Nr.57 - Masterplan 2018-2022 - Specialundervisning

Sagsnr.: 18/2823

 
Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende den økonomiske masterplan 2018-2022 for Specialundervisning

Sagsfremstilling og økonomi

Der er udarbejdet en ny økonomisk masterplan for Specialundervisning (jf. Fredensborg Kommunes Økonomihåndbog). Den økonomiske masterplan skal medvirke til, at de økonomiske rammer overholdes.

Specialundervisningsbudgettet er pr. 1. januar 2018 organisatorisk forankret i Center for Skole og Dagtilbud.

Masterplanen er udarbejdet på baggrund af prognosen for specialundervisning pr. ultimo april 2018.

Forventningen til regnskab 2018 er et merforbrug på 3,9 mio. kr. og dermed, at det ikke vil lykkedes at komme i mål med initiativer, der kan tilpasse serviceniveauet til det politisk fastsatte budget. En række faktorer spiller ind herpå:

  • Lavere budget i 2018 end i 2017
  • Merforbrug allerede i 2017 i forhold til budget
  • Tilgang af børn i dagbehandling og opholdssteder med intern skole
  • Stigning i enhedspriserne for flere af specialtilbuddene

 3. Forventet regnskab 2018-2022

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, forventes der pr. ultimo april et merforbrug i 2018 på ca. 3,9 mio. kr., når der indregnes reserverede midler fra det almene skoleområde samt en tilbagebetaling fra en specialskole vedrørende for meget opkrævet i perioden 2012-2017.

Det forventede merforbrug på 3,9 mio. kr. skal tages med et vist forbehold, da det er tidligt på året og der erfaringsmæssigt er en vis usikkerhed forbundet med de tidlige skøn. I første kvartal af 2017 blev der således forventet et relativt stort merforbrug, som i løbet af året blev væsentligt nedjusteret primært som følge af, at de børn/unge, der var forventet som tilflyttere, ikke flyttede til kommunen samt at kørselsordningerne i flere tilfælde blev væsentligt billigere end forventet.

Der blev i budgetrevisionen 30. november 2016 givet en tillægsbevilling til området på 5,9 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. fra 2019 og frem. 

Byrådets målsætning om, at udgifterne til specialundervisning skulle reduceres over perioden, er ikke nået og den budgetmæssige udfordring stiger derfor yderligere fra 2019 jf. tabel 1 nedenfor. De primære årsager til, at målsætningen ikke er nået, er, at der samlet set er sket en stigning i antal helårsbørn samt, at der er sket en stigning i tillægsydelserne for de børn der segregeres på nuværende tidspunkt.

Tabel 1 Budget og forventet regnskab 2018-2022 (i 1.000 kr. og i 2018 priser)

 

2018

2019

2020

2021

2022[1]

Budget

49.977

47.961

47.961

47.961

47.961

Forventet regnskab[2]

55.335

55.335

55.335

55.335

55.335

Reserverede midler fra det almene skoleområde[3]

-1.000

0

0

0

0

Engangstilbagebetaling fra specialskole[4]

-440

0

0

0

0

Forventet merforbrug

-3.918

-7.374

-7.374

-7.374

-7.374

 

Som det fremgår indledningsvist, er området særligt udfordret af øget tilgang af børn samt stigende enhedspriser. Hertil kommer, at det er svært at anvise initiativer, der har en hurtig indvirkning på udgiftsniveauet.  Masterplanen beskriver bl.a. de rammer, som området er underlagt, samt hvilke faglige indsatser der kan bidrage til, at den økonomiske ramme overholdes.

[1] I forbindelse med flytningen af specialundervisningen fra pol 10 – Udsatte Børn og Unge til pol 6 – Skole blev der ved en fejl ikke flyttet 1,3 mio. med over fra 2022 og frem. Da der er tale om en teknisk fejl, er de 1,3 mio. kr. allerede lagt til i tabellen i år 2022 og er en del af de 47,961 mio. kr. Da der tale om en bevillingsmæssig ændring, skal den flyttes i forbindelse med en budgetrevision og den medtages derfor 30/6-2018.

[2] Det forventede regnskab fra 2019 og frem tager ikke højde for variable faktorer som befolkningsprognose, ændrede takster m.m.

[3] Skolerne valgte i forbindelse med ressourceudmeldingen for 2018 at reservere 1 mio. kr. til at imødegå den forventede udfordring på specialundervisningen.

[4] En specialskole har fejlagtigt opkrævet Fredensborg Kommune for en SFO-plads for en specialskoleelev fra Fredensborg kommune. Eleven har ikke benyttet SFO pladsen i den periode der er opkrævet betaling for (perioden 1. august 2012 til april 2018). Specialskolen har primo maj tilbagebetalt ca. 0,440 mio. kr.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At den økonomiske masterplan for specialundervisning godkendes, herunder at budgetudfordringen for 2019-2022, efter en opdatering af masterplanen med maj-tal og en kvantificering af den økonomiske virkning af de igangsatte initiativer, indarbejdes i budgetvurderingen.
  2. At håndteringen af den økonomiske udfordring i 2018 medtages i budgetrevisionen 31/10-2018 såfremt, udfordringen ikke kan håndteres indenfor den samlede ramme på pol 6 – Skole, godkendes.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.

 

Fraværende: Hanne Berg (F)