Nr.9 - Økonomisk status på Politikområde Udsatte Børn og Unge

Sagsnr.: 17/28907

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om den økonomiske status på Politikområde Udsatte Børn og Unge.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgsmødet den 3. april 2017 orienteret om Masterplan 2017-20 på Politikområde Udsatte Børn og Unge. Udvalget vedtog på mødet, at administrationen, som opfølgning på masterplanen, kvartalsvis skal orientere udvalget om den økonomiske udvikling på området.

 

Som et styringsmæssigt redskab udarbejder administrationen månedlige økonomiske opfølgningsrapporter, der danner baggrund for den aktuelle orientering.

 

Den seneste økonomiske opfølgning er lavet pr. 31. december 2017 på baggrund af forbrug og prognoseark på budgettet for specialundervisning og budgettet for udsatte børn og unge. Forventningen til regnskab 2017 er, at området samlet forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. fordelt med: 

 

  • Udsatte Børn og Unge, her forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2017, som primært skyldes omlægning af kontaktpersonsordning, opsigelse af samarbejde med eksterne leverandører samt implementering af SOS (Samarbejde om Sikkerhed). 
  • Specialundervisning, her forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes en generel tilgang af børn/unge, der har behov for et specialtilbud på enten en skole- og dagbehandlingstilbud eller på en specialskole. Der har herudover været en øget tilgang af børn/unge, der har fået stillet en diagnose, hvilket betyder, at barnet/den unge har brug for et særligt skoletilbud.

 

Økonomisk status

Af tabel 1.1 fremgår de forventede nettoudgifter for specialundervisningsbudgettet og budgettet for udsatte børn og unge.

 

Tabel 1.1. Samlede netto udgifter.

1.000 kr.

Korrigeret budget 2017

Forventet regnskab 2017

Afvigelse

Indsatsstyret

Udsatte børn og unge

61.600

57.206

-4.394

Specialundervisning

62.828

65.307

2.479

Netto

124.452

124.013

-1.915

 

De forventede udgifter på budgettet for udsatte børn og unge på de enkelte børn ses i nedenstående tabel fordelt på kontoområder. Herudover er der udgifter, som ikke betales pr. barn (ikke-registrantbogførte udgifter). De ikke-registrantbogførte er blandt andet lønudgifter til anbringelseskonsulent, familievejledere, objektiv finansiering af Socialtilsyn Hovedstaden, Børnehus Hovedstaden, sikrede døgninstitutioner samt driftsudgifter.

 

Tabel 1.2 Forventet regnskab for udsatte børn og unge fordelt

på kontoområde (1.000 kr.)

 

2016

 

2017

 

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4.

kvartal

Opholdssteder m.v.

13.758

12.426

10.474

10.177

11.496

Forebyggende foranstaltninger

21.588

12.447

13.837

14.690

16.094

Plejefamilier

8.727

7.868

8.106

8.339

8.376

Døgninstitutioner

11.694

13.461

14.339

14.960

14.249

Sikrede døgninstitutioner

1.252

0

0

0

0

Driftsudgifter

4.211

6.226

6.956

7.158

6.992

Forventet nytilgang

0

5.481

2.086

1.827

0

I alt

61.230

57.909

55.798

57.152

57.206

 

De forventede udgifter til budgettet for specialundervisning fremgår af tabel 1.3. Faldet i udgifterne fra april til august skyldes primært et barn, der er flyttet til en anden kommune, et fald i forventningerne til nye børn, da de starter senere i tilbud end forventet samt et fald i befordringsudgifterne.

 

Tabel 1.3 Forventede regnskab for specialundervisning fordelt

på kategorier (1.000 kr.)

 

2016

 

2017

 

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Specialskoler inkl. fritidstilbud

30.404

33.529

32.997

31.770

31.490

Dagbehandling

6.757

9.655

9.018

8.573

7.776

Øvrige

24.904

26.742

26.545

26.262

26.041

Forventet nytilgang

681

642

200

0

I alt

62.065

70.607

69.233

66.805

65.307

 

Tabel 1.4 viser udviklingen i antal helårsbørn indenfor anbringelser, forebyggende foranstaltninger, specialskoler og dagbehandling. Tallet for 2017 er den aktuelle forventning til antal helårsbørn.

 

Tabel 1.4 Antal børn/unge opgjort i helårsbørn 2016 og forventede antal i 2017

 

2016

 

2017

 

 

Funktion

1.

kvartal

2. kvartal

3.

kvartal

4.

kvartal

Opholdssteder mv.

26

20

20

20

22

Forebyggende foranstaltninger

176

110

132

135

134

Plejefamilie

23

23

24

24

24

Døgninstitutio-ner

10

12

12

13

12

Specialskoler

67,5

71

70

68

68

Dagbehandling

28,3

37

35

34

33

 

Tabel 1.5 viser udviklingen i enhedspriser i 2016 og de forventede enhedspriser i 2017. Som det fremgår af tabellen, er der marginale ændringer i enhedspriserne.
 

Tabel 1.5 Enhedspriser 2016 og forventede antal i 2017

 

2016

 

2017

 

 

Gennemsnitlige enhedspriser pr. helårsbarn

1.

kvartal

2. kvartal

3.

kvartal

4. kvartal

Opholdssteder mv.

534

609

526

509

519

Forebyggende foranstaltninger, ydelser

126

113

105

109

119

Plejefamilie

358

340

338

354

350

Døgninstitutioner for børn og unge

1.150

1.138

1.147

1.151

1.171

Specialskoler

402

423

421

419

413

Dagbehandling

239

262

257

251

234

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.