Nr.120 - Evaluering af nyt 10. klassetilbud på Fredensborg Skole

Sagsnr.: 18/8588

 
Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Den 5. september 2016 vedtog Byrådet oprettelse af et 10. klasse tilbud. Efterfølgende blev samarbejdet med Helsingør Kommune om 10. klasse skolen Øresund opsagt.

 

Børne-og Skoleudvalget besluttede på sit møde d. 30. november 2016 (sag nummer 111), at oprette et 10. klassetilbud med beliggenhed på Fredensborg Skole. Det blev samtidig besluttet, at ”den første evaluering af 10. klasse i Fredensborg Kommune vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget” Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Denne orientering er den første evaluering af 10. klassestilbuddet, hvorfor den også indeholder en beskrivelse af tilbuddet og den pædagogik, der praktiseres i tilbuddet.

 

I 10. klasse kaldes de unge studerende og ikke elever. I denne skelnen ligger der en forventning om, at de unge tager ansvar for egen læring.

 

10. klassetilbuddet optager løbende studerende i løbet af året. I skoleåret 2017/2018 var der 56 studerende, der gennemførte, og i skoleåret 2018/2019 er der på nuværende tidspunkt optaget 68 studererende.  

 

Valgtema og struktur:

Skoleåret starter med et grundforløb, hvor den unges faglige niveau afdækkes, og her ud fra udarbejder den unge en personlig og faglig udviklingsplan, der danner baggrund for den differentierede undervisning og niveaudeling i de obligatoriske fag.

 

Efter grundforløbet har de studerende valghold, hvor de unge kan vælge mellem temaerne ”Krop og bevægelse” eller ”Iværksætteri, samfund og kreativitet”. De unge følger samme tema hele året. Udover valgtemaer arbejder de unge hver fredag med personlig udvikling.

 

Niveaudeling:

De unge er niveaudelt i dansk, matematik og engelsk og i tilvalgsfagene tysk, fransk og fysik. Herudover undervises der differentieret i alle fag og temaer. Det faglige og det sociale arbejde hænger uløseligt sammen. Det er også baggrunden for, at det pædagogiske personale består af både pædagoger og lærere.

 

Brobygning:

Brobygning til ungdomsuddannelserne er en obligatorisk del af 10. klasse, der skal hjælpe de unge med at blive afklaret i forhold til, hvilken ungdomsuddannelse den enkelte skal vælge efter 10. klasse. I løbet af en uge besøger de studerende forskellige ungdomsuddannelser. Alle deltager også på Uddannelsesmessen Copenhagen Skills, hvor der er mulighed for at få indblik i de forskellige uddannelser.

 

Uddannelsesparate:

I november måned tester Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) de studerende i forhold til om de er uddannelsesparate. I skoleåret 2017/2018 var 60 pct. af de studerende, der begyndte i 10. klasses tilbuddet, vurderet ikke-uddannelsesparate i 9. klasse. Da skoleåret sluttede, var der 23 pct., der blev vurderet ikke-uddannelsesparate.

 

I skoleåret 2018/2019 var 45 pct. af de unge, der begyndte i 10. klassen, vurderet ikke-uddannelsesparate i 9. klasse.

 

Pædagogikken:

En god skoledag er afhængig af en god sammenhæng mellem læringsmiljø, undervisning og struktur.

 

  • De unge møder ind mellem kl. 8.00 og 8.30. Herefter samles alle på trappen, og dagens program gennemgås, så alle ved, hvad de skal i løbet af dagen. Efter gennemgang og spørgsmål samles alle i de respektive lokaler.
  • Inden samlingen har alle studerende hentet deres personlige badge med billede af den studerende. Når de unge kommer forbi kontoret for at hente deres badge, er det en del af rutinen, at de skal sige godmorgen til det pædagogiske personale. Det prioriteres, at den studerende og det pædagogiske personale får set hinanden i øjnene, for at personalet får fornemmelse af de unges humør og motivation. De studerende sætter herefter deres badge op på en fælles tavle i foyeren. På den måde bliver det synligt, hvem der er mødt frem, og hvem der er fraværende.
  • Alle studerende kommer på en studietur med et fagligt formål, der knytter sig til valgtemaet. Studieturene har i høj grad også et socialt sigte, hvor de studerende lærer hinanden at kende, og hvor det at gå i 10 klasse på Vilhelmsro bliver identitetsgivende.
  • Medarbejdere og de studerende spiser fælles frokost hver dag. Der er buffet med sund mad, og der er sat god tid af, så fokus både kan være på sund mad, bordskik og konversation.

 

Fredensborg Kommunes 10. klassetilbud bygger på et fundament, hvor strukturen er fast og genkendelig, og hvor der er en fast gruppe af pædagogisk personale omkring de unge. Relationen mellem det pædagogiske personale og de unge er afgørende for arbejdet med at skabe et godt læringsmiljø.

 

Tilslutning af elever fra egne og andre kommuner:

Fredensborg Kommunes andel af det samlede antal studerende i skoleåret 2017/2018 var på 71,4 pct. Andelen falder dog lidt i skoleåret 2018/2019, hvor ca. 65 pct. kommer fra Fredensborg Kommune. Der er en stigning i antallet af deltagere fra Helsingør Kommune på 9 elever fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018-2019. 


 

 

2017/18

Antal

pct.

Fredensborg

40

71,4

Helsingør

15

26,8

Rudersdal

1

1,8

I alt

56

100

   Kilde: Skolens egen registrering

2018/2019

Antal

pct.

Fredensborg

44

64,7

Helsingør

24

35,3

Rudersdal

0

 

I alt

68

100

Kilde: Skolens egen registrering

 

Økonomi

Fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019 er optaget af studerende øget fra 56 til 70.

 

Der er på baggrund af tidligere udgifter til 10. klasse i Helsingør Kommune, og den gældende elevgrundtakst, samt oplysninger om etablerings- og driftsomkostninger, udarbejdet en model over tildeling af økonomiske ressourcer til Fredensborg Skole.

 

 

 

1. år (17/18)

2. år (18/19)

3. år (19/20)

20->

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevtakst*

42.414,00

42.414,00

42.414,00

42.414,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udligning fra
tidligere betaling til Helsingør

28.741,70

14.370,85

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. klasse ydelse**

0,00

6.793,00

13.586,00

13.586,00

 

 

 

 

 

 

 

 

71.155,70

63.577,85

56.000,00

56.000,00

 

* Elevtakst reguleres jf. ressourcetildelingen

** 10. klasse ydelsen dækker over de ekstra udgifter, der er til afholdelse af 10. klasse. Det er udgifter som ekstra transport til uddannelsesmesser, eksterne samarbejdspartnere, introtur, grundforløb mm.

 

Følgende investeringer er foretaget i forbindelse med etableringen:

  • Indkøb af bus
  • Investering i hard- og software til at understøtte E-sport
  • Motionsmaskiner og etablering af motionsrum

 

10. klasse-ydelsen giver mulighed for at lave et fast team omkring 10. klassen, der dækker hinanden ind ved sygdom. Herudover dækker ydelsen de ekstra udgifter, der er i forbindelse med fælles spisning, studieture og valgtemaer.

 

Udgifterne til 10. klasse afholdes inden for den samlede ramme på politikområde 6 - skole.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 19 a-d

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdet med 10. klassen kobler til FN’s verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse og Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til ”Det er sejt at være dygtig”, herunder det 4. initiativ om at ”der sker en positiv udvikling for børn og unge med faglige og sociale udfordringer”, hvor man vil ”etablere konkrete indsatser for de af folkeskolens afgangselever, som har brug for ekstra støtte til at komme i uddannelse og job”.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget udtrykte stor ros til indsatsen og anderkendelse af den nytænkende tilgang til opgaven.