Nr.8 - Dialogmøder med skole- og områdebestyrelser 2018

Sagsnr.: 17/28367

 

Beslutningstema

Der skal besluttes datoer for dialogmøderne med skole- og områdebestyrelserne i 2018.  

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har igennem en årrække afholdt to årlige dialogmøder med skole- og områdebestyrelser.


For skoleområdet er møderne et krav i Folkeskoleloven, idet §46a fastslår, at ”kommunalbestyrelsen mindst to gange om året [skal afholde] et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.”


Dagtilbudsloven stiller ikke krav om sådanne møder, men der har i Fredensborg Kommune været tradition for at invitere områdebestyrelserne med til dialogmøderne med skolebestyrelserne for derigennem at styrke sammenhængen på tværs af dagtilbud og skoler – helt i tråd med intentionerne i kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik. 


Mødernes form og deltagere

Dialogmøderne afholdes som udgangspunkt en gang i foråret og en gang i efteråret. Mødernes form har været vekslende, men kan for eksempel bestå af et eller flere oplæg efterfulgt af drøftelser i mindre grupper og en opsamling i plenum. Møderne har som udgangspunkt haft en varighed på ca. 2½ time.


Repræsentanter fra bestyrelserne har været inviteret til at deltage i planlægningen af møderne, og deltagerantallet har de senere gange ligget på omkring 70 mennesker. Alle skoler og områdeinstitutioner har prioriteret at deltage med bestyrelses- og ledelsesrepræsentanter.


Mødetemaer

Temaerne varierer og besluttes i Børne- og Skoleudvalget for et år ad gangen. Eksempler på temaer, som har været drøftet de seneste år, er:

  • Digital dannelse og trivsel
  • Revision af Børne- og Ungepolitikken
  • Bevægelse i skoler og dagtilbud
  • Forældresamarbejde
  • Brugertilfredshedsundersøgelser
  • Kvalitet og Innovation – nu og i fremtiden
  • Ny folkeskolereform

Forslag til temaer for dialogmøderne i 2018 vil blive fremlagt på et kommende møde.


Datoer for dialogmøderne i 2018

Administrationen foreslår, at forårets møde placeres onsdag den 23. maj.


Samtidig foreslår administrationen, at efterårets dialogmøde placeres onsdag den 21. november. Som alternativ kan mødet lægges tirsdag den 27. november. 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §46a

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Administrationen inviterer skole- og områdebestyrelserne.

Indstilling

1)    At datoen for første dialogmøde i 2018 fastlægges til den 23. maj.

2)    At datoen for andet dialogmøde i 2018 fastlægges til den 21. november.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 15-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.