Nr.50 - Medborgerskabspuljen 2018

Sagsnr.: 18/9159

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Børne-og Skoleudvalget skal træffe beslutning om forlænget ansøgningsfrist i forhold til uddeling af midler fra Medborgerskabspuljen 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget godkendte nye kriterier for Medborgerskabspuljen i januar 2017. Godkendelsen blev foretaget i forlængelse af Byrådets beslutning om, at der i 2017 og fremover hvert år skal uddeles 100.000 kr. til aktiviteter under Medborgerskabspuljen.

Medborgerskabspolitikken har til formål at sikre, at borgerne oplever sig selv og hinanden som medborgere, der søger indflydelse og bidrager aktivt til udviklingen i kommunen, og at borgerne oplever at være en del af et større fællesskab.

Indkomne ansøgninger

Administrationen har modtaget én ansøgning til Medborgerskabspuljen 2018 inden ansøgningsfristens udløb 1. april.

’Udvikling og afholdelse af Musikalsk Værksted bl.a. for børn og unge med flygtningebaggrund - pilotprojekt 2 i Nivå bysamfund’.

Projektet eret samarbejde mellem Fredensborg Musikskole og Fritidsbutikken. Ansøgningen for 2018 er en gang tidligere fremsendt til behandling i udvalget i forbindelse med fordeling af midler til Medborgerskabspuljen i 2017.

Ansøgningen er en forlængelse af projektet ’Udvikling og afholdelse af Musikalsk Værksted bl.a. for børn og unge med flygtningebaggrund – et pilotprojekt i Kokkedal’, som modtog støtte fra medborgerskabspuljen i 2017.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 8. maj 2017, sag nr. 51, indstilling pkt. 7: ”At der reserveres 25.000 kr. af Medborgerskabspuljen i 2018 til Fredensborg Musikskole og Fritidsbutikken (Musikalsk værksted i et andet bysamfund i kommunen end Kokkedal) med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2018 og erfaringer fra det gennemførte pilotprojekt i Kokkedal i 2017. 

Administrationens bemærkninger:

I lyset af at der kun er modtaget én ansøgning, anbefaler administrationen, at Medborgerskabspuljens ansøgningsfrist forlænges til den 1. august 2018, således at udvalget kan behandle indkomne ansøgninger på mødet 20. august. Der opfordres til at søge støtte til mindre projekter, som kan gennemføres i efteråret 2018.

Den fremsendte ansøgning vil blive fremlagt til behandling på mødet i august. Administrationen finder ikke, at den fremsendte evaluering i tilstrækkelig grad belyser, hvorvidt projektets målsætninger er opnået og har anbefalet ansøger at kvalificere ansøgningen forud for behandling i udvalget.

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne-og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At Medborgerskabspuljen ansøgningsfrist forlænges til 1. august 2018.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Administrationens indstilling vedtaget.