Retningslinjer for besøg af politikere på Fredensborg Kommunes institutioner, skoler mv. 

Disse retningslinjer gælder for individuelle besøg, som kommunale politikere (byrådsmedlemmer og byrådskandidater) og eksterne politikere (medlemmer af Folketinget, Regionsrådet, EU-Parlamentet og andre byråd, samt kandidater til Folketinget, Regionsrådet, EU-Parlamentet og andre byråd) ønsker at foretage på institutioner, skoler, plejecentre mv. i Fredensborg Kommune.

Formålet med retningslinjerne er at vise imødekommenhed over for besøg på kommunens institutioner, skoler mv., at indpasse besøg under hensyn til den enkelte institutions brugere, medarbejdere og daglige arbejdsgang og at hindre at besøg indgår som en del af en valgkampagne. 

Henvendelse om besøg på en af kommunens institutioner m.v. skal rettes til borgmesteren, kommunaldirektøren eller en fagdirektør. 

 

Hvis en byrådskandidat, som ikke samtidig er byrådsmedlem, retter henvendelse om besøg, beslutter borgmesteren i samråd med direktøren for området og institutionens leder, om henvendelsen kan imødekommes.

Henvendelse skal ske mindst 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført, og henvendelsen skal oplyse formål, arrangør og deltagerliste.

Ved vurderingen af om besøget kan afvikles indgår bl.a. formålet med besøget, deltagere, hensynet til den daglige drift på institu-tionen og hensynet til både brugere og medarbejdere, herunder hensynet til brugen af personaleressourcer.

Besøg af byrådskandidater, der ikke samtidig er medlem af Byrådet, kan ikke finde sted i den sidste måned før et kommunalvalg.

Ved gennemførelse af et besøg

- fastsættes de nærmere rammer for besøget efter aftale med lederen af institutionen mv. under hensyn til den daglige arbejdsgang det pågældende sted  

- lederen, direktøren eller anden medarbejder fra administra-tionen deltager efter nærmere aftale

- der må ikke ske foto-, video- eller lydoptagelser under besøget uden forudgående aftale

- optagelser må ikke ske med det formål, at de skal indgå i den pågældende kandidats valgkampagne eller – materiale

- hvis stedets brugere, borgere eller personale ikke ønsker at blive fotograferet med kandidaten, skal dette respekteres

- kandidaten må ikke udføre valgagitation under besøget

- der må ikke i forbindelse md besøget ophænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale

Et byrådsmedlem har ret til som led i sit byrådshverv at aflægge besøg på kommunens institutioner, skoler m.v. Et besøg kan kun afslås, hvis formålet med besøget alene er at varetage interesser, som er uden sammenhæng med byrådshvervet, f.eks. varetagelse af rent partipolitiske interesser eller rent private interesser.

Et byrådsmedlem, der ønsker at besøge en kommunal institution mv. som led i byrådshvervet, skal rette henvendelse til borgmesteren eller direktøren, så besøget kan tilrettelægges.

Ved gennemførelse af et besøg

- fastsættes de nærmere rammer for besøget efter aftale med lederen af institutionen mv. under hensyn til den daglige arbejdsgang det pågældende sted

- under besøget deltager lederen, direktøren eller anden medarbejder fra administrationen efter nærmere aftale

- foto-, video- eller lydoptagelser under besøget må ikke ske med det formål, at de skal indgå i den pågældendes valgkampagne eller – materiale

- hvis stedets brugere, borgere eller personale ikke ønsker at blive fotograferet, skal dette respekteres

- byrådsmedlemmet må ikke udføre valgagitation under besøget

- der må ikke i forbindelse med et besøg ophænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale.

Det bemærkes, at disse retningslinjer alene gælder for et individuelt besøg, som et byrådsmedlem ønsker at foretage på en institution mv. Retningslinjerne gælder ikke for et byrådsmedlem eller et stående udvalg, som bliver inviteret af en institution, skole, plejecenter m.v. til at komme på besøg.

Hvis eksterne politikere retter henvendelse om besøg beslutter borgmesteren i samråd med direktøren for området og institu-tionens leder, om henvendelsen kan imødekommes.

Henvendelse skal ske mindst 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført, og henvendelsen skal oplyse formål, arrangør og deltagerliste.

Ved vurderingen af om besøget kan afvikles indgår bl.a. formålet med besøget, deltagere, hensynet til den daglige drift på institu-tionen og hensynet til både brugere og medarbejdere, herunder hensynet til brugen af personaleressourcer.

Besøg kan ikke finde sted i den sidste måned før et valg.

Ved gennemførelse af et besøg

- fastsættes de nærmere rammer for besøget efter aftale med lederen af institutionen mv. under hensyn til den daglige arbejdsgang det pågældende sted  

- under besøget deltager lederen, direktøren eller anden medarbejder fra administrationen efter nærmere aftale, og eventuelt borgmesteren og/eller udvalgsformanden

- der må ikke ske foto-, video- eller lydoptagelser under besøget uden forudgående aftale

- optagelser må ikke ske med det formål, at de skal indgå i den pågældendes valgkampagne eller – materiale

- hvis stedets brugere, borgere eller personale ikke ønsker at blive fotograferet med politikeren, skal dette respekteres

- politikeren må ikke udføre valgagitation under besøget

- der må ikke i forbindelse med besøget ophænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale

Disse retningslinjer afløser retningslinjer for besøg af politikere på Fredensborg Kommunes institutioner, skoler mv., vedtaget på Byrådets møde den 29. maj 2017.