Nr.25 - Godkendelse af kvalitetsrapporten

Sagsnr.: 17/11861

 
Thomas von Jessen (C)

Beslutningstema

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. februar 2018 (sag nr. 18) blev kvalitetsrapporten drøftet. Det blev besluttet, at ”den endelige rapport inklusiv skolebestyrelsens udtalelser fremlægges til godkendelse overfor Byrådet på mødet i marts”.

 

Nu er udtalelser fra skolebestyrelserne indsamlet, og den samlede rapport med udtalelserne (Bilag 2) fremlægges nu til endelig godkendelse i Byrådet

Sagsfremstilling og økonomi

Den samlede rapport blev drøftet på Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2018. Til Byrådets drøftelse henvises til vedhæftede sagsfremstilling fra dette møde (Bilag 1).

 

Siden denne præsentation er der på Børne- og Skoleudvalgets opfordring foretaget enkelte rettelser i rapporten:

 

  • Det er enkelte steder pointeret, hvor data er trukket/hentet og hvornår trækket er foretaget
  • Under vurderingen af den enkelte skole er det tydeliggjort, at den første ramme med anbefalinger fra administrationen refererer til anbefalinger fra seneste kvalitetsrapport.
  • Tabellen over elevfordeling i forhold til skoledistrikter på side 60 i rapporten er forenklet ved, at der er fjernet og sammenlagt nogle datarækker.

 

 

Skolebestyrelsernes udtalelser

 

Alle skolernes bestyrelser har behandlet rapporten på deres møde i januar og har givet en udtalelse. Udtalelserne er samlet bagest i rapporten.

 

Generelt er bestyrelserne meget tilfredse med rapporten, som de anser som et godt værktøj i forhold til deres tilsynsopgave. De pointerer, at rapporten er et godt grundlag for dialog mellem skolens ledelse og medarbejdere om den fortsatte udvikling af skolens resultater.

 

Skolerne udtrykker generelt stolthed over deres skoles resultater, samtidig med at de i bestyrelsen sætter fokus på de områder, der har brug for yderligere udvikling.

 

Ullerødskolen giver udtryk med tilfredshed med at blive præsenteret som en af kommunens syv skoler og ønsker fortsat at blive vurderet på linje med de øvrige skoler på trods af deres særlige målgruppe.

 

Kokkedal Skole gør opmærksom på, at de har modtaget en stor del af de nyankomne tosprogede modtageelever (der tidligere ville være kommet i modtageklasse). Skolen understreger, at det er helt nødvendigt, at der også fremover følger midler med disse elever, samt at der afsættes midler til efteruddannelse af lærerne for at kunne løfte denne opgave.

 

Fredensborg Skole anmoder om, at behandlingen af resultaterne for 10. klasse – som er startet på Fredensborg Skole i skoleåret 17/18 – fremover vil blive opgjort særskilt i rapporten for at give et retvisende resultat.

 

 

Administrationens bemærkning

 

Der er afsat et fast beløb til undervisning i basisdansk til nyankomne tosprogede elever. Midlerne fordeles i slutningen af året til skolerne på baggrund af det antal elever skolen har modtaget.

 

Der er afholdt og planlægges med at afholde kurser for vejledere og lærere i forhold til undervisning af tosprogede elever. Disse kurser er finansieret af en pulje til kompetenceudvikling fra Undervisningsministeriet. Kurserne ligger sen eftermiddag, hvorfor det skulle være muligt at planlægge, så det ikke er nødvendigt at vikardække.

 

Med hensyn til 10. klasse, vil den fremover indgå i den kommunale kvalitetsrapport. I den udstrækning det er muligt i forhold til datatræk fra Undervisningsministeriets Datavarehus, vil resultaterne for 10. klasse blive opgjort særskilt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40a

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kvalitetsrapporten lægges på kommunens hjemmeside når den er godkendt.

 

Der er udsendt en pressemeddelselse forud for den første behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

at Byrådet godkender kvalitetsrapporten.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationens indstilling anbefales.

Bemærkninger fra Danmarks Lærerforening Kreds 36 indgik i behandling af sagen. Udvalget er enig i, at der er behov for at fokusere på metoder og muligheder for at øge rekruttering og fastholdelse af uddannet personale.