15-01-2018 kl. 17:15
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Ergin Øzer (A)

Charlotte Sander (A)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Simonsen (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Afbud

Ingen

Nr.5 - Træffetid

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Ingen meldt.

Nr.6 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Godkendt.


Sag nr. 9 blev behandlet før sag nr. 7. Herefter blev sagerne behandlet i rækkefølge.

Nr.7 - Introduktion til udvalgets budget- og fagområder

Sagsnr.: 17/28769

 

Beslutningstema

Orientering om program for introduktion af udvalget til fagområder og budget på udvalgets område.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er booket til en række seminarer og temamøder med introduktion til kollegaer i byrådet og den overordnede styrelse af kommunen, herunder den økonomiske styring.

 

Som supplement hertil vil der i de enkelte fagudvalg være en grundigere introduktion for fagudvalgets medlemmer.

 

På udvalgets møde i februar vil der være en overordnet præsentation af fagudvalgets ansvarsområder, herunder større aktuelle sager samt perspektiver og udfordringer for den kommende byrådsperiode. Endvidere vil være en introduktion til de budgetter som udvalget har ansvaret for og udvalgets økonomiske handlerum. 

 

På udvalgets efterfølgende møder vil der blive tilrettelagt temadrøftelser af specifikke fagområder og principielle sager inden for udvalgets ansvarsområde med henblik på en grundigere introduktion af udvalgsarbejdet. Drøftelserne vil så vidt muligt blive søgt kædet sammen med aktuelle sager på udvalgets dagsorden.

 

Endvidere vil introduktionsprogrammet omfatte eventuelle institutioner og relevante eksterne samarbejdsparter, råd mv. under udvalgets område – hvor muligt med besøg eller mødeafholdelse på institutionerne.

 

Introduktionsprogrammet vil – med afsæt i udvalgets drøftelser – blive endeligt tilrettelagt af udvalgets formand, næstformand og administrationen.

 

Der lægges således op til, at udvalget på mødet drøfter medlemmernes ideer og ønsker til yderligere indhold i introduktionsprogrammet.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.8 - Dialogmøder med skole- og områdebestyrelser 2018

Sagsnr.: 17/28367

 

Beslutningstema

Der skal besluttes datoer for dialogmøderne med skole- og områdebestyrelserne i 2018.  

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har igennem en årrække afholdt to årlige dialogmøder med skole- og områdebestyrelser.


For skoleområdet er møderne et krav i Folkeskoleloven, idet §46a fastslår, at ”kommunalbestyrelsen mindst to gange om året [skal afholde] et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.”


Dagtilbudsloven stiller ikke krav om sådanne møder, men der har i Fredensborg Kommune været tradition for at invitere områdebestyrelserne med til dialogmøderne med skolebestyrelserne for derigennem at styrke sammenhængen på tværs af dagtilbud og skoler – helt i tråd med intentionerne i kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik. 


Mødernes form og deltagere

Dialogmøderne afholdes som udgangspunkt en gang i foråret og en gang i efteråret. Mødernes form har været vekslende, men kan for eksempel bestå af et eller flere oplæg efterfulgt af drøftelser i mindre grupper og en opsamling i plenum. Møderne har som udgangspunkt haft en varighed på ca. 2½ time.


Repræsentanter fra bestyrelserne har været inviteret til at deltage i planlægningen af møderne, og deltagerantallet har de senere gange ligget på omkring 70 mennesker. Alle skoler og områdeinstitutioner har prioriteret at deltage med bestyrelses- og ledelsesrepræsentanter.


Mødetemaer

Temaerne varierer og besluttes i Børne- og Skoleudvalget for et år ad gangen. Eksempler på temaer, som har været drøftet de seneste år, er:

 • Digital dannelse og trivsel
 • Revision af Børne- og Ungepolitikken
 • Bevægelse i skoler og dagtilbud
 • Forældresamarbejde
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
 • Kvalitet og Innovation – nu og i fremtiden
 • Ny folkeskolereform

Forslag til temaer for dialogmøderne i 2018 vil blive fremlagt på et kommende møde.


Datoer for dialogmøderne i 2018

Administrationen foreslår, at forårets møde placeres onsdag den 23. maj.


Samtidig foreslår administrationen, at efterårets dialogmøde placeres onsdag den 21. november. Som alternativ kan mødet lægges tirsdag den 27. november. 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §46a

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Administrationen inviterer skole- og områdebestyrelserne.

Indstilling

1)    At datoen for første dialogmøde i 2018 fastlægges til den 23. maj.

2)    At datoen for andet dialogmøde i 2018 fastlægges til den 21. november.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.9 - Økonomisk status på Politikområde Udsatte Børn og Unge

Sagsnr.: 17/28907

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om den økonomiske status på Politikområde Udsatte Børn og Unge.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgsmødet den 3. april 2017 orienteret om Masterplan 2017-20 på Politikområde Udsatte Børn og Unge. Udvalget vedtog på mødet, at administrationen, som opfølgning på masterplanen, kvartalsvis skal orientere udvalget om den økonomiske udvikling på området.

 

Som et styringsmæssigt redskab udarbejder administrationen månedlige økonomiske opfølgningsrapporter, der danner baggrund for den aktuelle orientering.

 

Den seneste økonomiske opfølgning er lavet pr. 31. december 2017 på baggrund af forbrug og prognoseark på budgettet for specialundervisning og budgettet for udsatte børn og unge. Forventningen til regnskab 2017 er, at området samlet forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. fordelt med: 

 

 • Udsatte Børn og Unge, her forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2017, som primært skyldes omlægning af kontaktpersonsordning, opsigelse af samarbejde med eksterne leverandører samt implementering af SOS (Samarbejde om Sikkerhed). 
 • Specialundervisning, her forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes en generel tilgang af børn/unge, der har behov for et specialtilbud på enten en skole- og dagbehandlingstilbud eller på en specialskole. Der har herudover været en øget tilgang af børn/unge, der har fået stillet en diagnose, hvilket betyder, at barnet/den unge har brug for et særligt skoletilbud.

 

Økonomisk status

Af tabel 1.1 fremgår de forventede nettoudgifter for specialundervisningsbudgettet og budgettet for udsatte børn og unge.

 

Tabel 1.1. Samlede netto udgifter.

1.000 kr.

Korrigeret budget 2017

Forventet regnskab 2017

Afvigelse

Indsatsstyret

Udsatte børn og unge

61.600

57.206

-4.394

Specialundervisning

62.828

65.307

2.479

Netto

124.452

124.013

-1.915

 

De forventede udgifter på budgettet for udsatte børn og unge på de enkelte børn ses i nedenstående tabel fordelt på kontoområder. Herudover er der udgifter, som ikke betales pr. barn (ikke-registrantbogførte udgifter). De ikke-registrantbogførte er blandt andet lønudgifter til anbringelseskonsulent, familievejledere, objektiv finansiering af Socialtilsyn Hovedstaden, Børnehus Hovedstaden, sikrede døgninstitutioner samt driftsudgifter.

 

Tabel 1.2 Forventet regnskab for udsatte børn og unge fordelt

på kontoområde (1.000 kr.)

 

2016

 

2017

 

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4.

kvartal

Opholdssteder m.v.

13.758

12.426

10.474

10.177

11.496

Forebyggende foranstaltninger

21.588

12.447

13.837

14.690

16.094

Plejefamilier

8.727

7.868

8.106

8.339

8.376

Døgninstitutioner

11.694

13.461

14.339

14.960

14.249

Sikrede døgninstitutioner

1.252

0

0

0

0

Driftsudgifter

4.211

6.226

6.956

7.158

6.992

Forventet nytilgang

0

5.481

2.086

1.827

0

I alt

61.230

57.909

55.798

57.152

57.206

 

De forventede udgifter til budgettet for specialundervisning fremgår af tabel 1.3. Faldet i udgifterne fra april til august skyldes primært et barn, der er flyttet til en anden kommune, et fald i forventningerne til nye børn, da de starter senere i tilbud end forventet samt et fald i befordringsudgifterne.

 

Tabel 1.3 Forventede regnskab for specialundervisning fordelt

på kategorier (1.000 kr.)

 

2016

 

2017

 

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Specialskoler inkl. fritidstilbud

30.404

33.529

32.997

31.770

31.490

Dagbehandling

6.757

9.655

9.018

8.573

7.776

Øvrige

24.904

26.742

26.545

26.262

26.041

Forventet nytilgang

681

642

200

0

I alt

62.065

70.607

69.233

66.805

65.307

 

Tabel 1.4 viser udviklingen i antal helårsbørn indenfor anbringelser, forebyggende foranstaltninger, specialskoler og dagbehandling. Tallet for 2017 er den aktuelle forventning til antal helårsbørn.

 

Tabel 1.4 Antal børn/unge opgjort i helårsbørn 2016 og forventede antal i 2017

 

2016

 

2017

 

 

Funktion

1.

kvartal

2. kvartal

3.

kvartal

4.

kvartal

Opholdssteder mv.

26

20

20

20

22

Forebyggende foranstaltninger

176

110

132

135

134

Plejefamilie

23

23

24

24

24

Døgninstitutio-ner

10

12

12

13

12

Specialskoler

67,5

71

70

68

68

Dagbehandling

28,3

37

35

34

33

 

Tabel 1.5 viser udviklingen i enhedspriser i 2016 og de forventede enhedspriser i 2017. Som det fremgår af tabellen, er der marginale ændringer i enhedspriserne.
 

Tabel 1.5 Enhedspriser 2016 og forventede antal i 2017

 

2016

 

2017

 

 

Gennemsnitlige enhedspriser pr. helårsbarn

1.

kvartal

2. kvartal

3.

kvartal

4. kvartal

Opholdssteder mv.

534

609

526

509

519

Forebyggende foranstaltninger, ydelser

126

113

105

109

119

Plejefamilie

358

340

338

354

350

Døgninstitutioner for børn og unge

1.150

1.138

1.147

1.151

1.171

Specialskoler

402

423

421

419

413

Dagbehandling

239

262

257

251

234

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.10 - Venstre ønsker sag vedr. synliggørelse af Karlebo Skole optaget på dagsordenen

Sagsnr.: 17/26599

 

Beslutningstema

Venstre ønsker sag vedrørende synliggørelse af Karlebo Skole optaget på byrådsdagsordenen.

Sagsfremstilling og økonomi

Synliggørelse af Karlebo Skole

 

Baggrund


Karlebo Skole (afdeling under Fredensborg skoledistrikt) har siden sammenlægningen med Fredensborg skolerne oplevet et kraftigt fald i elevtallet. Skolen er således reelt lukningstruet.


Skolen er et på flere måder unikt skoletilbud i Fredensborg Kommune, som vi skal værne om.


Karlebo Skole skiller sig således ud, ved at være en ganske lille enhed, med plads til op til 100 elever. Karlebo skole giver således mulighed for en tryg skole start i landlige omgivelser, hvor ”alle kender alle”. Inden sammenlægningen med Fredensborg Skoler, var der en stærk tradition for, at elever fra kommunens øvrige skoledistrikter ”fyldte op” i klasserne, således at klassekvotienten generelt lå +/- 20 elever. Det var således ikke unormalt, at halvdelen af årgangen kom fra andre skoledistrikter.


Til trods for at der fortsat er søgning fra andre skoledistrikter, oplever forældre fra andre skoledistrikter, at deres ønsker om at indskrive deres børn på Karlebo skole ikke opfyldes. Forældrene oplever således et massivt pres fra forskellige dele af kommunens organisation for ikke at vælge Karlebo Skole.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunerne styrelseslov §11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Venstre indstiller, at følgende tiltag iværksættes:


 1. Alle medarbejdere i administrationen, samt de enkelte skoledistrikter instrueres om, at være imødekommende for forældres ønsker om at indskrive deres børn på Karlebo skole. Dette under hensyntagen til fastholdelse af en normal klassekvotient under hensyntagen til skolens faciliteter i øvrigt.

 1. Karlebo Skole anses i alle sammenhænge som en ”normal” skole, og indskrivning af børn med særlige behov gennemføres efter samme principper som kommunens øvrige folkeskoler.

 1. Kommunen udsender senest midt i december en skrivelse til samtlige forældre med indskrivningsparate børn, hvor man gør opmærksom på muligheden for at indskrive deres børn i Karlebo skole som et alternativ til eksempelvis privatskole. Naturligvis med angivelse af, at man ikke kan opnå gratis skoletransport, hvis man vælger en skole udenfor sit skoledistrikt.

 1. En tilsvarende skrivelse udsendes i 2018 umiddelbart før indskrivningsperioden åbnes.

Beslutning i Byrådet den 18-12-2017

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Børne – og Skoleudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget var enige om, at Karlebo afdelingen naturligvis skal understøttes inden for de rammer, som er politisk besluttet.


Fra næste skoleår vil alle afdelinger på de enkelte skoler i kommunen blive beskrevet i kommunens materiale om skoleindskrivning.


Udvalget bad administrationen til et kommende møde beskrive de mulige forklaringer på, at flere forældre fra skoledistriktet vælger Karlebo afdelingen fra.


De forældre fra det relevante skoledistrikt, som ved skoleindskrivningen 2018 valgte Karlebo afdelingen fra, spørges om årsagen til dette.

Nr.11 - Sager på vej

Sagsnr.: 13/45307

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi


Februar 2018

 

Kvalitetsrapport skoler

 

Status for klubtilbud og SSP- Indsats i Nivå

 

Pejlemærker for skolerne i Fredensborg Kommune

 

 

Marts

 

Orientering om samarbejdsplatformen AULA

 

Opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning fra perioden oktober-december 2017

 

Sammen om Kokkedal - status

 

 

April

 

Kvalitetsrapport dagtilbud

 

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

 

 

Maj

 

Medborgerskabspulje - puljeansøgninger

 

 

2. halvår 2018

 

Fornyelse af driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner

 

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

 

Orientering om opfølgning på helhedsplanen Nivå

 

Udmøntning af dagtilbudsloven

 

Orientering om Mødregruppen

 

Forslag om placering af Indsatsskolen

 

Status for Sprogpilot Fredensborg

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.12 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Formanden orienterede om invitation til udvalgets medlemmer fra Fredensborg Lærerforening.

Nr.13 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Administrationen orienterede om henvendelse til alle kommuner fra Undervisningsministeriet om reglerne for håndtering af data fra den nationale trivselsmåling på skoleområdet og status for kommunens opfølgning på udmeldingen fra ministeriet.