Nr.26 - Godkendelse af vedtægter for den nye selvejende institution Smedebakkens Børnehus

Sagsnr.: 18/3052

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende nye vedtægter for den sammenlagte selvejende institution Smedebakkens Børnehave.

Sagsfremstilling og økonomi

De to selvejende institutioner Dyssegården og Smedebakken beliggende hhv. Smedebakken 9 og Smedebakken 11, 2990 Nivå har med virkning fra 1. januar 2018 fået Civilstyrelsens godkendelse til sammenlægning.

 

I den forbindelse har de to nuværende bestyrelser sammen med den fælles leder af institutionerne udarbejdet nye vedtægter for den sammenlagte institution. Vedtægterne har været drøftet med administrationen, og de vedtægter, der fremlægges til politisk godkendelse, er den endelige version, fremkommet på baggrund af drøftelserne.

 

Administrationen har foreslået, at der blev tilføjet ”i Fredensborg Kommune” til § 15 stk.2 i vedtægterne omhandlende anvendelse af formue ved nedlæggelse. Bestyrelsen har medtaget formuleringen i den endelige udgave.

 

Institutionerne oplyser, at det endnu ikke blevet besluttet, hvilken af de to institutioner, der skal være den fortsættende. Det afhænger af adkomstforholdene til ejendommene, som er ved at blive afklaret med Tinglysningsretten. Indtil videre er Smedebakken indsat i vedtægterne som fortsættende institution. Dette tilrettes endeligt, når Tinglysningsretten har truffet en afgørelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

-

Elektroniske bilag

-

Indstilling

At vedtægterne for den nye selvejende institution Smedebakkens Børnehus godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationens indstilling anbefales.