Nr.125 - Orientering om IT i kommunens skoler

Sagsnr.: 18/30993

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

På Børne – og Skoleudvalgets møde den 10. september 2018 bad udvalget om en orientering om IT i kommunens folkeskoler.

Sagsfremstilling og økonomi

Skolerne har gennem en årrække arbejdet målrettet med IT i undervisningen og i overensstemmelse med krav i folkeskoleloven. Det betyder, at skolerne har PC’ere og tablets, som eleverne kan bruge. Eleverne har adgang til både almindelige ’office’-programmer samt egentlige faglige programmer og portaler. Undervisningsministeriet har i en årrække givet tilskud til indkøb af digitale læremidler, hvilket Fredensborg Kommunes skoler har benyttet sig af.

 

Det er skolernes opgave og ansvar at indkøbe både hardware og software i forhold til skolens behov og økonomiske muligheder. Der er ikke inden for den samlede ramme afsat et særskilt budget til IT-investeringer.

 

I 2016 blev det administrativt besluttet, at alle skoler skulle have mindst et antal maskiner (PC’ere eller tablets) svarende til 25 pct. af eleverne. Disse indkøb foretages samlet hvert andet år, og skolerne afdrager købet i lige rater over en fireårig periode. Når computere/tablets er over fire år gamle, er de forældede og udskiftes.

 

Skolernes udstyr kan deles og/eller suppleres med elevernes egne medbragte computere og tablets, også kaldet ’Bring-your-own-device’-ordning. Nogle skoler har klassesæt, mens andre fordeler computere/tablets blandt eleverne i forholdet 1-1 på nogle årgange. I IT-understøttet undervisning skal skolen kunne stille udstyr til rådighed til de elever, der ikke medbringer deres eget udstyr.

 

Når eleverne logger på skolenetværket med skolens eller eget udstyr, får de adgang til de programmer, som kommunen og den enkelte skole har licens til. Programmet ”Skolebordet” ligger som en enkel og overskuelige indgang til programmer og filer. For eksempel Office365 der indeholder de velkendte Office-programmer samt programmet Teams, der understøtter samarbejde. Som en del af aftalen omkring Office365 har hver enkelt elev mulighed for at downloade op til fem eksemplarer af den fulde Officepakke på deres PC’ere og tablets hjemme.

 

Læringsplatform

Skolerne har siden 2015 haft systemet Meebook som læringsplatform. En læringsplatform kan bruges til at tilrettelægge undervisningsforløb og gennemføre undervisningsforløb med storskærm eller med elevernes direkte adgang til læringsplatformen fra PC eller tablet.

 

Læringsplatformen kan også bruges til at evaluere elevernes læring. Årsplanen laves i læringsplatformen, ligesom elevplaner og ugeplaner også kommer til at ligge her senest fra august 2019. Antallet af lærere, der benytter Meebook, er stigende. Nogle steder er der fortsat lærere og pædagoger, der kun i begrænset omfang bruger systemet.

 

Den nyeste udmelding fra Undervisningsministeriet er, at kommuner skal have en læringsplatform, men at den enkelte kommune beslutter, hvordan og i hvilken udstrækning systemet skal benyttes. I Fredensborg Kommune følger skolernes ledelser og administrationen brugen og udbredelsen af læringsplatformen. Der er således et fælles niveau for, hvordan skolerne som minimum skal benytte platformen, ligesom der er videndeling på tværs og fælles kompetenceudvikling.

 

Skoleintra / AULA

Alle skoler benytter systemet SkoleIntra – LærerIntra, ForældreIntra og Skoleporten– til kommunikation, samarbejde og filarkiv. SkoleIntra er skolernes elektroniske ”hovednerve”, som alle medarbejdere og forældre bruger.

 

SkoleIntra afløses pr. 1. august 2019 af Aula på alle skoler i hele landet. Alle Fredensborg Kommunes skoler og SFO er i øjeblikket i gang med at forberede overgangen til det nye system med flytning af data fra SkoleIntra til Aula og eksternt filarkiv, uddannelse af superbrugere og slutbrugere samt afklaring af tekniske opgaver i forbindelse med udrulning af systemet.

 

IT-vejledere

Der er IT-vejledere på alle skoler, der understøtter brugen af IT. IT-vejlederne er i tæt dialog med kommunens IT-afdeling og administrationen, der står for dialog og jævnlige møder i gruppen. Tilsvarende er der en IT-ledergruppe, der jævnligt mødes om skolernes IT-landskab, løbende udfordringer, initiativer, mål for indsatsen osv.

 

 

En digital fremtid

I forbindelse med skolernes arbejde med pejlemærkerne for Fremtidens Folkeskoler, arbejdes der med ”digital innovation”. Som en udløber af dette arbejde, forventes et øget fokus i skolerne på det digitale som værktøj og som metode til at løse problemer, være kreative og innovative. På alle skoler vil der desuden blive stillet skarpt på den digitale dannelse, der skal give eleverne baggrund og forståelse for samt værktøjer til at gebærde sig i en digital verden.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdet med IT og det digitale understøttet Byrådets pejlemærke om, at ’det er sejt at være dygtig’. Tilgangen er særligt egnet til at udfordre alle elever og skabe motivation og engagement.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget ønsker en sag på et kommende møde om brug af læringsplatformen Meebook.

 

Bemærkninger fra Danmarks Lærerforening Kreds 36 indgik i behandling af sagen.