14-05-2018 kl. 17:15
Kontrabassen

Medlemmer

Ergin Øzer (A)

Charlotte Sander (A)

Lars Egedal (V)

Lars Simonsen (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Afbud

Per Frost Henriksen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Nr.44 - Træffetid

Sagsnr.: 18/949

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Ingen mødt.

Nr.45 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/949

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Godkendt.

Nr.46 - Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021

Sagsnr.: 18/8477

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Borgmesteren og udvalgsformændene har, på et seminar den 16. marts 2018, drøftet udkast til et politisk arbejdsgrundlag for Byrådet, de næste fire år. Med baggrund i drøftelserne på seminaret er arbejdsgrundlaget nu klar til en videre politisk drøftelse i alle fagudvalg mhp vedtagelse på Byrådets møde i maj.

Børne- og Skoleudvalget drøfter udkastet ”Det vil Byrådet arbejde for - 2018-2021” med udgangspunkt i formanden og direktørens præsentation af arbejdsgrundlaget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udarbejdelsen af et politisk arbejdsgrundlag giver Byrådet et arbejdsredskab, der sætter en samlet ledelsesretning for kommunens hovedopgaver. Arbejdsgrundlaget vil dermed være Byrådets fælles referenceramme, når der udvikles politikker og besluttes indsatser.

Arbejdsgrundlaget skal skabe ”Et godt hverdagsliv for borgere i alle generationer” og hviler på følgende holdninger:

-         Bygninger er ikke bare mursten, men danner rammen om fællesskabet og velfærden for børn, unge, ældre og borgere med behov for støtte. Planerne i Fremtidens Fredensborg Kommune skaber rammerne om det gode hverdagsliv, hvad enten det handler om at nytænke bygninger og byrums funktioner, skabe rekreative naturområder, trygge boligområder eller god infrastruktur

 

-         Den nære velfærd sætter borgernes behov og livssituation i centrum med et vedvarende fokus på borgerens ressourcer, potentialer, relationer og netværk. De unge generationers muligheder skal sikres gennem en langsigtet investering i faglige læringsmiljøer og sammenhængende indsatser  

 

-         Kommunen er en central aktør, når det kommer til at skabe et bæredygtigt samfund, f.eks. i arbejdet med at nytænke den grønne omstilling.  

 

Arbejdsgrundlagets opbygning

Arbejdsgrundlaget er opbygget i en form, der gør det overskueligt og læsevenligt. Arbejdsgrundlaget bevæger sig formmæssigt væk fra de mere traditionelle notater i retning af et mere enkelt design og sproget er nutidigt og direkte uden brug af fagtekniske begreber.  

Arbejdsgrundlaget består indholdsmæssigt af et forord, en strategisk ramme for, hvordan Byrådet vil arbejde med arbejdsgrundlaget samt otte pejlemærker, der på tværs af udvalg og organisationen folder Byrådets holdninger og ambitioner ud.

 

Sådan vil vi arbejde

Arbejdsgrundlaget realiseres gennem en tydelig strategisk ramme for arbejdet. For det første er udgangspunktet en økonomisk ansvarlighed og en stram økonomistyring, der skaber plads til investeringer. Derudover skal ressourcerne i lokalsamfundet aktiveres, både gennem struktureret inddragelse og dialog og et engageret medborgerskab. Endvidere skal nye løsninger og opfindelser, ikke mindst inden for den teknologiske udvikling, udnyttes, der hvor det er muligt.

For at arbejde struktureret og systematisk med borgerinddragelse har Borgmester og udvalgsformænd på seminaret den 16. marts 2018 besluttet, at der udarbejdes en vejledning for borgerinddragelse, som anvendes i forbindelse med de projekter, hvor borgerinddragelse er på tale.  

 

De otte pejlemærker

Pejlemærkerne er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets eksisterende vedtagne politikker samt budgetforliget.  Alle pejlemærker er opbygget efter samme skabelon, bestående af to sider. Den første side indeholder tre-fire punkter, som beskriver Byrådets holdninger og ambitioner. Den anden side indeholder tre til fem konkrete indsatser, der skal arbejdes med i den kommende byrådsperiode. De otte pejlemærker er:

 

1. Det er sejt at være dygtig - alle børn har mulighed for læring og trivsel

Fagudvalg: BSU, BAEU, SSU, PMK.

Politikområder: Skole, Unge og Medborgerskab, Børn, Udsatte Børn og Unge, Beskæftigelse, Sundhed og Frivillighed, Kommunale Ejendomme, Anlæg.

 

2. Livskvalitet i hverdagen - et ældreliv med muligheder

Fagudvalg: SSU, PMK.

Politikområder: Pleje og Omsorg, Sundhed og Frivillighed, Kommunale Ejendomme, Anlæg.

 

3. Du kan mere end du tror - det gode liv med fysisk handicap eller sociale udfordringer

Fagudvalg: SSU, BAEU.

Politikområder: Handicap og Socialpsykiatri, Udsatte Børn og Unge, Beskæftigelse. 

 

4. Bygninger og byrum skaber liv - gode rammer for fællesskab og tryghed

Fagudvalg: PMK, ITU, FIU og KU.

Politikområder: Anlæg, Kommunale Ejendomme, Veje og Trafik, Fritid og Idræt.

 

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd - muligheder på tværs af generationer

Fagudvalg: ITU, KU, SSU.

Politikområder: Kultur, Fritid og Idræt, Sundhed og Frivillighed

 

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem - en sammenhængende infrastruktur

Fagudvalg: ITU, PMK.

Politikområder: Veje og Trafik.

 

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor - kommunens virksomheder og turisme skaber udvikling

Fagudvalg: BAEU, ITU, PMK, KU.

Politikområder: Erhverv og Turisme, Veje og Trafik, Kultur.

 

8. Bæredygtighed og miljø - vejen frem. Vi bygger fremtidens grønne byer.

Fagudvalg: PMK, ITU

Politikområder: Natur og Miljø, Kommunale Ejendomme, Veje og Trafik.

 

Byrådets daglige arbejde med arbejdsgrundlaget

Med et fælles arbejdsgrundlag sikres en referenceramme for Byrådets indsatser og initiativer. Byrådet realiserer arbejdsgrundlaget gennem det daglige politiske arbejde, f.eks. ved at anvende arbejdsgrundlaget i udarbejdelsen af politikker og strategier samt i relation til fagudvalgenes konkrete politiske sager. Det er udvalgsformand og næstformands ansvar at sikre, at politiske drøftelser og sager tager sit udgangspunkt i arbejdsgrundlaget. Det er administrationens ansvar at understøtte dette arbejde, herunder også at bistå fagudvalgene med at sikre koordinering og sammenhæng mellem indsatser og fagområder.

Byrådet gives løbende en status på realiseringen af arbejdsgrundlaget.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Arbejdsgrundlaget offentliggøres på kommunens hjemmeside og introduceres for kommunens ledere og MED-udvalg. Der vil løbende blive fulgt op med historier, der fortæller om realiseringen af de konkrete indsatser og initiativer. 

 

Indstilling

At Børne- og Skoleudvalget, med udgangspunkt i formandens og direktørens præsentation, drøfter ”Det vil Byrådet arbejde for - 2018-2021”, med henblik på en udtalelse til Byrådet i maj 2018.

At Børne- og Skoleudvalget drøfter udvalgets videre skridt med udmøntningen af arbejdsgrundlaget i 3. kvartal 2018.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Med udgangspunkt i præsentationen ”Det vil Byrådet arbejde for 2018 – 2021” var udvalget enige om at anbefale følgende:

At der sidst i indledningen under ”Visionen” tydeliggøres, at arbejdsgrundlaget bygger på tillid til kommunens medarbejdere.

At overskriften ”Det er sejt at være dygtig” (dias nr. 5 og 6) ændres til ”Det er sejt at være dygtig til noget.”

At der i første afsnit på dias 5 tilføjes ”dannelse”, så sætningen lyder ”Det handler om høj kvalitet i det pædagogiske og faglige læringsmiljø og om dannelse, som gør vores børn og unge parate til det gode voksenliv”

At sætningen i afsnit nr. 2 på dias 6 ” Institutionernes arbejde med høj kvalitet i de pædagogiske tilbud er fundamentet for skolevisionen” ændres til ”Institutionernes arbejde med høj kvalitet i de pædagogiske tilbud er fundamentet for det gode børneliv og skolevisionen”. Og at sætningen gøres til selvstændigt punkt som nyt afsnit 3, så det tydeliggøres at indsatsen for de 0-6 årige har en selvstændig værdi.

Børne – og Skoleudvalget bemærker, at de tværgående pejlemærker som ”bygninger og byrum skaber liv – gode rammer for fællesskab og tryghed” og ”Det skal være nemt og sikkert at komme frem” også er et anliggende for Børne – og Skoleudvalget og ser frem til at blive involveret i det politiske arbejde hermed.

 

Nr.47 - Økonomisk udfordring ved drift af Karleboafdelingen

Sagsnr.: 18/10253

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Som følge af det lave antal elever på Karleboafdelingen af Fredensborg Skole, skal der træffes beslutning om, hvordan de økonomiske udfordringer håndteres for 2019 og frem.

Sagsfremstilling og økonomi

Med afsæt i orienteringen fra 17.04.18 (sag nr. 39), der handler om årsager til skolevalg, følger her en sag om de økonomiske udfordringer, som følger af det lave antal elever på Karleboafdelingen.

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 29.11.2017 (sag nr. 122):

 • ”At Fredensborg Skole i 2018 tilføres ekstra 0,3 mio. kr. af den samlede ramme til skolerne, således at beløbet fratrækkes før elevtildeling for budget 2018 på alle skoler gennemføres, idet udvalget bemærker, at skolerne med budgetforliget 2018 – 2021 får et generelt løft.”
 • ”Spørgsmålet om finansiering af ekstra ressourcer fra 2019 oversendes til budgetforhandlingerne 2019-22”.

Der foreligger nu mere opdaterede estimater for de fremadrettede driftsbehov for årene 2019-2023, hvorfor sagen indstilles til beslutning forud for budgetforhandlingerne. Driftsbehovene skitseres nedenfor og er baseret på seneste befolkningsprognose.  

Baggrund for økonomiske udfordringer ved drift af Karleboafdelingen

Karlebo Skole har siden 2013 været en del af Fredensborg Skole og drives for midler efter samme tildelingsmodel, som de øvrige skoler, dvs. efter elevantal. Det er skoleledelsens ansvar at gøre driften rentabel ved klassesammenlægninger mv. på linje med de øvrige skoler.

Af både økonomiske og pædagogiske hensyn har skolen valgt, at danne to ikke-årgangsopdelte klasser (0. – 2. klasse og 3. – 5. klasse). Som følge heraf spænder skolen over to klasser og 6 klassetrin, hvilket betyder, at der skal dækkes mange forskellige fag i den enkelte klasse. Der er i øjeblikket ansat to lærere og en pædagog på Karleboafdelingen, og dertil kommer faglærere, der kommer ud på skolen for at dække musik, tysk mv. Behovet for at kunne dække mange fag og niveauer gør, at det er nødvendigt med flere lærere pr. elev, end man f.eks. har på Fredensborg Skole Benediktevej. 

I skoleåret 2017/18 går der primo april  i alt 46 elever på Karleboafdelingen og i skoleåret 2018/19 forventes elevtallet at falde til 40 elever, da antallet af elever, der forlader skolen efter afsluttet 5. klasse, er større end antallet af skolestartere. Det faldende elevtal har væsentlig betydning for Fredensborg Skoles samlede økonomi.

Estimeret økonomisk udfordring baseret på befolkningsprognoser

Baseret på de seneste års faktiske elevoptag, er de fremadrettede økonomiske udfordringer beregnet ud fra, at der sker et 50 pct. optag af eleverne i landdistriktet jf. befolkningsprognosen 2018. Beregningerne er baseret på indtægter og udgifter, der i 2018 knytter sig til drift af Karleboafdelingen, herunder særligt den årlige tildeling pr. elev samt udgifter til løn.

Administrationen tildeler kommunens folkeskoler et beløb for hver elev, som er indskrevet på skolerne. I 2018 er beløbet 42.891 kr. pr. elev. Beløbet fremkommer ved at trække fælles udgifter, faste udgifter på skolerne, udgifter til elever i andre tilbud og midler til socioøkonomisk fordeling fra den samlede økonomiske ramme til skolerne. Den samlede økonomiske ramme er politisk besluttet. Resultatet deles med antallet af elever i almenområdet og giver derved beløbet pr. elev, hvilket i begrænset omfang varierer fra år til år. Det gældende beløb for 2018 ligger til grund for beregningerne.

Nedenstående graf viser Fredensborg Skoles forventede økonomiske udfordring ved drift af Karleboafdelingen i årene 2019-22. Beregningerne tager udgangspunkt i de gældende rammevilkår vedr. Karleboafdelingen som en del af Fredensborg Skole og uden selvstændig ledelse:

 

 

Som grafen viser, er den forventede økonomiske udfordring opgjort til knap. 0,9 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 1,3 mio. kr. i budget 2022. Beregningerne er lavet med udgangspunkt i samme antal ansatte i hele perioden, da der trods færre elever stadig skal være to klasser, dækkende de seks klassetrin. Merudgiften på 875.000 kr. i 2019 udgør knap 22.000 kr. pr elev svarende til en merudgift på ca. 50 pct. i forhold til den generelle elevtildeling.

Finansiering

Nedenfor skitseres to modeller for finansiering af den forventede merudgift ved drift af Karleboafdelingen:

 

1)     Finansiering inden for Fredensborg Skoles samlede budget.

2)     Finansiering inden for det samlede skolebudget.

 

Ved valg af model 1 vil Fredensborg Skole skulle bære merudgiften alene. De øvrige afdelinger på Fredensborg Skole vil hermed have færre midler pr. elev end de øvrige skoler i Fredensborg Kommune svarende til 1000 kr. pr. elev.

Ved valg af model 2 vil alle skoler solidarisk bære merudgifterne ved Karlebo Skole. De økonomiske behov til drift af Karleboafdelingen vil blive dækket med midler fra den samlede ramme til skolerne og konsekvensen heraf vil være, at kommunens skoler får tildelt lidt færre midler pr. elev.

Alternativet til de to modeller er, at der gives en særskilt merbevilling til Fredensborg Skole til at dække merudgifterne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At finansiering af den forventede merudgift ved drift af Karleboafdelingen fra 2019 sker indenfor det samlede skolebudget (model 2).

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om, at finansiering af den økonomiske udfordring ved drift af Karleboafdelingen oversendes til budgetforhandlingerne 2019 – 2022.

Nr.48 - Kommunikationsindsats skoler og dagtilbud

Sagsnr.: 18/10462

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for administrationens fremadrettede kommunikationsarbejde på dagtilbud og skoleområdet. Herunder orienteres udvalget om, hvordan borgernes kendskab til Karleboafdelingen af Fredensborg Skole kan styrkes via kommunens kommunikationskanaler.

Udvalget skal derudover beslutte, om administrationen skal indgå samarbejde med firmaet JS Danmark og udgive en annoncebetalt brochure, hvor kommunens dagtilbud og skoler præsenteres for både tilflyttere og borgere, der står overfor at skulle vælge dagtilbud eller skole til deres børn.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har rammerne for et godt børneliv med attraktive dagtilbud og skoler. Det er en fortløbende opgave at sikre kendskab til kommunens mange tilbud. Det gøres på forskellig vis både lokalt af de enkelte skoler og dagtilbud via forældreintra/Famly, egne hjemmesider og centralt via kommunens hjemmeside og facebook-sider m.m.

Nedenfor skitseres to særlige initiativer i 2018 der iværksættes for at styrke kommunikationsindsatsen. Der tages bl.a. afsæt i Børne- og Skoleudvalgets beslutning i januar 2018 om, at alle afdelinger på de enkelte skoler, herunder Karlebo Skole, bliver beskrevet i kommunens materiale om skoleindskrivning.

 

Hvorfor en styrket kommunikationsindsats?

Som en del af det løbende arbejde med at profilere Fredensborg Kommune som en attraktiv kommune for børnefamilier, anbefaler administrationen, at der for dagtilbud og skoleområdet 2018 centralt arbejdes med en to-delt kommunikationsindsats, hvor formålet samlet set er:

 • At profilere kommunens dagtilbud og folkeskoler overfor både nye og eksisterende borgere
 • At understøtte arbejdet med at sikre at kommunens skoler er det naturlige førstevalg for forældre i kommunen
 • At skabe en samlet fortælling om børnelivet i dagtilbud og skoler i Fredensborg Kommune

 

Indskrivningsmateriale om alle matrikler - skolestartere

Forud for indskrivningsperioden udarbejder administrationen hvert år informationsmateriale til forældre med skolestartere. Information om indskrivning formidles i folderen ’Velkommen i skole’, som udsendes til alle kommende forældre, via skolerne og kommunens hjemmeside.

For at sikre kendskab til alle afdelinger og hvilke muligheder for skolevalg, der findes på tværs af kommunens folkeskoler, supplerer administrationen forud for indskrivning i 2019 dette materiale med fakta-information om alle skoler og afdelinger. Præsentationen af skoler og afdelinger vil desuden kunne findes på kommunens hjemmeside, hvor der også linkes til de relevante hjemmesider, der drives af skolerne eller forældreforeninger. 

Målgruppe: Målgruppen for folderen ’Velkommen i skole’ er forældre med børn der skal starte i skole. Materialet, der gengives på hjemmesiden, vil være tilgængeligt for alle kommunens borgere, og ligge under et menupunkt på hjemmesiden, der knytter sig til indskrivning.  

Tidsplan: Det er politisk besluttet, at der er tidlig indskrivning til Nivå og Kokkedal Skole, hvilket betyder, at indskrivningsperioden er fra september – november 2018. For de øvrige skoler gælder det, at indskrivningsperioden strækker sig fra november – januar 2018/19.

Det opdaterede materiale vil være klar fra august 2018 forud for den første del af indskrivningsperioden.    

 

Reklamefolder om skoler og dagtilbud

Som en del af det løbende arbejde med at profilere Fredensborg Kommune som en attraktiv bosætningskommune med ambitiøse mål for folkeskolerne, anbefaler administrationen at udarbejde en brochure, der præsenterer både dagtilbud og folkeskoler i kommunen. Administrationen anbefaler, at afsenderen af brochuren er formand for Børn- og Skoleudvalget og direktør for børn- og skoleområdet.

For at holde omkostningerne nede anbefaler administrationen, at indgå samarbejde med det private firma JS Danmark, der producerer annoncefinansierede brochurer for både private og offentlige kunder. JS Danmark har tre gange tidligere produceret brochurer for Fredensborg Kommune, og har produceret tilsvarende for en lang række andre danske kommuner. For Fredensborg Kommune har de produceret annoncefinansierede brochurer på erhvervsområdet og ældreområdet.

Da brochuren er annoncefinansieret, vil det som udgangspunkt være omkostningsfrit for Fredensborg Kommune at få den produceret. JS Danmark står for at rejse finansiering blandt lokale erhvervsdrivende i kommunen. Virksomheder i Fredensborg Kommune får på denne måde mulighed for at sponsorere produktet og via annoncer i kommunens folder nå en stor målgruppe af potentielle kunder, der måske ellers ikke ville se netop deres annoncer. Herudover står JS Danmark for at skrive tekst, tage billeder og trykke den endelige brochure. Indhold og layout udarbejdes i tæt samarbejde med Fredensborg Kommune. I tilfælde af, at Fredensborg Kommune ønsker flere sider, end der kan finansieres via annoncer, er det muligt at tilkøbe flere sider, så produktet lever op til kommunens behov. 

JS Danmark har mulighed for at udgive brochuren i et interaktivt format, hvilket understøtter Fredensborg Kommunes ambition om at udnytte nye digitale muligheder. Det er et nyudviklet koncept, som giver Fredensborg Kommune mulighed for at blive en af de første kommuner i Danmark, der får produceret en interaktiv brochure. Brochuren trykkes og kan bruges som en velkendt brochure med tekst og billeder. Det interaktive aspekt kan aktiveres via app’en ’Go See’, der er gratis tilgængeligt og ikke kræver registrering af brugerne. Ved hjælp af app’en bliver indholdet i brochuren ’levende’ og det er blandt andet muligt at se film og 360 grader billeder af eksempelvis skolerne på sin smartphone. Også i onlineversion af brochuren, der typisk kan ligge på hjemmesiden eller på facebook, er der mulighed for at vise indholdet på nye måder. Eksempelvis ved at billederne automatisk skifter, er levende, eller vises i panoramaformat.

Målgruppe: Målgruppen for brochuren er primært forældre med børn i kommunen der skal starte i enten dagtilbud eller skole. Den kan dog i vid udstrækning også bruges som en del af den generelle præsentation af kommunen til borgere, der overvejer / er på vej til at flytte til Fredensborg Kommune. Hvorfor det vil være oplagt, den også bliver tilgængelig hos kommunens ejendomsmæglere.   

Tidsplan: Brochuren kan udarbejdes, så den er klar til distribution både fysisk og online ultimo 2018.

Samlet procesplan for central kommunikationsindsats 2018:

Kommunikationsindsatser 2018

Finansiering af reklamefolder

- Virksomheder inviteres til deltagelse

- Indgåelse af aftaler med virksomheder

Maj – juli

Udarbejdelse af opdateret indskrivningsmateriale – tryk og online

Maj – juli

Udsendelse af opdateret indskrivningsfolder til forældre

August

Design af reklamefolder

- Billeder og input til tekst

- Layout og tilretning af indhold

- Digital opsætning

August – November

Reklamefolder distribueres via skoler, ejendomsmæglere, biblioteker samt online via hjemmeside og facebook

Dec -

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen om udarbejdelse af kommunikationsmateriale med introduktion til alle skoler og matrikler tages til efterretning.
 2. At udvalget godkender, at administrationen indgår aftale med JS Danmark og udarbejder en annoncebetalt brochure, hvor både dagtilbud og skoler præsenteres, som del af det løbende arbejde med at profilere Fredensborg Kommune.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

 1. Orienteringen taget til efterretning.
 2. Administrationens indstilling godkendt.

Nr.49 - Nye driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner

Sagsnr.: 16/25853

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

 

Godkendelse af nye driftsoverenskomster med de fire selvejende daginstitutioner.

Sagsfremstilling og økonomi

De fire institutioner er Smedegårdens Børnehus, Nivågård Børnehave, Bøgegården og Børnehuset Kastaniegården.

De nuværende driftsoverenskomster er indgået i 2011, (tillæggene i 2012). Driftsoverenskomsterne skal genvurderes hvert 5. år blandt andet for at opdatere og justere overenskomsten i forhold til den stedfundne udvikling.

De nye driftsoverenskomster er udarbejdet i samarbejde med institutionsbestyrelserne. Overenskomsterne er ikke enslydende, idet institutionerne har haft mulighed for at træffe individuelle til- og/ eller fravalg på tre væsentlige områder, MED-aftalen, IT og indkøbsaftaler.

De nævnte områder har ændret sig lovgivningsmæssigt, siden de nuværende overenskomster blev indgået, og de har derfor været genstand for drøftelser mellem administrationen og institutionerne.

Opbygningen af driftsoverenskomsternes tekst er ændret, idet administrationen har valgt at samle paragraffer, der hænger indholdsmæssigt sammen under én paragraf med understykker og en dækkende overskrift.

MED-aftalen § 7

I 2015 blev der efter aftale mellem KL og forhandlingsfællesskabet for de selvejende daginstitutioner ændret i MED-rammeaftalen, som betød, at såvel bestyrelser som kommunen selv kan beslutte, om de selvejende skal være omfattet af kommunens MED-aftale. Den nuværende MED-aftale i Fredensborg Kommune, der er fra 2016, omfatter de selvejende institutioner.

Bøgegården, Nivågård Børnehave og Børnehuset Kastaniegården har valgt ikke at være omfattet af kommunens MED-aftale.  Smedegårdens Børnehus har valgt at være omfattet af aftalen,§ 7 stk.3.

Indkøbsaftaler § 15

Institutionerne har kunnet vælge, om de vil tilslutte sig den samlede indkøbs- og udbudspolitik eller kun indkøbsaftalen på IT området. De to områder er adskilt i overenskomsterne, idet der knytter sig forskellige betingelser til tilslutning henholdsvis IT aftalen og øvrige indkøbsaftaler.

For IT området er der lovgivningsmæssige forhold, som betyder, at institutionerne ikke vil kunne være opkoblet til relevante systemer, som kommunen anvender, hvis de ikke er tilsluttet IT aftalen.

Ved tilslutning til IT aftalen indgås en databehandleraftale mellem kommunen og den enkelte institution. Der har ikke tidligere været indgået databehandleraftaler med de selvejende institutioner. De nye databehandleraftaler hænger sammen med implementeringen af EU's databeskyttelsesforordning.

Alle selvejende institutioner har valgt at tilslutte sig IT aftalen.

Ved tilslutning til den samlede indkøbs- og udbudspolitiksamt indkøbsstrategi får institutionerne adgang til den kommunale indkøbsportal og modtager rådgivning vedr. indkøb, udbud og kontraktstyring på samme vilkår som de kommunale institutioner.

Bøgegården og Smedegårdens Børnehus har tilsluttet sig den samlede indkøbs- og udbudspolitik, mens Nivågård Børnehave og Kastaniegårdens Børnehus har valgt at stå udenfor.

Øvrige forhold

Personalepolitikken § 7 stk. 5. Tiltrædelse af kommunens personalepolitik er uafhængig af tilslutning til MED-aftalen. Det er fortsat valgfrit for den enkelte selvejende institution, om man ønsker at tiltræde Fredensborg Kommunes personalepolitik, og der er enighed om, at dette punkt skulle formuleres som et tillæg til driftsoverenskomsten i lighed med de nuværende overenskomster.

Alle de selvejende institutioner har tilkendegivet, at de ønsker at tiltræde kommunens personalepolitik.

Forsikringer. I § 16 stk. 2 i de nuværende driftsoverenskomster står: ”Institutionen kan vælge at være omfattet af kommunens forsikringer”.

I de nye driftsoverenskomster er dette præciseret.

I § 15 stk. 5 og 6 står der ”Institutionen kan vælge at være omfattet af kommunens forsikringer på Bygnings- og Løsøreområdet (brand-vand-indbrud-tyveri-storm-hærværk), på samme vilkår som kommunens egne institutioner”.

Ingen af de fire selvejende institutioner er i dag omfattet af kommunens forsikringer på disse områder.

”Institutionen kan vælge at være omfattet af kommunens arbejdsskadeforsikring på samme vilkår som kommunens egne institutioner”.

I dag er Bøgegården og Kastaniegårdens Børnehus dækket af kommunens arbejdsskadeforsikring, mens Nivågård Børnehave og Smedegårdens Børnehus har egne forsikringer.

Da institutionerne har mulighed for at til- eller framelde sig de kommunale forsikringer i driftsoverenskomsten løbetid, er det ikke skrevet ind i overenskomsten.

De øvrige ændringer i driftsoverenskomsterne er primært foretaget, for at driftsoverenskomsternes oplysninger og bestemmelser svarer til de aktuelle forhold, og den udvikling der har fundet sted siden 2011.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven, Retssikkerhedsloven, Offentlighedsloven og Forvaltningsloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. At driftsoverenskomsterne for de fire selvejende daginstitutioner godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.50 - Medborgerskabspuljen 2018

Sagsnr.: 18/9159

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Børne-og Skoleudvalget skal træffe beslutning om forlænget ansøgningsfrist i forhold til uddeling af midler fra Medborgerskabspuljen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget godkendte nye kriterier for Medborgerskabspuljen i januar 2017. Godkendelsen blev foretaget i forlængelse af Byrådets beslutning om, at der i 2017 og fremover hvert år skal uddeles 100.000 kr. til aktiviteter under Medborgerskabspuljen.

Medborgerskabspolitikken har til formål at sikre, at borgerne oplever sig selv og hinanden som medborgere, der søger indflydelse og bidrager aktivt til udviklingen i kommunen, og at borgerne oplever at være en del af et større fællesskab.

Indkomne ansøgninger

Administrationen har modtaget én ansøgning til Medborgerskabspuljen 2018 inden ansøgningsfristens udløb 1. april.

’Udvikling og afholdelse af Musikalsk Værksted bl.a. for børn og unge med flygtningebaggrund - pilotprojekt 2 i Nivå bysamfund’.

Projektet eret samarbejde mellem Fredensborg Musikskole og Fritidsbutikken. Ansøgningen for 2018 er en gang tidligere fremsendt til behandling i udvalget i forbindelse med fordeling af midler til Medborgerskabspuljen i 2017.

Ansøgningen er en forlængelse af projektet ’Udvikling og afholdelse af Musikalsk Værksted bl.a. for børn og unge med flygtningebaggrund – et pilotprojekt i Kokkedal’, som modtog støtte fra medborgerskabspuljen i 2017.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 8. maj 2017, sag nr. 51, indstilling pkt. 7: ”At der reserveres 25.000 kr. af Medborgerskabspuljen i 2018 til Fredensborg Musikskole og Fritidsbutikken (Musikalsk værksted i et andet bysamfund i kommunen end Kokkedal) med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2018 og erfaringer fra det gennemførte pilotprojekt i Kokkedal i 2017. 

Administrationens bemærkninger:

I lyset af at der kun er modtaget én ansøgning, anbefaler administrationen, at Medborgerskabspuljens ansøgningsfrist forlænges til den 1. august 2018, således at udvalget kan behandle indkomne ansøgninger på mødet 20. august. Der opfordres til at søge støtte til mindre projekter, som kan gennemføres i efteråret 2018.

Den fremsendte ansøgning vil blive fremlagt til behandling på mødet i august. Administrationen finder ikke, at den fremsendte evaluering i tilstrækkelig grad belyser, hvorvidt projektets målsætninger er opnået og har anbefalet ansøger at kvalificere ansøgningen forud for behandling i udvalget.

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne-og Skoleudvalget

Indstilling

 1. At Medborgerskabspuljen ansøgningsfrist forlænges til 1. august 2018.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.51 - Godkendelse af borgmesterbeslutning vedrørende Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsnr.: 17/18577

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af borgmesterbeslutning vedtaget på møde den 23. april 2018 vedrørende placering af FGU institutioner i Nordsjælland. 

Der tale om en fælles sagsfremstilling, der fremlægges i de 11 kommuner, der har deltaget i det forberedende samarbejde.

 

Sagen behandles i Beskæftigelses-, Arbejdsmarkeds-, og Erhvervsudvalget, sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget, og efterfølgende til endelig behandling i Økonomiudvalget og herefter Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU’en vil bestå af tre spor:

 

                                         Almen grunduddannelse

                                         Produktionsgrunduddannelse

                                         Erhvervsgrunduddannelse

 

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne lægger op til, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

 

Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65 pct.. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

 

Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

 

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

                                         Tilstrækkeligt elevgrundlag

                                         Geografisk nærhed til de unge

                                         Udgangspunkt i eksisterende bygninger

                                         Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø

                                         Plads til alle tre spor af FGU

 

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

 

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

 

Arbejdet i KKR Hovedstaden

K29 har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

 

Den 7. februar 2017 mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

 

Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

Dette afsnit beskriver arbejdet mellem de 11 nordsjællandske kommuner.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for Undervisningsministeriet og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Borgmestrene i nordkommunerne arbejder ud fra, at der skal være to dækningsområder. Der er fem kommuner, som er interesserede i at have en af de to mulige moder-institutioner: Helsingør i det østlige område og Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund i det midt-vestlige område. Kommunerne arbejder med at sikre afklaring selv, uden at skulle involvere den opmand, som er udpeget af ministeriet.

 

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især ”grænsekommuner” som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

 

Undervisningsministeren nedsætter en interim (midlertidig) bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige områder peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

                                         Formand med erfaring fra selvejende institutioner

                                         Ét medlem blandt de involverede kommuner

                                         Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler

                                         Ét medlem blandt de involverede VUC

 

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren.

 

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

 

Borgmesterbeslutning

Den 23. april 2018 har borgmestrene i de nordsjællandske kommuner holdt møde, hvor de besluttede at gå videre med model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde (Model 2A), mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet dækningsområde (se bilag 6).

 

Borgmestrene besluttede derudover, at selve FGU-institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs Kommune, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

 

I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene besluttet at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsinge og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.

Bevilling

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser. 

 

Retsgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At det anbefales Byrådet, at beslutningen fra borgmestermødet den 23. april 2018 om at bruge Model 2A og 2B, godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-05-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.52 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Maj 2018

Temadrøftelse: Fremtidig organisering og placering af kommunens specialklasser

 

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

 

Kapacitet i dagtilbud

 

2. halvår 2018

 

Foretræde: Danske Skoleelever oktober

 

Orientering om arbejdet i det fælleskommunale elevråd oktober

 

Opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning for skoleåret 17/18

 

Kvalitetsrapport dagtilbud

 

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

 

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

 

Status for Sprogpilot Fredensborg

 

Udmøntning af dagtilbudsloven.

 

Temadrøftelser:

Inklusion i folkeskolen,

Tidlig indsats og opsporing af udsatte børn i dagtilbud

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Listen suppleres med en sag om tidlig indskrivning. Orienteringen taget til efterretning.

Nr.53 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Der forelå ingen meddelelser.

Nr.54 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Administrationen orienterede om,

-         at der i uge 18 er udsendt brev til alle forældre på Endrupskolen og fritidshjemmet med status for arbejdet med forbedring af indeklima.

-         tilmelding til åbningskonferencen om Fremtidens Skole d. 24. maj.

-         at leder af Autismecenter Ullerødskolen er gået på pension og der aktuelt er rekrutteringsproces i gang i forhold til ansættelse af ny leder.

 

Orienteringen taget til efterretning.