20 pct. af de budgetterede bruttoudgifter. Private fritidsklubber må (hvis de kan) herudover vælge at finansiere en del af deres driftsudgifter via private midler. Bøgegården har ikke i dag andre driftsindkomster i nævneværdigt niveau.

-         For en privat fritidsklub vil der således, hvis det kommunale tilskud fastsættes på samme niveau som for kommunernes SFOII være en væsentlig lavere forældrebetaling – og en tilsvarende lavere økonomi og dermed lavere kvalitet i tilbuddet forudsat at der er samme effektivitet. Såfremt målet er, at forældrebetalingen skal være den samme, så vil det kommunale tilskud skulle være væsentlig højere end i de kommunale tilbud og/eller Bøgegården skal kunne hente væsentlige indtægter fra anden side end forældrebetalingen, ud over det kommunale tilskud.

-         Bøgegården oplyser, at de vil kunne drive et fritidsklubtilbud af høj kvalitet, selv om det kommunale tilskud bliver nedsat til niveauet for SFOII.             

-         Fredensborg Kommune er udelukkende forpligtet til at yde tilskud svarende til det reelle børnetal, der optages i institutionen jf. princippet ’pengene følger barnet’

-         En privatisering af Bøgegården, som samlet enhed med 0-5 år, fritidshjem og fritidsklub vil betyde at der skal indgås 3 aftaler, da der gælder forskellige paragraffer for de 3 institutionstyper i lovgivningen

 

Model 3

Kommunalisering af Bøgegårdens fritidshjem og fritidsklub.

I model 3 omdannes Bøgegårdens tilbud til SFOI og SFOII under folkeskoleloven. Det indebærer at der skal være en skoleleder som institutionernes øverste leder og dermed en kommunalisering. Ledelse og bestyrelse på Bøgegården har klar tilkendegivet at de ikke er indstillet på at overgå til kommunal drift.

 

-         En kommunalisering forudsætter en gensidig aftale.

-         Det kommunale handlerum er at opsige driftsoverenskomsten, hvilket skal ske med 9 måneders varsel. Det vil uden driftsoverenskomst og uden tilladelse til at drive privat institution ikke være muligt for Bøgegården at videreføre fritidstilbuddene.

-          En kommunalisering af kun fritidshjem og –klub, vil medføre at Bøgegården, som selvejende institution fortsat vil kunne bestå af vuggestue, børnehave

-          Omdannes kun selvejende fritidshjem og –klub til kommunal SFO, vil SFO lederen referere og høre til  Kokkedal skole og dennes ledelse og bestyrelse.  SFO vil rent praktisk kunne ligge i Bøgegårdens lokaler forudsat at der kan indgås en aftale herom.

-          Ved en kommunalisering skabes en ensrettet SFO organisation i Fredensborg Kommune.

-          En kommunalisering giver Fredensborg Kommune mulighed for at arbejde med en samlet pædagogisk udvikling af fritidstilbuddene i forlængelse af fx faglige initiativer på skole eller dagtilbudsområdet for at sikre en rød tråd i arbejdet.

-         Der sikres et lettere og smidigere samarbejde mellem kommuneskole og SFO, med en entydig ledelsesopbygning.

-         Der skabes et tættere samarbejde omkring børn/unge med særlige udfordringer, men også i forhold til børn/unge generelt. Det bemærkes at der allerede i dag er et godt samarbejde mellem Bøgegården og Kokkedal Skole.

-         Pædagoger i SFO kan få timer i skolen, hvilket kan være med til at sikre social trivsel, inklusion og differentieret undervisning

 

Administrationens bemærkninger:

-         I den nuværende organisering har Bøgegården, som selvejende institution selvstændig ledelse, egne ansatte (ingen kombinationsstillinger med dagtilbud eller skole), egen bestyrelse og bygninger. Det betyder at en omorganisering - hvis der kan indgås en aftale og et samarbejde herom med Bøgegården - vil være en relativ nem øvelse.

-         En kommunalisering forudsætter at der kan opnås et samarbejde herom med Bøgegården, herunder omkring personale, lokaler, faciliteter mv.

-         Pædagogisk giver dette scenarie de bedste betingelser for samarbejdet om det enkelte barn, da alle medarbejdere er ansat i den samme organisation, og der derfor kan anlægges en fælles pædagogisk betragtning for barnets hele dag. Det er vurderingen, at dette især kommer de udsatte børn til gavn. Et argument om at der skal være en klar adskillelse mellem skole og fritidstilbud vil trække i den anden retning.

-         Bøgegårdens fritidstilbud har i dag børn fra både Kokkedal Skole og andre skoler og en del af ovenstående fordele vil således alene gælde en andel af børnene (69 pct.)

-         Herover står, at Bøgegården i dag driver et velfungerende og populært alternativ til de kommunale fritidshjem og –klubber og samarbejdet mellem Kokkedal Skole og Bøgegården fungerer overordnet godt

 

Model 4

Udlicitering
Kontrakt med skolen, hvor opgaven vedr. SFO udliciteres helt eller delvist fx kun fritidsklub

Dette scenarie er der ikke grundlag for i lovgivningen, fordi SFO er under folkeskoleloven og dermed under skolens ledelse - uagtet at opgaven løses på en anden matrikel end skolens. Skolens leder har det overordnede ansvar for SFO’en, det gælder både det pædagogiske og det administrative ansvar. Skolen kan godt oprette en funktion som daglig leder for SFO'en, men den daglige leder kan ikke få selvstændig kompetence, men refererer till skolens leder.

 

 

 

Administrationens afsluttende bemærkninger:

 

Administrationen har arbejdet med den forudsætning, at der ikke kan være differentierede kommunale tilskud eller forskellige forældretakster. Den eneste model, der reelt opfylder dette er en kommunalisering af Bøgegården og dermed en ensrettet struktur i kommunen.

 

Såfremt der kan leves med en model, hvor forældrebetalingen er lavere og driftstilskuddet fra kommunen højere end til SFO, så er en fortsættelse af Bøgegården som selvejende institution eller overgang til privat institution også en mulighed. Ved en privatisering vil kommunalt tilskud og forældretakst kunne ensrettes for så vidt angår fritidshjem og SFOI:

 

  1. Selvejende: Samme økonomi og kvalitet som i de kommunale SFO’er, men højere kommunalt tilskud og lavere forældrebetaling end i de kommunale tilbud.
  2. Privatisering: Samme som ved kommunalisering for SFOI. Der vil være mulighed for at give samme kommunale tilskud til Bøgegårdens fritidsklub som til de kommunale SFOII, men forældrebetalingen vil være lavere end i SFOII – og dermed forventeligt også den samlede økonomi og kvalitet i tilbuddet.
  3. Kommunalisering: Da der etableres kommunal SFOI og SFOII er takster, kommunalt tilskud og kvalitet det samme som i de øvrige bysamfund.

 

 

 

Såfremt der opnås en aftale med Bøgegården om model vil en tidsplan kunne aftales. Såfremt der ikke opnås en gensidig aftale gælder driftsoverenskomstens opsigelsesvarsel på 9 måneder. Endvidere vil der skulle tages stilling til, hvordan det kommunale tilbud vil kunne oprettes. De nuværende kommunale tilbud i Kokkedal vil ikke kunne rumme alle de nuværende børn.

 

Brugere af tilbuddene i dag

Faktuelt kan det afslutningsvist nævnes, at Bøgegården i dag har driftsoverenskomst med Fredensborg kommune og forsyningspligt. Bøgegårdens fritidshjem er normeret til 80 børn. Der er pt. indmeldt 81 børn: 69 pct. går på Kokkedal skole og 31 pct. går på private skoler. Bøgegårdens fritidsklub er normeret til 175 børn.

 

Der er pt. indmeldt 166 børn: 65 pct. går på Kokkedal skole og 35 pct. går på private skoler.

Til sammenligning er der i Kokkedal fritidshjem 220 børn og 50 børn i Kokkedal fritidsklub.

 

Fritidshjem, som omdannes til SFO, modtager børn fra 0.-3. klasse. Fritidsklub, som omdannes til SFO II, modtager børn fra 4.-6. klasse.

 

 

Bevilling

I budgetforliget er forudsat en besparelse på 2,4 mio. kr. årligt ved en nedsættelse af de kommunale tilskud (modsvaret af en højere forældrebetaling). Såfremt det kommunale tilskud fastholdes på et højere niveau for nogle børn vil den forudsatte besparelse blive mindre.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven. Folkeskoleloven.

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven §20:

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Bilag/Børne-%20og%20Skoleudvalget%20(SysId=86)/2016/maj/31.05.2016/Open/4886191E1.PDF

Indstilling

-         at der træffes principiel beslutning om valg af model for Bøgegården.

-         at der med afsæt heri optages nye drøftelser med Bøgegården og tidsplan og implementering.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Model 2 anbefales overfor Byrådet.