Nr.74 - Orientering om private pasningsordninger

Sagsnr.: 18/19284

 

Beslutningstema

I forbindelse med den nye dagtilbudslovs ikrafttrædelse 1. juli 2018, er der kommet en række ændringer for private pasningsordninger. Der orienteres om de nye retningslinjer.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende ændringer i forhold til private pasningsordninger fremgår af den nye dagtilbudslov:

 

Kravet om at private pasningsordninger alene må anvende betegnelsen ”privat pasningsordning” i offentlige sammenhænge træder for nyetablerede private pasningsordninger i kraft pr. 1. juli 2018.

 

For de allerede etablerede private pasningsordninger fx private dagplejere træder kravet om alene at anvende betegnelsen ”privat pasningsordning” i offentlige sammenhænge først i kraft pr. 1. januar 2019.

 

Pasningsordninger skal alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge. Eksisterende pasningsordninger skal varsles med henblik på at ændre navn. Administrationen kan oplyse, at varsling er sket ultimo august 2018.

 

Inden godkendelsen af pasningsaftalen skal forældrene orienteres om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud.

 

De fysiske rammer skal være hensigtsmæssigt indrettet til børn fx med et legeværelse/rum indrettet til børn. Dette skal fremgå af godkendelseskriterierne.

 

Private pasningsordninger skal indrette arbejdet, så det fremmer børns læring gennem pædagogiske læringsmiljøer. Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb, der fremmer og understøtter børns kropslige, motoriske, sociale, emotionelle læring og dannelse. Den private pasningsordning skal således tilrettelægges, så der hele dagen og både i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter m.v., arbejdes med at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer.

 

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den private pasningsordning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

 

Det er et krav, at det kommunale tilsyn med de private pasningsordninger gennemsnitligt skal stå mål med kommunens tilsyn i alderssvarende dagtilbud.

 

Forud for godkendelsen af pasningsaftalen skal forældrene gøres bekendte med kommunens retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud efter tilskuddet af den private pasningsaftalen ophører.

Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk. Som led i godkendelsen af en pasningsaftale skal det dokumenteres, at den private passer har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

 

Den private passer af pasningsordningen, samt personer over 14 år med bopæl på pasningsordningens adresse, skal fremsende børneattest én gang årligt til den tilsynsførende kommune.

 

Administrationens bemærkninger

Administrativt er der indarbejdet praksis for godkendelse af nye private pasningsordninger og pædagogisk tilsyn, der vil blive udført med samme kadence som kommunale tilbud.

Ændringer jf. dagtilbudsloven samt kommunens bestemmelser for private pasningsordninger, vil blive ajourført og offentliggjort på kommunens hjemmeside pr. 1. august 2018.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 81.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Der er udsendt information om nye regler gældende pr. 1. januar 2019 om ændret betegnelse til de etablerede private pasningsordninger.

Information om ændrede regler herunder regler for nyetablerede private ordninger pr. 1. juli 2018 vil blive lagt på www.fredensborg.dk.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.