Vandråd 2019 - 2020

Den 26. november 2019 holdt oplandskommunerne møde om nedsættelse af vandrådet for oplandet efter anmodning fra organisationer og foreninger med interesse i vandløbsarbejdet i hovedvandopland 2.3 Øresund.

Oplandskommunerne havde tilsammen modtaget anmodninger fra 21 interesserede.
Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere. Oplandskommunerne har derfor valgt at fordele pladserne i vandrådet i henhold til retningslinjerne beskrevet i bekendtgørelse nr. 1060 af 22. oktober 2019, ”Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport”.

Følgende organisationer og foreninger har fået plads i Vandrådet:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Kano og Kajak Forbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk skovforening
 • Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • Danske Vandløb
 • Esrum Ålau
 • Foreningen Naturparkens Venner
 • Fredensborg Vandløbslav
 • Friluftsrådet
 • Gribskov Vandløbslaug
 • Landbrug & Fødevarer
 • Nordsjællands Landboforening

Alle organisationer og foreninger som har anmodet om en plads i vandrådet vil få direkte besked om enten afslag eller tildeling af en plads i vandrådet, sammen med oplysninger om fremtidig mødeaktiviteter m.m.. Ligesom Miljø- og Fødevareministeriet vil blive informeret om det nedsatte vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Gribskov Kommune er valgt til at være sekretariatskommune for vandrådsarbejdet i Hovedopland 2.3 Øresund. Det betyder, at Gribskov Kommune vil facilitere møderne for vandrådet.

Skulle du have nogen spørgsmål i forhold til ovenstående kan Bjørn Aaris-Sørensen fra Gribskov Kommune kontaktes på 72 49 68 13 eller e-mail. basoe@gribskov.dk.