Nr.39 - Årsager til fravalg af Karleboafdelingen af Fredensborg Skole

Sagsnr.: 18/3298

 
Bettina Bové (B)

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultaterne af rundspørge blandt forældre i Karlebo/landdistriktet vedr. deres valg af skole. Herudover orienteres Børne- og Skoleudvalget om elevbevægelser på Karleboafdelingen af Fredensborg Skole.

Vedlagt som bilag 1 er en uddybende analytisk sammenfatning af forældrenes begrundelser for skolevalg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og undersøgelsens omfang

Børne- og Skoleudvalget bad på udvalgets møde i januar 2018, administrationen om at beskrive de mulige forklaringer på, at flere forældre fra skoledistriktet vælger Karleboafdelingen fra. For at belyse dette besluttede Børne- og Skoleudvalget: ”at de forældre fra det relevante skoledistrikt, som ved indskrivningen 2018 valgte Karleboafdelingen fra, spørges om årsagen til dette.”

Gældende for skoleåret 2018/19 er seks forældrepar med i alt otte børn på denne baggrund relevante at interviewe. På baggrund af det lille antal mulige interviewdeltagere har administrationen udvidet respondentgruppen til også at inkludere de forældre, der har fravalgt Karleboafdelingen i skoleåret 2017/18. Her har fem forældrepar med i alt seks børn været relevante at interviewe. Der er gennemført kortere telefoniske semistrukturerede interview med i alt ni forældre, hvoraf én er forælder til tvillinger. To forældrepar har det ikke været muligt at få kontakt til.

Som det fremgik af sagen til Børne- og Skoleudvalget i marts 2018 vedr. indskrivning, er der i alt 449 børn i Fredensborg Kommune, der kan starte i børnehaveklasse i skoleåret 2018/19. Heraf var 12 børn fra Karlebo/landdistriktet mulige elever på Karleboafdelingen, og forældre til fire børn søgte optagelse. Det svarer til, at 1/3 del af distriktets børn går på Karleboafdelingen af Fredensborg Skole. For skoleåret 2017/18 var ni børn mulige elever på Karleboafdelingen. Heraf søgte forældre til tre børn optagelse, hvilket ligeledes svarer til 1/3 del af distriktets børn.

Undersøgelsens hovedresultater

Der er mange grunde til, at forældre vælger en specifik skole til deres barn, og forældrenes begrundelse for valg af skole er ikke ens. Fire forældre har valgt privatskole, en forælder har valgt folkeskole i en anden kommune og fire forældre har valgt en anden folkeskole i Fredensborg Kommune.  

Samlet set er der særligt to begrundelser for skolevalg, der går igen – geografisk placering og muligheden for sociale relationer. Hertil kommer overvejelser om skolens faglige niveau, skolens ry og mulighederne for at tilbyde sammenhængende forløb for eleverne. For forældrene skal det være logistisk muligt at få hverdagen med transport til og fra skole til at gå op, samtidig med at barnets sociale behov dækkes bedst muligt. Det handler for en stor del om enten søskenderelationer eller venner fra daginstitutionen, der også går på den valgte skole.

De primære og gentagne begrundelser for hvorfor de interviewede forældre ikke har valgt Karleboafdelingen er, at den ligger uhensigtsmæssigt i forhold til deres hverdag, og at der er for få elever til at dække deres børns sociale behov. Karleboafdelingen opleves samlet set som en rar og rummelig skole, men med for få elever. Det lille elevantal og sammenlagte klasser opleves negativt i forhold til både de faglige og sociale muligheder for børnene.

Elevbevægelser

Foruden ovenstående interviewundersøgelse har administrationen på foranledning af Børne- og Skoleudvalget opgjort, hvor mange elever fra Karleboafdelingen der fortsætter på Fredensborg Skole efter 5. klasse.

I nedenstående tabel er medtaget tal vedr. 5. årgang på Karleboafdelingen i den periode Karleboafdelingen, har hørt under Fredensborg Skoles distrikt. Fredensborg Skoles distrikt blev 1. august 2013 udvidet med landområdet omkring Karlebo. Hermed skiftede Karleboafdelingen til at være en del af Fredensborg Skole fra tidligere at have været en del af Nivå Skole.

Tabel 1: Antal elever fordelt på skolevalg efter 5. klasse

Skoleår

Antal elever i 5. klasse på Karlebo-afdelingen

Antal elever fortsat på Fredensborg Skole

Antal elever fortsat på andre skoler

14/15

13

12

1

15/16

7

5

2

16/17

10

8

2

17/18

13

Udestår

Udestår

*Tallene i tabel 1 er for årgang 14/15, 15/16 og 16/17 opgjort ved skoleårets afslutning i juni. For årgang 17/18 er tallet opgjort pr. 05.04.18.

Tabel 1 viser, at langt størstedelen af alle elever, der afslutter 5. klasse fra Karleboafdelingen, har valgt at fortsætte på Fredensborg Skole. Af dem, der har valgt anden skole, har tre valgt en privatskole i kommunen, én har valgt en anden folkeskole i kommunen og én er flyttet ud af kommunen. Elever, der i år går i 5. klasse på Karlebo-afdelingen, forventes at fortsætte skolegangen på Fredensborg Skole i samme omfang som tidligere, men det er ikke oplyst endnu.

Tabel 2 viser elevbevægelser for hver enkelt årgang over tid inkl. nuværende elevstatus. De understregede tal er børn, der går ud af 5. klasse på Karleboafdelingen efter dette skoleår. De kursiverede tal er de børn, der starter i børnehaveklassen på Karleboafdelingen efter sommerferien 2018. På nuværende tidspunkt i skoleåret 2017/18 går der i alt 46 børn på Karlebo afdelingen. Efter sommerferien, i skoleåret 2018/19, vil der baseret på de nuværende tal, gå i alt 39 elever. Administrationen understreger, at opgørelsen vedr. elevbevægelser afspejler et øjebliksbillede, da der løbende sker ind- og udmeldelser af elever. Tallet vedr. indskrevne børn i den kommende børnehaveklasse har således allerede ændret sig fra fire til seks siden fordelingen af børn til alle kommunens folkeskoler pr. 26. februar 2018.       

Tabel 2: Antal elever pr. årgang fra 0. – 5. kl inkl. elevbevægelser 

Skoleår

Årgang i 2018

Antal elever påbegyndt i 0. klasse på Karlebo-afdelingen

Antal elever der er gået ud i perioden fra 0. kl – 5. kl.

Antal elever der er begyndt i perioden fra 0. kl – 5. kl.

Antal elever i alt pr. 05.04.18

12/13

5. kl

16

-3

0

13

13/14

4. kl

9

-4

+3

8

14/15

3. kl

7

0

0

7

15/16

2. kl

8

-1

+4

11

16/17

1. kl

4

0

+1

5

17/18

0. kl

4

-2

0

2

Samlet antal elever pr. 05.04.18

 

 

 

 

46

18/19 baseret på antal børn indskrevet pr. 05.04.18

Kommende 0. kl

4

 

+2

6

Forventet samlet antal elever i skoleåret 2018/19 

 

 

 

 

39

* Gældende for alle årgange er, at tallene er opgjort pr. 15. september i skoleårets start. Tal i den sidste kolonne vedr. nuværende og fremadrettede elevtal er opgjort pr. 05.04.18. De enkelte børn der er klassesænket tæller med i den årgang, hvor de går nu.

Tabel 2 viser, at det samlede antal elever pr. årgang i perioden fra 0. klasse til i dag ikke forandres væsentligt. For to årgange er elevantallet steget med 1-3 elever, og for tre årgange er elevantallet faldet med 1-3 elever.

Opgørelsen viser, at i alt ti elever er gået ud af Karleboafdelingen ’før tid’. Af de børn, der er gået ud fra Karleboafdelingen, er langt størstedelen flyttet til skoler i andre kommuner. Ligeledes er ti elever kommet til Karleboafdelingen i den opgjorte periode. Heraf kommer flest fra skoler i andre kommuner.

Børne- og Skoleudvalget forelægges på mødet i maj en sag med de økonomiske konsekvenser af elevtallet på Karleboafdelingen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning. Administrationen oplyste, at der aktuelt er yderligere et barn indskrevet i 0. klasse, således at der nu er 7 elever, der starter efter sommerferien. Udvalget gentog jf. udvalgets beslutning d. 15. januar 2018 (sag nr. 10), at alle afdelinger på de enkelte skoler, herunder Karlebo Skole, bliver beskrevet i kommunens materiale om skoleindskrivning.