Nr.19 - Klubtilbud i Nivå 2018

Sagsnr.: 18/2050

 

Beslutningstema

Orientering om klubtilbud i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne– og Skoleudvalget bad d. 29. november 2017 (sag nr. 126) om at få en sag med orientering om status for klubtilbud og SSP-indsats i Nivå på et kommende møde.


Denne dagsorden vedrører orientering om status for klubtilbud i Nivå samt orientering om kommende organisatoriske justeringer.


Klubtilbud i Nivå

Klubtilbud i Nivå dækker over fritidsklub tilbud for 4. til 6. klasse under Børnehusene Nivå samt ungdomsklubtilbud for 7. klasse – 17 år.


Fritidsklub Basen

Fritidsklubtilbuddet for 4. – 6. klasserne er fysisk placeret i Basen, Niverødgårdsvej 2. Der er ca. 140 medlemmer af fritidstilbuddet. Der er afsat bevilling til udvidet åbningstid i Basen. Aktuelt er åbningstiden fra kl. 14.00 alle hverdage til kl. 21.00 mandag – torsdag og kl. 17.30 fredag. Den udvidede åbningstid tilrettelægges af områdebestyrelsen.


Ungdomsklubberne

Ungdomsklubberne i Nivå hører under UngFredensborg og er lokaliseret på to matrikler dels på Nivå Skole (cafetilbud) dels i Klub 2990, der ligger ved siden af Nivå Nu.


-      Cafetilbud Nivå Skole

Cafetilbuddet på Nivå Skole er etableret jf. budgetaftalen 2017-2020. Tilbuddet er etableret i et tidligere klasselokale med plads til maximalt 15 unge ad gangen. Det har åbent kl. 14.30 til 17.00 mandag – torsdag samt kl. 15.00 – 19.00 om fredagen. Der er typisk mellem 10 – 15 daglige brugere. De fysiske rammer muliggør ikke flere brugere.


-      Klub 2990

Klubben har åbent både hverdage og i weekends. Mandag til fredag er der åbent kl. 15.00 - 21.00 samt lørdag kl. 13.00 – 21.00. Der er i gennemsnitligt 30 daglige brugere. I 2017 har åbningstiden været betydeligt udvidet særligt i ferieperioder for at skabe ro og modvirke  utryghedsskabende adfærd i lokalområdet.


Justering af klubstruktur i Nivå 2018

Administrationen har arbejdet med to konkrete oplæg til justering af klubtilbuddet i Nivå; dels etablering af et husfællesskab i det nuværende fritidsklub Basen for medlemmerne i fritidsklubben og brugerne af cafetilbuddet på Nivå Skole dels samdrift og fælles ledelse af Klub 2990 og  Kokkedal Ungdomsklub.


Husfællesskab i Basen mellem fritidsklubtilbud Basen og ungdomsklubtilbud (cafetilbud på Nivå Skole).

Personale i fritidsklubtilbuddet Basen oplever, at der typisk sker et fald på 20 – 25 pct. af børnene ved overgang fra fritidsklub til ungdomsklub. Samtidig viser opgørelser af fremmødet i den udvidede åbningstid i Basen, at der typisk er max. 12 medlemmer til to voksne tilstede i tidsrummet kl. 17.30 – 21.00.


Ledelsen i Børnehusene Nivå og ledelsen i UngFredensborg har gennem længere tid drøftet mulighederne for etablering af mere fælles rammer for de to tilbud bl.a. for at undgå drop-out i overgangen mellem fritidsklub og ungdomsklub. Basens erfaringer er, at mange unge ikke er klar til at flytte i ungdomsklub efter 6. klasse. Modenhedsmæssigt sker der en del i løbet af 7. klasse.


Ved at etablere et husfællesskab mellem fritidsklub og ungdomsklub kan der skabes bedre rammer for en glidende overgang mellem fritids-, junior – og ungdomsklubliv samt udvikling af et anderledes mere kvalificeret ungdomsklubtilbud. Samtidig med kvalitetsløft af området vil der med et husfællesskab ske en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer afsat til området. Og der vil være mulighed for alene pga. de fysiske rammer i Basen at øge antallet af unge i ungdomsklubtilbuddet fra de nuværende max. 15 unge, der kan være i cafetilbuddet på Nivå Skole. Modellen er den samme, som Bøgegården har i deres klub Bøgen i Kokkedal.


Personale i de to tillbud har i skoleåret 2016/2017 allerede afholdt flere fælles arrangementer og forløb samt fælles personalemøder for at udvikle den faglige kvalitet i de to tilbud. Medarbejderne peger nu på muligheden for at etablere egentligt husfællesskab på Basen for at udnytte faciliteterne i Basen og kompetencerne i de to personalegrupper bedre. Vurderingen er at husfællesskabet vil udvikle både de fysiske og de kreative rammer for de enkelte aldersgrupper og målrette udviklingen af et ungdomsklubmiljø langt bedre.


Etablering af husfællesskab i Basen gennemføres som et to-årigt projekt med virkning fra 1. maj, hvor fritidshjemsbørn rykker i fritidsklub og 6. klasser rykker i ungdomsklub. Den udvidede åbningstid for 3. – 4. klasserne konverteres til tilbud for junior (5. – 6. klasse) og ungdomsklub (7. klasse – 17 årig). Ledelsen forankres under Børnehusene Nivå, men i lyset af, at de to tilbud kører under hver sin lovgivning, vil det overordnede ansvar for projektet varetages i tæt samarbejde mellem områdeledelsen Børnehusene Nivå og ledelsen i UngFredensborg. Ledelsen drøfter aktuelt rammerne for den konkrete justering. Ændringen af tilbuddet skal ske inden for den afsatte økonomiske ramme til de to tilbud.


Fælles ledelse af Kokkedal Klub og Klub 2990 i Nivå

For at øge mulighederne for mere fleksibel og bedre udnyttelse af de samlede personaleressourcer samt prioritere indsatser på tværs af Nivå og Kokkedal har administrationen pr. 1. marts 2018 valgt at lægge de to ungdomsklubtilbud i Nivå og Kokkedal sammen med fælles ledelse af de to klubber og under UngFredensborg. En justering som ledelsen i Kokkedal Ungdomsklub selv har peget på.


Sammenlægningen sker bl.a. i lyset af, at de opgaver, målgrupper og udfordringer, som løftes i Kokkedal Ungdomsklub, er de samme i Nivå. Sammenlægningen vil skabe en økonomisk robusthed, der kan sikre initiativer på tværs af de to klubber. Målgruppen for de to klubtilbud er fortsat fra 7. klasse til 17 år.


Med sammenlægningen bliver Kokkedal Ungdomsklub en del af det samlede UngFredensborg. Sammenlægningen vil desuden skabe en større sammenhæng i det samlede klubtilbud i kommunen ved, at der nu er et klubtilbud i hvert bysamfund under UngFredensborg (Bøgegården driver forsat eget ungdomsklubtilbud).


Der er til drift af Kokkedal ungdomsklub afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt, som flyttes fra politikområde 7 til politikområde 6 – skole ved budgetrevision 30.4.

Bevilling

Midler til drift af Kokkedal Ungdomsklub skal flyttes i kommende budgetrevision 30.4 til politikområde 6 – skole.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Ungdomsskoleloven

Kompetence

Børne – og Skoleudvalget.

Kommunikation

Bestyrelsen for UngFredensborg og Områdebestyrelsen for Børnehusene Nivå orienteres løbende.


Der udarbejdes informationsmateriale til forældre, skole m.m.


Der planlægges afholdt forældremøder om kommende ungdomsklubtilbud.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.