Nr.73 - Opdatering af styrelsesvedtægten for områdeinstitioner

Sagsnr.: 18/19979

 

Beslutningstema

Der skal som følge af en ny dagtilbudslov pr. 1. juli 2018 udarbejdes revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud / områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune. Udkast til revideret styrelsesvedtægt foreslås sendt i høring forud for endelige godkendelse. Herudover skal proces med valg til nye områdebestyrelser i oktober kvartal 2018 tilpasses ændret lovgivning.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har vedtaget en ny dagtilbudslov, der trådte i kraft d. 1. juli 2018 jf orientering til BSU d. 31. maj 2018 (sag nr. 61).

Den nye dagtilbudslov indebærer blandt andet, at indflydelsen i bestyrelser styrkes. Det betyder, at styrelsesvedtægten for dagtilbud/områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune skal revideres.

Nedenfor gives en kort præsentation af de ændringer af styrelsesvedtægten, som lovændringen medfører. Disse fremgår også af vedlagte udkast til en revideret styrelsesvedtægt (bilag 1).

 

De indarbejdede ændringer

Den nye dagtilbudslov indebærer, at forældreindflydelsen i områdeinstitutioners områdebestyrelser styrkes.

Bestyrelsernes minimumskompetencer udvides, så bestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Generelt ændres ”mål og rammer” til ”rammer og eventuelle prioriterede indsatser”.

Organiseringen i Fredensborg Kommune med områdeinstitutioner, betyder at forældre har ret til at være repræsenteret i bestyrelsen via en forældrerepræsentant fra den institution, deres barn går i. Administrationen bemærker at, dette ikke er muligt i gældende styrelsesvedtægt jf. § 3 stk. 2, der siger: ”at der kan vælges op til ni forældrerepræsentanter fra en områdeinstitution”.

Bestyrelsen skal inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan og i arbejdet med at skabe god sammenhæng i overgang fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud, fra dagtilbud til fritidshjem og skole samt fra fritidshjem til fritidsklub.

Udover beskrivelsen af det nye i dagtilbudsloven i indledningen, er der følgende steder foretaget ændringer:
§ 1
§ 2, stk. 1 og stk. 2
§ 3, stk. 2
§ 4, stk. 1, stk. 6 og stk. 10.
§ 10, stk. 1, stk. 2 og stk. 3.

Det drejer sig mere konkret om følgende:

Formål og rammer

I § 1 er overskriften ændret fra ”mål og rammer” til ”formål og rammer”, og i teksten er det præciseret, at bestyrelsen fastsætter principper for områdeinstitutionens arbejde for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem samt for anvendelsen af en budgetramme for områdeinstitutionen indenfor de rammer og eventulle prioriterede indsatser, som Byrådet har fastsat.

Valg

§ 2 og § 4, stk. 1. I den nuværende styrelsesvedtægt fremgår det, at den siddende bestyrelse indkalder til et fælles forældremøde, hvor der foretages valg til bestyrelsen. I udkast til revideret styrelsesvedtægt har den siddende bestyrelse ansvar for, at der via områdelederen indkaldes til forældremøder på de enkelte institutioner, med henblik på valg til bestyrelsen.
 

§ 2, stk. 2 slettes. Punktet omhandlende en minimumsdagsorden ved forældremøder med valg til bestyrelsen er unødvendig, idet
- bestyrelsen i sin forretningsorden fastsætter hvordan bestyrelsens informationsvirksomhed skal udføres, jf. forretningsorden pkt.15
- årsberetningen aflægges skriftligt på hjemmesiden inden valg jf. forretningsorden pkt.15

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

Repræsentation

I § 3, stk. 2 præciseres det, at forældre med børn i dagtilbud, der består af flere enheder (i en områdeinstitution), har ret til at være repræsenteret i bestyrelsen via en forældrerepræsentant fra den institution, deres barn går i. Det betyder at hver institution, herunder dagplejen kan vælge en repræsentant til bestyrelsen.

Afsættelse 

§ 4, stk. 6 og stk. 10 omhandlende retningslinjer for afsættelse af forældrebestyrelsen eller enkelte forældrerepræsentanter henholdsvis medarbejderrepræsentanter, slettes.

Teksten vedr. afsættelse er formuleret inden etablering af områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune og har i øvrigt aldrig fundet anvendelse.

Områdebestyrelsen har selvstændig kompetence efter loven og et flertal af uenige forældre kan ikke omstøde en bestyrelsesbeslutning.

Udskiftning af en forældrerepræsentant i bestyrelsen foregår efter principperne om valg til områdebestyrelsen, på forældremøder jf. § 4.

Stk. 7-12 bliver herefter stk. 6-10.

Områdebestyrelsens opgaver

I § 10, stk. 1 ændres ”mål og rammer” til ”rammer og eventuelle prioriterede indsatser”.

 

§ 10, stk. 2 beskriver udvidelsen af områdebestyrelsens minimums-kompetence ved at områdebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. 

 

§ 10, stk. 3 uddyber denne minimumskompetence med at områdebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan samt i områdeinstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud, fra dagtilbud til fritidshjem og skole samt fra fritidshjem til fritidsklub.


Som led i dette arbejde skal bestyrelsen inddrages i, hvordan ressourcer i lokalsamfundet kan bringes i spil med henblik på at skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børn i dag- og fritidstilbud.

Administrationens anbefaling

De indarbejdede lovændringer i styrelsesvedtægten er i sig selv ikke genstand for en høring i bestyrelserne, men administrationen anbefaler alligevel at sende udkast til reviderede vedtægter til høring for at bestyrelserne for at de gives mulighed for at drøfte måden, ændringerne skal omsættes på i de enkelte bestyrelser.
 

Resultatet af høringen vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget på udvalgsmøde i oktober 2018. Den reviderede styrelsesvedtægt vil træde i kraft umiddelbart derefter.

 

Der skal foretages nyvalg til områdebestyrelserne i oktober kvartal 2018. Administrationen anbefaler, at processen for nyvalg tilrettelægges således at princippet om repræsentation fra den institution, som barnet går i, sikres, uagtet at den reviderede styrelsesvedtægt først politisk godkendes endeligt i oktober.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konskvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2018- 2021.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FNs verdensmål nr. 4: kvalitetsuddannelse.

 

Byrådets arbejdsgrundlag 2018 – 2021 – pejlemærke nr. 1 Det er sejt at være dygtig – alle børn har mulighed for læring og trivsel.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Der udsendes høringsmateriale til områdebestyrelserne samt orientering om procedure for afvikling af valg til områdebestyrelser i oktober kvartal 2018.

Indstilling

1.    At udkast til revideret styrelsesvedtægt (bilag 1) sendes i høring hos områdebestyrelserne forud for endelig politisk godkendelse oktober 2018.

2.    At processen for nyvalg i oktober kvartal 2018 tilrettelægges, således at princippet om repræsentation fra den institution, som barnet går i, sikres, uagtet at den reviderede styrelsesvedtægt først politisk godkendes i oktober 2018.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.