12-03-2018 kl. 17:15
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Ergin Øzer (A)

Charlotte Sander (A)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Simonsen (B)

Bettina Bové (B)

Hanne Berg (F)

Afbud

Thomas von Jessen (C)

Nr.23 - Træffetid

Thomas von Jessen (C)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Ingen mødt.

Nr.24 - Godkendelse af dagsorden

Thomas von Jessen (C)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Godkendt.

Nr.25 - Godkendelse af kvalitetsrapporten

Sagsnr.: 17/11861

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. februar 2018 (sag nr. 18) blev kvalitetsrapporten drøftet. Det blev besluttet, at ”den endelige rapport inklusiv skolebestyrelsens udtalelser fremlægges til godkendelse overfor Byrådet på mødet i marts”.

 

Nu er udtalelser fra skolebestyrelserne indsamlet, og den samlede rapport med udtalelserne (Bilag 2) fremlægges nu til endelig godkendelse i Byrådet

Sagsfremstilling og økonomi

Den samlede rapport blev drøftet på Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2018. Til Byrådets drøftelse henvises til vedhæftede sagsfremstilling fra dette møde (Bilag 1).

 

Siden denne præsentation er der på Børne- og Skoleudvalgets opfordring foretaget enkelte rettelser i rapporten:

 

 • Det er enkelte steder pointeret, hvor data er trukket/hentet og hvornår trækket er foretaget
 • Under vurderingen af den enkelte skole er det tydeliggjort, at den første ramme med anbefalinger fra administrationen refererer til anbefalinger fra seneste kvalitetsrapport.
 • Tabellen over elevfordeling i forhold til skoledistrikter på side 60 i rapporten er forenklet ved, at der er fjernet og sammenlagt nogle datarækker.

 

 

Skolebestyrelsernes udtalelser

 

Alle skolernes bestyrelser har behandlet rapporten på deres møde i januar og har givet en udtalelse. Udtalelserne er samlet bagest i rapporten.

 

Generelt er bestyrelserne meget tilfredse med rapporten, som de anser som et godt værktøj i forhold til deres tilsynsopgave. De pointerer, at rapporten er et godt grundlag for dialog mellem skolens ledelse og medarbejdere om den fortsatte udvikling af skolens resultater.

 

Skolerne udtrykker generelt stolthed over deres skoles resultater, samtidig med at de i bestyrelsen sætter fokus på de områder, der har brug for yderligere udvikling.

 

Ullerødskolen giver udtryk med tilfredshed med at blive præsenteret som en af kommunens syv skoler og ønsker fortsat at blive vurderet på linje med de øvrige skoler på trods af deres særlige målgruppe.

 

Kokkedal Skole gør opmærksom på, at de har modtaget en stor del af de nyankomne tosprogede modtageelever (der tidligere ville være kommet i modtageklasse). Skolen understreger, at det er helt nødvendigt, at der også fremover følger midler med disse elever, samt at der afsættes midler til efteruddannelse af lærerne for at kunne løfte denne opgave.

 

Fredensborg Skole anmoder om, at behandlingen af resultaterne for 10. klasse – som er startet på Fredensborg Skole i skoleåret 17/18 – fremover vil blive opgjort særskilt i rapporten for at give et retvisende resultat.

 

 

Administrationens bemærkning

 

Der er afsat et fast beløb til undervisning i basisdansk til nyankomne tosprogede elever. Midlerne fordeles i slutningen af året til skolerne på baggrund af det antal elever skolen har modtaget.

 

Der er afholdt og planlægges med at afholde kurser for vejledere og lærere i forhold til undervisning af tosprogede elever. Disse kurser er finansieret af en pulje til kompetenceudvikling fra Undervisningsministeriet. Kurserne ligger sen eftermiddag, hvorfor det skulle være muligt at planlægge, så det ikke er nødvendigt at vikardække.

 

Med hensyn til 10. klasse, vil den fremover indgå i den kommunale kvalitetsrapport. I den udstrækning det er muligt i forhold til datatræk fra Undervisningsministeriets Datavarehus, vil resultaterne for 10. klasse blive opgjort særskilt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40a

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kvalitetsrapporten lægges på kommunens hjemmeside når den er godkendt.

 

Der er udsendt en pressemeddelselse forud for den første behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

at Byrådet godkender kvalitetsrapporten.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationens indstilling anbefales.

Bemærkninger fra Danmarks Lærerforening Kreds 36 indgik i behandling af sagen. Udvalget er enig i, at der er behov for at fokusere på metoder og muligheder for at øge rekruttering og fastholdelse af uddannet personale.

Nr.26 - Godkendelse af vedtægter for den nye selvejende institution Smedebakkens Børnehus

Sagsnr.: 18/3052

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende nye vedtægter for den sammenlagte selvejende institution Smedebakkens Børnehave.

Sagsfremstilling og økonomi

De to selvejende institutioner Dyssegården og Smedebakken beliggende hhv. Smedebakken 9 og Smedebakken 11, 2990 Nivå har med virkning fra 1. januar 2018 fået Civilstyrelsens godkendelse til sammenlægning.

 

I den forbindelse har de to nuværende bestyrelser sammen med den fælles leder af institutionerne udarbejdet nye vedtægter for den sammenlagte institution. Vedtægterne har været drøftet med administrationen, og de vedtægter, der fremlægges til politisk godkendelse, er den endelige version, fremkommet på baggrund af drøftelserne.

 

Administrationen har foreslået, at der blev tilføjet ”i Fredensborg Kommune” til § 15 stk.2 i vedtægterne omhandlende anvendelse af formue ved nedlæggelse. Bestyrelsen har medtaget formuleringen i den endelige udgave.

 

Institutionerne oplyser, at det endnu ikke blevet besluttet, hvilken af de to institutioner, der skal være den fortsættende. Det afhænger af adkomstforholdene til ejendommene, som er ved at blive afklaret med Tinglysningsretten. Indtil videre er Smedebakken indsat i vedtægterne som fortsættende institution. Dette tilrettes endeligt, når Tinglysningsretten har truffet en afgørelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

-

Elektroniske bilag

-

Indstilling

At vedtægterne for den nye selvejende institution Smedebakkens Børnehus godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationens indstilling anbefales.

Nr.27 - Indskrivning til børnehaveklasser august 2018

Sagsnr.: 17/17493

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

Orientering om indskrivningen til de kommende børnehaveklasser med skolestart i august 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Indskrivningen til de kommende børnehaveklasser med start i august 2018 er nu afsluttet.

 

Der er i år 449 børn i Fredensborg Kommune, der kan starte i børnehaveklasse i det kommende skoleår. Antallet var i skoleåret 17/18: 490 og i skoleåret 16/17: 494.

 

Fordelingen af de 449 elever ser således ud:

 

 • 288 har ønsket distriktsskolen
 • 40 har ønsket en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen
 • 79 har ønsket privatskoler
 • 20 har ønsket folkeskoler i andre kommuner
 • 2 mangler at svare
 • 13 har fået skoleudsættelse
 • 8 er visiteret til undervisning i specialtilbud

 

Alle 40 børn, hvor der er ønsket en anden skole end distriktsskolen, har fået opfyldt deres ønske.

 

79 familier har ønsket privatskole. Antallet har fordelt sig mellem skolerne Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, Al-Irchad skolen, Helsingør Privatskole, Iqra privatskole, Rudolf Steiner skolen, Rungsted Private Realskole, Humlebæk Lilleskole, Per Gyrum, DIA Privatskole og Hørsholm Lilleskole.

 

De familier, der har ønsket folkeskoler i andre kommuner, har primært søgt optagelse i Hørsholm Kommune men også i Allerød, Frederikssund og Egedal Kommune.

 

De to, der mangler at svare, er familier administrationen ikke kan komme i kontakt med, og Fredensborg Kommunes kontrolgruppe har derfor overtaget sagerne.

 

13 børn er blevet skoleudsat, hvilket er et fald på 13 børn i forhold til sidste år.

 

Igen i år er der også elever fra andre kommuner, som ønsker at gå i skole i Fredensborg Kommune. Antallet er endnu ikke endeligt, da skolerne først skal optage kommunens egne elever og på den baggrund tage stilling til antallet af kommende børnehaveklasser. Først herefter kan der tages stilling til, om der er pladser til elever fra andre kommuner.

 

Antallet af børnehaveklasseelever, der er indskrevet på kommunens skoler, fordeler sig på nuværende tidspunkt således:
 

 • Kokkedal Skole – 67 elever
 • Nivå Skole – 60 elever
 • Humlebæk Skole – 53 elever
 • Langebjergskolen – 40 elever
 • Endrupskolen – 51 elever
 • Fredensborg Skole – 56 elever heraf fire elever til matriklen i Karlebo

 

Bevilling

-

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 36

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

-Børne – og Skoleudvalget

Kommunikation

-

Elektroniske bilag

Oversigt over fordelingen af skolestartere

Indstilling

At orienteringen om indskrivning til børnehaveklassestart i august 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.28 - Orientering om samarbejdsplatformen Aula

Sagsnr.: 16/18123

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

Orientering om implementering af samarbejdsplatformen Aula, der skal implementeres på alle landets kommunale skoler samt i dagtilbud i Fredensborg Kommune og 92 andre kommuner.

 

Udvalget orienteres om Fredensborg Kommunes håndtering af implementeringsopgaven.

Sagsfremstilling og økonomi

Som en udløber af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og skolereformen, er der udarbejdet en fælleskommunal strategi for det digitale systemlandskab omkring skolerne, det såkaldte Brugerportalsinitiativ.

 

Formålet med brugerportalsinitiativet er at styrke digitaliseringen i folkeskolen med henblik på at øge elevernes læring. Tanken er, at bedre systemer og bedre sammenhæng mellem systemerne i skolerne vil understøtte dette.

 

Som et led i Brugerportalsinitiativet skal der indføres en samarbejdsplatform, og KOMBIT styrer på vegne af KL og kommunerne processen omkring Aula, der udvikles af et konsortium med virksomheden Netcompany i spidsen.

 

Det nye Aula skal bruges både i skoler og i dagtilbud og skal afløse SkoleIntra på skoleområdet og Famly på dagtilbudsområdet.

 

Aula skal sikre, at lærere, elever, forældre, pædagogisk personale og andre relevante brugere kan kommunikere og har adgang til relevante informationer omkring en elevs skolegang. Med Aula kan forældrene benytte den samme digitale løsning i forhold til deres børn i institution og skole.

 

Udviklingen og implementeringen af Aula er et af de største offentlige IT-projekter, hvor omkring 2 mio. mennesker vil blive berørt af det nye system på landsplan. I Fredensborg Kommune vil det med både børn/elever, medarbejdere, forældre og samarbejdsparter være i nærheden af 17.000 mennesker, der bliver berørt.

 

 

Formål

 

Aula skal styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle, forældre og børn ved at understøtte bedre indsigt og kommunikation omkring børnenes læring, trivsel og udvikling. Aula vil især bidrage med noget nyt i forhold til:

Sammenhæng – en genkendelig løsning på tværs af institutioner og kommuner, som styrker muligheden for tværgående samarbejde

Tilgængelighed. Brugervenlighed. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med – og løbende afprøvet af – brugerne, både medarbejdere, forældre og elever

Overblik – nem adgang til et samlet overblik. For forældre: overblik over alt, der har med deres børn at gøre. For medarbejdere: overblik over funktionalitet i Aula, men også vinduer, der viser centrale data fra andre systemer, fx læringsplatformen.

Sikkerhed. Aula lever op til datasikkerhedskrav bl.a. for opbevaring af personfølsomme og personhenførbare data

  

Tidsplan

Aula skal sættes i drift på alle landets skoler og sfo/fritidshjem i august 2019. Dagtilbud 0-6 år kommer på i løbet af foråret 2020.

 

I Fredensborg Kommune bliver Aula rullet ud på skolerne i perioden januar-april 2019. Udrulningen indbefatter en central og lokal opsætning af systemet med integrationer til andre relevante kommunale systemer og tjenester. Herefter kan personalet på skolerne tage systemet i brug, blive fortrolige med det og forberede det kommende skoleår med systemet.

 

Der uddannes superbrugere på alle skoler. De uddannes i systemet som grundlag for sidemandsoplæring af deres kolleger på skolerne.

 

KOMBIT og leverandøren leverer igennem hele processen materialer, som f.eks. implementeringshåndbog, udrulningsplan, vejlednings- og undervisningsmaterialer mv.

 

Forud for udrulningen vil der være en række opgaver, som kommunen skal løse, dels centralt og dels på den enkelte skole/dagtilbud.

 

Projektet gennemføres i et samarbejde på tværs af organisationen.

 

Der vil løbende blive gjort meget ud af informationen til de medarbejdere, der skal arbejde med systemet og til forældre og elever, der skal bruge systemet.

 

Udgifterne til implementering og drift af Aula forventes afholdt indenfor rammen.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Projektgruppen er i øjeblikket på rundtur til skolernes lokaludvalg, hvor system og implementeringsproces bliver præsenteret og drøftet.

Elektroniske bilag

Video på 1½ minut, der giver en kort beskrivelse af Aula:

https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0.

 

Hvis man har lyst til at orientere sig yderligere er der meget god og opdateret information på http://aula.dk.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.29 - Dialogmøde 23. maj aflyst

Sagsnr.: 17/28367

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

Aflysning af det planlagte dialogmøde med skole- og områdebestyrelser den 23. maj. Sagen er til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

På sit møde den 15. januar 2018 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at dialogmøderne med skole- og områdebestyrelser i år skulle ligge den 23. maj og den 21. november. Da udvalget den 5. februar drøftede pejlemærkerne i ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg, blev det besluttet, at pejlemærkerne skulle være temaet på det første af de to dialogmøder.

 

I mellemtiden er der planlagt en åbningskonference for projekt Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune den 24. maj. Her bliver alle skole- og områdebestyrelser inviteret, og pejlemærkerne ventes at indgå som en del af temaet for konferencen

 

Derfor foreslår administrationen, at dialogmødet den 23. maj udgår, og at det næste dialogmøde således er den 21. november. Tema for dette møde vil blive fremlagt til beslutning på et senere tidspunkt.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §46a

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

Administrationen sender aflysning af dialogmødet til deltagerne.

Indstilling

1)     At dialogmødet med skole- og områdebestyrelser den 23. maj aflyses.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.30 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

April

 

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

 

Sammen om Kokkedal - status

 

Status på kapacitet i dagplejen jf. budgetforlig

 

Kapacitets – og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

 

Status på elevoptag og økonomi på Fredensborg Skole, afdeling Karlebo

 

Årsredegørelse 2017, Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

 

Maj

 

Medborgerskabspulje – puljeansøgninger

 

Fornyelse af driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner

 

 

Juni

 

 

2. halvår 2018

 

Kvalitetsrapport dagtilbud

 

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

 

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

 

Status for Sprogpilot Fredensborg

 

Udmøntning af dagtilbudsloven

 

 

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.31 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Der forelå ingen meddelelser.

Nr.32 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationen orienterede om brev til forældre på Endrup Skole og Endrup Fritidshjem om foranstaltninger i forbindelse med fund af skimmelsvamp.

Orienteringen blev taget til efterretning.