Billede: Nyt regulativ for husholdningsaffald

Efter endt offentlig høring har byrådet den 25. januar 2021 vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet erstatter kommunens regulativ for husholdningsaffald vedtaget den 26. september 2016.

Generelt
Regulativet indeholder bestemmelser om borgernes pligter og rettigheder ved håndtering af husholdningsaffald samt beskrivelse af kommunens indsamlingsordninger og krav til sortering af affald.

Ifølge lovgivningen skal det vedtagne regulativ, inden ikrafttrædelsen offentliggøres i Energistyrelses nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativteksten er indskrevet i den obligatorisk nye paradigme for standardregulativ, som er en del af den nye affaldsbekendtgørelsen og sikrer at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder mv. Strukturen og paragrafnummerering i den nye paradigme afviger fra de vedtagne version, dog er det indholdsmæssigt den samme tekst.

Regulativet er trådt i kraft d. 28. april 2021.

Baggrund for en række ændringer i regulativet, er Byrådets beslutning af d. 25. marts 2019 om indførelse af det fremtidige affaldssystem og ny indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner i kommunen. Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes:

1. Ordning for restaffald (§ 19)
 Volumen af restaffald i etage- og rækkehusboliger med fælles beholdere er nedsat til 75 l./bolig/uge, mod 110 l. i dag. Det er en naturlig konsekvens når der udsorteres mere genanvendeligt affald (pap, plast og metal).

2. Ordning for papir, pap, glas, metal og plast (§11 -15)
Der er indført bestemmelser i forbindelse med ny henteordning for enfamilies bolig, hvor indsamling i 2 stk. 2-kammerbeholdere er nøje beskrevet. Der er sorteringspligt. Papirbeholderen konverteres til pap.

For etage- og rækkehusbebyggelser er ordningen udvidet med indsamling af pap, metal og plast i fælles beholdere.

Sorteringspligt af papir, pap, glas, plast og metal omfatter også kommunale institutioner.

3. Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) (§ 24)
Pose på låg ordningen for batterier udvides til at omfatte småt elektronik (mobiltelefon, GPS, fjernbetjening, el-tandbørste). Afleveres i en klar pose oven på låget af egen affaldsbeholder.

4. Regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholdere (Bilag 1)
Regler tilpasset de nye ordninger. Afstandskrav fra skel til beholder er uændret (max 20 m.). Tilføjet en stramning for koteletgrunde, da koteletbenet ikke medregnes i ovennævnte afstand (20 m.). Beholdere på hjul skal stå indenfor max 5 m. fra koteletbenets slutning.

5. Regler for kapacitet, anvendelse, renholdelse og afhentning af beholdere (Bilag 2)
Regler for beholderkapacitet, anbringelse af beholder, anvendelse af beholder, renholdelse af beholder og afhentning af genanvendeligt affald svarer til de nugældende regler for beholdere på hjul til dagrenovation og er samlet i bilag 2, så reglerne ikke behøver, at blive gentaget under hver ordningsbeskrivelse (§ 11-15).

6. Vejledning i etablering af nedgravede affaldsbeholdere (Bilag 3)
Nye bestemmelser vedr. etablering af nedgravede affaldsløsninger for pap, plast og metal. Vejledende volumen til hhv. glas, papir, pap, plast og metal pr. boligenhed.

Se det nye regulativ for husholdningsaffald eller hentes på Energistyrelsens regulativdatabase (NSTAR)