31-05-2018 kl. 17:15
Stortrommen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Simonsen (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Afbud

Ergin Øzer (A)

Charlotte Sander (A)

Nr.55 - Træffetid

Sagsnr.: 18/949

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Ingen mødt.

Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V), Hanne Berg (F)

Nr.56 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/949

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Godkendt.

Tinne Borch Jacobsen (V) deltog ikke under punkt 55 og 56. Hanne Berg (F) deltog ikke under punkt 55, 56 og 57.

Nr.57 - Masterplan 2018-2022 - Specialundervisning

Sagsnr.: 18/2823

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende den økonomiske masterplan 2018-2022 for Specialundervisning

Sagsfremstilling og økonomi

Der er udarbejdet en ny økonomisk masterplan for Specialundervisning (jf. Fredensborg Kommunes Økonomihåndbog). Den økonomiske masterplan skal medvirke til, at de økonomiske rammer overholdes.

Specialundervisningsbudgettet er pr. 1. januar 2018 organisatorisk forankret i Center for Skole og Dagtilbud.

Masterplanen er udarbejdet på baggrund af prognosen for specialundervisning pr. ultimo april 2018.

Forventningen til regnskab 2018 er et merforbrug på 3,9 mio. kr. og dermed, at det ikke vil lykkedes at komme i mål med initiativer, der kan tilpasse serviceniveauet til det politisk fastsatte budget. En række faktorer spiller ind herpå:

 • Lavere budget i 2018 end i 2017
 • Merforbrug allerede i 2017 i forhold til budget
 • Tilgang af børn i dagbehandling og opholdssteder med intern skole
 • Stigning i enhedspriserne for flere af specialtilbuddene

 3. Forventet regnskab 2018-2022

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, forventes der pr. ultimo april et merforbrug i 2018 på ca. 3,9 mio. kr., når der indregnes reserverede midler fra det almene skoleområde samt en tilbagebetaling fra en specialskole vedrørende for meget opkrævet i perioden 2012-2017.

Det forventede merforbrug på 3,9 mio. kr. skal tages med et vist forbehold, da det er tidligt på året og der erfaringsmæssigt er en vis usikkerhed forbundet med de tidlige skøn. I første kvartal af 2017 blev der således forventet et relativt stort merforbrug, som i løbet af året blev væsentligt nedjusteret primært som følge af, at de børn/unge, der var forventet som tilflyttere, ikke flyttede til kommunen samt at kørselsordningerne i flere tilfælde blev væsentligt billigere end forventet.

Der blev i budgetrevisionen 30. november 2016 givet en tillægsbevilling til området på 5,9 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. fra 2019 og frem. 

Byrådets målsætning om, at udgifterne til specialundervisning skulle reduceres over perioden, er ikke nået og den budgetmæssige udfordring stiger derfor yderligere fra 2019 jf. tabel 1 nedenfor. De primære årsager til, at målsætningen ikke er nået, er, at der samlet set er sket en stigning i antal helårsbørn samt, at der er sket en stigning i tillægsydelserne for de børn der segregeres på nuværende tidspunkt.

Tabel 1 Budget og forventet regnskab 2018-2022 (i 1.000 kr. og i 2018 priser)

 

2018

2019

2020

2021

2022[1]

Budget

49.977

47.961

47.961

47.961

47.961

Forventet regnskab[2]

55.335

55.335

55.335

55.335

55.335

Reserverede midler fra det almene skoleområde[3]

-1.000

0

0

0

0

Engangstilbagebetaling fra specialskole[4]

-440

0

0

0

0

Forventet merforbrug

-3.918

-7.374

-7.374

-7.374

-7.374

 

Som det fremgår indledningsvist, er området særligt udfordret af øget tilgang af børn samt stigende enhedspriser. Hertil kommer, at det er svært at anvise initiativer, der har en hurtig indvirkning på udgiftsniveauet.  Masterplanen beskriver bl.a. de rammer, som området er underlagt, samt hvilke faglige indsatser der kan bidrage til, at den økonomiske ramme overholdes.

[1] I forbindelse med flytningen af specialundervisningen fra pol 10 – Udsatte Børn og Unge til pol 6 – Skole blev der ved en fejl ikke flyttet 1,3 mio. med over fra 2022 og frem. Da der er tale om en teknisk fejl, er de 1,3 mio. kr. allerede lagt til i tabellen i år 2022 og er en del af de 47,961 mio. kr. Da der tale om en bevillingsmæssig ændring, skal den flyttes i forbindelse med en budgetrevision og den medtages derfor 30/6-2018.

[2] Det forventede regnskab fra 2019 og frem tager ikke højde for variable faktorer som befolkningsprognose, ændrede takster m.m.

[3] Skolerne valgte i forbindelse med ressourceudmeldingen for 2018 at reservere 1 mio. kr. til at imødegå den forventede udfordring på specialundervisningen.

[4] En specialskole har fejlagtigt opkrævet Fredensborg Kommune for en SFO-plads for en specialskoleelev fra Fredensborg kommune. Eleven har ikke benyttet SFO pladsen i den periode der er opkrævet betaling for (perioden 1. august 2012 til april 2018). Specialskolen har primo maj tilbagebetalt ca. 0,440 mio. kr.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

 1. At den økonomiske masterplan for specialundervisning godkendes, herunder at budgetudfordringen for 2019-2022, efter en opdatering af masterplanen med maj-tal og en kvantificering af den økonomiske virkning af de igangsatte initiativer, indarbejdes i budgetvurderingen.
 2. At håndteringen af den økonomiske udfordring i 2018 medtages i budgetrevisionen 31/10-2018 såfremt, udfordringen ikke kan håndteres indenfor den samlede ramme på pol 6 – Skole, godkendes.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.

 

Fraværende: Hanne Berg (F)

Nr.58 - Kapacitet i dagtilbud

Sagsnr.: 18/12599

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Områdeinstitutionerne oplever en stigning i antal børn særligt på 0 – 2 års området. I Humlebæk er der akut behov for at udvide den eksisterende kapacitet.

Der er behov for at tage beslutning om det aktuelle kapacitetsproblem i Humlebæk samt beslutte en strategi for, hvordan kapaciteten i dagtilbud fremadrettet skal imødekomme stigende efterspørgsel efter dagtilbud på længere sigt. Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen ”Gode kvadratmetre”, som har været forelagt ØK den 22. maj.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har gennemført en overordnet analyse af det aktuelle behov for dagtilbud i de fire bysamfund. Analysen indeholder følgende tre faktuelle forhold:

 • Fødselstal for årene 2015 / 2016 / 2017 / 2018
 • Ventelisteopgørelse til dagtilbud fra september 2018 – april 2019
 • Analyse af behov for m2 bygningskapacitet for dagtilbud i Humlebæk

Fødselstal

Det øgede behov for vuggestuepladser skyldes, at babyboomet i 2016 har medført, at fødselstallet for 2016 på kommuneplan var 46 børn højere end i 2015. Disse børn er nu omkring 2 år og stadig vuggestuebørn. Børnene optager derfor aktuelt pladser i de faciliteter, der er for 0-2 årige. Stigningen i børnetal har efter en årrække med faldende børnetal indtil nu kunnet rummes inden for den eksisterende bygningsmasse og derfor ikke tidligere givet pladsudfordringer.

 

For 2017 ligger fødselstallet på niveau med 2015 for bysamfundene Fredensborg og Humlebæk, hvorimod Nivå og Kokkedal begge har 10 flere fødsler end i 2015. Forventningerne til 2018 er samme niveau som 2017. Tallene for 2018 er for 1. kvartal.

cid:image003.png@01D3E76E.319AE550

Tabel 1: Antal fødsler i årene 2015 - 2016 samt 2017– 2018.


 

Ventelisteopgørelse for perioden september 2018 – april 2019

Den aktuelle venteliste opgørelse viser, at efterspørgslen efter dagtilbud i Fredensborg Kommune er stigende. I takt med den positive udvikling i efterspørgslen og at institutionerne skal optage flere børn, stiger behovet for mere plads i institutionerne for at leve op til lovkrav og fysisk plads og tilstrækkeligt med frit gulvareal.

Tabel 2 viser ændringer i behovet for dagtilbudspladser i 2018 i forhold til den eksisterende kapacitet i bysamfundene pr. 1. maj 2018.

Normeringsudmeldingen er gennemsnitlig for året og er fiktiv i forhold til optag af børn på alle pladser i løbet af året. Afhængig af alder, tidspunkt for forældrenes behov for barnets opstart i institutionen og tidspunkt for aldersafhængigt skift mellem vuggestue og børnehave, vil der være et varieret antal børn i institutionen hen over året.

Tallene i tabel 2 er opsummering af de faktuelle prognoser. Opsummeringen viser ikke detaljerne om, at der i perioder hen over året er variation i antallet af 0-2 årige og 3-5 årige.

 

Ventelisteopgørelse til dagtilbud pr. 14.5.2018 for perioden september 2018 – april 2019

 

Bysamfunds normering

Fredensborg

424 børn

Kokkedal

448 børn

Nivå

430 børn

Humlebæk

411

0-2 årige

+27 vgbørn

+35 vgbørn

+38 vgbørn

+33 vgbørn

3-5 årige

+43 bhbørn

+ 44 bhbørn

+ 44 bhbørn

+54 bhbørn

Ny normering udmeldt pr. 1.5 2018 på baggrund af ventelisteopgørelse

Fra 424 børn til 463 børn.

I alt +39 børn

Fra 448 børn til 468 børn.

I alt +20 børn

Fra 430 børn til 453 børn.

I alt +23 børn

Fra 411 børn til 444 børn.

I alt +33 børn

Tabel 2: Ventelisteopgørelse til dagtilbud pr. bysamfund

 

Alle institutioner i de fire bysamfund har fået udmeldt den nye børnenormering pr. 1. maj 2018 jf tabel 2. Indenfor normeringen kan der vippes med 10% i perioder, hvor fx børnetallet er lavere eller højere end gennemsnittet.

Der er ikke aktuelt kommet tilbagemeldinger fra institutionerne i Fredensborg, Nivå og Kokkedal om problemstillinger omkring pladsmangel efter den nye normering er meldt ud. Med andre ord er det på nuværende tidspunkt muligt for de enkelte institutioner i de tre bysamfund at finde tilstrækkeligt med faciliteter til de kommende nye vuggestuebørn ved at rykke lidt rundt og sammensætte grupperne, så forældre stadig kan have søskende børn i den samme institution.

Men der er pladsproblemer i Humlebæk, hvorfor administrationen i første omgang har analyseret og søgt at finde løsninger på udfordringen i dette bysamfund. Efterfølgende vil der med udgangspunkt i de forventede prognoser blive gennemført bygningsanalyse ift kvadratmeterkapacitet i de øvrige tre bysamfund.

Dækningsgraden, som administrationen løbende følger op på, viser, at dækningsgraden er høj for 3-5 årige i alle bysamfund og at Humlebæk erfaringsmæssigt har den højeste dækningsgrad af alle fire bysamfund både i forhold til 0-2 årige og 3-5 årige børn

 

Humlebæk Bysamfund – aktuelt behov for udvidelse af kapaciteten

Humlebæk har en bygningsmasse, som for en stor dels vedkommende ikke er opført til formålet. Derfor er en stor del af bygningerne ombygget fx fra fritidshjem til 0-5 års institutioner. En analyse viser, at det for aldersgruppen 0 – 5 år er vanskeligt at udnytte den nuværende bygningskapacitet effektivt til forskel fra enkelte bygninger, fx Spirehuset, der er opført til formålet. Bygningen på Boserupvej 201B er solgt fra, da bygningen var for lille til at drive bæredygtigt jf pengene følger barnet.

I Humlebæk er der stor tilgang af 0-2 årige – og den største tilgang af 3- årige. Både generationsskifte i de eksisterende villakvarterer samt tilflytning til nybyggeriet ved Dageløkke Ege har øget antallet af børnefamilier i Humlebæk. Der er udfordringer i forhold til at rumme børnene indenfor de eksisterende m2. Dette er særligt udtalt i Søstjernen, som ligger Humlebæk Center 42-43. 

Det bliver vanskeligt at bevare hensynet til familierne om at have søskende børn i samme institution, da man ikke har tilstrækkeligt med faciliteter til at rumme de børn, som fylder 3 år og skal gå i et børnehavetilbud.

Samtidig har det været nødvendigt at skabe plads til dagplejen indenfor institutionens kapacitet, således at dagplejen er knyttet tæt sammen med en institution i forhold til legestue for børnene og fælles praksisnær uddannelse mellem dagplejere og institutionspersonalet, hvor dagplejen fx er med i sproggaven og styrkede læreplaner. Der er taget hensyn til dagplejens børn, så tilknytningen foregår i Søstjernen, som ligger i to bygninger side om side og på den måde er overskuelig for dagplejen.

 

Midlertidige kapacitetsløsninger anvendt indtil nu

Børnehusene Humlebæk har hidtil haft god brug af en spejderhytte kaldet ”Feddet” på Nederste Torpen til aflastning i perioder af året, hvor vippenormeringen på 10 pct. børn merindskrevet har været i brug. Hytten har fungeret som pædagogisk uderum, hvor børnene har opholdt sig i og omkring hytten det meste af dagen. Der er blevet endnu en spejderhytte ledig på Nederste Torpen, som kunne tildeles Børnehusene Humlebæk. Dog er begge hytter blevet vurderet tjenlige til nedrivning. Omkostningerne for en renovering vil være urentabel, da det også vedrører de bærende konstruktioner. De kan derfor ikke anvendes til aflastning på sigt.

Administrationen har foretaget en analyse af m2 i Humlebæks dagtilbudsbygninger jf. ØK d. 22. maj (sag nr. 131 med tilhørende bilag). Analysen viser, at der er stor variation i, hvordan mulighederne er for en høj anvendelsesgrad til børn i bygningerne i Humlebæk.

 

Løsningsmuligheder for det aktuelle behov for kapacitet i Humlebæk

Administrationen har på baggrund af analysen følgende forslag til at løse det aktuelle pladsbehov i Humlebæk:

 

1)     Ny bygning på ”Feddet” til erstatning for eksisterende spejderhytter på Nederste Torp.

Overslag: 3 mio. kr. i 2014 priser, svarende til 3,3 mio. kr. i 2018. Der er ikke beregnet nedrivning af eksisterende spejderhytter.

2)     Leje af midlertidig pavillon- institution – etableringssted skal undersøges

Overslag på anlæg og leje i 5 år: 120 m2 i alt 0,860 mio. kr. eller 160 m2 i alt 1,170 mio. kr. Der er ikke beregnet anlæg af udearealer, tilkørsel, parkering, legeplads, liggehal.

3)     Inddragelse af pædagogisk læringsrum ”Motorikrummet” i Frugthavens Spirehuset. Børnehavebørnene fra Søstjernen kan flyttes til Frugthaven. Mange familier vil herefter skulle aflevere og hente søskendebørn i to forskellige daginstitutioner. Overslag: 150.000 kr. til ændringer og istandsættelse og flytning.

4)     Istandsættelse af ”3050”, Humlebæk Center 41. Bygningen er på 250 m2. Bygningen ligger i forlængelse af Søstjernen og kan tilgås ved at etablere en dør fra Søstjernen og dermed udvide børnehavekapaciteten, så søskende kan gå i samme institution. I forbindelse med genoptagelse af bymidteprojektet i Humlebæk vil der tidligst skulle tages stilling til anvendelse af ”3050” og Søstjernen om to år. Overslag: 1 mio. kr. 

Administrationen anbefaler forslag 4, da det vil løse kapacitetsmanglen i en eksisterende kommunal bygning, som ligger i naturlig forlængelse af en eksisterende institution, velvidende at det er en dyrere løsning end model 3 og midlertidig. Løsningen vil sikre, at søskende kan komme i samme institution og derfor i et borgerperspektiv være til mindst ulempe for familierne i Humlebæk.

Forslaget kan etableres forholdsvist nemt og udgifterne kan holdes på 1 mio. kr. Der er allerede disponeret 0,6 mio. kr. til en løsning i Humlebæk, idet Økonomiudvalget i forbindelse med godkendelse af dispensation for overførsler udover 3 pct. regnskab 2017 har godkendt, at midlerne anvendes til kapacitetsudvidelse i Humlebæk. Administrationen anbefaler, at de 0,4 mio. kr. findes inden for den samlede ramme på politikområde 8 – børn. 

 

Vurdering af behov for kapacitet i dagtilbud på længere sigt - prognose for befolkningstilvækst.

FREDENSBORG:

Prognosen for befolkningstilvækst 2018 – 2029 opgjort på 0-5 årige børn viser, at den største tilvækst er i Fredensborg Bysamfund. Her forventes ca. 100 flere børn de næste fire år. Den positive tilvækst hænger i særlig grad sammen med tilflytningen af børnefamilier til de nye udstykninger. Den aktuelle tilvækst i 2018 kan rummes i de nuværende bygninger. For at vurdere behovet for bygningskapacitet på længere sigt i lyset af de kommende 100 flere børn, anbefaler administrationen, at der gennemføres en kapacitetsanalyse i Fredensborg. Den skal også analysere på ændring i anvendelsen af eksisterende bygninger i Fredensborg og muligheden for eventuelt at bygge nyt og udfase utidssvarende bygninger.

KOKKEDAL:

I Kokkedal forventes der 60 flere børn de næste fire år. Administrationen anbefaler også her en kapacitetsanalyse, som også skal omfatte en vurdering af omkostningerne ved leje af daginstitutionerne i Egedalsvænge i forhold til at bygge ny tidsvarende daginstitution med kapacitet til den stigende efterspørgsel. Etablering af en ny mere rummelig og fleksibel bygning vil øge mulighederne for at skabe fysiske pædagogiske læringsrum, som kan leve op til den nye dagtilbudslov om styrkede læreplaner. Konklusionerne fra kapacitetsanalysen kan indgå som perspektiv i udviklingen af Fremtidens Kokkedal Skole.

NIVÅ:

I Nivå forventes 50 flere børn de næste fire år. Administrationen anbefaler ligeledes her en analyse af bygningerne. Vurderingen er, at mange bygninger er utidssvarende i forhold til at leve op til den nye dagtilbudslov om styrkede læreplaner. Et perspektiv kan være at tænke nyt 0-5 års dagtilbud ind i udviklingsplanerne omkring Nivå Bymidte.

HUMLEBÆK:

Prognosen for befolkningstilvæksten viser for perioden 2018 - 2029 en tilvækst på 22 børn i Humlebæk. Det er imidlertid ikke det, de faktuelle opgørelser viser jf. afsnit om ventelisteopgørelse, hvor der tværtimod ses en tilvækst. Der må derfor tages højde for udsving i prognosen for de kommende år. I forhold til at pege på langsigtede løsninger i Humlebæk kan der etableres en tidssvarende tilbygning til en eksisterende institution, alternativt bygge en ny tidsvarende institution.

Konklusion

Befolkningsprognosen for 2018 – 2029 virker usikker i forhold til de faktuelle opgørelser om efterspørgsel efter dagtilbud, som administrationen har fået fremstillet i forbindelse med udarbejdelse af denne sag. Befolkningsprognosen kan give nogle pejlemærker for fremtiden om behovet for dagtilbud. Der er behov for analyse af de enkelte bysamfunds bygninger for at kunne sige noget om bygninger og kapacitet.

Bevilling:

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Børnehusene Humlebæk har fået dispensation for overførsel ud over 3 pct. mellem 2017 og 2018 svarende til 0,6 mio. kr., som er øremærket løsninger for kapacitetsudfordringerne i Humlebæk. De resterende 0,4 mio. kr. skal findes inden for den samlede ramme på politikområdet.

Bevilling

-

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ved nybygning eller ombygning vil tilgængelighedsforhold blive indarbejdet i projektet

Kompetence

Børne- og skoleudvalget

Kommunikation

-

Indstilling

1 at model 4, istandsættelse af Humlebæk Center 41 ”3050” for at afbøde det aktuelle kapacitetsbehov i Humlebæk, godkendes.

2 at der gennemføres kapacitetsanalyse i Kokkedal, Nivå og Fredensborg i nævnte rækkefølge.

3 at det i forbindelse med kapacitetsanalyse i Kokkedal vurderes, om lejede byggerier skal erstattes med nutidssvarende nybyggeri med bedre mulighed for at etablere læringsrum, som lever op til Nye styrkede læreplaner.

4 at det i forbindelse med kapacitetsanalyse i Nivå vurderes, om det er en mulighed, at utidssvarende bygninger skal erstattes med tidssvarende bygninger.

5 at analysen i Humlebæk anvendes til at planlægge på længere sigt, hvordan utidssvarende bygninger kan renoveres eller erstattes med nybyggeri fx i forbindelse med bymidteprojektet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Administrationens indstilling punkt 1-5 vedtaget.

Nr.59 - Udkast til delegationsplan 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/5666

 

Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan forelægges til godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018, at sagen sendes til de relevante fagudvalg for bemærkninger i forhold til eget udvalg.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedhæftede bilag.

Det indstilles, at fagudvalgene drøfter og anbefaler administrationens indstilling.

Sagen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan på baggrund af den nye styrelsesvedtægt. Delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2014 – 2017 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

 

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes i kommunen. Det ville være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er taget med.

 

I vedhæftede forslag til en opdateret delegationsplan er de foreslåede ændringer markeret med rødt. I indledningen er også det vedtagne Kodeks for Byrådets samspil og Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter medtaget.

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

I midten af juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft, som muliggør differentierede høringsperioder og delegationsniveau for store, mellem og små lokalplaner. På Byrådsmødet den 27. november 2017 besluttede man følgende høringsperioder og delegationsniveau:

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

 

I forhold til B-lokalplaner vedtages disse af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Byrådets beslutning på mødet den 27. november 2017 indebærer, at A-lokalplaner nævnes under Økonomiudvalgets område, medens B- og C-lokalplaner nævnes i delegationsplanen under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er også indføjet bestemmelser vedrørende beredskabsloven og persondataloven, idet Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne interne IT-forhold, herunder IT-sikkerhedspolitikken.

 

Der er oprettet to tekniske udvalg og følgende områder er lagt i Infrastruktur- og Teknikudvalget: trafik, veje, havne (bortset fra Nivå havn), mobildækning og digital infrastruktur og kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevand, affald, varme og vandforsyningsområdet.

 

Vedrørende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan-, klima- og naturområdet. Der er indføjet et afsnit om B- og C-lokalplaner, jf. omtale ovenfor, ligesom der er foretaget en lang rette tilføjelser/sletninger som følge af ændret lovgivning, f.eks. et nyt bygningsreglement 2018, ligesom Regionen har overtaget myndighedsbehandlingen af råstoftilladelser, jf. råstofloven.

 

Det foreslås endvidere, at beslutninger om at forbyde fortsat drift eller forlange en virksomhed fjernet i forbindelse med krav om ophør af ulovlige forhold, fremover skal forelægges udvalget til afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, og ikke som nu besluttes af administrationen.

 

Vedrørende Infrastruktur og Teknikudvalget:

Efter styrelsesvedtægten varetager Infrastruktur og Teknikudvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevands-, affalds-, varme- og vandforsyningsområdet. Endvidere varetager udvalget kommunens interesser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, ligesom udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej.

 

Der er indsat afsnit under udvalget vedrørende beslutninger på Nordsjællands Park og Vejs område og forsyningsområdet vedrørende kommunens interesser i selskaberne.

Hidtil har BBR – Bygnings- og Boligregistret været det officielle adresseregister. Adressedelen er imidlertid nu udskilt og lagt over i et nyt selvstændigt register DAR (Danmarks Adresse Register), jf. ny adresselov.

 

Byrådet er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser. Adresseloven er i delegationsplanudkastet foreslået placeret under Infrastruktur og Teknikudvalget, hvor blandt andet fastsættelse af vejnavne besluttes af udvalget.  Loven om registrering af ejendomsoplysninger ligger fortsat under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Efter styrelsesvedtægten har Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af ”bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre”. Efter styrelsesvedtægten har Infrastruktur og Teknikudvalget fået den umiddelbare forvaltning af drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunensgrønne områder, bortset fra de opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg eller de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som er overdraget til NSPV.

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har således kompetencen til at udleje grønne arealer, i det omfang Økonomiudvalget eller andre udvalg ikke har kompetencen.

 

Administrationen foreslår, at ansvarsfordelingen mellem Økonomiudvalget og Infrastruktur og Teknikudvalget vedrørende udlejning af kommunens grønne arealer tager udgangspunkt i, at lejlighedsudlejninger af grønne arealer (engangsudlejninger eller udlejninger over kort tid) f.eks. til arrangementer på Fredtoften eller Bjerre Strand, eller udleje af arealer som har status af vejarealer, henhører under Infrastruktur og Teknikudvalget. Derimod har Økonomiudvalget ansvaret for udlejning af arealer på lejekontrakter af længere varighed, eller hvor brugen af arealet har en særlig politisk interesse.

 

I den forbindelse foreslås det også, at administrationen får kompetencen til at tage stilling til udlån og udlejning af grønne arealer (som ikke har status af vejarealer), når lejestørrelsen er under 25.000 kr. pr. udlejning/arrangement.

 

Vedrørende Børn og Skoleudvalget:

Det er foreslået, at kompetencen til at indgå aftaler om drift af private fritidshjem, drift af selvejende fritidshjem og drift af selvejende klubtilbud fremadrettet lægges i Børn- og Skoleudvalget. Endvidere at udvalget også fremadrettet får kompetencen til at beslutte revision af eksisterende driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

 

Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at administrationen behandler klager over skolens håndtering af konkrete klager over mobning.

 

Endelig er det præciseret, at udpegning til ungdomsskolebestyrelsen foretages af Byrådet, jf. udpegningen på Byrådets konstituerende møde.

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det foreslås, at kompetencen til at inddrage tilladelser til at benytte kommunale lokaler delegeres til administrationen. Omvendt foreslås det, at beslutninger om at undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale, træffes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås også, at bestemmelsen om leje af idrætsfaciliteter slettes og i stedet medtages i et særskilt fastsat regelsæt vedrørende dette.

 

Henvisningerne til pensionisttilskud udgår, at de ikke eksisterer længere. 

 

Vedrørende Kulturudvalget

Der er indsat bestemmelser om, at Kunstrådet foretager indstillinger vedrørende indkøb og placering af kunst i det offentlige rum.

 

Det foreslås, at fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud til venskabsbysamarbejdet fremadrettet besluttes i Kulturudvalget.

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Området med særlig støtte til børn og unge, og herunder også PPR, er flyttet til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

Herudover er det præciseret i en ny bestemmelse, at udvalget fastsætter regler for tilskud efter puljen for frivilligt, sociale arbejde (§ 18-midler).

 

Det foreslås endelig, at Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger fortsat besluttes i Byrådet, men at administrationen får kompetencen til at forlænge sådanne kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

 

Vedrørende Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv:

Sociale ydelser til enkeltpersoner er flyttet fra Social- og Seniorudvalget til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Udvalget fastsætter rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af enkeltydelser, men administrationen tillægges kompetencen vedrørende betalingen af de enkelte ydelser til borgerne.

 

Udvalget har fået den umiddelbare forvaltning af den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger, ligesom udvalget har ansvaret for indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser. Der er derfor i delegationsplanen under udvalget givet administrationen en kompetence til at fritage borgere fra digital post og undtagelse for digital selvbetjening.

 

Det foreslås, at beslutning om at indgå i et fælleskommunalt callcenter træffes i udvalget.

 

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer m.v. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres hermed. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Delegationsplanen 2018 – 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan
 2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i fagudvalgene.

Nr.59 - Udkast til delegationsplan 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/5666

 
Ergin Øzer (A), Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan forelægges til godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018, at sagen sendes til de relevante fagudvalg for bemærkninger i forhold til eget udvalg.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedhæftede bilag.

Det indstilles, at fagudvalgene drøfter og anbefaler administrationens indstilling.

Sagen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan på baggrund af den nye styrelsesvedtægt. Delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2014 – 2017 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

 

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes i kommunen. Det ville være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er taget med.

 

I vedhæftede forslag til en opdateret delegationsplan er de foreslåede ændringer markeret med rødt. I indledningen er også det vedtagne Kodeks for Byrådets samspil og Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter medtaget.

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

I midten af juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft, som muliggør differentierede høringsperioder og delegationsniveau for store, mellem og små lokalplaner. På Byrådsmødet den 27. november 2017 besluttede man følgende høringsperioder og delegationsniveau:

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

 

I forhold til B-lokalplaner vedtages disse af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Byrådets beslutning på mødet den 27. november 2017 indebærer, at A-lokalplaner nævnes under Økonomiudvalgets område, medens B- og C-lokalplaner nævnes i delegationsplanen under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er også indføjet bestemmelser vedrørende beredskabsloven og persondataloven, idet Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne interne IT-forhold, herunder IT-sikkerhedspolitikken.

 

Der er oprettet to tekniske udvalg og følgende områder er lagt i Infrastruktur- og Teknikudvalget: trafik, veje, havne (bortset fra Nivå havn), mobildækning og digital infrastruktur og kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevand, affald, varme og vandforsyningsområdet.

 

Vedrørende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan-, klima- og naturområdet. Der er indføjet et afsnit om B- og C-lokalplaner, jf. omtale ovenfor, ligesom der er foretaget en lang rette tilføjelser/sletninger som følge af ændret lovgivning, f.eks. et nyt bygningsreglement 2018, ligesom Regionen har overtaget myndighedsbehandlingen af råstoftilladelser, jf. råstofloven.

 

Det foreslås endvidere, at beslutninger om at forbyde fortsat drift eller forlange en virksomhed fjernet i forbindelse med krav om ophør af ulovlige forhold, fremover skal forelægges udvalget til afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, og ikke som nu besluttes af administrationen.

 

Vedrørende Infrastruktur og Teknikudvalget:

Efter styrelsesvedtægten varetager Infrastruktur og Teknikudvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevands-, affalds-, varme- og vandforsyningsområdet. Endvidere varetager udvalget kommunens interesser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, ligesom udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej.

 

Der er indsat afsnit under udvalget vedrørende beslutninger på Nordsjællands Park og Vejs område og forsyningsområdet vedrørende kommunens interesser i selskaberne.

Hidtil har BBR – Bygnings- og Boligregistret været det officielle adresseregister. Adressedelen er imidlertid nu udskilt og lagt over i et nyt selvstændigt register DAR (Danmarks Adresse Register), jf. ny adresselov.

 

Byrådet er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser. Adresseloven er i delegationsplanudkastet foreslået placeret under Infrastruktur og Teknikudvalget, hvor blandt andet fastsættelse af vejnavne besluttes af udvalget.  Loven om registrering af ejendomsoplysninger ligger fortsat under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Efter styrelsesvedtægten har Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af ”bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre”. Efter styrelsesvedtægten har Infrastruktur og Teknikudvalget fået den umiddelbare forvaltning af drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunensgrønne områder, bortset fra de opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg eller de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som er overdraget til NSPV.

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har således kompetencen til at udleje grønne arealer, i det omfang Økonomiudvalget eller andre udvalg ikke har kompetencen.

 

Administrationen foreslår, at ansvarsfordelingen mellem Økonomiudvalget og Infrastruktur og Teknikudvalget vedrørende udlejning af kommunens grønne arealer tager udgangspunkt i, at lejlighedsudlejninger af grønne arealer (engangsudlejninger eller udlejninger over kort tid) f.eks. til arrangementer på Fredtoften eller Bjerre Strand, eller udleje af arealer som har status af vejarealer, henhører under Infrastruktur og Teknikudvalget. Derimod har Økonomiudvalget ansvaret for udlejning af arealer på lejekontrakter af længere varighed, eller hvor brugen af arealet har en særlig politisk interesse.

 

I den forbindelse foreslås det også, at administrationen får kompetencen til at tage stilling til udlån og udlejning af grønne arealer (som ikke har status af vejarealer), når lejestørrelsen er under 25.000 kr. pr. udlejning/arrangement.

 

Vedrørende Børn og Skoleudvalget:

Det er foreslået, at kompetencen til at indgå aftaler om drift af private fritidshjem, drift af selvejende fritidshjem og drift af selvejende klubtilbud fremadrettet lægges i Børn- og Skoleudvalget. Endvidere at udvalget også fremadrettet får kompetencen til at beslutte revision af eksisterende driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

 

Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at administrationen behandler klager over skolens håndtering af konkrete klager over mobning.

 

Endelig er det præciseret, at udpegning til ungdomsskolebestyrelsen foretages af Byrådet, jf. udpegningen på Byrådets konstituerende møde.

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det foreslås, at kompetencen til at inddrage tilladelser til at benytte kommunale lokaler delegeres til administrationen. Omvendt foreslås det, at beslutninger om at undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale, træffes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås også, at bestemmelsen om leje af idrætsfaciliteter slettes og i stedet medtages i et særskilt fastsat regelsæt vedrørende dette.

 

Henvisningerne til pensionisttilskud udgår, at de ikke eksisterer længere. 

 

Vedrørende Kulturudvalget

Der er indsat bestemmelser om, at Kunstrådet foretager indstillinger vedrørende indkøb og placering af kunst i det offentlige rum.

 

Det foreslås, at fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud til venskabsbysamarbejdet fremadrettet besluttes i Kulturudvalget.

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Området med særlig støtte til børn og unge, og herunder også PPR, er flyttet til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

Herudover er det præciseret i en ny bestemmelse, at udvalget fastsætter regler for tilskud efter puljen for frivilligt, sociale arbejde (§ 18-midler).

 

Det foreslås endelig, at Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger fortsat besluttes i Byrådet, men at administrationen får kompetencen til at forlænge sådanne kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

 

Vedrørende Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv:

Sociale ydelser til enkeltpersoner er flyttet fra Social- og Seniorudvalget til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Udvalget fastsætter rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af enkeltydelser, men administrationen tillægges kompetencen vedrørende betalingen af de enkelte ydelser til borgerne.

 

Udvalget har fået den umiddelbare forvaltning af den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger, ligesom udvalget har ansvaret for indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser. Der er derfor i delegationsplanen under udvalget givet administrationen en kompetence til at fritage borgere fra digital post og undtagelse for digital selvbetjening.

 

Det foreslås, at beslutning om at indgå i et fælleskommunalt callcenter træffes i udvalget.

 

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer m.v. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres hermed. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Delegationsplanen 2018 – 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan
 2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i fagudvalgene.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

 

Anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer:

 • side 20 (planloven kapitel 6 - planers tilvejebringelse): A-lokalplaner bør medtages, så det kan ses, at BR træffer beslutning om dem (på samme måde som det fremgår at byrådet træffer afgørelse efter lovens kap. 6a)
 • side 22 (naturbeskyttelsesloven kapitel 6 Fredninger): indsigelser mod fredningsforslag bør besluttes i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alt andet om fredninger) 
 • side 29 (vandløbsloven kapitel 2) større eller principielle sager om ændring af vands naturlige afløb bør besluttesi Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alle andre større eller principielle sager efter vandløbsloven).
 • side 33 Plan for bekæmpelse af bjørneklo flyttes fra udvalg til administration.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.60 - Orientering om proces for afklaring af organisering og placering af Fredensborg Kommunes specialklasser

Sagsnr.: 17/22370

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Orientering om proces for afklaring af fremtidig organisering og placering af Fredensborg Kommunes specialklassetilbud med henblik på en optimering af specialklassetilbuddet fra august 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har et overordnet mål om, at alle børn skal mødes af læringsfællesskaber, der fremmer faglig udvikling og trivsel så tæt på et almindeligt børne- og ungeliv som muligt. I tråd med regeringens inklusionsionseftersyn har det været udgangspunktet for at se på potentialerne i en omlægning af kommunens specialklassetilbud, således at alle elever også fremover får det bedst mulige tilbud.

Fredensborg Kommune har i dag specialklasser placeret på hhv. Endrupskolen og Kokkedal Skole. På begge skoler tilbydes et fuldt forløb fra 0. – 9. klasse fordelt på fem - seks klasser.

 

Rammer for specialklasser

I Fredensborg Kommune visiteres elever til specialklasser, fordi de har generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover har en del af eleverne også andre udfordringer og vanskeligheder som fx socio-emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD, ADD, cerebral parese (spastisk lammelse), sproglige vanskeligheder eller andre udfordringer, der kan betyde et behandlingsbehov.

Elever kan visiteres til undervisning i specialklasser på alle årgange, idet tilgangen af elever sker på alle klassetrin. Det betyder, at nogle elever begynder deres skolegang i en specialklasse, mens andre begynder i almenområdet for senere at blive visiteret til undervisning i en specialklasse. Undervisningen i specialklasserne er reguleret i folkeskoleloven (§3).

Pr. 1. maj er der indskrevet hhv. 38 og 39 elever på de to skolers specialklasserækker. De fleste elever i specialklasserækken er bosiddende i Fredensborg Kommune og enkelte er visiteret fra omkringliggende kommuner.

 

Samling af specialklasserne på en enkelt skole

Administrationen arbejder sammen med skolerne på at vurdere potientialerne ved at samle de to eksisterende specialklasserækker, således at tilbuddet fremover vil være placeret på en enkelt skole.

Formålet er at sikre de bedst mulige rammer for specialklasseeleverne ved at skabe rammer for et stærkt fagligt miljø med specialiseret viden, faglig ledelse, fleksibilitet i tilbuddet og robusthed i økonomien.

Ved at samle tilbuddet, sikres et større elevvolumen, som vil give bedre muligheder for at differentiere eleverne mere hensigtsmæssigt. Dermed kan der tages bedst muligt højde for det enkelte barns faglige udvikling og trivsel.

Samling i en organisatorisk enhed kan i et økonomisk perspektiv betyde mindre sårbarhed ved ændringer i elevtallet og derved skabe større økonomisk og organisatorisk robusthed i forhold til den daglige drift, rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af medarbejderne, planlægning, tilrettelæggelse og kvalitetsudvikling af indsatserne.

Der arbejdes med to mulige placeringer af en samlet specialklasserække; Endrupskolen og Humlebæk Skole.

De to lokationer er udvalgt på baggrund af en vurdering af det eksisterende faglige miljø, tilknytningen til almenområdet og de fysiske rammer, herunder ledig kapacitet, omkostninger forbundet med flytning og en evt. tilpasning af lokaler eller bygninger. Ligeledes vurderes de trafikale forhold og befordringsudgifter, idet elever indskrevet i specialklasser har ret til befordring.

 

Om en placering på Endrupskolen

Hvis specialklassetilbuddet placeres på Endrupskolen, vil det kræve en om- og tilbygning, idet en større tilgang af specialklasseelever ikke kan rummes i de eksisterende lokaler. Det vil samtidig kræve en rokade i den nuværende brug af lokalerne. Administrationen vurderer, at denne løsning vil koste ca. 6 mio. kr. at etablere.

 

Om en placering på Humlebæk Skole

Hvis specialklassetilbuddet placeres på Humlebæk Skole, vil det også kræve en vis ombygning. I forbindelse med omlægningen af Fredensborg Kommunes læsetilbud og modtagetilbud er der opstået ledige lokaler på Humlebæk Skoles udskoling på Baunebjergvej. Dog er de nuværende tomme lokaler ikke tilstrækkelige til at rumme hele specialklasserækken, hvorfor en ombygning vil være nødvendig. Administrationen er i færd med at udarbejde et prisoverslag for dette arbejde. 

 

Proces frem mod et nyt tilbud

Der tilrettelægges en proces med fokus på information og inddragelse, således at både medarbejdere, elever, forældre samt skolebestyrelser kan føle sig trygge ved omlægningen af tilbuddet.

Ændring af specialklassetilbuddet vil således tidligst kunne effektueres med virkning fra skoleåret 2019/2020, når der tages højde for ombygning, inddragelsesproces samt afklaring af finansiering til ombygning.

Udvalget vil få fremlagt en sag om omlægning af det fremtidige specialklassetilbud i Fredensborg Kommune, når der er en afklaring på alle muligheder og omkostninger forbundet med en samling af specialklasserne.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §3 samt bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

En fremtidig omlægning af specialklassetilbuddet i Fredensborg Kommune vil understøtte kommunens mål om, at alle børn skal mødes af læringsfællesskaber, der fremmer faglig udvikling og trivsel så tæt på et almindeligt børne- og ungeliv som muligt.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1)     At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.61 - Orientering om ny dagtilbudslov

Sagsnr.: 18/13523

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Orientering om den kommende nye dagtilbudslov.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har gennem det seneste år arbejdet med en ny dagtilbudslov, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. Visse elementer af loven vil først træde i kraft 1. januar 2019. Lovudkastet er pt. i høring og forventes behandlet i maj. Der lægges op til at kommunerne får to år til implementering af den nye dagtilbudslov.

 

Baggrunden for den kommende dagtilbudslov er en politisk aftale, som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik i juni 2017. Aftalen hedder ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. Aftalen udmønter i alt 580 mio. kr. over fire år til dagtilbudsområdet. Børne – og Skoleudvalget fik sidste år en orientering om hovedindholdet i aftalen (14. august 2017 sag nr. 83).

 

Den politiske aftale sætter særligt fokus på tre hovedtemaer:

-         Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

-         Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

-         Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.

 

Den nye dagtilbudslov indeholder adskillige ændringer i forhold til den gamle og vil medføre en række nye opgaver i kommunerne. Når den nye dagtilbudslov er færdigbehandlet, vil udvalget løbende få forelagt sager om de enkelte elementer i dagtilbudsloven. En række elementer i dagtilbudsloven kræver politisk stillingtagen.

En af de væsentligste og meget centrale elementer i lovudkastet er en ny styrket læreplan, som fremover vil være et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud i hele Danmark.

Fokus rettes særligt mod en forbedret pædagogisk praksis i forhold til seks læreplanstemaer, og dermed en større grad af udvikling, læring og trivsel hos børn i dagtilbud.

De seks læreplanstemaer er:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Det tilstræbes, at læreplanstemaerne i højere grad skal ses i sammenhæng og at legen tillægges øget betydning i det lille barns udvikling. Dette nye fokus kræver, at de fagprofessionelle designer læringsmiljøer og systematisk arbejder med iagttagelse, dokumentation og evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer. Herunder kræver det også et øget fokus på de fysiske rammers betydning og hverdagsrutinernes muligheder for at skabe og lede læringsmiljøer. 

Grundlæggende for dette er en stærk faglig ledelse, der sætter en tydelig retning.

Administrationen er i tæt samarbejde med området allerede langt i arbejdet med forberedelse af den nye styrkede læreplan. Der tages udgangspunkt i erfaringerne fra implementering af det fire-årige projekt Sproggaven, som pågår i alle dagtilbud.

Kompetence-udvikling

Som led i implementeringen af lovgivningen, er der i Fredensborg Kommune iværksat tema-aftener til orientering, inspiration og videndeling med 0 – 5 års institutionerne i hvert bysamfund, samt ét samlet møde for alle fritidshjem og klubber i kommunen. Temaaftenerne er for alle kommunale, selvejende og private institutioner. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med undervisere fra professionshøjskolerne, som er udbydere af kompetenceudviklingen i forbindelse med den nye styrkede læreplan.

I løbet af efteråret 2018 iværksættes et omfattende kompetenceudviklingsforløb. I første omgang for ledere og faglige fyrtårne samt dagplejere i alle kommunale, selvejende og private institutioner. Siden følger kurser for øvrige medarbejdere og tilsvarende i samarbejde med professionshøjskolen.

Socialministeriet har afsat puljemidler, som er søgt til ovennævnte kompetenceudvikling. Der er afsat 1,1 million til Fredensborg Kommune.

 

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

-

Elektroniske bilag

Ingen

Indstilling

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.62 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

 

August

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

 

September

Kvalitetsrapport dagtilbud

Studietur

Tidlig indskrivning

Status for Sprogpilot Fredensborg / kommunens indsats for ordblindhed

 

Oktober

Danske Skoleelever - foretræde

Orientering om arbejdet i det fælleskommunale elevråd med foretræde af det fælleskommunale elevråd

Opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning for skoleåret 17/18

 

November - december

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

Ny dagtilbudslov

 

Temadrøftelser:

Inklusion i folkeskolen - september

Tidlig indsats og opsporing af udsatte børn i dagtilbud - november

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne – og Skoleudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.63 - Meddelelser fra formand og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Der blev orienteret om åbningskonferencen for Fremtidens Skole d. 24. maj og henvendelse fra KLs’ Børne- og Ungeudvalg om invitation til regionale møder i efteråret.

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.64 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Administrationen orienterede om brev fra undervisningsministeren om ny pulje, der er afsat til forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. 45 kommuner kan søge om andel i puljen på i alt 21,7 mio. kr. Ansøgningsfristen er 24. august. Umiddelbart forventer administrationen at ansøge puljen. Orienteringen taget til efterretning.