03-12-2018 kl. 17:15
Fredensborg Skole, Humlebækvej 10, Fredensborg

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Simonsen (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Afbud

Ergin Øzer (A)

Nr.118 - Træffetider

Sagsnr.: 18/949

 
Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Ingen mødt.

Nr.119 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/949

 
Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Godkendt.

Nr.120 - Evaluering af nyt 10. klassetilbud på Fredensborg Skole

Sagsnr.: 18/8588

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Den 5. september 2016 vedtog Byrådet oprettelse af et 10. klasse tilbud. Efterfølgende blev samarbejdet med Helsingør Kommune om 10. klasse skolen Øresund opsagt.

 

Børne-og Skoleudvalget besluttede på sit møde d. 30. november 2016 (sag nummer 111), at oprette et 10. klassetilbud med beliggenhed på Fredensborg Skole. Det blev samtidig besluttet, at ”den første evaluering af 10. klasse i Fredensborg Kommune vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget” Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Denne orientering er den første evaluering af 10. klassestilbuddet, hvorfor den også indeholder en beskrivelse af tilbuddet og den pædagogik, der praktiseres i tilbuddet.

 

I 10. klasse kaldes de unge studerende og ikke elever. I denne skelnen ligger der en forventning om, at de unge tager ansvar for egen læring.

 

10. klassetilbuddet optager løbende studerende i løbet af året. I skoleåret 2017/2018 var der 56 studerende, der gennemførte, og i skoleåret 2018/2019 er der på nuværende tidspunkt optaget 68 studererende.  

 

Valgtema og struktur:

Skoleåret starter med et grundforløb, hvor den unges faglige niveau afdækkes, og her ud fra udarbejder den unge en personlig og faglig udviklingsplan, der danner baggrund for den differentierede undervisning og niveaudeling i de obligatoriske fag.

 

Efter grundforløbet har de studerende valghold, hvor de unge kan vælge mellem temaerne ”Krop og bevægelse” eller ”Iværksætteri, samfund og kreativitet”. De unge følger samme tema hele året. Udover valgtemaer arbejder de unge hver fredag med personlig udvikling.

 

Niveaudeling:

De unge er niveaudelt i dansk, matematik og engelsk og i tilvalgsfagene tysk, fransk og fysik. Herudover undervises der differentieret i alle fag og temaer. Det faglige og det sociale arbejde hænger uløseligt sammen. Det er også baggrunden for, at det pædagogiske personale består af både pædagoger og lærere.

 

Brobygning:

Brobygning til ungdomsuddannelserne er en obligatorisk del af 10. klasse, der skal hjælpe de unge med at blive afklaret i forhold til, hvilken ungdomsuddannelse den enkelte skal vælge efter 10. klasse. I løbet af en uge besøger de studerende forskellige ungdomsuddannelser. Alle deltager også på Uddannelsesmessen Copenhagen Skills, hvor der er mulighed for at få indblik i de forskellige uddannelser.

 

Uddannelsesparate:

I november måned tester Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) de studerende i forhold til om de er uddannelsesparate. I skoleåret 2017/2018 var 60 pct. af de studerende, der begyndte i 10. klasses tilbuddet, vurderet ikke-uddannelsesparate i 9. klasse. Da skoleåret sluttede, var der 23 pct., der blev vurderet ikke-uddannelsesparate.

 

I skoleåret 2018/2019 var 45 pct. af de unge, der begyndte i 10. klassen, vurderet ikke-uddannelsesparate i 9. klasse.

 

Pædagogikken:

En god skoledag er afhængig af en god sammenhæng mellem læringsmiljø, undervisning og struktur.

 

 • De unge møder ind mellem kl. 8.00 og 8.30. Herefter samles alle på trappen, og dagens program gennemgås, så alle ved, hvad de skal i løbet af dagen. Efter gennemgang og spørgsmål samles alle i de respektive lokaler.
 • Inden samlingen har alle studerende hentet deres personlige badge med billede af den studerende. Når de unge kommer forbi kontoret for at hente deres badge, er det en del af rutinen, at de skal sige godmorgen til det pædagogiske personale. Det prioriteres, at den studerende og det pædagogiske personale får set hinanden i øjnene, for at personalet får fornemmelse af de unges humør og motivation. De studerende sætter herefter deres badge op på en fælles tavle i foyeren. På den måde bliver det synligt, hvem der er mødt frem, og hvem der er fraværende.
 • Alle studerende kommer på en studietur med et fagligt formål, der knytter sig til valgtemaet. Studieturene har i høj grad også et socialt sigte, hvor de studerende lærer hinanden at kende, og hvor det at gå i 10 klasse på Vilhelmsro bliver identitetsgivende.
 • Medarbejdere og de studerende spiser fælles frokost hver dag. Der er buffet med sund mad, og der er sat god tid af, så fokus både kan være på sund mad, bordskik og konversation.

 

Fredensborg Kommunes 10. klassetilbud bygger på et fundament, hvor strukturen er fast og genkendelig, og hvor der er en fast gruppe af pædagogisk personale omkring de unge. Relationen mellem det pædagogiske personale og de unge er afgørende for arbejdet med at skabe et godt læringsmiljø.

 

Tilslutning af elever fra egne og andre kommuner:

Fredensborg Kommunes andel af det samlede antal studerende i skoleåret 2017/2018 var på 71,4 pct. Andelen falder dog lidt i skoleåret 2018/2019, hvor ca. 65 pct. kommer fra Fredensborg Kommune. Der er en stigning i antallet af deltagere fra Helsingør Kommune på 9 elever fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018-2019. 


 

 

2017/18

Antal

pct.

Fredensborg

40

71,4

Helsingør

15

26,8

Rudersdal

1

1,8

I alt

56

100

   Kilde: Skolens egen registrering

2018/2019

Antal

pct.

Fredensborg

44

64,7

Helsingør

24

35,3

Rudersdal

0

 

I alt

68

100

Kilde: Skolens egen registrering

 

Økonomi

Fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019 er optaget af studerende øget fra 56 til 70.

 

Der er på baggrund af tidligere udgifter til 10. klasse i Helsingør Kommune, og den gældende elevgrundtakst, samt oplysninger om etablerings- og driftsomkostninger, udarbejdet en model over tildeling af økonomiske ressourcer til Fredensborg Skole.

 

 

 

1. år (17/18)

2. år (18/19)

3. år (19/20)

20->

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevtakst*

42.414,00

42.414,00

42.414,00

42.414,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udligning fra
tidligere betaling til Helsingør

28.741,70

14.370,85

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. klasse ydelse**

0,00

6.793,00

13.586,00

13.586,00

 

 

 

 

 

 

 

 

71.155,70

63.577,85

56.000,00

56.000,00

 

* Elevtakst reguleres jf. ressourcetildelingen

** 10. klasse ydelsen dækker over de ekstra udgifter, der er til afholdelse af 10. klasse. Det er udgifter som ekstra transport til uddannelsesmesser, eksterne samarbejdspartnere, introtur, grundforløb mm.

 

Følgende investeringer er foretaget i forbindelse med etableringen:

 • Indkøb af bus
 • Investering i hard- og software til at understøtte E-sport
 • Motionsmaskiner og etablering af motionsrum

 

10. klasse-ydelsen giver mulighed for at lave et fast team omkring 10. klassen, der dækker hinanden ind ved sygdom. Herudover dækker ydelsen de ekstra udgifter, der er i forbindelse med fælles spisning, studieture og valgtemaer.

 

Udgifterne til 10. klasse afholdes inden for den samlede ramme på politikområde 6 - skole.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 19 a-d

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdet med 10. klassen kobler til FN’s verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse og Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til ”Det er sejt at være dygtig”, herunder det 4. initiativ om at ”der sker en positiv udvikling for børn og unge med faglige og sociale udfordringer”, hvor man vil ”etablere konkrete indsatser for de af folkeskolens afgangselever, som har brug for ekstra støtte til at komme i uddannelse og job”.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget udtrykte stor ros til indsatsen og anderkendelse af den nytænkende tilgang til opgaven.

Nr.121 - Orientering til BSU om status og fremdrift for Fremtidens Skoler

Sagsnr.: 18/25098

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Orientering om status og fremdrift for programmet for Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog med Budgetforlig 2018 – 2021, at afsætte i alt ca. kr. 1 mia. til det omfattende program Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune (FFFK).

 

Det ambitiøse udviklingsprogram blev startet med en stort anlagt og meget succesfuld åbningskonference den 24. maj 2018. Der deltog ca. 260 i konferencen, der blev afholdt på Kokkedal Skole.

 

Efter en indledende og afklarende etableringsfase, arbejdes der nu med den konkrete planlægning for udviklingen af kommunens folkeskoler.

 

Formålet med investeringsprogrammet er at sikre en modernisering og nytænkning af de rammer, kommunens folkeskoler har for at udøve undervisningen i et hastigt udviklende samfund.

 

Programmet har således fokus på det indholdsmæssige; hvad er det, vi ønsker at opnå med vores undervisning; hvad kræver det f.eks. af de fysiske rammer at arbejde mere projektorienteret, at skabe rammerne for bevægelse, at kunne arbejde med nutidens og fremtidens teknologier mv.

 

De fire pejlemærker, der er vedtaget og under udfoldelse på alle kommunens skoler, vil være en afgørende rettesnor for arbejdet med de fysiske rammer.

 

For Kokkedal Skole er der nu udarbejdet tidsplan, og de rådgivere, der skal står for den omfattende involverings- og inddragelsesproces, er fundet.

 

Ved valg af rådgivere har der bl.a. været lagt særlig vægt på, at man med succes har gennemført mindst tre-fire tilsvarende processer på folkeskoler. Inddragelses- og involveringsprocessen påbegyndes november 2018 og forventes afsluttet primo februar 2019 med aflevering af et byggeprogram.

 

Tidsplanen for Kokkedal fremgår nedenfor.

 

Der er tale om en foreløbig tidsplan, da en endelig tidsplan vil være meget afhængig af, hvordan det endelige byggeprogram for skolen ender med at se ud. Dette betyder også, at byggeperioden kan blive længere/lang, hvis der skal bygges meget og forholdsvis kort, hvis det overvejende er interiør, udstyr og mindre bygningsmæssige justeringer.

 

Endelig kan en evt. sammenkobling af hhv. Gymnastikkens Hus og Kokkedal Skole i en udbuds-/anlægsfase medvirke til at forlænge tidspunktet for færddigørelse af Kokkedal Skole.

 

Som det fremgår, er der lagt stor vægt på inddragelse af alle relevante parter.

 

 

 

Mht. Nivå er der nu også igangsat et arbejde med en tidsplan.

 

Første trin i arbejdet i Nivå er en byudviklingsplan, som strukturer fremtidens bymidte i Nivå. Byudviklingsplanen skal give input til Generationernes Hus.

 

Sideløbende arbejdes med en bylivsstrategi, bl.a. i form af midlertidige tiltag, som varetages og iværksættes under projekt Fremtidens Nivå Bymidte.

 

Programsekretariatet for Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune deltager i arbejdsgruppen for bylivsstrategien for at medvirke til at sikre fælles sprog og ejerskab.

 

 

 

 

 

 

Der er udarbejdet en overordnet meget foreløbig tidsplan, hvor det afsatte budget er styrende for tidsplanen.

 

Den mundtlige orientering for udvalgets medlemmer vil tage afsæt i følgende punkter:

 

 1. Status Kokkedal

Inddragelsesprocessen

Studietur

Tidsplan

 

 1. Status Nivå

Bymidte og Generationernes hus

Tidlig inddragelse

Studietur

Tidsplan

 

 1. Kommunikation

Oplæg

SoMe

 

 1. Tværgående samarbejde og involvering

 

Programcheferne deltager under orienteringen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Programmet Fremtidens Folkeskoler understøtter bl.a. arbejdet med mål no. 4: Kvalitetsuddannelse, og byrådets arbejdsgrundlag ”Det er sejt at være dygtig”.

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Programsekretariatet gav en status for projektet. Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.122 - Kapacitet i dagtilbud i Børnehusene Kokkedal

Sagsnr.: 18/7830

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til udvidelse af kapacitet i Børnehusene Kokkedal og ændret anvendelse af foreningshuset Regnbuen.

 

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen ”Kapacitet i Dagtilbud” (sag nr. 58), som blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2018, samt sagen ”Orientering omkring Kloge m² og arealanalyse” (sag nr. 131), som blev forelagt ØK den 22. maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Områdeinstitutionerne oplever en generel stigning i antal børn særligt på 0 – 2 års området.

I Kokkedal Bysamfund opleves aktuelt et stigende pres, således at der vil være 15 pct. flere børn indskrevet pr. 1. april 2019 end det faktisk normerede antal pladser. Den nuværende bygningskapacitet kan ikke rumme den aktuelle stigning i børnetallet, og Børnehusene Kokkedal har derfor akut behov for at udvide den eksisterende bygnings-kapacitet.

 

Løsningsforslag i denne sag belyser mulighederne for at løse det det akutte behov, som ikke har kunnet forudses i prognoserne. Sideløbende arbejder administrationen videre med en analyse af kapacitetsbehovet i Kokkedal på længere sigt. Resultatet af denne analyse forventes fremlagt i løbet af foråret 2019.

 

Udviklingen i fødselstallet og ventelisteopgørelse for Kokkedal

Administrationen gennemførte i foråret 2018 en overordnet analyse af det aktuelle behov for dagtilbud i de fire bysamfund. Analysen indeholdt følgende tre faktuelle forhold:

 • Fødselstal for årene 2015 / 2016 / 2017 / 2018
 • Ventelisteopgørelse til dagtilbud fra september 2018 – april 2019

 

Fødselstallet har været faldende i hele kommunen i perioden fra 2011-2016. I 2016 vender billedet, og der kommer igen en stigende efterspørgsel efter vuggestuepladser i de fire bysamfund.

 

I forlængelse af analysen i foråret 2018 har administrationen opdateret ventelisteopgørelsen til Børnehusene Kokkedal pr. 15. oktober 2018. Tallene viser, at antal besatte pladser i Børnehusene Kokkedal pr. 1. oktober 2018 er på 11 børn mere end antal faktisk normerede pladser, og stigningen fortsætter frem til 1. april 2019 (hvor de kommende skolebørn starter i ”miniSFO”).

 

Stigningen i andelen af børnehavebørn mellem 1. oktober 2018 og 1. april 2019 skyldes foruden tilflytning, at en del af de indskrevne vuggestuebørn er fyldt tre år i løbet af perioden.

 

I Kokkedal bysamfund indgår endvidere den selvejende institution Bøgegården. Bøgegårdens 0-6 års kapacitet er fuldt udnyttet. Den er på 30 0-2 årige og 60 3-5 årige børn plus en vippenormering på 10 %.


 

 

Børnehusene Kokkedals faktisk normerede pladser og besatte pladser

Aldersgruppe

Faktisk normerede pladser

Besatte pladser pr. 1. oktober 2018

 

Besatte pladser pr. 1. april 2019

0-2 årige

148

162

161

3-5 årige

210

207

251

I alt

358

369

412

Tabel 1: Ventelisteopgørelse pr. 15. oktober 2018 til dagtilbud for 0-5 årige i Børnehusene Kokkedal for perioden oktober 2018 – april 2019

 

Pr. 1. april 2019 vil der være 54 børn mere end der er normeret til i Børnehusene Kokkedal. Lægger man 10 % vippenormering oveni det normerede børnetal falder differencen til 18 børn. Der skal således findes ekstra plads til ca. 20 børn i Børnehusene Kokkedal så hurtigt som muligt i 2019.  

 

Udviklingen i bygningskapaciteten for Børnehusene Kokkedal

Parallelt med udviklingen i børnetallet har bygningskapaciteten for Børnehusene Kokkedal ligeledes undergået en række ændringer i perioden, som tilsammen har medført, at bygningskapaciteten samlet set er reduceret.

 

I 2010 blev der etableret et fælleskøkken i Børnehusene Kokkedal som følge af Dagtilbudslovens bestemmelser vedr. obligatorisk frokostordning i daginstitutioner. Fælleskøkkenet blev indrettet i Bygningen på Broengen 4, hvor der samtidig var børnehave.  Antal kvadratmeter til børneaktiviteter blev dermed reduceret.

 

I 2014 fraflytter dagplejen Broengen 2B – Regnbuen, som følge af faldet i børnetallet. Dagplejen flytter i stedet ind i Børneengen, og Regnbuen overgår til foreningsbrug.

Siden er dagplejen flyttet flere gange og har haft til huse både i Ådalen og Blomsterengen.

 

I 2016 nedlægges skovbørnehaven Avede Porthus i Karlebo, hørende til Børnehusene Kokkedals kapacitet. Nedlæggelsen indgår sammen med nedlæggelsen af skovbørnehaven Vidnæsdam i Nivå i Budgetforlig 2016-2019.

 

I 2016 overgår landarbejderboligen på Græstedgård fra bolig til lokalt naturtilbud samt legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal.

 

I 2018 anvendes den tidligere landarbejderbolig, ’Annekset’, ikke længere som naturtilbud, men indgår som en del af bygningskapaciteten på Græstedgård.

 

Kapacitetsløsning i Kokkedal bysamfund

Administrationen har undersøgt mulighederne for at løse det akutte kapacitetsproblem. Undersøgelsen har vist, at det ikke er muligt at løse kapacitetsproblemet inden for den bygningsmasse, som Børnehusene Kokkedal råder over i dag, samt at der ikke er ledige bygninger i nærområdet, som vil kunne anvendes til daginstitution.

Administrationen har efterfølgende set på muligheder for at løse kapacitetsproblemet ved at ændre på anvendelsen af forskellige lokaler i Kokkedal, som kommunen råder over i dag.

 

En række muligheder er undersøgt, herunder inddragelse af ”administrationslokaler” og lokaler på Kokkedal Skole, men kun én mulighed har vist sig at kunne imødekomme Børnehusenes behov uden at skabe nye udfordringer og forringe andre brugeres lokalesituation.

 

Løsningen, som administrationen peger på, er:

 • At bygningen Broengen 2B - ’Regnbuen’, overgår til daginstitution. Bygningen ligger umiddelbart ved siden af Børnehusene Kokkedals øvrige huse på Broengen, og den har tidligere været anvendt af dagplejen i Kokkedal.

 

 • At de fire foreninger, som i dag anvender foreningshuset Regnbuen, flytter over i Kvarterhuset, hvor de havde lokaler frem til 2014, indtil Kokkedal Ungdomsklub flyttede ind. De fire Foreningen er Foreningen for Kulturelle Projekter, Fredensborg Multikulturel Kvindeforening, Fremtidens Unge og Salam Spejderkorps. Foreningerne anvender Regnbuen både i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenden.

 

 • Denne løsning vil indebære, at Kokkedal ungdomsklub-tilbud gen-tænkes. Der er imidlertid allerede beslutning herom i det indgåede budget for 2019-2022.

 

Fordele for Børnehusene Kokkedal ved denne løsning

Bygningen ligger i umiddelbar nærhed af de øvrige huse på Broengen, hvilket både praktisk, administrativt og pædagogisk vil være en fordel for institutionen. Børnehusenes grønne værksted ligger op til Regnbuens udearealer, og hegnet mellem de to arealer vil kunne flyttes så udearealerne forbindes. Det vil desuden være den mest hensigtsmæssige løsning for familierne i Kokkedal at have institutionerne i samme område.

 

Bygningen har et bruttoareal på 135 m2, og eftersom der tidligere har været dagpleje, vil bygningen uden større indgreb kunne anvendes til børneinstitution. Der vil være plads til en storbørnegruppe på 20 børn i Regnbuen, og medregnes vippenormeringen på 10 % vil man få løst det aktuelle kapacitetsbehov. 

 

Det vil samtidig skaffe plads til, at dagplejen kan være i Blomsterengen én gang om ugen. Det er her dagplejen organisatorisk og ledelsesmæssigt er forankret.

 

Bygningen kan forholdsvis enkelt istandsættes og indrettes til en børnehavegruppe. Det gælder ligeledes for den tilhørende grund, som overvejende henligger som græsplæne.

 

Under forudsætning af, at der findes lokaler til foreningerne vil løsningen kunne iværksættes fra 1. januar 2019 med en istandsættelse, som muliggør indflytning i bygningen pr. 1. marts 2019. 

 

Fordele for foreningerne ved denne løsning

Foreningerne vil få betydeligt mere plads, idet bygningen både er større og indeholder flere separate lokaler samt både køkken og tekøkken.

 

Løsningen vil kunne iværksættes fra 1. januar 2019. Istandsættelsesmæssigt vil løsningen kun kræve, at Kvarterhuset bliver malet, og foreningerne vil dermed kunne flytte direkte fra det ene til det andet hus. 

 

Administrationen har holdt møde med foreningerne den 26. november, for at inddrage dem og høre om deres behov og ønsker til foreningslokaler fremover.

 

Alle foreningerne udtrykte stor interesse for at komme tilbage til Kvarterhuset, hvor de ser, at de udfordringer, de giver udtryk for, vil kunne løses på en for alle parter tilfredsstillende måde.

Kvarterhuset er i foreningernes optik et betydelig bedre sted for dem end Regnbuen. De gav udtryk for, at de havde pladsmæssige udfordringer, da to foreninger ikke kan have aktiviteter i huset samtidig, og at de manglede opbevaringsplads indendørs.

 

Kvarterhuset er ikke en mulighed for Børnehusene da, bygningen ud fra en byggefaglig vurdering ikke er egnet til daginstitution.

 

Høring af foreninger og Folkeoplysningsudvalget

Sagen sendes til høring hos de berørte foreninger i Regnbuen og Folkeoplysningsudvalget.

 

Eventuelle bemærkninger fra Folkeoplysningsudvalget/foreninger vil foreligge til mødet i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

 

Udfordringer i relation til Kokkedal Ungdomsklub

Kokkedal Ungdomsklub udnytter ikke den store kapacitet, der ligger i Kvarterhuset, da klubben i dag benyttes af ganske få unge. Som følge af budgetforlig 2019-22 skal ungdomsklubben spare en million kr. i 2019. Der vil på denne baggrund blive fremlagt en sag om fremtiden for Kokkedal Ungdomsklub til BSU på et kommende møde. Sagen vil omfatte det samlede ungdomsklubtilbud i Kokkedal, herunder Bøgegårdens klubtilbud – også i lyset af Bøgegårdens privatisering. Flytningen af foreningerne vil lægge nogle bindinger på processen omkring ungdomsklubben.

 

Økonomi

Ejerforhold

Kommunen lejer Broengen 2B, Regnbuen, af Boligforeningen 3B i lighed med de øvrige bygninger på Broengen, som anvendes af Børnehusene Kokkedal. Foreningshuset hører jf. styrelsesvedtægten under Fritids-og Idrætsudvalgets budget, og huslejen afholdes af budgetområde 5 – Fritid og Idræt. Kommunen ejer Kvarterhuset, som er beliggende på en matrikel, som ejes af 3B. Bygningen hører jf. styrelsesvedtægten under Børne- og Skoleudvalgets budget, politikområde område 8 – børn.

 

Udgifter

Administrationen anslår, at istandsættelsen af Regnbuen vil beløbe sig til 0,4 mio. kr. Beløbet dækker etablering af et nyt køkken, børnegarderobe, børnetoilet, nyt gulv i bygningen, reparationer og maling. Istandsættelse af udearealet, delvis flytning af hegnet herunder isætning af ny børnesikret låge er inkluderet i beløbet.

 

Børnehusene Kokkedal har herudover 0,1 mio. kr. i budgettet for 2018 til indkøb af møbler og inventar til de pædagogiske miljøer.

 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at Broengen 2B, Regnbuen, overgår til Børnehusene Kokkedal og anvendes som daginstitution pr. 1. marts 2019. 

 

Administrationen anbefaler endvidere, at foreningerne fra Regnbuen overtager Kvarterhuset.

 

Administrationen anbefaler, at de 0,4 mio. kr. findes inden for mindreforbruget i 2018 på den samlede ramme på politikområde 8 – børn.

 

Administrationen anbefaler, at udgifterne til maling af Kvarterhuset dækkes af afsatte midler til generel indvendig bygningsvedligehold.

 

 

Bevilling

 

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (lov nr. 1214 af 11. oktober 2018 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge).

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø).

 

Ved ombygning vil tilgængelighed blive indarbejdet i projektet.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig – ”De fysiske rammer i kommunens folkeskoler og

institutioner skal bidrage til optimale vilkår for læring, trivsel og bevægelse”.

 

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget: beslutter pkt. 3 og 5 og anbefaler overfor Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkterne 1, 2 og 4

Fritids- og Idrætsudvalget: anbefaler overfor Økonomiudvalget i punkt 1, 2 og 4

Økonomiudvalget: beslutter pkt. 1,2 og 4.

Indstilling

 1. At Broengen 2B, Regnbuen overgår til Børnehusene Kokkedal og anvendes som daginstitution pr. 1. marts 2019. 

 

 1. At foreningerne fra Regnbuen overtager Kvarterhuset.

 

 1. At de 0,4 mio. kr. findes inden for mindreforbruget i 2018 på den samlede ramme på politikområde 8 – børn.

 

 1. At udgifterne til maling af Kvarterhuset dækkes af afsatte midler til generel indvendig bygningsvedligehold.

 

 1. At tilbuddet Kokkedal Ungdomsklub, jf. budgetforliget 2019-2022 gentænkes inden for de ændrede rammer.

 

 

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Administrationens indstilling punkt 1 -5 kom til afstemning.

 

For stemte: Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Lars Simonsen (B), Betinna Bové (B), Hanne Berg (F), Thomas von Jessen (C).

 

Imod stemte: Tinne Borch (V) og Lars Egedal (V) idet de mener, at det er vigtigt at have et bredt udbud af børnepasningstilbud, herunder at dagplejen genopbygges i takt med stigende børnetal. Ydermere er dagplejen en væsentlig mere fleksibel løsning for kommunen og giver dermed en bedre mulighed for at kapacitetsjustere.

 

Administrationens indstilling punkt 3 og 5 blev herefter godkendt.

Administrationens indstilling punkt 1, 2 og 4 anbefales.

Nr.123 - Erhvervslejeaftale med Naturstyrelsen for Skolen i Virkeligheden

Sagsnr.: 18/23371

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at kommunen indgår en lejekontrakt med Naturstyrelsen om leje af ejendommen Planteavlsstationen, matr. nr. 1mr Krogerup, Humlebæk, beliggende Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk. Ejendommen benyttes af Skolen i Virkeligheden, Ungfredensborg samt ansatte fra UU Øresund.

Sagsfremstilling og økonomi

Planteavlsstationen er i dag fast arbejdsplads for 15 medarbejdere, heraf 3 UU-Øresundsansatte. Stedet benyttes til undervisning af børn og unge fra kommunens institutioner og skoler. Denne undervisning foregår både udenfor i naturen omkring Planteavlsstationen, samt i værksteder og lokaler indendørs. Undervisningen varetages til dels af Naturstyrelsens medarbejdere, hvorfor den eksisterende placering af Skolen i Virkeligheden er optimal.

 

Planteavlsstationen benyttes også af kommunens øvrige institutioner m.fl. til afvikling af møder og mindre seminarer/konferencer.

 

Aftalen med Naturstyrelsen om benyttelse af Planteavlsstationen udløb d. 30. september 2018. Aftalen var en samarbejdsaftale, som omfattede både samarbejdet med Naturstyrelsen om aktiviteter på planteavlsstationen og om leje af selve ejendommen.

 

Administrationen har vurderet, at der i stedet skal laves to selvstændige aftaler; én for samarbejdet mellem Naturstyrelsen og Skolen i Virkeligheden, Fredensborg Kommune og én for kommunens leje af Planteavlsstationen. Denne sag vedrører aftalen om lejemålet.

 

Ved indgåelse af lejeaftalen sikres Fredensborg Kommunen et 10 årigt lejemål, som er uopsigeligt for udlejer, men hvor Fredensborg Kommune kan opsige lejemålet med seks måneders skriftligt varsel til en 31. december.

 

Lejemålet udgør samlet ca. 905 m2 bygningsareal og ca. 3.700 m2 tilliggende areal fordelt på bygningsparcel, græs og parkering.

 

Den årlige leje er i aftalen fastsat til 385.000 kr. Lejen reguleres én gang årligt hver 1. oktober med nettoprisindekset for juli måned i opkrævningsåret, første gang 1. oktober 2019. Der opkræves ikke huslejedepositum eller forudbetalt leje ved indgåelse af kontrakten.

 

Økonomi

Efter reglerne i lånebekendtgørelsen sidestilles indgåelse af lejeaftaler med aftaler om lån, og skal derfor fragå kommunens låneramme. Hvis kommunen har udnyttet hele sin låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede aktiv, enten kontant eller i form af obligationer af tilsvarende værdi.

 

Da Kommunen ikke har ledig låneramme, skal der deponeres et beløb. Dette beløb opgøres enten som opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms, eller som værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. Der skal deponeres den højeste af disse værdier. I tilfælde hvor det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at tilvejebringe en offentlig ejendomsvurdering kan Økonomi- og Indenrigsministeriet meddele dispensation til at fastsætte en skønnet anskaffelsesværdi for lejekontrakten. Efter ministeriets praksis fastsættes værdien af lejekontrakten i disse tilfælde som den årlige leje ganget med en faktor, der som hovedregel er 10.

 

Fredensborg Kommune har vurderet, at det ikke er muligt at fastslå værdien af det ønskede lejemål, der er sammensat af forskellige dele af det samlede bygnings- og jordareal,

og har på den baggrund anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om at fastsætte en skønnet anskaffelsesværdi til at fastsætte deponeringskravet.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets har meddelt, at Fredensborg Kommune kan fastsætte lejemålets anskaffelsesværdi som huslejen ganget med faktor 10 som grundlag for deponeringsforpligtelsen. Da den årlige husleje er fastsat til 385.000 kr., vil der skulle deponeres 3.850.000 kr. Kommunens likviditet vil blive belastet med det deponerede beløb.

 

Udover det deponerede beløb, vil der ikke være budgetmæssige konsekvenser for kommunen, da de 385.000 kr. til husleje allerede er afsat i budgettet under Skolen i Virkeligheden.

 

Det deponerede beløb frigives i låneperioden eller aftaleperioden med en femogtyvendedel (1/25) årligt i 25 år. Hvis kommunen i årene, efter at deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme. Hvis lejeaftalen ophører, inden der er gået 25 år fra indgåelsen, hæves det resterende beløb i sin helhed.

 

I skemaet i bevillingsafsnittet fremgår det deponerede beløb samt den løbende frigivelse af beløbet med start i år 2019.

Bevilling

Bevillingsskema

 

Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

Bevillingsområde

2018

2019

2020

2021

Kassen

3,850

0

0

0

Frigivelse af deponi

0

-0,154

-0,154

-0,154

I alt

3.850

-0,154

-0,154

-0,154

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, bekendtgørelse. nr. 1580 af 17. december 2013, som ændret ved bekendtgørelse nr. 21. juni 2018.

Fredensborg Kommunes Økonomihåndbog.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

At Skolen i Virkeligheden har virke på Planteavlsstationen i Humlebæk, bidrager til Byrådets arbejdsgrundlag nr. 4. Bygninger og byrum skaber liv.             

FNs verdensmål

Skolen i Virkeligheden bidrager til FN’s Verdensmål 4. Kvalitetsuddannelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At kommunen indgår aftale med Naturstyrelsen om leje af Planteavlsstationen, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.
 2. At kommunen deponerer 3,850 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Nr.124 - Dispensation for skolekørsel

Sagsnr.: 18/11557

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Beslutning om dispensation for kørsel til skole

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget blev på sit sidste møde den 12.11.18 sag nr. 113 orienteret om det gældende serviceniveau vedrørende skolebuskørsel. Der er efter mødet modtaget en fornyet klage fra en borger om afslag på buskørsel. Familien har tidligere ved en fejl fået bevilget befordring, men er efter revurdering af deres sag nu anvist en cykelvej.

 

Administrationen har vurderet sagen igen på baggrund af den fornyede henvendelse og fastholder, at der ikke kan ydes befordring, idet den anviste cykelvej ligger inden for gældende regelsæt. 

 

Såfremt der skal afviges fra denne afgørelse, fordrer det en dispensation fra udvalget i den konkrete sag. En dispensation vil i givet fald skulle gives med henvisning til familiens berettigede forventninger som følge af, at administrationen tidligere fejlagtigt har bevilliget buskørsel. En dispensation med afsæt heri bør gælde så længe, at familien har det fornødne varsel til at planlægge sig ud af det ændrede serviceniveau.

 

Administrationen bemærker i øvrigt, at der pågår en trafiktælling på Fredensborg Kongevej. Resultatet heraf forventes indenfor de nærmeste måneder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål nr. 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang

læring

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Det skal være nemt og sikkert at komme frem

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

 1. At udvalget drøfter, om der skal gives en dispensation til den pågældende familie for afstandskravet, således at de bevilges befordring.

 

 1. At dispensationen i givet fald gøres midlertidig.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

 1. Udvalget besluttede at give dispensation til den pågældende familie for afstandskravet, således de bevilges befordring med henvisning til familiens berettigede forventninger som følge af, at administrationen tidligere fejlagtigt har bevilliget buskørsel.
 2. Dispensationen gives indtil fuldført skolegang.

Nr.125 - Orientering om IT i kommunens skoler

Sagsnr.: 18/30993

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

På Børne – og Skoleudvalgets møde den 10. september 2018 bad udvalget om en orientering om IT i kommunens folkeskoler.

Sagsfremstilling og økonomi

Skolerne har gennem en årrække arbejdet målrettet med IT i undervisningen og i overensstemmelse med krav i folkeskoleloven. Det betyder, at skolerne har PC’ere og tablets, som eleverne kan bruge. Eleverne har adgang til både almindelige ’office’-programmer samt egentlige faglige programmer og portaler. Undervisningsministeriet har i en årrække givet tilskud til indkøb af digitale læremidler, hvilket Fredensborg Kommunes skoler har benyttet sig af.

 

Det er skolernes opgave og ansvar at indkøbe både hardware og software i forhold til skolens behov og økonomiske muligheder. Der er ikke inden for den samlede ramme afsat et særskilt budget til IT-investeringer.

 

I 2016 blev det administrativt besluttet, at alle skoler skulle have mindst et antal maskiner (PC’ere eller tablets) svarende til 25 pct. af eleverne. Disse indkøb foretages samlet hvert andet år, og skolerne afdrager købet i lige rater over en fireårig periode. Når computere/tablets er over fire år gamle, er de forældede og udskiftes.

 

Skolernes udstyr kan deles og/eller suppleres med elevernes egne medbragte computere og tablets, også kaldet ’Bring-your-own-device’-ordning. Nogle skoler har klassesæt, mens andre fordeler computere/tablets blandt eleverne i forholdet 1-1 på nogle årgange. I IT-understøttet undervisning skal skolen kunne stille udstyr til rådighed til de elever, der ikke medbringer deres eget udstyr.

 

Når eleverne logger på skolenetværket med skolens eller eget udstyr, får de adgang til de programmer, som kommunen og den enkelte skole har licens til. Programmet ”Skolebordet” ligger som en enkel og overskuelige indgang til programmer og filer. For eksempel Office365 der indeholder de velkendte Office-programmer samt programmet Teams, der understøtter samarbejde. Som en del af aftalen omkring Office365 har hver enkelt elev mulighed for at downloade op til fem eksemplarer af den fulde Officepakke på deres PC’ere og tablets hjemme.

 

Læringsplatform

Skolerne har siden 2015 haft systemet Meebook som læringsplatform. En læringsplatform kan bruges til at tilrettelægge undervisningsforløb og gennemføre undervisningsforløb med storskærm eller med elevernes direkte adgang til læringsplatformen fra PC eller tablet.

 

Læringsplatformen kan også bruges til at evaluere elevernes læring. Årsplanen laves i læringsplatformen, ligesom elevplaner og ugeplaner også kommer til at ligge her senest fra august 2019. Antallet af lærere, der benytter Meebook, er stigende. Nogle steder er der fortsat lærere og pædagoger, der kun i begrænset omfang bruger systemet.

 

Den nyeste udmelding fra Undervisningsministeriet er, at kommuner skal have en læringsplatform, men at den enkelte kommune beslutter, hvordan og i hvilken udstrækning systemet skal benyttes. I Fredensborg Kommune følger skolernes ledelser og administrationen brugen og udbredelsen af læringsplatformen. Der er således et fælles niveau for, hvordan skolerne som minimum skal benytte platformen, ligesom der er videndeling på tværs og fælles kompetenceudvikling.

 

Skoleintra / AULA

Alle skoler benytter systemet SkoleIntra – LærerIntra, ForældreIntra og Skoleporten– til kommunikation, samarbejde og filarkiv. SkoleIntra er skolernes elektroniske ”hovednerve”, som alle medarbejdere og forældre bruger.

 

SkoleIntra afløses pr. 1. august 2019 af Aula på alle skoler i hele landet. Alle Fredensborg Kommunes skoler og SFO er i øjeblikket i gang med at forberede overgangen til det nye system med flytning af data fra SkoleIntra til Aula og eksternt filarkiv, uddannelse af superbrugere og slutbrugere samt afklaring af tekniske opgaver i forbindelse med udrulning af systemet.

 

IT-vejledere

Der er IT-vejledere på alle skoler, der understøtter brugen af IT. IT-vejlederne er i tæt dialog med kommunens IT-afdeling og administrationen, der står for dialog og jævnlige møder i gruppen. Tilsvarende er der en IT-ledergruppe, der jævnligt mødes om skolernes IT-landskab, løbende udfordringer, initiativer, mål for indsatsen osv.

 

 

En digital fremtid

I forbindelse med skolernes arbejde med pejlemærkerne for Fremtidens Folkeskoler, arbejdes der med ”digital innovation”. Som en udløber af dette arbejde, forventes et øget fokus i skolerne på det digitale som værktøj og som metode til at løse problemer, være kreative og innovative. På alle skoler vil der desuden blive stillet skarpt på den digitale dannelse, der skal give eleverne baggrund og forståelse for samt værktøjer til at gebærde sig i en digital verden.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdet med IT og det digitale understøttet Byrådets pejlemærke om, at ’det er sejt at være dygtig’. Tilgangen er særligt egnet til at udfordre alle elever og skabe motivation og engagement.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget ønsker en sag på et kommende møde om brug af læringsplatformen Meebook.

 

Bemærkninger fra Danmarks Lærerforening Kreds 36 indgik i behandling af sagen.

Nr.126 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/949

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Orientering om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Januar 2019:

Fælles indskrivning på alle skoler – oplæg til høring

 

Godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbud efter høring

 

Videre frem 2019:

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

 

Kapacitets- og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

 

Nye vedtægter Kastaniegården – (godkendelse Byråd)

 

Endelige nye vedtægter Smedegårdens Børnehus (godkendelse Byrådet)

 

Ændring af skolestyrelsesvedtægt og bilag i forlængelse af overgang til SFO og SFO II

 

Specialundervisning 4. kvartal 2018

 

Masterplan specialundervisning 2019

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Listen suppleres med en sag om evaluering af udvalgets første år, sag om læringsplatformen Meebook samt status for Skolen i Virkeligheden.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.127 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 17/28904

 
Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Formanden orienterede om

 • Deltagelse i konference afholdt af Egmont Fonden d. 28.11 og udsendt pressemeddelelse om ordblindeindsatsen i Fredensborg Kommune i kølvandet på rapport fra Egmont Fonden, hvor Fredensborg Kommune fremhæves for deres ordblindeindsats.
 • Afslutningskonference om ligestilling i læringsmuligheder afholdt i Egedalshallen af Børnehusene Kokkedal og Børnehusene Fredensborg d. 22.11

 

Udvalget evaluerede det afholdte dialogmøde d. 21.11. Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.128 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 17/28904

 
Ergin Øzer (A)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Administrationen orienterede om et pilotprojekt ”Bedre indeklima i daginstitutioner”, som er sat i gang. Udvalget vil få en orientering, når resultatet af projektet er kendt. Orienteringen blev taget til efterretning.