Nr.124 - Dispensation for skolekørsel

Sagsnr.: 18/11557

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Beslutning om dispensation for kørsel til skole

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget blev på sit sidste møde den 12.11.18 sag nr. 113 orienteret om det gældende serviceniveau vedrørende skolebuskørsel. Der er efter mødet modtaget en fornyet klage fra en borger om afslag på buskørsel. Familien har tidligere ved en fejl fået bevilget befordring, men er efter revurdering af deres sag nu anvist en cykelvej.

 

Administrationen har vurderet sagen igen på baggrund af den fornyede henvendelse og fastholder, at der ikke kan ydes befordring, idet den anviste cykelvej ligger inden for gældende regelsæt. 

 

Såfremt der skal afviges fra denne afgørelse, fordrer det en dispensation fra udvalget i den konkrete sag. En dispensation vil i givet fald skulle gives med henvisning til familiens berettigede forventninger som følge af, at administrationen tidligere fejlagtigt har bevilliget buskørsel. En dispensation med afsæt heri bør gælde så længe, at familien har det fornødne varsel til at planlægge sig ud af det ændrede serviceniveau.

 

Administrationen bemærker i øvrigt, at der pågår en trafiktælling på Fredensborg Kongevej. Resultatet heraf forventes indenfor de nærmeste måneder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål nr. 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang

læring

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Det skal være nemt og sikkert at komme frem

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At udvalget drøfter, om der skal gives en dispensation til den pågældende familie for afstandskravet, således at de bevilges befordring.

 

  1. At dispensationen i givet fald gøres midlertidig.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

  1. Udvalget besluttede at give dispensation til den pågældende familie for afstandskravet, således de bevilges befordring med henvisning til familiens berettigede forventninger som følge af, at administrationen tidligere fejlagtigt har bevilliget buskørsel.
  2. Dispensationen gives indtil fuldført skolegang.