Nr.37 - Specialundervisning - Forventet regnskab 2018 pr. ultimo marts

Sagsnr.: 18/2823

 
Bettina Bové (B)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om forventet regnskab 2018 for Specialundervisning opgjort pr. ultimo marts 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den økonomiske opfølgning er lavet på baggrund af et prognoseark for specialundervisning opgjort pr. ultimo marts 2018.

Der forventes pr. ultimo marts 2018 et merforbrug på ca. 5,5 mio. kr. i 2018 (jf. tabel 4).

Merforbruget skyldes dels en stigning i antal helårsbørn og stigende enhedspriser i forhold til 2017, dels et fald i budgettet.

Det forventede merforbrug på 5,5 mio. kr. skal tages med et vist forbehold, da det er tidligt på året og der erfaringsmæssigt er en hvis usikkerhed forbundet med de tidlige skøn.

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, forventes forbruget i 2018 at være 2,6 mio. kr. højere end i 2017.

Tabel 1 Forventet regnskab 2018 fordelt på kategorier (1.000 kr.)

 

Regnskab 2017

2018 pr. marts

Specialskoler inkl. fritidstilbud

31.992

32.110

Dagbehandling

7.810

8.623

Opholdssteder m. intern skole

1.065

2.286

Døgninstitutioner m. intern skole

3.863

3.713

Befordring

5.057

5.327

Øvrige[1]

3.009

2.563

Forventet nytilgang

0

815

I alt

52.796

55.437

Regnskab 2017 er omregnet til 2018 pl

De væsentligste forklaringer på, at forbruget i 2018 pr. ultimo marts forventes at være ca. 2,6 mio kr. højere end i 2017 er dels en stigning i antal helårsbørn, dels en stigning i enhedspriserne (undtagen for specialskoler) jf. tabel 2 og 3 nedenfor.

Tabel 2 Antal helårsbørn i 2017 og forventningen til antal helsårsbørn i 2018

 

2017

Marts 2018

Specialskoler

68

69

Dagbehandling

32

34

Opholdssteder m. intern skole

3

6

Døgninstitutioner m. intern skole

11

10

I alt

114

119

 

Tabel 3 Enhedspriser for fire kategorier af tilbud i 2017 samt forventningen til 2018 (1.000 kr.)

 

2017

Marts 2018

Specialskoler

421

420

Dagbehandling

244

257

Opholdssteder m. intern skole

335

354

Døgninstitutioner m. intern skole

351

388

Enhedsprisen i 2017 er omregnet til 2018 pl.

 

Som det fremgår af tabel 4 nedenfor, forventes der et merforbrug i 2018 på ca. 5,5 mio. kr.

Tabel 4 Forventet regnskab 2018 specialundervisning pr. marts 2018 (1.000 kr.)

 

Korrigeret budget 2018

Forventet regnskab 2018

Forventet afvigelse

Specialundervisning

49.977

55.437

-5.460

 

I 2017 var der et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Herudover er budgettet i 2018 ca. 1,8 mio. kr. lavere end i 2017 bl.a. som følge af, at den tillægsbevilling, der i budgetrevisionen 30. november 2016 blev givet i 2017 og frem, er mindre i overslagsårene (5,9 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2020 og frem).

Der vil i henhold til Økonomihåndbogen blive udarbejdet en masterplan for specialundervisning, der fremlægges til politisk behandling i juni måned 2018. Masterplanen vil indeholde forslag til, hvordan et forventet merforbrug i 2018, og i de kommende år kan håndteres.

Administrationen følger hver måned systematisk og tæt op på udviklingen i udgifterne til specialundervisning. Udvalget vil ca. en gang i kvartalet få en orientering om udviklingen i udgifterne til specialundervisning.

 

[1] Kategorien Øvrige dækker primært over kost/specialefterskoler, §20.2 midler andre kommuner samt hjemmeundervisning.

Bevilling

Sagen er på nuværende tidspunkt alene til orientering og har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

 

Fraværende: Lars Egedal (V)