Nr.58 - Kapacitet i dagtilbud

Sagsnr.: 18/12599

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Områdeinstitutionerne oplever en stigning i antal børn særligt på 0 – 2 års området. I Humlebæk er der akut behov for at udvide den eksisterende kapacitet.

Der er behov for at tage beslutning om det aktuelle kapacitetsproblem i Humlebæk samt beslutte en strategi for, hvordan kapaciteten i dagtilbud fremadrettet skal imødekomme stigende efterspørgsel efter dagtilbud på længere sigt. Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen ”Gode kvadratmetre”, som har været forelagt ØK den 22. maj.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har gennemført en overordnet analyse af det aktuelle behov for dagtilbud i de fire bysamfund. Analysen indeholder følgende tre faktuelle forhold:

  • Fødselstal for årene 2015 / 2016 / 2017 / 2018
  • Ventelisteopgørelse til dagtilbud fra september 2018 – april 2019
  • Analyse af behov for m2 bygningskapacitet for dagtilbud i Humlebæk

Fødselstal

Det øgede behov for vuggestuepladser skyldes, at babyboomet i 2016 har medført, at fødselstallet for 2016 på kommuneplan var 46 børn højere end i 2015. Disse børn er nu omkring 2 år og stadig vuggestuebørn. Børnene optager derfor aktuelt pladser i de faciliteter, der er for 0-2 årige. Stigningen i børnetal har efter en årrække med faldende børnetal indtil nu kunnet rummes inden for den eksisterende bygningsmasse og derfor ikke tidligere givet pladsudfordringer.

 

For 2017 ligger fødselstallet på niveau med 2015 for bysamfundene Fredensborg og Humlebæk, hvorimod Nivå og Kokkedal begge har 10 flere fødsler end i 2015. Forventningerne til 2018 er samme niveau som 2017. Tallene for 2018 er for 1. kvartal.

cid:image003.png@01D3E76E.319AE550

Tabel 1: Antal fødsler i årene 2015 - 2016 samt 2017– 2018.


 

Ventelisteopgørelse for perioden september 2018 – april 2019

Den aktuelle venteliste opgørelse viser, at efterspørgslen efter dagtilbud i Fredensborg Kommune er stigende. I takt med den positive udvikling i efterspørgslen og at institutionerne skal optage flere børn, stiger behovet for mere plads i institutionerne for at leve op til lovkrav og fysisk plads og tilstrækkeligt med frit gulvareal.

Tabel 2 viser ændringer i behovet for dagtilbudspladser i 2018 i forhold til den eksisterende kapacitet i bysamfundene pr. 1. maj 2018.

Normeringsudmeldingen er gennemsnitlig for året og er fiktiv i forhold til optag af børn på alle pladser i løbet af året. Afhængig af alder, tidspunkt for forældrenes behov for barnets opstart i institutionen og tidspunkt for aldersafhængigt skift mellem vuggestue og børnehave, vil der være et varieret antal børn i institutionen hen over året.

Tallene i tabel 2 er opsummering af de faktuelle prognoser. Opsummeringen viser ikke detaljerne om, at der i perioder hen over året er variation i antallet af 0-2 årige og 3-5 årige.

 

Ventelisteopgørelse til dagtilbud pr. 14.5.2018 for perioden september 2018 – april 2019

 

Bysamfunds normering

Fredensborg

424 børn

Kokkedal

448 børn

Nivå

430 børn

Humlebæk

411

0-2 årige

+27 vgbørn

+35 vgbørn

+38 vgbørn

+33 vgbørn

3-5 årige

+43 bhbørn

+ 44 bhbørn

+ 44 bhbørn

+54 bhbørn

Ny normering udmeldt pr. 1.5 2018 på baggrund af ventelisteopgørelse

Fra 424 børn til 463 børn.

I alt +39 børn

Fra 448 børn til 468 børn.

I alt +20 børn

Fra 430 børn til 453 børn.

I alt +23 børn

Fra 411 børn til 444 børn.

I alt +33 børn

Tabel 2: Ventelisteopgørelse til dagtilbud pr. bysamfund

 

Alle institutioner i de fire bysamfund har fået udmeldt den nye børnenormering pr. 1. maj 2018 jf tabel 2. Indenfor normeringen kan der vippes med 10% i perioder, hvor fx børnetallet er lavere eller højere end gennemsnittet.

Der er ikke aktuelt kommet tilbagemeldinger fra institutionerne i Fredensborg, Nivå og Kokkedal om problemstillinger omkring pladsmangel efter den nye normering er meldt ud. Med andre ord er det på nuværende tidspunkt muligt for de enkelte institutioner i de tre bysamfund at finde tilstrækkeligt med faciliteter til de kommende nye vuggestuebørn ved at rykke lidt rundt og sammensætte grupperne, så forældre stadig kan have søskende børn i den samme institution.

Men der er pladsproblemer i Humlebæk, hvorfor administrationen i første omgang har analyseret og søgt at finde løsninger på udfordringen i dette bysamfund. Efterfølgende vil der med udgangspunkt i de forventede prognoser blive gennemført bygningsanalyse ift kvadratmeterkapacitet i de øvrige tre bysamfund.

Dækningsgraden, som administrationen løbende følger op på, viser, at dækningsgraden er høj for 3-5 årige i alle bysamfund og at Humlebæk erfaringsmæssigt har den højeste dækningsgrad af alle fire bysamfund både i forhold til 0-2 årige og 3-5 årige børn

 

Humlebæk Bysamfund – aktuelt behov for udvidelse af kapaciteten

Humlebæk har en bygningsmasse, som for en stor dels vedkommende ikke er opført til formålet. Derfor er en stor del af bygningerne ombygget fx fra fritidshjem til 0-5 års institutioner. En analyse viser, at det for aldersgruppen 0 – 5 år er vanskeligt at udnytte den nuværende bygningskapacitet effektivt til forskel fra enkelte bygninger, fx Spirehuset, der er opført til formålet. Bygningen på Boserupvej 201B er solgt fra, da bygningen var for lille til at drive bæredygtigt jf pengene følger barnet.

I Humlebæk er der stor tilgang af 0-2 årige – og den største tilgang af 3- årige. Både generationsskifte i de eksisterende villakvarterer samt tilflytning til nybyggeriet ved Dageløkke Ege har øget antallet af børnefamilier i Humlebæk. Der er udfordringer i forhold til at rumme børnene indenfor de eksisterende m2. Dette er særligt udtalt i Søstjernen, som ligger Humlebæk Center 42-43. 

Det bliver vanskeligt at bevare hensynet til familierne om at have søskende børn i samme institution, da man ikke har tilstrækkeligt med faciliteter til at rumme de børn, som fylder 3 år og skal gå i et børnehavetilbud.

Samtidig har det været nødvendigt at skabe plads til dagplejen indenfor institutionens kapacitet, således at dagplejen er knyttet tæt sammen med en institution i forhold til legestue for børnene og fælles praksisnær uddannelse mellem dagplejere og institutionspersonalet, hvor dagplejen fx er med i sproggaven og styrkede læreplaner. Der er taget hensyn til dagplejens børn, så tilknytningen foregår i Søstjernen, som ligger i to bygninger side om side og på den måde er overskuelig for dagplejen.

 

Midlertidige kapacitetsløsninger anvendt indtil nu

Børnehusene Humlebæk har hidtil haft god brug af en spejderhytte kaldet ”Feddet” på Nederste Torpen til aflastning i perioder af året, hvor vippenormeringen på 10 pct. børn merindskrevet har været i brug. Hytten har fungeret som pædagogisk uderum, hvor børnene har opholdt sig i og omkring hytten det meste af dagen. Der er blevet endnu en spejderhytte ledig på Nederste Torpen, som kunne tildeles Børnehusene Humlebæk. Dog er begge hytter blevet vurderet tjenlige til nedrivning. Omkostningerne for en renovering vil være urentabel, da det også vedrører de bærende konstruktioner. De kan derfor ikke anvendes til aflastning på sigt.

Administrationen har foretaget en analyse af m2 i Humlebæks dagtilbudsbygninger jf. ØK d. 22. maj (sag nr. 131 med tilhørende bilag). Analysen viser, at der er stor variation i, hvordan mulighederne er for en høj anvendelsesgrad til børn i bygningerne i Humlebæk.

 

Løsningsmuligheder for det aktuelle behov for kapacitet i Humlebæk

Administrationen har på baggrund af analysen følgende forslag til at løse det aktuelle pladsbehov i Humlebæk:

 

1)     Ny bygning på ”Feddet” til erstatning for eksisterende spejderhytter på Nederste Torp.

Overslag: 3 mio. kr. i 2014 priser, svarende til 3,3 mio. kr. i 2018. Der er ikke beregnet nedrivning af eksisterende spejderhytter.

2)     Leje af midlertidig pavillon- institution – etableringssted skal undersøges

Overslag på anlæg og leje i 5 år: 120 m2 i alt 0,860 mio. kr. eller 160 m2 i alt 1,170 mio. kr. Der er ikke beregnet anlæg af udearealer, tilkørsel, parkering, legeplads, liggehal.

3)     Inddragelse af pædagogisk læringsrum ”Motorikrummet” i Frugthavens Spirehuset. Børnehavebørnene fra Søstjernen kan flyttes til Frugthaven. Mange familier vil herefter skulle aflevere og hente søskendebørn i to forskellige daginstitutioner. Overslag: 150.000 kr. til ændringer og istandsættelse og flytning.

4)     Istandsættelse af ”3050”, Humlebæk Center 41. Bygningen er på 250 m2. Bygningen ligger i forlængelse af Søstjernen og kan tilgås ved at etablere en dør fra Søstjernen og dermed udvide børnehavekapaciteten, så søskende kan gå i samme institution. I forbindelse med genoptagelse af bymidteprojektet i Humlebæk vil der tidligst skulle tages stilling til anvendelse af ”3050” og Søstjernen om to år. Overslag: 1 mio. kr. 

Administrationen anbefaler forslag 4, da det vil løse kapacitetsmanglen i en eksisterende kommunal bygning, som ligger i naturlig forlængelse af en eksisterende institution, velvidende at det er en dyrere løsning end model 3 og midlertidig. Løsningen vil sikre, at søskende kan komme i samme institution og derfor i et borgerperspektiv være til mindst ulempe for familierne i Humlebæk.

Forslaget kan etableres forholdsvist nemt og udgifterne kan holdes på 1 mio. kr. Der er allerede disponeret 0,6 mio. kr. til en løsning i Humlebæk, idet Økonomiudvalget i forbindelse med godkendelse af dispensation for overførsler udover 3 pct. regnskab 2017 har godkendt, at midlerne anvendes til kapacitetsudvidelse i Humlebæk. Administrationen anbefaler, at de 0,4 mio. kr. findes inden for den samlede ramme på politikområde 8 – børn. 

 

Vurdering af behov for kapacitet i dagtilbud på længere sigt - prognose for befolkningstilvækst.

FREDENSBORG:

Prognosen for befolkningstilvækst 2018 – 2029 opgjort på 0-5 årige børn viser, at den største tilvækst er i Fredensborg Bysamfund. Her forventes ca. 100 flere børn de næste fire år. Den positive tilvækst hænger i særlig grad sammen med tilflytningen af børnefamilier til de nye udstykninger. Den aktuelle tilvækst i 2018 kan rummes i de nuværende bygninger. For at vurdere behovet for bygningskapacitet på længere sigt i lyset af de kommende 100 flere børn, anbefaler administrationen, at der gennemføres en kapacitetsanalyse i Fredensborg. Den skal også analysere på ændring i anvendelsen af eksisterende bygninger i Fredensborg og muligheden for eventuelt at bygge nyt og udfase utidssvarende bygninger.

KOKKEDAL:

I Kokkedal forventes der 60 flere børn de næste fire år. Administrationen anbefaler også her en kapacitetsanalyse, som også skal omfatte en vurdering af omkostningerne ved leje af daginstitutionerne i Egedalsvænge i forhold til at bygge ny tidsvarende daginstitution med kapacitet til den stigende efterspørgsel. Etablering af en ny mere rummelig og fleksibel bygning vil øge mulighederne for at skabe fysiske pædagogiske læringsrum, som kan leve op til den nye dagtilbudslov om styrkede læreplaner. Konklusionerne fra kapacitetsanalysen kan indgå som perspektiv i udviklingen af Fremtidens Kokkedal Skole.

NIVÅ:

I Nivå forventes 50 flere børn de næste fire år. Administrationen anbefaler ligeledes her en analyse af bygningerne. Vurderingen er, at mange bygninger er utidssvarende i forhold til at leve op til den nye dagtilbudslov om styrkede læreplaner. Et perspektiv kan være at tænke nyt 0-5 års dagtilbud ind i udviklingsplanerne omkring Nivå Bymidte.

HUMLEBÆK:

Prognosen for befolkningstilvæksten viser for perioden 2018 - 2029 en tilvækst på 22 børn i Humlebæk. Det er imidlertid ikke det, de faktuelle opgørelser viser jf. afsnit om ventelisteopgørelse, hvor der tværtimod ses en tilvækst. Der må derfor tages højde for udsving i prognosen for de kommende år. I forhold til at pege på langsigtede løsninger i Humlebæk kan der etableres en tidssvarende tilbygning til en eksisterende institution, alternativt bygge en ny tidsvarende institution.

Konklusion

Befolkningsprognosen for 2018 – 2029 virker usikker i forhold til de faktuelle opgørelser om efterspørgsel efter dagtilbud, som administrationen har fået fremstillet i forbindelse med udarbejdelse af denne sag. Befolkningsprognosen kan give nogle pejlemærker for fremtiden om behovet for dagtilbud. Der er behov for analyse af de enkelte bysamfunds bygninger for at kunne sige noget om bygninger og kapacitet.

Bevilling:

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Børnehusene Humlebæk har fået dispensation for overførsel ud over 3 pct. mellem 2017 og 2018 svarende til 0,6 mio. kr., som er øremærket løsninger for kapacitetsudfordringerne i Humlebæk. De resterende 0,4 mio. kr. skal findes inden for den samlede ramme på politikområdet.

Bevilling

-

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ved nybygning eller ombygning vil tilgængelighedsforhold blive indarbejdet i projektet

Kompetence

Børne- og skoleudvalget

Kommunikation

-

Indstilling

1 at model 4, istandsættelse af Humlebæk Center 41 ”3050” for at afbøde det aktuelle kapacitetsbehov i Humlebæk, godkendes.

2 at der gennemføres kapacitetsanalyse i Kokkedal, Nivå og Fredensborg i nævnte rækkefølge.

3 at det i forbindelse med kapacitetsanalyse i Kokkedal vurderes, om lejede byggerier skal erstattes med nutidssvarende nybyggeri med bedre mulighed for at etablere læringsrum, som lever op til Nye styrkede læreplaner.

4 at det i forbindelse med kapacitetsanalyse i Nivå vurderes, om det er en mulighed, at utidssvarende bygninger skal erstattes med tidssvarende bygninger.

5 at analysen i Humlebæk anvendes til at planlægge på længere sigt, hvordan utidssvarende bygninger kan renoveres eller erstattes med nybyggeri fx i forbindelse med bymidteprojektet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Administrationens indstilling punkt 1-5 vedtaget.