Alle foreninger, aftenskoler, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner og landsdækkende organisationer har mulighed for at søge om puljemidler til forskellige aktiviteter i kommunen.

Frister for ansøgning af puljemidler
Bylivspuljen - ansøgninger til Bylivspuljen behandles løbende.
Kulturpuljen - ansøgninger til Kulturpuljen behandles løbende.
Fritidspuljen - ansøgninger til Fritidspuljen behandles løbende. 
Fælleskommunal pulje for § 18 i Nordsjælland - 1. maj
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18 - 1. oktober (hoveduddeling) og 1. maj (restuddeling).

Byrådet besluttede på mødet d. 16. april 2018 at afsætte en ekstrabevilling på 100.000 kr., som øremærkes ansøgninger, som har til formål at fremme liv og kulturaktiviteterne i bymidterne og dermed understøtte foreningers og borgergruppers indsats for at skabe liv i bymidterne i Fredensborg Kommune.

Hvad kan der søges tilskud til?
For at kunne modtage tilskud fra Bylivspuljen skal aktiviteten foregå i Fredensborg Kommune og have som formål at fremme liv i Fredensborg Kommunes bymidter. 

Da puljen skal understøtte aktiviteter og projekter, der skaber liv, fornyelse og borgerinddragelse i Fredensborg Kommunes bymidter, er nedenstående liste ikke udtømmende, men eksempler på aktiviteter og projekter, som Byrådet med Bylivspuljen ønsker at yde tilskud til. 

Der kan søges tilskud fra Bylivspuljen til aktiviteter og ideer, som: 

 • skaber liv i byen
 • skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere
 • forskønner bymidten
 • samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv.
 •  er nytænkende og inddrager en bred grupper af borgere

Kulturudvalget tilstræber en ligelig fordeling mellem bydelene i kommunen.

Der kan ikke søges tilskud fra Bylivspuljen til: 

 • kommercielle aktiviteter
 • aktiviteter, der udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer
 • aktiviteter, der ikke er tilgængelige for offentligheden
 • aktiviteter, der foregår udenfor kommunens grænser
 • aktiviteter, der er afsluttet på tidspunktet for behandling af ansøgningen
 • afvikling af allerede opstået underskud
 • rejser og transport
 • religiøse og politiske arrangementer
 • foreningers ordinære og varige driftsudgifter

Der er løbende ansøgningsfrist til Bylivspuljen, og ansøgninger om tilskud fra Bylivspuljen behandles af Kulturudvalget på næstkommende udvalgsmøde.

Dog skal ansøgninger om tilskud fra Bylivspuljen være Center for Kultur, Fritid og Sundhed i hænde senest 4 uger før næstkommende udvalgsmøde. 

Oversigt over Kulturudvalgets kommende møder finder du her

Kulturudvalget kan dispensere fra gældende retningslinjer i konkrete sager. 

Hvordan ansøger man tilskud fra Bylivspuljen?
For at søge puljen skal man udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema, som ligger under Søg puljer.

Ansøgningen skal indeholde
Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at ansøger rettidigt indsender:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Udfyldt budgetskema
 • Uddybende projektbeskrivelse

Af ansøgningsskemaet skal det fremgå, hvilke andre puljer i Fredensborg Kommune, ansøgeren har modtaget tilskud fra.

Center for Kultur, Fritid og Sundhed forbeholder sig ret til at bede om yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet udbetales som hovedregel efter gennemført aktivitet. Hvis tilskuddet ikke anvendes til fulde, skal det resterede beløb betales tilbage til Bylivspuljen. 

Udbetaling af tilskud sker ved indsendelse af regnskab efter afholdt aktivitet. Indsendelse af regnskabet skal ske senest 31. december i det år, tilskuddet er blevet bevilget. Udgifter, f.eks. honorarer, på over 5.000 kr. skal vedlægges regnskabet som dokumentation. 

Når kommunen har modtaget regnskabet, forbeholder kommunen sig ret til at bede om yderligere dokumentation, hvis det findes nødvendigt. 

Et tilskud skal anvendes i det kalenderår, det er blevet bevilget, og kan ikke overføres til næste år.

Markedsføring
Såfremt der udarbejdes markedsføring, annoncer, program eller lignende for aktiviteten, skal det fremgå, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune har ydet tilskud til aktiviteten.

Arrangørerne forpligter sig til at markedsføre arrangementet, således at aktiviteten kan komme flest mulige borgere til gavn.

Bylivspuljen administreres af Center for Kultur, Fritid og Sundhed kultur@fredensborg.dk

 

 

Byrådet i Fredensborg Kommune ønsker at fremme et alsidigt og varieret kulturliv. Der er derfor årligt afsat en pulje med det formål at støtte kulturelle aktiviteter i Fredensborg Kommune.

Det er Kulturudvalget, der bevilger tilskud fra Kulturpuljen.

Kulturudvalget kan i forhold til konkrete sager vælge at dispensere fra følgende kriterier.

Hvem kan ansøge?
Foreninger, grupper, enkeltpersoner og institutioner kan søge Kulturpuljen.

Hvad kan man søge tilskud til?
Der kan søges tilskud til kulturelle aktiviteter, der foregår i Fredensborg Kommune.

Med kulturelle aktiviteter menes kulturarrangementer og kulturprojekter, som f.eks.:

 • koncerter
 • teaterforestillinger
 • byfester og festivaler
 • kunstudstillinger
 • danseopvisninger
 • kulturformidlingsaktiviteter, f.eks. forfattermøder og kulturforedrag

Der kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o. lign. med lokalhistorisk indhold. Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til udstyr, redskaber, inventar, anlægsudgifter og lignende i tilfælde af, at udstyret erhverves i forbindelse med en aktivitet, der ikke udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer. Efter afholdelsen af aktiviteten kan udstyret frit bruges af foreningen uden yderligere krav om anvendelse. Tilskud fra Kulturpuljen til indkøb af udstyr er betinget af egenfinansiering på minimum 25 %.

Som udgangspunkt køber, ejer og vedligeholder ansøger selv udstyr eller redskaber, der er bevilget tilskud til. Udbetaling af tilskud til udstyr eller redskaber til ansøger vil ske efter indsendelse af dokumentation for indkøb.

Ansøgninger om tilskud på over 100.000 kr. vil som hovedregel ikke blive imødekommet.

Ansøgere opfordres til at indsende deres ansøgninger så tidligt på året som muligt.

Man kan ikke søge tilskud til:

 • kommercielle aktiviteter
 • aktiviteter, der udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer
 • aktiviteter, der ikke er tilgængelige for offentligheden
 • aktiviteter, der foregår udenfor kommunens grænser
 • aktiviteter, der er afsluttet på tidspunktet for behandling af ansøgningen
 • afvikling af allerede opstået underskud.
 • rejser og transport
 • mad, drikke eller andre former for forplejning
 • religiøse og politiske arrangementer
 • foreningers ordinære driftsudgifter

 

I fordelingen af Kulturpuljens midler lægger Kulturudvalget særlig vægt på:

 • nytænkende og innovative kulturelle aktiviteter.
 • kulturaktiviteter, der profilerer og synliggør Fredensborg Kommune.
 • kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode.
 • aktiviteter, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet.
 • aktiviteter, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv.
 • aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold.
 • kulturaktiviteter i samarbejde mellem foreninger, institutioner, kunstarter og bysamfund.

Kulturudvalget lægger vægt på, at aktiviteten har et realistisk budget, og at arrangører af aktiviteter med et budget på over 5.000 kr. søger anden finansiering gennem egenfinansiering, deltagerbetaling/entréindtægter, sponsorater eller tilskud fra fonde eller andre puljer.

Kulturudvalget kan vælge at købe et arrangement og stille det gratis til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere. I disse tilfælde er der ikke krav om egenfinansiering, entréindtægter osv.

Ansøgningsfrist
Der er løbende ansøgningsfrist til Kulturpuljen, og ansøgninger vil blive behandlet på Kulturudvalgets månedlige møder. Man kan forvente svar på sin ansøgning ca. 6-7 uger efter, at ansøgningen er Kulturinstitutionen i hænde.

OBS: Ansøgningen skal være Kulturinstitutionen i hænde, så ansøgningen kan blive behandlet af Kulturudvalget inden aktiviteten afholdes (der må beregnes ca. 6-7 ugers sagsbehandlingstid). For sent indkomne ansøgninger vil automatisk modtage afslag.

Hvordan ansøger man tilskud fra Kulturpuljen?

For at søge puljen skal man udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema, som ligger på www.fredensborg.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at ansøger rettidigt indsender:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Udfyldt budgetskema
 • Uddybende projektbeskrivelse

 

Af ansøgningsskemaet skal det fremgå, hvilke andre puljer i Fredensborg Kommune, ansøgeren har modtaget tilskud fra.

 

Kulturinstitutionen forbeholder sig ret til at bede om yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

 

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud sker ved indsendelse af regnskab efter afholdt aktivitet. Indsendelse af regnskabet skal ske senest 31. december i det år, tilskuddet er blevet bevilget.

Udgifter, f.eks. honorarer, på over 5.000 kr. skal vedlægges regnskabet som dokumentation.

Når kommunen har modtaget regnskabet, forbeholder kommunen sig ret til at bede om yderligere dokumentation, hvis det findes nødvendigt.

Et tilskud skal anvendes i det kalenderår, det er blevet bevilget, og kan ikke overføres til næste år.

 

Markedsføring
Såfremt der udarbejdes markedsføring, annoncer, program eller lignende for aktiviteten, skal det fremgå, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune har ydet tilskud til aktiviteten.

Arrangørerne forpligter sig til at markedsføre arrangementet, således at aktiviteten kan komme flest mulige borgere til gavn. Ligeledes forpligter arrangørerne sig til at oprette arrangementet på kommunens kulturkalender, som findes på www.fredensborg.dk.

 

/ Godkendt af Kulturudvalget d. 9. april 2015 (16. maj 2017)

Fra Fritidspuljen kan der for eksempel søges støtte til udstyr og redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, interessegrupper samt diverse udviklingsprojekter.

Hvem kan ansøge
Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler
Selvorganiserede grupper
Enkeltpersoner
Paraplyorganisationer på det folkeoplysende område
- for dem alle gælder, at de skal holde til i Fredensborg Kommune.
Landsdækkende organisationer

Er I ikke organiseret i en forening eller er jeres forening endnu ikke godkendt, kan I kontakte Center for Kultur, Fritid og Sundhed på kultur@fredensborg.dk eller på
72 56 50 00 og få af vide, hvad I skal gøre for at blive godkendt.

Sådan ansøger du  
Alle ansøgninger sendes til kultur@fredensborg.dk

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af ca. 6 uger.

For at søge Fritidspuljen skal I udfylde et ansøgningsskema og en budget/regnskabsskabelon, som I finder her på siden til højre.

Når I ansøger om tilskud, skal I kun udfylde budgetkolonnen. Hvis/når I får tilskud, skal I udfylde regnskabskolonnen.

Hvad kan der søges tilskud til
Der kan søges tilskud til udstyr og redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, start- og etableringsomkostninger, opstart af nye aktiviteter, udvikling af nye organisationsformer, samarbejder og partnerskaber, markedsføring, branding og interessegrupper.

Se retningslinjer for Fritidspuljen 

Fredensborg Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 Lov om Social Service. Puljens særlige indsatsområder er socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider. Støttemidlerne kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen indenfor det socialt humanitære område.

Kvittering for modtagelse af ansøgning samt meddelelse om bevilling af tilskud eller afslag fremsendes til foreningens e-boks. Udbetaling af tilskud vil ske til foreningens Nemkonto, som er tilknyttet CVR-nummeret. Foreninger uden CVR-nummer og Nemkonto kan ikke modtage tilskud. 

Der skal indsendes regnskab for forbrug af de tildelte midler sidste hverdag i marts måned.

Regninger og udgifter på mere end 5.000 kr. skal vedlægges regnskabet som dokumentation. Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation, hvis kommunen finder det nødvendigt.

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til kommunen på reg.nr. 4319 og kontonr. 0011779433. Mærk venligst indbetalingen ”§18” og foreningens navn. Det er ikke muligt, at overføre uforbrugte midler til næste regnskabsår.

Der kan søges støtte til aktiviteter der

• Bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
• Foregår i samarbejde mellem flere frivillige foreninger eller kommunen.
• Skaber opmærksomhed om frivilligt socialt arbejde og sociale tilbud fx annoncer, trykning af foldere og større arrangementer.
• Er nyskabende i forhold til målgruppe eller aktivitet.
• Styrker sociale netværk og fællesskaber.
• Giver borgere med særlige behov nye muligheder og øger livskvaliteten.
• Styrker og udvikler den frivillige indsats fx kompetenceudvikling af frivillige.

Der ydes støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde. Det er muligt, at søge støtte til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon, men udgiften må maksimalt udgøre 25 pct. af det samlede støttebeløb, der ansøges om.

Der ydes sædvanligvis ikke støtte til

• Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.
• Løn eller anden form for aflønning medmindre lønnen indgår som driftsstøtte i forbindelse med etablering at samarbejdsprojekter.
• Udflugter, rejser og fortæring, som ikke er en del af en aktivitet for målgruppen fx ryste-sammen ture kun for de frivillige.
• Bestyrelsesarbejde og aktiviteter af bestyrelsesmæssig karakter i foreninger og organisationer.
• Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Der kan maksimalt søges om tilskud på 120.000 kr. og halvdelen af puljen prioriteres til aktiviteter inden for ældreområdet. Ansøgningsfristen er 1. oktober til hoveduddelingen og 1. maj til restuddelingen.

Der kan søges støttemidler til aktiviteter, som går på tværs af kommunegrænser via den Fælleskommunale pulje - se her på siden.

Har du spørgsmål til puljen, kontakt da Katharina V. L. Nielsen på katn@fredensborg.dk.

 

En række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

De deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød Kommuner.

Formålet med puljen er at støtte og opmuntre til mere samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger samt støtte projekter, som falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner.

 • Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde
 • Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af – borgere i mindst tre tilknyttede kommuner
 • Vi prioriterer både nyskabende aktiviteter og støtter velafprøvede eksisterende aktiviteter
 • Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt og/eller opnået støtte andre steder fra
 • Større landsdækkende organisationer er ikke den primære målgruppe for den fælleskommunale pulje, men kan søge til aktiviteter, hvis det kan påvises, at der er lokal forankring i Nordsjælland.
 • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue
 • Ansøgningen skal ske elektronisk via ansøgningsskema.


Ansøgning sker én gang årligt og ansøgningsfristen er 1. maj 2020.  Der annonceres i Frederiksborg Amtsavis og Politikens Lokalaviser i slutningen af marts.

Halsnæs Kommune varetager i 2020 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tilde Larsen Olsen tilol@halsnaes.dk
Hent ansøgningsskemaet til den fælleskommunale § 18 pulje her

Kriterier
Den fælleskommunale pulje har følgende kriterier for støtte:

 • Der gives støtte til konkrete aktiviteter for målgruppen
 • Der gives støtte til foreninger med et oprettet cvr. Nummer og NEM-konto.
 • Der gives støtte til nødvendige driftsudgifter i relation til det frivillige arbejde f.eks. rimelige lokaleudgifter, udgifter til rekruttering, forsikring, annoncering, administration mv.
 • Der gives støtte til frivilligpleje såsom møder, uddannelse af og kurser, supervision for de frivillige
 • Der gives i mindre grad støtte til transportudgifter, hvor det drejer sig om frivillige
 • Der gives i mindre grad støtte til lønudgifter til at organisere eller koordinere den frivillige indsats

Den fælleskommunale pulje yder ikke til støtte til:

 • Aktiviteter, som er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Lokaleleje til særskilte aktiviteter for foreningen
 • Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Tilskuddet skal bruges til det, der er ansøgt om, anvender foreningen ikke alle midlerne skal de tilbagebetales til Gribskov kommune, som varetager udbetalingerne.

Økonomiske rammer
De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger, hvilket giver et samlet beløb på ca. 277.000 kr. Hertil kommer eventuel overførsel af ubrugte midler fra året før.

Tildeling af de fælleskommunale §18 midler 2019
Der er i 2019 blev uddelt 312.000 kr. til i alt 27 foreninger og tiltag.
Tildeling af de fælleskommunale § 18 midler 2019