Nr.121 - Orientering til BSU om status og fremdrift for Fremtidens Skoler

Sagsnr.: 18/25098

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Orientering om status og fremdrift for programmet for Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog med Budgetforlig 2018 – 2021, at afsætte i alt ca. kr. 1 mia. til det omfattende program Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune (FFFK).

 

Det ambitiøse udviklingsprogram blev startet med en stort anlagt og meget succesfuld åbningskonference den 24. maj 2018. Der deltog ca. 260 i konferencen, der blev afholdt på Kokkedal Skole.

 

Efter en indledende og afklarende etableringsfase, arbejdes der nu med den konkrete planlægning for udviklingen af kommunens folkeskoler.

 

Formålet med investeringsprogrammet er at sikre en modernisering og nytænkning af de rammer, kommunens folkeskoler har for at udøve undervisningen i et hastigt udviklende samfund.

 

Programmet har således fokus på det indholdsmæssige; hvad er det, vi ønsker at opnå med vores undervisning; hvad kræver det f.eks. af de fysiske rammer at arbejde mere projektorienteret, at skabe rammerne for bevægelse, at kunne arbejde med nutidens og fremtidens teknologier mv.

 

De fire pejlemærker, der er vedtaget og under udfoldelse på alle kommunens skoler, vil være en afgørende rettesnor for arbejdet med de fysiske rammer.

 

For Kokkedal Skole er der nu udarbejdet tidsplan, og de rådgivere, der skal står for den omfattende involverings- og inddragelsesproces, er fundet.

 

Ved valg af rådgivere har der bl.a. været lagt særlig vægt på, at man med succes har gennemført mindst tre-fire tilsvarende processer på folkeskoler. Inddragelses- og involveringsprocessen påbegyndes november 2018 og forventes afsluttet primo februar 2019 med aflevering af et byggeprogram.

 

Tidsplanen for Kokkedal fremgår nedenfor.

 

Der er tale om en foreløbig tidsplan, da en endelig tidsplan vil være meget afhængig af, hvordan det endelige byggeprogram for skolen ender med at se ud. Dette betyder også, at byggeperioden kan blive længere/lang, hvis der skal bygges meget og forholdsvis kort, hvis det overvejende er interiør, udstyr og mindre bygningsmæssige justeringer.

 

Endelig kan en evt. sammenkobling af hhv. Gymnastikkens Hus og Kokkedal Skole i en udbuds-/anlægsfase medvirke til at forlænge tidspunktet for færddigørelse af Kokkedal Skole.

 

Som det fremgår, er der lagt stor vægt på inddragelse af alle relevante parter.

 

 

 

Mht. Nivå er der nu også igangsat et arbejde med en tidsplan.

 

Første trin i arbejdet i Nivå er en byudviklingsplan, som strukturer fremtidens bymidte i Nivå. Byudviklingsplanen skal give input til Generationernes Hus.

 

Sideløbende arbejdes med en bylivsstrategi, bl.a. i form af midlertidige tiltag, som varetages og iværksættes under projekt Fremtidens Nivå Bymidte.

 

Programsekretariatet for Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune deltager i arbejdsgruppen for bylivsstrategien for at medvirke til at sikre fælles sprog og ejerskab.

 

 

 

 

 

 

Der er udarbejdet en overordnet meget foreløbig tidsplan, hvor det afsatte budget er styrende for tidsplanen.

 

Den mundtlige orientering for udvalgets medlemmer vil tage afsæt i følgende punkter:

 

  1. Status Kokkedal

Inddragelsesprocessen

Studietur

Tidsplan

 

  1. Status Nivå

Bymidte og Generationernes hus

Tidlig inddragelse

Studietur

Tidsplan

 

  1. Kommunikation

Oplæg

SoMe

 

  1. Tværgående samarbejde og involvering

 

Programcheferne deltager under orienteringen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Programmet Fremtidens Folkeskoler understøtter bl.a. arbejdet med mål no. 4: Kvalitetsuddannelse, og byrådets arbejdsgrundlag ”Det er sejt at være dygtig”.

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Programsekretariatet gav en status for projektet. Orienteringen blev taget til efterretning.