Nr.70 - Styrket læreplan

Sagsnr.: 18/3649

 

Beslutningstema

Der orienteres om den styrkede pædagogiske læreplan som et centralt element i ny dagtilbudslov. Herudover skal der træffes beslutning om rammerne for drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet jf. ny dagtilbudslov.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet den 31. maj 2018 (sag nr. 61) blev der orienteret om den kommende dagtilbudslov, som er blevet vedtaget den 24. maj 2018 med ikrafttrædelse den 1. juli 2018

Et af de væsentligste og meget centrale elementer heri er en ny styrket læreplan, som fremover vil være et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud i Danmark. Det fælles pædagogiske grundlag består blandt andet af elementer som barnesyn, dannelse, børneperspektiv, leg, børnefællesskaber og pædagogisk læringsmiljø.

Det skal ses som en stærk positionering af høj kvalitet i læringsmiljøerne og som en tydelig retning for krav til det enkelte dagtilbud.

Formålsbestemmelsen

Lovgivningen foreskriver i formålsbestemmelsen følgende:

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem og til dagtilbud

Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle samt understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

 

Seks læreplanstemaer - én læreplan

De seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng, og der skal arbejdes mere integreret med temaerne. Læreplanstemaerne skal sikre en bred læringsforståelse og fokus på forskellige centrale elementer i børns læring, udvikling og dannelse.

Der er fastsat indholdsbeskrivelse for hvert læreplanstema, som beskriver de overordnede elementer. Derudover er der fastsat to pædagogiske mål for hvert tema.

De seks læreplanstemaer er blevet justeret i forhold til de hidtidige læreplanstemaer og er nu:

 1. Alsidig personlig udvikling

Pædagogiske mål: ”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte,

 • at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.”
 • samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer i deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.”

 

 1. Social udvikling

Pædagogiske mål: ”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte,

 • at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer”.
 • fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse”.

 

 1. Kommunikation og sprog

Pædagogiske mål: ”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte,

 • at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden”.
 • at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber”.

 

 1. Krop, sanser og bevægelse

Pædagogiske mål: ”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte,

 • at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på”.
 • at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse”.

 

 1. Natur, udeliv og science

Pædagogiske mål: ”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte,

 • at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling”.
 • at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed”.

 

 1. Kultur, æstetik og fællesskab

Pædagogiske mål: ”Det pædagogiske læringsmål skal understøtte,

 • at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier”.
 • at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier”.

 

Lederens ansvar

Loven foreskriver, at lederen af dagtilbud er ansvarlig for:

 • at den pædagogiske læreplan udarbejdes, og at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden for rammerne af den pædagogiske læreplan
 • at offentliggøre den pædagogiske læreplan.
 • at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
 • at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.
 • at forældrebestyrelsen i daginstitutionen eller den kommunale dagpleje inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

 

Fokus på planlægning af læring frem for aktiviteter

Der skal mere fokus på at planlægge læring frem for at planlægge aktiviteter. Denne nye vinkling kræver, at de fagprofessionelle kontinuerlig og systematisk arbejder med iagttagelse, dokumentation og evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer. 

Det besluttes lokalt, hvordan de overordnede elementer konkret omsættes både organisatorisk men også pædagogisk i det daglige pædagogiske læringsmiljø.

Grundlæggende for dette er en stærk faglig ledelse, der kan facilitere, udfordre og vejlede, og herved sætte en tydelig retning.

Implementering i Fredensborg Kommune:

Alle selvejende-, private- og områdeinstitutioner skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Denne pædagogiske læreplan udgør rammen for alle børns læring. De underliggende læringsmål skal opdeles efter aldersgruppe (f.eks. hhv. de 0 – 2 årige, 3 – 5 årige) Herved sikres at de pædagogiske læringsmål har sammenhæng til det aktuelle læringsmiljø.

Styrelsesvedtægterne for områdeinstitutioner er redigeret (se anden sag på dette møde) og definerer, at den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde, og at kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse.

Den nye styrkede læreplan er rettet mod 0 – 5 års området. Da der i Fredensborg Kommune arbejdes med sammenhæng op til 18 år, planlægger administrationen i tæt samarbejde med repræsentanter fra fritidshjem og fritidsklubber at udforme læreplans-beskrivelser for de 6-9 årige samt de 9 – 14 årige. Derved øges opmærksomheden på det allerede igangværende overgangs-arbejde mellem børnehave, fritidshjem/fritidsklub og skole.

Der har i maj – juni været afholdt i alt fem temadage for alle medarbejdere / institutioner i de fire bysamfund (kommunale, selvejende, private) i 0 -5 års området samt en temadag for alle medarbejdere i fritidshjem og fritidsklub om den nye styrkede læreplan. Temaftenerne blev afholdt i tæt samarbejde med Professionshøjskolen København.

 

Drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet:

Kommunalbestyrelsen skal jf. ny dagtilbudslov sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år. Drøftelserne kan finde sted i kommunalbestyrelsen eller i det relevante politiske udvalg. De politiske drøftelser kan tage udgangspunkt i f.eks. de pædagogiske tilsyn, forældrenes tilfredshed med dagtilbuddene, det pædagogiske personales sygefravær eller lignende fokusområder.

Administrationen anbefaler, at drøftelsen af udviklingen på dagtilbudsområdet sker hvert andet år i Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med forelæggelse af kvalitetsrapport for dagtilbud.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 7 – 15.

Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer §1-13.

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2018 – 2021.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FNs verdensmål nr. 4: kvalitetsuddannelse.

 

Byrådets arbejdsgrundlag 2018 – 2021 – pejlemærke nr. 1 ”Det er sejt at være dygtig – alle børn har mulighed for læring og trivsel”

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

 1. at drøftelsen af udviklingen på dagtilbudsområdet sker hvert andet år i Børne – og Skoleudvalget i forbindelse med forelæggelse af kvalitetsrapport for dagtilbud.
 2. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

 1. Administrationens indstilling vedtaget.
 2. Orienteringen blev taget til efterretning.