Nr.47 - Økonomisk udfordring ved drift af Karleboafdelingen

Sagsnr.: 18/10253

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Per Frost Henriksen (A)

Beslutningstema

Som følge af det lave antal elever på Karleboafdelingen af Fredensborg Skole, skal der træffes beslutning om, hvordan de økonomiske udfordringer håndteres for 2019 og frem.

Sagsfremstilling og økonomi

Med afsæt i orienteringen fra 17.04.18 (sag nr. 39), der handler om årsager til skolevalg, følger her en sag om de økonomiske udfordringer, som følger af det lave antal elever på Karleboafdelingen.

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 29.11.2017 (sag nr. 122):

  • ”At Fredensborg Skole i 2018 tilføres ekstra 0,3 mio. kr. af den samlede ramme til skolerne, således at beløbet fratrækkes før elevtildeling for budget 2018 på alle skoler gennemføres, idet udvalget bemærker, at skolerne med budgetforliget 2018 – 2021 får et generelt løft.”
  • ”Spørgsmålet om finansiering af ekstra ressourcer fra 2019 oversendes til budgetforhandlingerne 2019-22”.

Der foreligger nu mere opdaterede estimater for de fremadrettede driftsbehov for årene 2019-2023, hvorfor sagen indstilles til beslutning forud for budgetforhandlingerne. Driftsbehovene skitseres nedenfor og er baseret på seneste befolkningsprognose.  

Baggrund for økonomiske udfordringer ved drift af Karleboafdelingen

Karlebo Skole har siden 2013 været en del af Fredensborg Skole og drives for midler efter samme tildelingsmodel, som de øvrige skoler, dvs. efter elevantal. Det er skoleledelsens ansvar at gøre driften rentabel ved klassesammenlægninger mv. på linje med de øvrige skoler.

Af både økonomiske og pædagogiske hensyn har skolen valgt, at danne to ikke-årgangsopdelte klasser (0. – 2. klasse og 3. – 5. klasse). Som følge heraf spænder skolen over to klasser og 6 klassetrin, hvilket betyder, at der skal dækkes mange forskellige fag i den enkelte klasse. Der er i øjeblikket ansat to lærere og en pædagog på Karleboafdelingen, og dertil kommer faglærere, der kommer ud på skolen for at dække musik, tysk mv. Behovet for at kunne dække mange fag og niveauer gør, at det er nødvendigt med flere lærere pr. elev, end man f.eks. har på Fredensborg Skole Benediktevej. 

I skoleåret 2017/18 går der primo april  i alt 46 elever på Karleboafdelingen og i skoleåret 2018/19 forventes elevtallet at falde til 40 elever, da antallet af elever, der forlader skolen efter afsluttet 5. klasse, er større end antallet af skolestartere. Det faldende elevtal har væsentlig betydning for Fredensborg Skoles samlede økonomi.

Estimeret økonomisk udfordring baseret på befolkningsprognoser

Baseret på de seneste års faktiske elevoptag, er de fremadrettede økonomiske udfordringer beregnet ud fra, at der sker et 50 pct. optag af eleverne i landdistriktet jf. befolkningsprognosen 2018. Beregningerne er baseret på indtægter og udgifter, der i 2018 knytter sig til drift af Karleboafdelingen, herunder særligt den årlige tildeling pr. elev samt udgifter til løn.

Administrationen tildeler kommunens folkeskoler et beløb for hver elev, som er indskrevet på skolerne. I 2018 er beløbet 42.891 kr. pr. elev. Beløbet fremkommer ved at trække fælles udgifter, faste udgifter på skolerne, udgifter til elever i andre tilbud og midler til socioøkonomisk fordeling fra den samlede økonomiske ramme til skolerne. Den samlede økonomiske ramme er politisk besluttet. Resultatet deles med antallet af elever i almenområdet og giver derved beløbet pr. elev, hvilket i begrænset omfang varierer fra år til år. Det gældende beløb for 2018 ligger til grund for beregningerne.

Nedenstående graf viser Fredensborg Skoles forventede økonomiske udfordring ved drift af Karleboafdelingen i årene 2019-22. Beregningerne tager udgangspunkt i de gældende rammevilkår vedr. Karleboafdelingen som en del af Fredensborg Skole og uden selvstændig ledelse:

 

 

Som grafen viser, er den forventede økonomiske udfordring opgjort til knap. 0,9 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 1,3 mio. kr. i budget 2022. Beregningerne er lavet med udgangspunkt i samme antal ansatte i hele perioden, da der trods færre elever stadig skal være to klasser, dækkende de seks klassetrin. Merudgiften på 875.000 kr. i 2019 udgør knap 22.000 kr. pr elev svarende til en merudgift på ca. 50 pct. i forhold til den generelle elevtildeling.

Finansiering

Nedenfor skitseres to modeller for finansiering af den forventede merudgift ved drift af Karleboafdelingen:

 

1)     Finansiering inden for Fredensborg Skoles samlede budget.

2)     Finansiering inden for det samlede skolebudget.

 

Ved valg af model 1 vil Fredensborg Skole skulle bære merudgiften alene. De øvrige afdelinger på Fredensborg Skole vil hermed have færre midler pr. elev end de øvrige skoler i Fredensborg Kommune svarende til 1000 kr. pr. elev.

Ved valg af model 2 vil alle skoler solidarisk bære merudgifterne ved Karlebo Skole. De økonomiske behov til drift af Karleboafdelingen vil blive dækket med midler fra den samlede ramme til skolerne og konsekvensen heraf vil være, at kommunens skoler får tildelt lidt færre midler pr. elev.

Alternativet til de to modeller er, at der gives en særskilt merbevilling til Fredensborg Skole til at dække merudgifterne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At finansiering af den forventede merudgift ved drift af Karleboafdelingen fra 2019 sker indenfor det samlede skolebudget (model 2).

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-05-2018

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om, at finansiering af den økonomiske udfordring ved drift af Karleboafdelingen oversendes til budgetforhandlingerne 2019 – 2022.