Nr.16 - Introduktion til Børne- og Skoleudvalgets fagområder og økonomi

Sagsnr.: 18/2158

 

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.


For Børne- og Skoleudvalget er det:


Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for fortrinsvis børn og unge (0-18 år) vedrørende undervisning, dagtilbud, samt opgaver vedrørende aktivt medborgerskab, der ikke ifølge denne vedtægt er henlagt til andre udvalg, herunder opgaver vedrørende

-      dagplejen og daginstitutioner inklusive private og selvejende institutioner, som kommunen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser

-      puljeordninger og orlovsordninger m.v.

-      folkeskolen og andre undervisningstilbud

-      skolefritidsordninger (SFO)

-      fritidshjem

-      specialundervisning

-      UngFredensborg (ungdomsklubber og Ungdomsskolen)

-      SSP

-      drift af kommunale institutioner inden for udvalgets område

-      samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

-      kommunens samlede medborgerskabspolitik og medborgerskabsspørgsmål generelt

-      koordinering, styring og samordning af samt videre opfølgning af den samlede medborgerskabsindsats

-      aktiviteter i  bygninger på  udvalgets område

-      anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i  kommunale bygninger og anlæg på  udvalgets område

 

Stk.3. Udvalget inddrages ved igangsætning af nye større projekter for at sikre helhed og sammenhæng i medborgerskabsindsatsen. Udvalget har desuden initiativret og – pligt vedrørende medborgerskabsspørgsmål i forhold til andre udvalg.

Stk.4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

-      skoleplaner og om politikker og handleplaner inden for de i stk.2 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

-      takster for ydelser inden for udvalgets område

 

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

-      anlægsplaner og

-      ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

 

Stk.5. Udvalget skal inden for børne-, skole- og medborgerskabsområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde:

-      at der skabes gode rammer for børn og unges sundhed, herunder i institutionernes kostpolitik

-      at børn og unge med handicap kan blive i de almindelige tilbud, når de kan profitere heraf og alle parter kan have gavn heraf

-      at der ved tilrettelæggelsen af den daglige drift i institutionerne, herunder også hos de eksterne samarbejdspartnere, tages miljømæssige hensyn

 

Stk. 6. Udvalget skal også være opmærksom på muligheden for at indkalde eksterne aktører til inspirationsmøder i forbindelse med forberedelsen af sager på udvalgets område. I den forbindelse har næstformanden i udvalget en særlig rolle ved tilrettelæggelsen af inspirationsmøderne.  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

  1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 05-02-2018

Introduktionen blev taget til efterretning.