Nr.36 - Analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sagsnr.: 18/7752

 
Bettina Bové (B)

Beslutningstema

Status vedrørende analyse af samarbejds- og organiseringsformer af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland.

Sagen behandles som en fælles sagsfremstilling i alle nordsjællandske kommuner.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Børne-Skoleudvalget blev i januar 2017 sidst orienteret om arbejdet med analysen.

Sagen behandles på mødet i Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 9. april 2018 og til orientering på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 17. april 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Halsnæs Kommune har i 2016 henvendt sig til de omkringliggende nordsjællandske kommuner med et ønske om at undersøge mulighederne for at indgå et bredere tværkommunalt samarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder om ungdomsuddannelser for unge fra 7. klasse og frem til de unge fylder 25 år, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning er i dag i Nordsjælland forankret i 5 centre, hvoraf alle undtagen Gribskov, er forankret i et tværkommunalt samarbejde:

UU-H: Halsnæs, Hillerød

UU-Gribskov: Gribskov

UU-Øresund: Helsingør, Fredensborg

UU-Vest: Frederikssund, Egedal

UU-Sjælsø: Allerød, Rudersdal, Furesø, Hørsholm

 

Gribskov Kommune hjemtog Ungdommens Uddannelsesvejledning fra et tværkommunalt samarbejde med Halsnæs og Hillerød i 2012.

 

Halsnæs Kommunes henvendelse bundede i følgende overvejelser:

                           At UU ses som helt central i forhold til at nå målsætningen om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

                           At være undersøgende i forhold til om, der kan opnås kvalitetsudvikling i forhold til vejledningen og UUs øvrige opgaver igennem et udvidet samarbejde

                           At sikre relevant opgaveløsning på baggrund af reformerne på uddannelsesområdet

                           Et ønske om at hæve kvaliteten i uddannelsesvejledningen til unge indenfor de nuværende budgetter

                           At undersøge hvilken organisationsform, der bedst understøtter en fortsat høj kvalitet i vejledningen og om muligt en kvalitetsudvikling

                           At videreudvikle på en mere effektiv opgaveløsning.

Derudover har regeringens reform ”Bedre veje til uddannelse og job” givet kommunerne mulighed for at organisere den vejledning, der i dag ligger i regi af UU, på nye måder. 

Sagens forhold
På et møde i september 2016 blev det blandt direktørerne aftalt at sende en indstilling til politisk beslutning med henblik på at igangsætte en analyse på tværs af kommunerne udført af et eksternt konsulenthus. Alle kommuner tilknyttet de 5 UU-centre i Nordsjælland blev kontaktet med henblik på at være med i analysen. I februar 2017 besluttede man politisk at sige ja til at deltage i analysen i følgende kommuner: Hillerød, Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund og Egedal.


Analysens formål er at belyse for alle de involverede kommuner, hvorledes organiseringen af UU bedst muligt kan understøtte fremtidens behov for vejledning, samt uddannelsespolitiske målsætninger både nationalt og kommunalt (se bilag med kommissorium).

Analysens resultat
Analysen er mundet ud i 4 mulige scenarier for den fremtidige organisering og samarbejde på tværs mellem UU centrene. Uddybende fordele og ulemper ved hvert scenarie er beskrevet i bilaget (se bilag med analyse).  Brøndum & Fliess har desuden beregnet effektiviseringspotentialerne for de 4 scenarier. Målet har ikke været at lokalisere besparelser, men hvordan man kan løse ledelsesmæssige og administrative opgaver mere hensigtsmæssigt, så der frigøres flere ressourcer til vejledning indenfor eksisterende budgetramme. Derfor er effektiviseringspotentialerne opgjort i hhv. årsværk og kroner (se bilag med vurdering af effektiviseringspotentiale):

1. UU centrene i netværksorganisering

Her bibeholdes den nuværende organisering af UU centrene, evt. med få justeringer. Til gengæld etableres forpligtende samarbejdsaftaler mellem kommunerne/UU centrene om udvalgte arbejdsopgaver.

Ulemper er bl.a. udfordringer med udveksling af persondata på tværs, samarbejdsaftaler kan nemmere opsiges og det kan skabe ujævne samarbejdsflader. Lille om noget effektiviseringspotentiale, der kan omsættes til eks. kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

Fordele er bl.a. stordriftsfordele på fælles opgaver fx ledelsesinformation, større projekter samt kompetenceudvikling.

2. Samling af UU centrene i ét center

Her nedlægger man de eksisterende UU centre, og i stedet opretter et nyt samlet center for de kommuner, som ønsker denne løsning.

Ulemper er bl.a. mindre lokal politisk indflydelse, da man vil være nødt til at etablere et kommunalt aktieselskab (§60 selskab).

Fordele er bl.a. stordriftsfordele, stærk ressourcebase på faglighed og øget analysekraft. Effektiviseringspotentiale der eks. kan omsættes til kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

3. Integration af UU vejledningen i kommunens ungeindsats

Her nedlægges de eksisterende UU centre og UU vejlederne hjemtages til de enkelte kommuner, som selv vælger, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledningen i regi af UU skal placeres/organiseres internt.

Ulemper er bl.a. udtynding af vejledningskompetencer og manglende mulighed for at optimere på opgaver, som UU fortsat skal løse, bl.a. ledelsesinformation. Lille om noget effektiviseringspotentiale, der eks. Kan omsættes til kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

Fordele er bl.a. mulighed for en endnu tættere integration af vejledningen direkte som en del af ungeindsatsen.

4. Organiseringen af UU følger institutionsområderne for FGU

Her samler man UU i et center med de kommuner, som er tilhørende den samme FGU institution. UU får en koordinerende rolle i forhold til målgruppevurderingen til FGU samt samarbejde med FGU skolerne.

Ulemper er bl.a. at UU centrenes samarbejde mellem hinanden nedprioriteres, hvis de tilhører forskellige FGU institutioner eller at grundskolevejledningen ikke får samme fokus.

Fordele er bl.a. at UU får en aktiv rolle i forhold til én handleplan og samarbejde med den kommunale ungeindsats.

Videre proces
Analysen skal ses i sammenhæng med regeringsaftalen af 13.10.2017 ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Hvor kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
Kommunerne skal sørge for at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses- beskæftigelses- og socialindsatsen for alle unge under 25 år.
De opgaver som varetages af ungdommens uddannelsesvejledning (UU-centre) er en del af de opgaver som fremover indgår i den sammenhængende kommunale ungeindsats.

I Fredensborg Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center for Familie og Børn og Center for Job og Uddannelse, som arbejder med forslag til modeller for den sammenhængende ungeindsats i Fredensborg Kommune.
Denne analyse om UU-vejledningen indgår som et indspark i dette arbejde.
Arbejdsgruppens forslag til organisering af en sammenhængende ungeindsats i Fredensborg Kommune vil blive politisk behandlet i oktober 2018. Ændringerne træder i kraft pr. 1.1.2019.
    
Da nogle af scenarierne i denne analyse direkte eller indirekte kan være afhængige af placeringen af FGU institutioner, anbefaler styregruppen for UU analysen, at man i første omgang tager analysen til efterretning, og at en endelig beslutning træffes, når der foreligger en afklaring på FGU. Ifølge tidsplanen fra Undervisningsministeriet, forventer man, at der er en afklaring på FGU i løbet af august 2018.

Styregruppen for UU analysen afholder et tværkommunalt møde mellem politiske repræsentanter fra de kommuner, som kunne have interesse i at samarbejde omkring UU. Mødet afholdes den 13. september 2018 med en præsentation af analysen af konsulentfirmaet Brøndum & Fliess.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60 og lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. § 9, stk. 2. Analysen af samarbejds- og organiseringsformer af UU ligger indenfor retsgrundlaget for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds-, og Erhvervsudvalget.

Efterfølgende skal sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget den 17. april 2018.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At Børne- og Skoleudvalget får analysen til orientering.
  3. At Borgerservice-, Arbejdsmarkeds-, og Erhvervsudvalget udpeger en eller flere repræsentanter til det tværkommunale møde i september 2018.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.