Nr.69 - Forslag til studietur for Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 18/15909

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende idéoplæg til studietur i foråret 2019, hvorefter administrationen kan udarbejde endeligt program for turen.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet har afsat knap 1 mia. kr. til udvikling af kommunens skoler og herunder generationernes hus i Nivå over de kommende 3 byrådsperioder. For at sikre en optimal anvendelse af de afsatte midler har administrationen udarbejdet et idéoplæg og udkast til program for en studietur for Børne- og Skoleudvalget. For bedst at understøtte udvalgets politiske arbejde i byrådsperioden 2018-21, anbefaler administrationen, at turen planlægges til afholdelse i foråret 2019, så medlemmerne har mulighed for at gøre nytte af deres viden ind i det politiske arbejde. Formålet med studierejsen er at give udvalgsmedlemmerne faglig inspiration og viden til udvalgsarbejdet.

 

Studieturens formål og tema

Med afsæt i ovenstående er idéoplægget udarbejdet under temaet ”Fremtidens Folkeskoler”. Formålet med turen er at give Børne- og Skoleudvalget inspiration og konkret viden om mulighederne ved moderne dagtilbud- og skolebyggeri til brug for fremtidige beslutninger i relation til Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune.

Omdrejningspunktet for studieturen er derfor overordnet set at tilvejebringe input til, hvordan det byggede miljø bedst kan understøtte læring, tilegnelse af fremtidens kompetencer samt sikre både faglig og social trivsel. Med rundvisninger og faglige oplæg tages der udgangspunkt i både renovering, modernisering og nybyggede faciliteter, der på forskellig vis understøtter og inspirerer til læring, bevægelse, fællesskab og flerfunktionalitet. Formålet med studieturen er samtidig at sikre, at udvalget opnår en fælles referenceramme til brug i den videre politiske debat samt ved inddragelse af brugere og interessenter.

 

Studieturens indhold

Administrationen anbefaler, at studieturen planlægges over tre dage inkl. to overnatninger, så udvalget har mulighed for et varieret program med forskellige faglige perspektiver. Der tages udgangspunkt i et 0 – 18 års perspektiv.

Administrationen foreslår, at turen planlægges, så de første to dage bruges i Århus og den sidste i København. I begge byer er der spændende og relevante erfaringer at høste i relation til både modernisering, arealoptimering og nybyg af skoler og dagtilbud. Programmet vil derfor indeholde besøg på skoler og i dagtilbud. Det kan eksempelvis være:

 • Frederiksbjerg Skole i Århus, der er nybygget af Henning Larsens tegnestue, og rummer både integreret børnehave og en fritidsklub. Her er fokus blandt andet på både lys, lyd og læringsoplevelser som en integreret del af byggeriet.
 • Søndervang Skolen i Viby, Århus der er moderniseret med fokus på multifunktionalitet i eksisterende byggeri. Den er moderniseret under overskriften ’Når gangarealer bliver til mødesteder’
 • Skolen i Sydhavnen, København, der er en nybygget skole under overskriften ”Byen ind på skolen – skolen ud i byen”. Indretningen rummer offentlige/halv-offentlige og private rum – med nederste etage der er udviklet som en kombination af aula og bytorv. 

Ligesom der vil være fokus på de fysiske rammer og konkrete løsninger, vil der på studieturen være fokus på, hvordan børn, forældre og andre interessenter evt. har været inddraget i arbejdet, og hvordan effekten af nye rammer opleves og fastholdes. Som udgangspunkt planlægges besøgene derfor som en rundvisning, hvor både arkitekt og udvalgte bruger(e) deltager.

Hovedvægten af programmet placeres som udgangspunkt i Århus, da særligt Århus Kommune har ambitioner og gode erfaringer med at styrke inklusionsarbejdet i folkeskolen ved hjælp af NEST-klasser, hvor pædagogisk arbejde og fysiske rammer går hånd i hånd. Programmet kan derfor med fordel indeholde et fagligt oplæg om kommunes arbejde med denne type inklusionsarbejde.      

De specifikke muligheder for besøg og andre praktiske elementer skal undersøges nærmere før end et endelig program kan udarbejdes.

 

Deltagere

Deltagerne på studieturen vil være Børne og Skoleudvalgets ni medlemmer;

 • Formand Per Frost Henriksen, A
 • Næstformand Hanne Berg, F
 • Ergin Øzer, A
 • Charlotte Sander, A
 • Lars Simonsen, B
 • Bettina Bové, B
 • Thomas von Jessen, C
 • Lars Egedal, V
 • Tinne Borch Jacobsen, V

Herudover kan der, jf. principper for studieture vedtaget af Økonomiudvalget i februar 2018, deltage tre-fire personer fra administrationen. Direktøren og centerchefen for området vil være to af de deltagende fra administrationen.

Det bemærkes, at der i forbindelse med programmet Fremtidens Folkeskoler også udarbejdes inspirationsture for skoleledelser, områdeledelser samt relevante medarbejdere på områderne. Disse ture vil indholdsmæssigt, i den udstrækning det giver mening, indeholde nogle af samme programpunkter. 

 

Forslag til tidspunkt

Med udgangspunkt i forslag til mødekalender 2019 jf. anden sag på denne dagsorden foreslår administrationen følgende af to mulige tidspunkter for afvikling af studieturen i foråret 2019.

 

Uge 15; 10. – 12. april

Uge 21; 21. – 23. maj alternativt 22. – 24. maj

 

Økonomi

Jf. Økonomiudvalgets beslutning om principper for studieture, afholdes udgiften til studieture af kontoren for udvalgsrejser, hvor der i 2019 er afsat 353.000kr. Økonomiudvalget har samtidigt besluttet, at en studierejses maksimale pris pr. deltager ikke må overstige 15.000 kr. pr. deltager alt. inklusive, herunder rejseomkostninger, overnatning, forplejning, drikkevarer, gaver og eventuelle diæter.

Det samlede budget for Børne- og Skoleudvalgets studietur er på denne baggrund 135.000 kr. under forudsætning af fuld deltagelse fra udvalgets medlemmer. Administrationens udgifter til egne deltagere afholdes af administrationskontoen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN’s verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

Byrådets arbejdsgrundlag 2018 – 2021; pejlemærke 1 ”Det er sejt at være dygtig – alle børn har mulighed for læring og trivsel”

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Ved hjemkomst fra studieturen udarbejdes der en rapport om studierejsens resultater til offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At studieturens tema og udkast til program godkendes.
 2. At tidspunkt for studieturen besluttes.
 3. At administrationen bemyndiges til at arbejde videre med et endeligt program, som forlægges udvalget på et senere møde.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 20-08-2018

Udvalget ønsker på et kommende møde at få forelagt et revideret oplæg til studietur, der ikke omfatter København og med en uddybende beskrivelse af det indholdsmæssige i turen inden endelig stillingtagen.

Udvalget besluttede, at tidspunktet for studieturen bliver 22. – 24. maj 2019.