Nr.60 - Orientering om proces for afklaring af organisering og placering af Fredensborg Kommunes specialklasser

Sagsnr.: 17/22370

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Orientering om proces for afklaring af fremtidig organisering og placering af Fredensborg Kommunes specialklassetilbud med henblik på en optimering af specialklassetilbuddet fra august 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har et overordnet mål om, at alle børn skal mødes af læringsfællesskaber, der fremmer faglig udvikling og trivsel så tæt på et almindeligt børne- og ungeliv som muligt. I tråd med regeringens inklusionsionseftersyn har det været udgangspunktet for at se på potentialerne i en omlægning af kommunens specialklassetilbud, således at alle elever også fremover får det bedst mulige tilbud.

Fredensborg Kommune har i dag specialklasser placeret på hhv. Endrupskolen og Kokkedal Skole. På begge skoler tilbydes et fuldt forløb fra 0. – 9. klasse fordelt på fem - seks klasser.

 

Rammer for specialklasser

I Fredensborg Kommune visiteres elever til specialklasser, fordi de har generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover har en del af eleverne også andre udfordringer og vanskeligheder som fx socio-emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD, ADD, cerebral parese (spastisk lammelse), sproglige vanskeligheder eller andre udfordringer, der kan betyde et behandlingsbehov.

Elever kan visiteres til undervisning i specialklasser på alle årgange, idet tilgangen af elever sker på alle klassetrin. Det betyder, at nogle elever begynder deres skolegang i en specialklasse, mens andre begynder i almenområdet for senere at blive visiteret til undervisning i en specialklasse. Undervisningen i specialklasserne er reguleret i folkeskoleloven (§3).

Pr. 1. maj er der indskrevet hhv. 38 og 39 elever på de to skolers specialklasserækker. De fleste elever i specialklasserækken er bosiddende i Fredensborg Kommune og enkelte er visiteret fra omkringliggende kommuner.

 

Samling af specialklasserne på en enkelt skole

Administrationen arbejder sammen med skolerne på at vurdere potientialerne ved at samle de to eksisterende specialklasserækker, således at tilbuddet fremover vil være placeret på en enkelt skole.

Formålet er at sikre de bedst mulige rammer for specialklasseeleverne ved at skabe rammer for et stærkt fagligt miljø med specialiseret viden, faglig ledelse, fleksibilitet i tilbuddet og robusthed i økonomien.

Ved at samle tilbuddet, sikres et større elevvolumen, som vil give bedre muligheder for at differentiere eleverne mere hensigtsmæssigt. Dermed kan der tages bedst muligt højde for det enkelte barns faglige udvikling og trivsel.

Samling i en organisatorisk enhed kan i et økonomisk perspektiv betyde mindre sårbarhed ved ændringer i elevtallet og derved skabe større økonomisk og organisatorisk robusthed i forhold til den daglige drift, rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af medarbejderne, planlægning, tilrettelæggelse og kvalitetsudvikling af indsatserne.

Der arbejdes med to mulige placeringer af en samlet specialklasserække; Endrupskolen og Humlebæk Skole.

De to lokationer er udvalgt på baggrund af en vurdering af det eksisterende faglige miljø, tilknytningen til almenområdet og de fysiske rammer, herunder ledig kapacitet, omkostninger forbundet med flytning og en evt. tilpasning af lokaler eller bygninger. Ligeledes vurderes de trafikale forhold og befordringsudgifter, idet elever indskrevet i specialklasser har ret til befordring.

 

Om en placering på Endrupskolen

Hvis specialklassetilbuddet placeres på Endrupskolen, vil det kræve en om- og tilbygning, idet en større tilgang af specialklasseelever ikke kan rummes i de eksisterende lokaler. Det vil samtidig kræve en rokade i den nuværende brug af lokalerne. Administrationen vurderer, at denne løsning vil koste ca. 6 mio. kr. at etablere.

 

Om en placering på Humlebæk Skole

Hvis specialklassetilbuddet placeres på Humlebæk Skole, vil det også kræve en vis ombygning. I forbindelse med omlægningen af Fredensborg Kommunes læsetilbud og modtagetilbud er der opstået ledige lokaler på Humlebæk Skoles udskoling på Baunebjergvej. Dog er de nuværende tomme lokaler ikke tilstrækkelige til at rumme hele specialklasserækken, hvorfor en ombygning vil være nødvendig. Administrationen er i færd med at udarbejde et prisoverslag for dette arbejde. 

 

Proces frem mod et nyt tilbud

Der tilrettelægges en proces med fokus på information og inddragelse, således at både medarbejdere, elever, forældre samt skolebestyrelser kan føle sig trygge ved omlægningen af tilbuddet.

Ændring af specialklassetilbuddet vil således tidligst kunne effektueres med virkning fra skoleåret 2019/2020, når der tages højde for ombygning, inddragelsesproces samt afklaring af finansiering til ombygning.

Udvalget vil få fremlagt en sag om omlægning af det fremtidige specialklassetilbud i Fredensborg Kommune, når der er en afklaring på alle muligheder og omkostninger forbundet med en samling af specialklasserne.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §3 samt bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

En fremtidig omlægning af specialklassetilbuddet i Fredensborg Kommune vil understøtte kommunens mål om, at alle børn skal mødes af læringsfællesskaber, der fremmer faglig udvikling og trivsel så tæt på et almindeligt børne- og ungeliv som muligt.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1)     At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.