Nr.17 - Pejlemærker for fremtidens skoler i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/7285

 

Beslutningstema

Der er udarbejdet pejlemærker for fremtidens skole i Fredensborg Kommune. Pejlemærkerne vil danne grundlag for første dialogmøde i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Under titlen ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune” har kommunens skoleledelser i tæt samarbejde med administrationen udarbejdet fire pejlemærker, som skal sætte en visionær retning for de seks folkeskolers udvikling de kommende år.


Hvert pejlemærke placeres i en samfundsmæssig kontekst og indeholder samtidig konkrete indsatser. Der gives desuden eksempler på, hvordan arbejdet med pejlemærkerne vil kunne ses i skolernes dagligdag.


For at sikre et bredt ejerskab til pejlemærkerne og processen omkring udarbejdelsen af dem, har der været afholdt flere workshops og fælles arbejdsmøder.


Således blev der afholdt en opstartsworkshop, hvor skoleinspektører og administration udvalgte en håndfuld emner som grundlag for det videre arbejde. Herefter har der været afholdt to temadage, hvor den samlede kreds af skoleledere og samarbejdspartnere gik i dybden med områderne og udviklede og formulerede indhold til pejlemærkerne. Afslutningsvist har der været afholdt en workshop, hvor det samlede produkt blev fremlagt og drøftet.


Publikationen ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune” er vedhæftet i bilag (bilag 1).


De fire pejlemærker er:


Kompetencer til fremtiden

Første pejlemærke består af en dannelsesstjerne med de personlige kompetencer, som eleverne skal udvikle for bedst muligt at møde fremtidens arbejdsmarked og navigere i en kompleks og foranderlig verden. Dannelsesstjernen viser også, hvordan vi agerer i skolen og hvordan vi møder elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere.


Dannelsesstjernen indeholder følgende kompetencer:

-      At kende sig selv

-      At indgå aktivt i et fællesskab

-      At forstå den anden

-      At reflektere og udvise kritisk sans

-      At gøre sig umage


En digital fremtid

Verdenen bliver i stigende grad digital, og børn og unge har allerede i dag omfattende adgang til den virtuelle verden og forskelligartede sociale og digitale medier. Her har skolen en afgørende rolle i at gøre eleverne parate til at agere i en verden, hvor digitalisering og ny teknologi bliver endnu mere central. Eleverne skal kende, forstå og udnytte teknologien. De skal kunne styre den fremfor at blive styret af den, og de skal kunne færdes med viden og kritisk sans i det digitale rum.


Det skabende menneske

I en tid, hvor traditionelle professioner og produkter udfordres, forandres og afløses af ny teknologi, er der behov for også at understøtte og udvikle unikke menneskelige egenskaber som kreativitet og innovation. Eleverne i Fredensborg Kommune skal træne deres forestillingsevne og øve sig i at få og forfølge ideer. Samtidig skal de udvikle deres kropslige, sanselige og praktisk-musiske evner for at understøtte deres kreative og innovative kompetencer.


Skolen i verden

Eleverne skal udvikle en nuanceret forståelse af verden omkring dem, både deres nære miljø og den globale verden, de er en del af. Derfor lægges der vægt på praksisnær undervisning i og udenfor skolen samt på at udvikle elevernes  nysgerrighed og evner til at eksperimentere, afprøve og udvikle nye løsninger. Fremtidens skole i Fredensborg Kommune vil både videreudvikle kontakten til lokale foreninger, virksomheder og kulturelle institutioner samt styrke elevernes internationale kompetencer.


Anvendelse og proces

Pejlemærkerne har et tredelt formål:


  1. Som arbejdsredskab for skolerne i Fredensborg Kommune i den stadige udvikling af indhold og form i fremtidens undervisning. Med forankring i Fredensborg Kommunes skoleledelser vil pejlemærkerne indgå i det daglige arbejde på skolerne. Således drøftes de i skolebestyrelserne primo 2018, og skoleledelserne iværksætter en proces for implementering af pejlemærkerne blandt medarbejderne på skolerne.

Desuden foreslår administrationen, at publikationen ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune” danner grundlag for dialogmødet den 23. maj 2018. Administrationen sørger for at udarbejde et program, som tager højde for, at både skole- og områdebestyrelser deltager i dialogmødet.


  1. Fagligt afsæt og inspiration til Byrådet i forbindelse med planlægningen af den fysiske udvikling af folkeskolerne i Fredensborg Kommune, som vedtaget i budget 2018. Pejlemærkerne vil understøtte muligheden for at tænke indhold og nye fysiske rammer sammen, således at også fremtidens elever sikres de bedst mulige rammer for læring og trivsel.

  1. Som brandingmateriale til forældre og kommende forældre til børn i skolealderen i Fredensborg Kommune. Materialet beskriver et ambitiøst og fremtidsorienteret skolevæsen, som kan og vil levere det ypperste til alle kommunens børn.

Hans Frøslev Jensen, skoleleder på Humlebæk Skole, deltager som projektleder for projektet.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

  1. At pejlemærkerne i ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg” udgør temaet for dialogmødet med skole- og områdebestyrelser den 23. maj 2018.
  2. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.

Bilag

Pejlemærker