05-02-2018 kl. 17:15
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Ergin Øzer (A)

Charlotte Sander (A)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Simonsen (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Afbud

Ingen

Nr.14 - Træffetid

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Ingen mødt.

Nr.15 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Godkendt.

Nr.16 - Introduktion til Børne- og Skoleudvalgets fagområder og økonomi

Sagsnr.: 18/2158

 

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.


For Børne- og Skoleudvalget er det:


Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for fortrinsvis børn og unge (0-18 år) vedrørende undervisning, dagtilbud, samt opgaver vedrørende aktivt medborgerskab, der ikke ifølge denne vedtægt er henlagt til andre udvalg, herunder opgaver vedrørende

-      dagplejen og daginstitutioner inklusive private og selvejende institutioner, som kommunen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser

-      puljeordninger og orlovsordninger m.v.

-      folkeskolen og andre undervisningstilbud

-      skolefritidsordninger (SFO)

-      fritidshjem

-      specialundervisning

-      UngFredensborg (ungdomsklubber og Ungdomsskolen)

-      SSP

-      drift af kommunale institutioner inden for udvalgets område

-      samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

-      kommunens samlede medborgerskabspolitik og medborgerskabsspørgsmål generelt

-      koordinering, styring og samordning af samt videre opfølgning af den samlede medborgerskabsindsats

-      aktiviteter i  bygninger på  udvalgets område

-      anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i  kommunale bygninger og anlæg på  udvalgets område

 

Stk.3. Udvalget inddrages ved igangsætning af nye større projekter for at sikre helhed og sammenhæng i medborgerskabsindsatsen. Udvalget har desuden initiativret og – pligt vedrørende medborgerskabsspørgsmål i forhold til andre udvalg.

Stk.4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

-      skoleplaner og om politikker og handleplaner inden for de i stk.2 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

-      takster for ydelser inden for udvalgets område

 

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

-      anlægsplaner og

-      ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

 

Stk.5. Udvalget skal inden for børne-, skole- og medborgerskabsområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde:

-      at der skabes gode rammer for børn og unges sundhed, herunder i institutionernes kostpolitik

-      at børn og unge med handicap kan blive i de almindelige tilbud, når de kan profitere heraf og alle parter kan have gavn heraf

-      at der ved tilrettelæggelsen af den daglige drift i institutionerne, herunder også hos de eksterne samarbejdspartnere, tages miljømæssige hensyn

 

Stk. 6. Udvalget skal også være opmærksom på muligheden for at indkalde eksterne aktører til inspirationsmøder i forbindelse med forberedelsen af sager på udvalgets område. I den forbindelse har næstformanden i udvalget en særlig rolle ved tilrettelæggelsen af inspirationsmøderne.  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

  1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Introduktionen blev taget til efterretning.

Nr.17 - Pejlemærker for fremtidens skoler i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/7285

 

Beslutningstema

Der er udarbejdet pejlemærker for fremtidens skole i Fredensborg Kommune. Pejlemærkerne vil danne grundlag for første dialogmøde i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Under titlen ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune” har kommunens skoleledelser i tæt samarbejde med administrationen udarbejdet fire pejlemærker, som skal sætte en visionær retning for de seks folkeskolers udvikling de kommende år.


Hvert pejlemærke placeres i en samfundsmæssig kontekst og indeholder samtidig konkrete indsatser. Der gives desuden eksempler på, hvordan arbejdet med pejlemærkerne vil kunne ses i skolernes dagligdag.


For at sikre et bredt ejerskab til pejlemærkerne og processen omkring udarbejdelsen af dem, har der været afholdt flere workshops og fælles arbejdsmøder.


Således blev der afholdt en opstartsworkshop, hvor skoleinspektører og administration udvalgte en håndfuld emner som grundlag for det videre arbejde. Herefter har der været afholdt to temadage, hvor den samlede kreds af skoleledere og samarbejdspartnere gik i dybden med områderne og udviklede og formulerede indhold til pejlemærkerne. Afslutningsvist har der været afholdt en workshop, hvor det samlede produkt blev fremlagt og drøftet.


Publikationen ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune” er vedhæftet i bilag (bilag 1).


De fire pejlemærker er:


Kompetencer til fremtiden

Første pejlemærke består af en dannelsesstjerne med de personlige kompetencer, som eleverne skal udvikle for bedst muligt at møde fremtidens arbejdsmarked og navigere i en kompleks og foranderlig verden. Dannelsesstjernen viser også, hvordan vi agerer i skolen og hvordan vi møder elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere.


Dannelsesstjernen indeholder følgende kompetencer:

-      At kende sig selv

-      At indgå aktivt i et fællesskab

-      At forstå den anden

-      At reflektere og udvise kritisk sans

-      At gøre sig umage


En digital fremtid

Verdenen bliver i stigende grad digital, og børn og unge har allerede i dag omfattende adgang til den virtuelle verden og forskelligartede sociale og digitale medier. Her har skolen en afgørende rolle i at gøre eleverne parate til at agere i en verden, hvor digitalisering og ny teknologi bliver endnu mere central. Eleverne skal kende, forstå og udnytte teknologien. De skal kunne styre den fremfor at blive styret af den, og de skal kunne færdes med viden og kritisk sans i det digitale rum.


Det skabende menneske

I en tid, hvor traditionelle professioner og produkter udfordres, forandres og afløses af ny teknologi, er der behov for også at understøtte og udvikle unikke menneskelige egenskaber som kreativitet og innovation. Eleverne i Fredensborg Kommune skal træne deres forestillingsevne og øve sig i at få og forfølge ideer. Samtidig skal de udvikle deres kropslige, sanselige og praktisk-musiske evner for at understøtte deres kreative og innovative kompetencer.


Skolen i verden

Eleverne skal udvikle en nuanceret forståelse af verden omkring dem, både deres nære miljø og den globale verden, de er en del af. Derfor lægges der vægt på praksisnær undervisning i og udenfor skolen samt på at udvikle elevernes  nysgerrighed og evner til at eksperimentere, afprøve og udvikle nye løsninger. Fremtidens skole i Fredensborg Kommune vil både videreudvikle kontakten til lokale foreninger, virksomheder og kulturelle institutioner samt styrke elevernes internationale kompetencer.


Anvendelse og proces

Pejlemærkerne har et tredelt formål:


  1. Som arbejdsredskab for skolerne i Fredensborg Kommune i den stadige udvikling af indhold og form i fremtidens undervisning. Med forankring i Fredensborg Kommunes skoleledelser vil pejlemærkerne indgå i det daglige arbejde på skolerne. Således drøftes de i skolebestyrelserne primo 2018, og skoleledelserne iværksætter en proces for implementering af pejlemærkerne blandt medarbejderne på skolerne.

Desuden foreslår administrationen, at publikationen ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune” danner grundlag for dialogmødet den 23. maj 2018. Administrationen sørger for at udarbejde et program, som tager højde for, at både skole- og områdebestyrelser deltager i dialogmødet.


  1. Fagligt afsæt og inspiration til Byrådet i forbindelse med planlægningen af den fysiske udvikling af folkeskolerne i Fredensborg Kommune, som vedtaget i budget 2018. Pejlemærkerne vil understøtte muligheden for at tænke indhold og nye fysiske rammer sammen, således at også fremtidens elever sikres de bedst mulige rammer for læring og trivsel.

  1. Som brandingmateriale til forældre og kommende forældre til børn i skolealderen i Fredensborg Kommune. Materialet beskriver et ambitiøst og fremtidsorienteret skolevæsen, som kan og vil levere det ypperste til alle kommunens børn.

Hans Frøslev Jensen, skoleleder på Humlebæk Skole, deltager som projektleder for projektet.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

  1. At pejlemærkerne i ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg” udgør temaet for dialogmødet med skole- og områdebestyrelser den 23. maj 2018.
  2. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.

Bilag

Pejlemærker

Nr.18 - Kvalitetsrapport for skoleområdet

Sagsnr.: 17/11861

 

Beslutningstema

Alle kommuner skal hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver skolernes resultater for det afsluttede skoleår.

  

Kvalitetsrapporten er først og fremmest baseret på tal og opgørelser fra Styrelsen for IT og Læring. Derudover skal rapporten indeholde skolebestyrelsernes udtalelse vedr. rapportens resultater for skolerne.

 

Sagen behandles over to møder i Børne- og Skoleudvalget.

 

Børne- og Skoleudvalget skal i første omgang orienteres om rapportens resultater.

 

På udvalgets næste møde den 12. marts, skal udvalget behandle rapporten inklusive skolebestyrelsernes udtalelser og anbefale en godkendelse til Byrådet.

 

Efter godkendelse i Byrådet skal rapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling og økonomi

I Fredensborg Kommune er kvalitetsrapporten det centrale og samlende dokument, der indgår i en årlig cyklus af tilsyn og dialog med skolerne.


Generelt har skolerne flotte faglige resultater og god elevtrivsel.


Med udgangspunkt i resultaterne i kvalitetsrapporten og administrationens anbefaling til skolerne, fastlægges mål for skolernes indsatser og resultater og indsatser drøftes mellem skolens ledelse og administrationen.

  

Udover de obligatoriske data, har Fredensborg Kommune valgt at præsentere en række data, der bidrager til at give et billede af kvaliteten i skolerne og som giver mulighed for at følge op på de politisk opstillede mål for skolerne om masterplanen for implementering af skolereformen.

 

På baggrund af resultaterne i Kvalitetsrapporten, har administrationen foretaget en sammenfattende helhedsvurdering, herunder givet anbefalinger til de enkelte skoler, om hvor der bør sættes ind for at forbedre resultaterne.


Rapporten skal desuden bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen og bidrage til åbenhed om skoleområdets kvalitet.


Faglige resultater

Alle skoler har generelt flotte faglige resultater. Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag til 9. klasseprøverne i almenklasserne ligger på 7,7, som det også har gjort de sidste to år. Landsgennemsnittet for skoleåret 16/17 ligger til sammenligning på 7,1.

 

Spredningen mellem skolernes resultater i afgangsprøverne er fra 7,3 til 8,0.

 

Forskellen på drenge og pigers resultater er stor især på Endrupskolen og Langebjergskolen, hvor forskellen er på hele 1,7 karakterpoint. På de øvrige skoler ligger differencen på 0,5 eller derunder. Det er pigerne, der får de bedste resultater på alle skoler.

 

96,4% af eleverne fik mindst 2 i både dansk og matematik, hvor det var 96,3% sidste skoleår.

 

 

Opfølgning på skolereformens tre mål

I Kvalitetsrapporten skal der følges op på skolereformens tre mål:


·         Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan

·         Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

·         Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.


Opfølgningen sker ved at måle på resultaterne af de nationale test på bestemte klassetrin. Det er altså ikke de samme elever man følger, men nye elever på samme klassetrin.

 

1.    Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

 

I læsning ligger andelen af elever med gode resultater i Fredensborg Kommune over målet på 80% på 2. og 8. klassetrin. På 4. og 6. klassetrin ligger det på 78%. Alle resultaterne ligger et stykke over landsgennemsnittet.

 

I matematik ligger niveauet på hhv. 73% og 84% for 3. og 6. klassetrin. På 3. klassetrin ligger det lidt under landsgennemsnittet, mens det på 6. klassetrin ligger et stykke over.

 

2.    Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

 

I dansk, læsning er andelen af de allerdygtigste elever steget siden sidste år på 2., 4. og 8. klassetrin. På 6. klassetrin ligger resultatet på samme niveau som sidste år.

 

Det skal understreges, at der kun måles på, om der har været progression i resultaterne siden sidste år, hvilket ikke siger noget om det niveau skolerne/kommunen ligger på. Resultaterne i læsning på alle klassetrin ligger over landsgennemsnittet.

 

I matematik er der en stigning i andelen af de allerdygtigste elever på 6. klassetrin og et fald på 3. klassetrin. Resultatet på 3. klassetrin ligger under landsgennemsnittet, men det på 6. klassetrin ligger over.

 

3.  Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år.

 

I læsning er der blevet færre elever med dårlige resultater på 6. klassetrin, mens der er tale om en stigning på 2., 4. og 8. klassetrin. Resultaterne i 2., 4. og 6 klasse ligger dog under landsgennemsnittet (dvs. bedre).

 

I matematik er der blevet færre elever med dårlige resultater på 6. klassetrin, mens der er sket en stigning på 3. klassetrin. Resultatet for 6. klassetrin er bedre end landsgennemsnittet, mens resultatet for 3. klassetrin er under landsgennemsnittet.

 

Ovenstående resultater er naturligvis gennemsnitsresultater og dækker over forskelle mellem de forskellige skoler, forskellige fag og forskellige klassetrin. De mere detaljerede resultater af de nationale test er imidlertid fortrolige og kan ikke offentliggøres. Skolerne bruger dem i deres kvalitetsarbejde, ligesom de indgår i drøftelser mellem skolernes ledelser og Center for Læring, Fritid og Sundhed.

 

 

Socioøkonomiske resultater

Undervisningsministeriet beregner hvert år den socioøkonomiske reference for landets skoler.


Den socioøkonomiske reference er forskellen mellem skolens konkrete prøveresultater og gennemsnitsresultatet for en tilsvarende elevgruppe med samme socioøkonomiske baggrund på landsplan. Tallet – der opgøres som forskellen i karakterpoint – bruges til at vise, om skolerne har løftet eleverne fagligt i forhold til gennemsnittet af landets skoler. Målingen bidrager til at belyse, om skolereformens andet mål ’at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater’ er nået.

 

Skolerne i Fredensborg Kommune ligger godt i denne opgørelse.  Fire skoler har en positiv forskel – dvs. elevernes faglige resultater ligger over de gennemsnitlige resultater på landsplan for en tilsvarende elevgruppe. Én skole ligger neutralt på landsgennemsnittet og en skole har en mindre negativ forskel.

 

Set over de sidste tre år, ligger Langebjergskolen højt med en signifikant positiv forskel på 0,5, mens Humlebæk Skole har en negativ forskel på -0,1. I Humlebæk Skoles resultater indgår også læseklasseelever og modtageelever, der er gået til afgangsprøve i år.

  

 

Opfølgning på nationale mål om gennemførelse af en ungdomsuddannelse og fuld kompetencedækning

Kvalitetsrapporten følger også op på Regeringens mål om, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Ifølge Undervisningsministeriets profilmodel forventes 91% af eleverne, der afsluttede 9. klasse i 2015, at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år.

 

I en opgørelse af andelen af en 9. klasses årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse indenfor 6 år efter 9. klasse, ligger Fredensborg Kommune på 80,3%, hvilket er et fald fra sidste års 81,9. Landsgennemsnittet for årgang 2016 ligger på 78,8%.

 

Regeringen har opstillet et mål om, at 85% af undervisningen i 16/17 skal varetages af lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer i faget. Fra 2020 er målet en dækning på 95%.

 

Den gennemsnitlige kompetencedækning på folkeskolerne i Fredensborg Kommune ligger på 85,1% som er på niveau med landsgennemsnittet.

Der er tale om et spænd fra 80,6% på Fredensborg Skole til 90,9% på Nivå Skole.


Trivsel

Det sidste mål i folkeskolereformen er, ’tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis’.

 

Hvert år bliver der gennemført en national trivselsmåling, hvor alle elever på landets skoler besvarer et spørgeskema om deres trivsel.

 

Resultaterne opgøres på en skala fra 0-5, hvor skolerne i Fredensborg Kommune ligger rigtigt flot med resultater over landsgennemsnittet i de 4 områder ’faglig trivsel’ (3,9), ’ro og orden’ (4,0), social trivsel (4,2) og ’støtte og inspiration i undervisningen’ (3,5). Faglig og social trivsel ligger på niveau med sidste års måling, men ro og orden og støtte og inspiration i undervisningen er steget siden sidste år.

 

Ser man på skolernes resultater er der et spænd indenfor de enkelte områder på op til 0,3 point. Det er ikke de samme skoler, der scorer højt og lavt indenfor de forskellige områder. Dog ligger Ullerødskolen lavest i alle områder, hvilket hænger sammen med elevernes særlige udfordringer.

 

Elevfraværet ligger på 5,8% i gennemsnit, en lille stigning i forhold til sidste år, hvor den lå på 5,7%. Det bekymrende ulovlige fravær ligger på 0,3%, hvilket er meget lavere end 1,0% på landsplan. Skolernes elevfravær spænder fra  Humlebæk Skoles 4,8% til Fredensborg Skole, der ligger på 6,5%. Ullerødskolen ligger på 8,4%, hvilket er lidt lavere end sidste år. På Ullerødskolen er der ikke ulovligt fravær, fraværet skyldes sygdom og problemstillinger knyttet til elevernes særlige udfordringer.


Skolerne har hele tiden fokus på at nedbringe elevfraværet. Blandt andet bruger alle skoler en sms-tjeneste til at sende sms til forældre når deres børn har fravær. Sms-tjenesten bruges fortrinsvist i udskolingen, hvor der typisk kan opstå såkaldt ulovligt fravær. Derudover følges der op på elevfraværet i teams og på ledelsesplan og der reageres konsekvent med kontakt til forældrene når fraværet overstiger 7%.


Forældrenes valg af de kommunale skoler

Privatskolefrekvensen er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse på 23,3%, hvilken er en mindre stigning fra sidste års 23%. 

Dertil kommer elever, der går til kommunale skoler i andre kommuner – de såkaldte grænsekrydsere – og elever, der går på en anden folkeskole i kommunen.


Med tal trukket fra kommunens elevsystem pr. 6/9 2016 er der 27% af eleverne i kommunen i 0.-9. klasse, der går i privatskole og andre kommunale skoler. Fordelingen på skolerne går fra 10-20% i Fredensborg og Humlebæk, 26% i Nivå og 47% i Kokkedal.


Administrationens bemærkninger

Skolebestyrelserne drøfter kvalitetsrapporten på deres møder i januar og kommer derpå med en udtalelse, der skal indføjes i rapporten. Det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt til denne dagsorden at få resultatet af skolebestyrelsernes drøftelser med i sagsfremstillingen.

 

Denne sag er således en orientering om rapportens resultater, hvor udvalgets medlemmer har mulighed for at drøfte de enkelte resultater. På udvalgets kommende møde den 12. marts får udvalget fremlagt rapporten inklusive skolebestyrelsernes udtalelser for at anbefale godkendelse overfor Byrådet.

 

Efter godkendelse i Byrådet skal rapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §40a

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

Der er udarbejdet en pressemeddelelse.


Efter godkendelse lægges kvalitetsrapporten på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At resultaterne i kvalitetsrapporten drøftes.
  2. At den endelige rapport inklusiv skolebestyrelsens udtalelser fremlægges til godkendelse overfor Byrådet på mødet i marts.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

  1. Rapportens resultater blev drøftet med stor interesse. Udvalget udtrykte stor ros til rapporten.
  2. Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.19 - Klubtilbud i Nivå 2018

Sagsnr.: 18/2050

 

Beslutningstema

Orientering om klubtilbud i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne– og Skoleudvalget bad d. 29. november 2017 (sag nr. 126) om at få en sag med orientering om status for klubtilbud og SSP-indsats i Nivå på et kommende møde.


Denne dagsorden vedrører orientering om status for klubtilbud i Nivå samt orientering om kommende organisatoriske justeringer.


Klubtilbud i Nivå

Klubtilbud i Nivå dækker over fritidsklub tilbud for 4. til 6. klasse under Børnehusene Nivå samt ungdomsklubtilbud for 7. klasse – 17 år.


Fritidsklub Basen

Fritidsklubtilbuddet for 4. – 6. klasserne er fysisk placeret i Basen, Niverødgårdsvej 2. Der er ca. 140 medlemmer af fritidstilbuddet. Der er afsat bevilling til udvidet åbningstid i Basen. Aktuelt er åbningstiden fra kl. 14.00 alle hverdage til kl. 21.00 mandag – torsdag og kl. 17.30 fredag. Den udvidede åbningstid tilrettelægges af områdebestyrelsen.


Ungdomsklubberne

Ungdomsklubberne i Nivå hører under UngFredensborg og er lokaliseret på to matrikler dels på Nivå Skole (cafetilbud) dels i Klub 2990, der ligger ved siden af Nivå Nu.


-      Cafetilbud Nivå Skole

Cafetilbuddet på Nivå Skole er etableret jf. budgetaftalen 2017-2020. Tilbuddet er etableret i et tidligere klasselokale med plads til maximalt 15 unge ad gangen. Det har åbent kl. 14.30 til 17.00 mandag – torsdag samt kl. 15.00 – 19.00 om fredagen. Der er typisk mellem 10 – 15 daglige brugere. De fysiske rammer muliggør ikke flere brugere.


-      Klub 2990

Klubben har åbent både hverdage og i weekends. Mandag til fredag er der åbent kl. 15.00 - 21.00 samt lørdag kl. 13.00 – 21.00. Der er i gennemsnitligt 30 daglige brugere. I 2017 har åbningstiden været betydeligt udvidet særligt i ferieperioder for at skabe ro og modvirke  utryghedsskabende adfærd i lokalområdet.


Justering af klubstruktur i Nivå 2018

Administrationen har arbejdet med to konkrete oplæg til justering af klubtilbuddet i Nivå; dels etablering af et husfællesskab i det nuværende fritidsklub Basen for medlemmerne i fritidsklubben og brugerne af cafetilbuddet på Nivå Skole dels samdrift og fælles ledelse af Klub 2990 og  Kokkedal Ungdomsklub.


Husfællesskab i Basen mellem fritidsklubtilbud Basen og ungdomsklubtilbud (cafetilbud på Nivå Skole).

Personale i fritidsklubtilbuddet Basen oplever, at der typisk sker et fald på 20 – 25 pct. af børnene ved overgang fra fritidsklub til ungdomsklub. Samtidig viser opgørelser af fremmødet i den udvidede åbningstid i Basen, at der typisk er max. 12 medlemmer til to voksne tilstede i tidsrummet kl. 17.30 – 21.00.


Ledelsen i Børnehusene Nivå og ledelsen i UngFredensborg har gennem længere tid drøftet mulighederne for etablering af mere fælles rammer for de to tilbud bl.a. for at undgå drop-out i overgangen mellem fritidsklub og ungdomsklub. Basens erfaringer er, at mange unge ikke er klar til at flytte i ungdomsklub efter 6. klasse. Modenhedsmæssigt sker der en del i løbet af 7. klasse.


Ved at etablere et husfællesskab mellem fritidsklub og ungdomsklub kan der skabes bedre rammer for en glidende overgang mellem fritids-, junior – og ungdomsklubliv samt udvikling af et anderledes mere kvalificeret ungdomsklubtilbud. Samtidig med kvalitetsløft af området vil der med et husfællesskab ske en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer afsat til området. Og der vil være mulighed for alene pga. de fysiske rammer i Basen at øge antallet af unge i ungdomsklubtilbuddet fra de nuværende max. 15 unge, der kan være i cafetilbuddet på Nivå Skole. Modellen er den samme, som Bøgegården har i deres klub Bøgen i Kokkedal.


Personale i de to tillbud har i skoleåret 2016/2017 allerede afholdt flere fælles arrangementer og forløb samt fælles personalemøder for at udvikle den faglige kvalitet i de to tilbud. Medarbejderne peger nu på muligheden for at etablere egentligt husfællesskab på Basen for at udnytte faciliteterne i Basen og kompetencerne i de to personalegrupper bedre. Vurderingen er at husfællesskabet vil udvikle både de fysiske og de kreative rammer for de enkelte aldersgrupper og målrette udviklingen af et ungdomsklubmiljø langt bedre.


Etablering af husfællesskab i Basen gennemføres som et to-årigt projekt med virkning fra 1. maj, hvor fritidshjemsbørn rykker i fritidsklub og 6. klasser rykker i ungdomsklub. Den udvidede åbningstid for 3. – 4. klasserne konverteres til tilbud for junior (5. – 6. klasse) og ungdomsklub (7. klasse – 17 årig). Ledelsen forankres under Børnehusene Nivå, men i lyset af, at de to tilbud kører under hver sin lovgivning, vil det overordnede ansvar for projektet varetages i tæt samarbejde mellem områdeledelsen Børnehusene Nivå og ledelsen i UngFredensborg. Ledelsen drøfter aktuelt rammerne for den konkrete justering. Ændringen af tilbuddet skal ske inden for den afsatte økonomiske ramme til de to tilbud.


Fælles ledelse af Kokkedal Klub og Klub 2990 i Nivå

For at øge mulighederne for mere fleksibel og bedre udnyttelse af de samlede personaleressourcer samt prioritere indsatser på tværs af Nivå og Kokkedal har administrationen pr. 1. marts 2018 valgt at lægge de to ungdomsklubtilbud i Nivå og Kokkedal sammen med fælles ledelse af de to klubber og under UngFredensborg. En justering som ledelsen i Kokkedal Ungdomsklub selv har peget på.


Sammenlægningen sker bl.a. i lyset af, at de opgaver, målgrupper og udfordringer, som løftes i Kokkedal Ungdomsklub, er de samme i Nivå. Sammenlægningen vil skabe en økonomisk robusthed, der kan sikre initiativer på tværs af de to klubber. Målgruppen for de to klubtilbud er fortsat fra 7. klasse til 17 år.


Med sammenlægningen bliver Kokkedal Ungdomsklub en del af det samlede UngFredensborg. Sammenlægningen vil desuden skabe en større sammenhæng i det samlede klubtilbud i kommunen ved, at der nu er et klubtilbud i hvert bysamfund under UngFredensborg (Bøgegården driver forsat eget ungdomsklubtilbud).


Der er til drift af Kokkedal ungdomsklub afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt, som flyttes fra politikområde 7 til politikområde 6 – skole ved budgetrevision 30.4.

Bevilling

Midler til drift af Kokkedal Ungdomsklub skal flyttes i kommende budgetrevision 30.4 til politikområde 6 – skole.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Ungdomsskoleloven

Kompetence

Børne – og Skoleudvalget.

Kommunikation

Bestyrelsen for UngFredensborg og Områdebestyrelsen for Børnehusene Nivå orienteres løbende.


Der udarbejdes informationsmateriale til forældre, skole m.m.


Der planlægges afholdt forældremøder om kommende ungdomsklubtilbud.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.20 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Marts 2018

 

Godkendelse af kvalitetsrapporten for skoleområdet (inkl. udtalelser fra skolebestyrelser)

 

Opfølgning på evt. klagesager vedr. mobning fra perioden

oktober-december 2017

 

Sammen om Kokkedal – status

 

 

April

 

Kvalitetsrapport dagtilbud (april)

 

Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om Skolen i Virkeligheden

Orientering om samarbejdsplatformen AULA

 

 

Maj

 

Medborgerskabspulje - puljeansøgninger

 

 

Juni

 

 

2. halvår 2018

Fornyelse af driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner

 

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

 

Opfølgning på omlægning af modtagetilbud til nye tosprogede elever

 

Orientering om opfølgning på helhedsplanen Nivå (november)

 

Status for Sprogpilot Fredensborg

 

Udmøntning af dagtilbudsloven

 

Orientering om Mødregruppen

 

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.21 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28902

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orientering fra KL’s børnetopmøde d. 1. og 2. februar.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.22 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Der forelå ingen meddelelser.