Nr.72 - Kombinationstilbud - fleksibel pasning

Sagsnr.: 18/20741

 

Beslutningstema

Der skal besluttes retningslinjer samt kommunalt tilskud og forældrebetaling for kombinationstilbud jf. ny dagtilbudslov. Tilbuddet, kaldet fleksibel pasning, kan benyttes af forældre med dokumenteret behov for pasning ud over dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Sagsfremstilling og økonomi

Som følge af ny dagtilbudslov er det pr. 1. juli i år muligt for forældre at gøre brug af et kombinationstilbud, som har til hensigt at øge fleksibiliteten for forældre, der har behov for et dagtilbud ud over den normale åbningstid.

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud kan etableres i kommunale, selvejende, private og udliciterede dagtilbud 0-5 år samt kommunal og privat dagpleje (fremover kaldet privat pasningsordning jf. anden sag på denne dagsorden). Undtaget er de gratis 30 timers sprogstimuleringstilbud, da dette tilbud har et særligt formål og skal være i form af et dagtilbud.

Kombinationstilbud er en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning. Forældre skal have et dokumenteret behov for pasning ud over den normale åbningstid for at være berettiget til et kombinationstilbud. I fleksibel pasning får forældre tilskud fra kommunen til selv at ansætte en børnepasser eller købe en plads i en privat pasningsordning.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid på 51 timer i daginstitutioner og 48 timer i dagpleje. Den fleksible pasning skal minimum udgøre 10 timer pr. uge i gennemsnit. Brugen af deltidspladsen i dagtilbuddet opgøres over en periode på mindst fire uger og kan maximalt udgøre 41 timer i daginstitutioner og 38 timer i dagpleje.

Med udgangspunkt i den ny lov har administrationen udarbejdet forslag til retningslinjer for kombinationstilbud i Fredensborg Kommune (bilag 1), som både rammesætter et administrationsgrundlag og derudover har til formål at oplyse forældrene om betingelserne for at kunne benytte et kombinationstilbud. Retningslinjerne skal godkendes.

Driftstilskud til dagtilbud, til fleksibel pasning og forældres egenbetaling 

I henhold til vejledning fra KL skal både driftstilskuddet til dagtilbud, den fleksible pasning og forældrenes egenbetaling (takst) være gradueret efter timetal. Oversigt over de enkelte tilbudstyper, samt forældretakst og tilskud til fleksibel pasning gradueret i forhold til timer pr. uge fremgår af bilag 2.

Administrationens bemærkninger

Det vil ikke være muligt at graduere kommunens driftstilskud til kommunal dagpleje i forhold til forældrenes købte timer, da budgettet så ikke rækker til dagplejerens aflønning. Den er fast og kan ikke afhænge/reguleres af eventuelt behov for deltidspladser.

Det vil derfor være forbundet med merudgifter i de tilfælde, hvor der etableres kombinationstilbud i forbindelse med kommunal dagpleje. Administrationen har på nuværende tidspunkt ingen indikation af eventuel efterspørgsel efter dette tilbud, hvorfor det ikke er muligt at estimere eventuelle merudgifter forbundet med lovændringen. Eventuelt merforbrug til kombinationstilbud til kommunal dagpleje skal i givet fald finansieres indenfor den samlede ramme. Der er ikke over det centrale Lov- og Cirkulæreprogram fra statens side givet midler til ændringen. Administrationen vil løbende følge udviklingen tæt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Tilskud og takster offentliggøres på kommunens hjemmeside

Indstilling

  1. At retningslinjerne for kombinationstilbud jf. bilag 1 godkendes med virkning pr. 1. juli 2018.

 

  1. At gradueret model for tilskud til minimum 10 timers fleksibel pasning om ugen og forældrebetalingen til tilhørende dagtilbud til børn 0-5 år jf. bilag 2 godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 anbefales.