Alle foreninger, aftenskoler, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner og landsdækkende organisationer har mulighed for at søge om puljemidler til forskellige aktiviteter i kommunen.

Frister for ansøgning af puljemidler
Fritidspuljen - 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november
Medborgerskabspuljen - 1. april. 
For at give flere mulighed for at søge midler fra Medborgerskabspuljen har Børne- og Skoleudvalget besluttet at udskyde ansøgningsfristen for puljen til den 1. august 2018.
Fælleskommunal pulje for § 18 i Nordsjælland - 1. maj
Støtte til frivilligt socialt arbejde - 1. oktober (hoveduddeling) og 1. maj (restuddeling).
Kulturpuljen - ansøgninger til Kulturpuljen behandles løbende.

Fra Fritidspuljen kan der for eksempel søges støtte til udstyr og redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, interessegrupper samt diverse udviklingsprojekter.

Hvem kan ansøge
Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler
Selvorganiserede grupper
Enkeltpersoner
Paraplyorganisationer på det folkeoplysende område
- for dem alle gælder, at de skal holde til i Fredensborg Kommune.
Landsdækkende organisationer

Er I ikke organiseret i en forening eller er jeres forening endnu ikke godkendt, kan I kontakte Center for Kultur, Idræt og Sundhed på kultur@fredensborg.dk eller på
72 56 50 00 og få af vide, hvad I skal gøre for at blive godkendt.

Sådan ansøger du  
Alle ansøgninger sendes til kultur@fredensborg.dk

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af ca. 6 uger.

For at søge Fritidspuljen skal I udfylde et ansøgningsskema og en budget/regnskabsskabelon, som I finder her på siden til højre.

Når I ansøger om tilskud, skal I kun udfylde budgetkolonnen. Hvis/når I får tilskud, skal I udfylde regnskabskolonnen.

Hvad kan der søges tilskud til
Der kan søges tilskud til udstyr og redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, start- og etableringsomkostninger, opstart af nye aktiviteter, udvikling af nye organisationsformer, samarbejder og partnerskaber, markedsføring, branding og interessegrupper.

Se retningslinjer for Fritidspuljen 

Medborgerskabspuljen særlige indsatsområde er børn og unge i Fredensborg Kommune, og puljen kan søges af lokale institutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner med bopæl i Fredensborg Kommune.

Det er en betingelse, at aktiviteten ikke er kommerciel, og at den har særlig relevans for kommunen.

Der kan søges støttemidler til aktiviteter der

 • Skaber tryghed og fællesskaber på tværs af forskellige borgergrupper og bysamfund.
 • Udvikler nye samarbejder eller partnerskaber mellem to eller flere parter til fremme af børn og unges deltagelse i lokalsamfundet.
 • Har et demokratisk sigte.
 • Styrker den frivillige indsats i forhold til børn og unge.
 • Bidrager til at fastholde børn og unge i skolegang og uddannelse.
 • Bidrager til at børn og unge inddrages i det lokale kultur- og fritidsliv.
 • Aktiviteter, der er nyskabende og innovative i forhold til at tænke medborgerskab, prioriteres.

Der kan ikke søges støtte til fortæring i forbindelse med aktiviteter eller forlystelser, og der kan heller ikke søges støtte til aktiviteter af alene underholdende karakter.

For Medborgerskabspuljen gælder følgende

 • Der kan minimum søges 5.000 kr. og maksimum 25.000 kr.
 • Regnskab skal indsendes senest to måneder efter endt aktivitet. Enkeltudgifter over 5.000 kr. skal dokumenteres med bilag.
 • Tildelte støttemidler skal bruges i det år, de er bevilget.
 • Uforbrugte midler må ikke anvendes til andre aktiviteter, end de er søgt til.
 • Uforbrugte midler skal tilbagebetales til kommunen.
 • Ansøgere skal anvende ”Ansøgningsskema til puljer”
 • Puljen uddeles en gang årligt, og ansøgningsfristen er 1. april.

Fredensborg Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 Lov om Social Service. Puljens særlige indsatsområder er socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider. Støttemidlerne kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen indenfor det socialt humanitære område.

Kvittering for modtagelse af ansøgning samt meddelelse om bevilling af tilskud eller afslag fremsendes til foreningens e-boks. Udbetaling af tilskud vil ske til foreningens Nemkonto, som er tilknyttet CVR-nummeret. Foreninger uden CVR-nummer og Nemkonto kan ikke modtage tilskud. 

Der skal indsendes regnskab for forbrug af de tildelte midler sidste hverdag i marts måned.

Regninger og udgifter på mere end 5.000 kr. skal vedlægges regnskabet som dokumentation. Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation, hvis kommunen finder det nødvendigt.

Find skabelon til budget og regnskab her

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til kommunen på reg.nr. 4319 og kontonr. 0011779433. Mærk venligst indbetalingen ”§18” og foreningens navn. Det er ikke muligt, at overføre uforbrugte midler til næste regnskabsår.

Der kan søges støtte til aktiviteter der

• Bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
• Foregår i samarbejde mellem flere frivillige foreninger eller kommunen.
• Skaber opmærksomhed om frivilligt socialt arbejde og sociale tilbud fx annoncer, trykning af foldere og større arrangementer.
• Er nyskabende i forhold til målgruppe eller aktivitet.
• Styrker sociale netværk og fællesskaber.
• Giver borgere med særlige behov nye muligheder og øger livskvaliteten.
• Styrker og udvikler den frivillige indsats fx kompetenceudvikling af frivillige.

Der ydes støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde. Det er muligt, at søge støtte til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon, men udgiften må maksimalt udgøre 25 pct. af det samlede støttebeløb, der ansøges om.

Der ydes sædvanligvis ikke støtte til

• Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.
• Løn eller anden form for aflønning medmindre lønnen indgår som driftsstøtte i forbindelse med etablering at samarbejdsprojekter.
• Udflugter, rejser og fortæring, som ikke er en del af en aktivitet for målgruppen fx ryste-sammen ture kun for de frivillige.
• Bestyrelsesarbejde og aktiviteter af bestyrelsesmæssig karakter i foreninger og organisationer.
• Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Der kan maksimalt søges om tilskud på 120.000 kr. og halvdelen af puljen prioriteres til aktiviteter inden for ældreområdet. Ansøgningsfristen er 1. oktober til hoveduddelingen og 1. maj til restuddelingen.

Der kan søges støttemidler til aktiviteter, som går på tværs af kommunegrænser via den Fælleskommunale pulje - se her på siden.

 

Byrådet i Fredensborg Kommune ønsker at fremme et alsidigt og varieret kulturliv. Der er derfor årligt afsat en pulje med det formål at støtte kulturelle aktiviteter i Fredensborg Kommune.

Det er Kulturudvalget, der bevilger tilskud fra Kulturpuljen.

Kulturudvalget kan i forhold til konkrete sager vælge at dispensere fra følgende kriterier.

Hvem kan ansøge?
Foreninger, grupper, enkeltpersoner og institutioner kan søge Kulturpuljen.

Hvad kan man søge tilskud til?
Der kan søges tilskud til kulturelle aktiviteter, der foregår i Fredensborg Kommune.

Med kulturelle aktiviteter menes kulturarrangementer og kulturprojekter, som f.eks.:

 • koncerter
 • teaterforestillinger
 • byfester og festivaler
 • kunstudstillinger
 • danseopvisninger
 • kulturformidlingsaktiviteter, f.eks. forfattermøder og kulturforedrag

Der kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o. lign. med lokalhistorisk indhold. Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til udstyr, redskaber, inventar, anlægsudgifter og lignende i tilfælde af, at udstyret erhverves i forbindelse med en aktivitet, der ikke udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer. Efter afholdelsen af aktiviteten kan udstyret frit bruges af foreningen uden yderligere krav om anvendelse. Tilskud fra Kulturpuljen til indkøb af udstyr er betinget af egenfinansiering på minimum 25 %.

Som udgangspunkt køber, ejer og vedligeholder ansøger selv udstyr eller redskaber, der er bevilget tilskud til. Udbetaling af tilskud til udstyr eller redskaber til ansøger vil ske efter indsendelse af dokumentation for indkøb.

Ansøgninger om tilskud på over 100.000 kr. vil som hovedregel ikke blive imødekommet.

Ansøgere opfordres til at indsende deres ansøgninger så tidligt på året som muligt.

Man kan ikke søge tilskud til:

 • kommercielle aktiviteter
 • aktiviteter, der udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer
 • aktiviteter, der ikke er tilgængelige for offentligheden
 • aktiviteter, der foregår udenfor kommunens grænser
 • aktiviteter, der er afsluttet på tidspunktet for behandling af ansøgningen
 • afvikling af allerede opstået underskud.
 • rejser og transport
 • mad, drikke eller andre former for forplejning
 • religiøse og politiske arrangementer
 • foreningers ordinære driftsudgifter

 

I fordelingen af Kulturpuljens midler lægger Kulturudvalget særlig vægt på:

 • nytænkende og innovative kulturelle aktiviteter.
 • kulturaktiviteter, der profilerer og synliggør Fredensborg Kommune.
 • kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode.
 • aktiviteter, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet.
 • aktiviteter, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv.
 • aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold.
 • kulturaktiviteter i samarbejde mellem foreninger, institutioner, kunstarter og bysamfund.

Kulturudvalget lægger vægt på, at aktiviteten har et realistisk budget, og at arrangører af aktiviteter med et budget på over 5.000 kr. søger anden finansiering gennem egenfinansiering, deltagerbetaling/entréindtægter, sponsorater eller tilskud fra fonde eller andre puljer.

Kulturudvalget kan vælge at købe et arrangement og stille det gratis til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere. I disse tilfælde er der ikke krav om egenfinansiering, entréindtægter osv.

Ansøgningsfrist
Der er løbende ansøgningsfrist til Kulturpuljen, og ansøgninger vil blive behandlet på Kulturudvalgets månedlige møder. Man kan forvente svar på sin ansøgning ca. 6-7 uger efter, at ansøgningen er Kulturinstitutionen i hænde.

OBS: Ansøgningen skal være Kulturinstitutionen i hænde, så ansøgningen kan blive behandlet af Kulturudvalget inden aktiviteten afholdes (der må beregnes ca. 6-7 ugers sagsbehandlingstid). For sent indkomne ansøgninger vil automatisk modtage afslag.

Hvordan ansøger man tilskud fra Kulturpuljen?

For at søge puljen skal man udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema, som ligger på www.fredensborg.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at ansøger rettidigt indsender:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Udfyldt budgetskema
 • Uddybende projektbeskrivelse

 

Af ansøgningsskemaet skal det fremgå, hvilke andre puljer i Fredensborg Kommune, ansøgeren har modtaget tilskud fra.

 

Kulturinstitutionen forbeholder sig ret til at bede om yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

 

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud sker ved indsendelse af regnskab efter afholdt aktivitet. Indsendelse af regnskabet skal ske senest 31. december i det år, tilskuddet er blevet bevilget.

Udgifter, f.eks. honorarer, på over 5.000 kr. skal vedlægges regnskabet som dokumentation.

Når kommunen har modtaget regnskabet, forbeholder kommunen sig ret til at bede om yderligere dokumentation, hvis det findes nødvendigt.

Et tilskud skal anvendes i det kalenderår, det er blevet bevilget, og kan ikke overføres til næste år.

 

Markedsføring
Såfremt der udarbejdes markedsføring, annoncer, program eller lignende for aktiviteten, skal det fremgå, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune har ydet tilskud til aktiviteten.

Arrangørerne forpligter sig til at markedsføre arrangementet, således at aktiviteten kan komme flest mulige borgere til gavn. Ligeledes forpligter arrangørerne sig til at oprette arrangementet på kommunens kulturkalender, som findes på www.fredensborg.dk.

 

/ Godkendt af Kulturudvalget d. 9. april 2015 (16. maj 2017)

Kommunen har tilsluttet sig en fælleskommunal pulje for § 18 i Nordsjælland.
Den fælleskommunale pulje er etableret i 2007. Fra 1. januar 2018 deltager kommunerne Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

Formålet med puljen er at støtte frivillige sociale foreninger/projekter, som falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner.
 
Ansøgning sker én gang årligt og ansøgningsfristen er 1. maj.
Ansøgningsskema kommer 1. marts.

Fredensborg Kommune varetager i 2018 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger.
• Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde
• Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af - borgere i de tilknyttede kommuner.
• Aktiviteten skal rette sig mod borgere i mere end én af de deltagende kommuner.
• Aktiviteterne må gerne være nyskabende.
• Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt eller opnået støtte andre steder fra.
• Større landsdækkende organisationer der forventes at have mulighed for at søge og få bevilget midler fra andre tilskudsgivere tilhører ikke målgruppen for den fælleskommunale pulje, selv om nogle aktiviteter er lokalt forankret.
• Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue. 

Tilskuddet skal bruges til det, der er ansøgt om. Helt eller delvist uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Økonomiske rammer
De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger. Beløbet rundes ned eller op efter den enkelte kommunes valg. Den samlede pulje er på ca. kr. 290.000.

Eventuelle uforbrugte midler overføres til det følgende år.

Evaluering
De deltagende kommuner holder evalueringsmøde 1 x årligt. På mødet drøftes årets afgørelser, herunder kriterier og metode.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dorte Friis på dofr@fredensborg.dk  

 

En række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

 

De deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød Kommuner.

 

Tildelingsudvalget har i 2018 taget udgangspunkt i Vejledning nr. 1 til serviceloven fra februar 2011 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv., kap. 32-34, og ved behandling af ansøgninger er der lagt vægt på følgende kriterier:

 • Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde.
 • Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af borgere i de tilknyttede kommuner.
 • Aktiviteten skal rette sig mod borgere i mere end én kommune.
 • Aktiviteterne prioriteres i forhold til nyskabende tiltag.
 • Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt og opnået støtte andre steder.
 • Tildeling sker ud fra helhedsvurdering af behov og økonomi.

Der er i år modtaget 28 ansøgninger på i alt 1.025.375 kr., mens der har været ca. 

277.000 kr. til rådighed i den fælleskommunale pulje.
​Se tildelingen i 2018 

Ansøgningsskema til puljer

Ansøgningsskema til puljer i Word

Budget og regnskab til Kultur- og Fritidspuljen

Budget- og regnskab for puljen til frivilligt socialt arbejde og Medborgerskabspuljen

Ansøgningsskema den fælleskommunale pulje - PDF

Ansøgningsskema - den fælleskommunale pulje - Word