Nr.61 - Orientering om ny dagtilbudslov

Sagsnr.: 18/13523

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Orientering om den kommende nye dagtilbudslov.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har gennem det seneste år arbejdet med en ny dagtilbudslov, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. Visse elementer af loven vil først træde i kraft 1. januar 2019. Lovudkastet er pt. i høring og forventes behandlet i maj. Der lægges op til at kommunerne får to år til implementering af den nye dagtilbudslov.

 

Baggrunden for den kommende dagtilbudslov er en politisk aftale, som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik i juni 2017. Aftalen hedder ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. Aftalen udmønter i alt 580 mio. kr. over fire år til dagtilbudsområdet. Børne – og Skoleudvalget fik sidste år en orientering om hovedindholdet i aftalen (14. august 2017 sag nr. 83).

 

Den politiske aftale sætter særligt fokus på tre hovedtemaer:

-         Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

-         Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

-         Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.

 

Den nye dagtilbudslov indeholder adskillige ændringer i forhold til den gamle og vil medføre en række nye opgaver i kommunerne. Når den nye dagtilbudslov er færdigbehandlet, vil udvalget løbende få forelagt sager om de enkelte elementer i dagtilbudsloven. En række elementer i dagtilbudsloven kræver politisk stillingtagen.

En af de væsentligste og meget centrale elementer i lovudkastet er en ny styrket læreplan, som fremover vil være et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud i hele Danmark.

Fokus rettes særligt mod en forbedret pædagogisk praksis i forhold til seks læreplanstemaer, og dermed en større grad af udvikling, læring og trivsel hos børn i dagtilbud.

De seks læreplanstemaer er:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Det tilstræbes, at læreplanstemaerne i højere grad skal ses i sammenhæng og at legen tillægges øget betydning i det lille barns udvikling. Dette nye fokus kræver, at de fagprofessionelle designer læringsmiljøer og systematisk arbejder med iagttagelse, dokumentation og evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer. Herunder kræver det også et øget fokus på de fysiske rammers betydning og hverdagsrutinernes muligheder for at skabe og lede læringsmiljøer. 

Grundlæggende for dette er en stærk faglig ledelse, der sætter en tydelig retning.

Administrationen er i tæt samarbejde med området allerede langt i arbejdet med forberedelse af den nye styrkede læreplan. Der tages udgangspunkt i erfaringerne fra implementering af det fire-årige projekt Sproggaven, som pågår i alle dagtilbud.

Kompetence-udvikling

Som led i implementeringen af lovgivningen, er der i Fredensborg Kommune iværksat tema-aftener til orientering, inspiration og videndeling med 0 – 5 års institutionerne i hvert bysamfund, samt ét samlet møde for alle fritidshjem og klubber i kommunen. Temaaftenerne er for alle kommunale, selvejende og private institutioner. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med undervisere fra professionshøjskolerne, som er udbydere af kompetenceudviklingen i forbindelse med den nye styrkede læreplan.

I løbet af efteråret 2018 iværksættes et omfattende kompetenceudviklingsforløb. I første omgang for ledere og faglige fyrtårne samt dagplejere i alle kommunale, selvejende og private institutioner. Siden følger kurser for øvrige medarbejdere og tilsvarende i samarbejde med professionshøjskolen.

Socialministeriet har afsat puljemidler, som er søgt til ovennævnte kompetenceudvikling. Der er afsat 1,1 million til Fredensborg Kommune.

 

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

-

Elektroniske bilag

Ingen

Indstilling

  1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.