Nr.75 - Indskrivning af asylansøgerbørn i Fredensborg Kommunes skoler

Sagsnr.: 18/5808

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Fredensborg Kommune skal indgå aftale med Røde Kors om indskrivning af asylansøgerbørn i kommunens folkeskoler.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Røde Kors om at indgå i et samarbejde omkring undervisning af et antal asylansøgerbørn. Børnene bor i Center Sandholm eller Center Sjælsmark og går i skole i Skolen på Bakken, som er Røde Kors’ egen skole i Lynge i Allerød Kommune.

I gruppen af børn i denne skole er der et mindre antal børn, som har undervisningsbehov, som rækker ud over den modtage- og udrejseorienterede undervisning, Røde Kors tilbyder.

Nogle af børnene har boet i Danmark i mange år, og har allerede folkeskoleforløb bag sig. Til enkelte børn i denne målgruppe samarbejder Røde Kors på landsplan med en række kommuner, herunder Allerød, om et varierende antal skolepladser, således at børnene enten kan fortsætte eller påbegynde et skoleforløb, som fagligt og socialt harmonerer med barnets udvikling.

Røde Kors betaler for eleverne og afregner pladserne med mellemkommunal takst til skolekommunen. Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvor lange forløb, der vil være tale om, da flere elever har fået afslag på deres asylansøgninger, og derfor venter på hjemsendelse. Dog kan der i princippet godt være tale om længere forløb, idet sagerne kan kompliceres af, at der fx kan være tale om statsløse borgere eller borgere fra lande, som Danmark ikke har en hjemsendelsesaftale med. Røde Kors oplyser, at det aktuelt drejer sig tre elever, som vurderes at have glæde af et almindeligt skoletilbud.

 

Dialog med skolerne

På baggrund af henvendelsen har skolerne i Fredensborg Kommune drøftet, hvorvidt de har mulighed for at indgå i et sådant samarbejde, under hensyntagen til skolens elevsammensætning, klassestørrelse, antal nyankomne tosprogede elever i dag mv. Efterfølgende har der været afholdt et møde med Røde Kors, således at tvivlsspørgsmål kunne afklares.

Et væsentligt punkt var, at Røde Kors bekræftede kommunens ret til selv at vurdere, hvilke elever, de konkret kan tage imod, og på hvilke skoler. Kommunen har dermed mulighed for at sige nej til elever fra Røde Kors, hvis det vurderes, at der er hensyn, som gør optagelsen uhensigtsmæssig.

 

 

 

 

Klassekvotienter i Fredensborg Kommune

Spørgsmålet om konkret vurdering i hver enkelt sag har sit udspring i den udfordring, at alle skoler har mange årgange med klassekvotienter på mere end 24 elever Samlet er der i kommunen ca. 45 pct. af klasserne mere end 24 elever.

Der er flere årsager til dette. I et elevperspektiv forsøger skoleledere og administration at imødekomme alle skoleønsker så vidt muligt i forbindelse med indskrivning af skolestartere. Det kan i nogle tilfælde betyde en ujævn fordeling af nye elever, og som følge heraf resultere i store klasser. I et økonomisk perspektiv understøtter den gældende tildelingsmodel etablering af større klasser gennem tildeling af ressourcer efter elevtal. 

Udfordringen ved at have mange større klasser er en mindre fleksibilitet i forhold til at alle skoler til enhver tid er forpligtet til at tage imod nye elever, som flytter til distriktet. Derfor er det nødvendigt, at skolerne så vidt muligt sørger for at have en buffer af ledig kapacitet til at modtage disse nye elever. Samtidig modtager alle skoler jævnligt henvendelser fra forældre, som ønsker at flytte deres børn til skolen fra et andet skoledistrikt. Også disse elever forsøger skolerne at skabe plads til så vidt muligt – omend der ikke er et krav på en plads.

Gældende regler for klassestørrelser i Fredensborg Kommune

Ifølge folkeskolelovens §17 må klassekvotienten på en skole på en årgang ikke overstige 28 elever pr klasse i gennemsnit ved skoleårets start. Såfremt klassekvotienten ved skoleårets begyndelse er højere, skal klasserne deles. I særlige tilfælde kan Byrådet tillade højere klassekvotienter ved skoleårets begyndelse, dog ikke over 30.

Jf. Fredensborg Kommunes skolestyrelsesvedtægt, kan elever, som ikke bor i distriktet, indskrives, når klassekvotienten på årgangen er under 24.

Administrationens bemærkninger

Såfremt Fredensborg Kommune indgår en aftale med Røde Kors om at indskrive asylansøgerbørn, vil disse elever indgå i beregningen af klassekvotienter på lige fod med skolernes øvrige elever.

Såfremt der træffes beslutning om at indlede et samarbejde med Røde Kors om at indskrive enkelte asylsøgende elever i kommunens folkeskoler, anbefaler administrationen derfor, at det i aftalen præciseres, at kommunen kan tage stilling i hver enkelt sag (elev/skole). Det vil sikre muligheden for dels fortsat at kunne tilgodese egne borgere, dels gøre det muligt at undgå store merudgifter som følge af ”tvungne” klassedelinger.

Som nævnt ovenfor har skoleledelserne været involveret i drøftelserne med Røde Kors og skoleledernes vurdering er, at skolerne godt vil kunne løfte opgaven.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §17

Fredensborg Kommunes styrelsesvedtægt

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

At tilbyde asylsøgende børn undervisning i almindelige folkeskoler understøtter flere af FNs verdensmål, herunder Mål 4 Kvalitetsuddannelse (stop al diskrimination i uddannelse) og Mål 10 Mindre ulighed.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

1)     At det drøftes, om Fredensborg Kommune skal indgå samarbejde med Røde Kors om at indskrive enkelte asylsøgende elever i kommunens folkeskoler.

2)     At det i givet fald i aftalen præciseres, at kommunen har mulighed for at tage endelig stilling i hver enkelt sag.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

  1. Udvalget godkendte, at der indgås aftale med Røde Kors om at indskrive enkelte asylsøgende elever i kommunens folkeskoler, og
  2. at det i aftalen præciseres, at kommunen har mulighed for at tage endelig stilling i hver enkelt sag.