Nødberedskab
Kommunen har iværksat et omfattende nødberedskab som følge af udbredelsen af coronasmitte. 
 
Som følge af det meget store pres på kommunens ressourcer opfordres alle borgere til kun at kontakte kommunen, hvis det er tvingende nødvendigt.
 

Ældreområdet

 • Alle dag- og aktivitetscentre er lukket indtil videre.
 • Alle plejecentre er lukket for adgang for alle andre end personale.
 • Hjælpemiddelcentralen, herunder kvikservice er lukket for borgere
 • Sygeplejeklinikkerne er lukket
 • Hjemmeplejen sætter praktisk hjælp til rengøring på pause hos nogle borgere, der udelukkende modtager denne ydelse. De berørte borgere kontaktes direkte telefonisk
 • Hjemmeplejen varetager fortsat personlig pleje, sygepleje og øvrige væsentlig opgaver
 • Selvtræning lukkes indtil videre. Der gennemføres kun uopsættelige genoptræningsforløb, hvor der er fare for førlighed.
 • Daghjem holder åbent og der vil være spisning som normalt.
 • Levering af mad til borgernes hjem forsætter, dog sættes maden på køkkenbordet
 • Levering af dagligvarer til visiterede borgere fortsætter uændret
 • Tøjvask-ordning for visiterede borgere fortsætter uændret
 • Forebyggende hjemmebesøg sættes på pause
 • Visitation til hjemmepleje og hjælpemidler varetager alle akutte opgaver

Familie- og Handicapområdet

 • Botilbuddet Lindegården fortsætter som sædvanlig. Dagtilbuddet  på Lindegården holdes åben for de få borgere, der har behov for dette
 • Specialbørnehaven i Karlebo holdes åben for de børn, der har særlige behov
 • Møllevejens Skole holder åben for de børn, der har særlige behov
 • Granbohus lukkes ned for aflastning, men kritiske opgaver varetages
 • Den sociale døgnvagt fungerer som sædvanligt
 • Socialpsykiatrien foretager nødvendige besøg og nødberedskab.
 • Værested mv. lukkes ned indtil videre.
   

Sundhedsområdet
Sundhedsplejerskerne vil fortsat tilbyde hjemmebesøg til alle familier med spædbørn. Hjemmebesøgene vil bestå af telefonvejledning og et kort besøg i hjemmet, hvor sundhedsplejersken kan undersøge barnet. 

Der vil altid være mulighed for telefonisk vejledning.

Sundhedsplejerskerne vil kunne træffes på deres telefoner, som de plejer i dagtiden, og kender man ikke ens sundhedsplejerskes telefonnummer
kan 72 56 21 38 benyttes.
Sundhedscaféerne vil holde lukket.


Tandplejen
Den kommunale tandpleje er lukket for alle planlagte besøg. Alle aftaler vil som udgangspunkt blive udsat. Nye tider fremsendes snarest muligt.

Tandplejen har etableret et nødberedskab til borgere med tandpine eller tandskade:

 • Ved akut tandpine eller tandskade bedes man ringe på tandplejens telefon: 70 80 75 47 i tidsrummet 8.00 – 10.00.
 • Ved tandskader er telefonen åben ml. 10.00 – 15.00

Rådhuset/ Borgerservice og Jobcenter
Der er ikke åbent for personlig betjening vedrørende pas, kørekort, indrejser mv. ligesom Jobcentret er helt lukket. 

Borgere med akutte spørgsmål og bekymringer, fx i forhold til hjemmepleje, sygdom mv. kan ringe på kommunens hovednummer 72 56 50 00. 

Dagtilbud 
Alle børnehuse/dagtilbud er som udgangspunkt lukket fra mandag den 16. marts. Det gælder også Granbohus og Karlebo Børnehave.

Der er etableret nødpasning i hvert af de fire bysamfund.
Nødpasning organiseres i de enkelte børnehuse og du skal som forælder derfor tage dialogen direkte med din institution, jf. den rundsendte information herom på Famly. Såfremt dit behov ændrer sig i løbet af lukningsperioden bedes du tilsvarende tage direkte fat i institutionen.

Nødpasningen er især målrettet børn af forældre, der arbejder inden for vitale områder som f.eks. ældrepleje, sundhed og beredskab men alle børn, hvor forældrene ikke har mulighed for anden pasning, vil få tilbudt pasning.  

Myndighedernes opfordring er fortsat uændret. Alle opfordres til, så vidt det overhovedet er muligt, at passe deres børn hjemme så risikoen for smittespredning mindskes. 

Skolerne
Alle skoler er lukket fra mandag den 16. marts. 

Nødpasning organiseres på de enkelte skoler og du skal som forældre derfor tage dialogen direkte med din skole, jf. den rundsendte information herom på Aula. Såfremt dit behov ændrer sig i løbet af lukningsperioden bedes du tilsvarende tage direkte fat i skolen.

Nødpasningen er især målrettet børn af forældre, der arbejder inden for vitale områder som f.eks. ældrepleje, sundhed og beredskab men alle børn fra 0-3 klasse, hvor forældrene ikke har mulighed for anden pasning, vil få tilbudt pasning.  
Skolerne organiserer undervisningsmateriale i lukkeperioden, og børnene forventes således at arbejde hjemme.
SFO2 er lukket.
Ungdomsklubberne er lukket.

Myndighedernes opfordring er fortsat uændret. Alle opfordres til, så vidt det overhovedet er muligt, at passe deres børn hjemme så risikoen for smittespredning mindskes. 

Vej- og Trafikområdet
Der må forventes forlænget sagsbehandlingstid. Såfremt der opstår akutte situationer, vil relevante medarbejdere møde ind - fx. ved kuling- og stormflodsvarsel.

 
 • Ved akut opståede farlige situationer på vejene (væltede træer og afspærringsmateriel, vand og akutte huller i kørebanen mm), henvises til Teknikvagten hos Nordsjællands Park og Vej på 22 28 52 63. For akutte forhold ud over Teknikvagten ring på  61 88 41 07
 • Ikke akutte sager kan som altid indberettes via Giv et Tip
 • Vinterberedskabet opretholdes som normalt. Dvs. der bliver saltet og ryddet sne. Skraldespande bliver tømt. 
 • Ved fejl på signalanlæg/lyskurve kontaktes Swarco på 36 88 88 80
 • Ved fejl på gadelys meldes ind via dit gadelys 

Bibliotekerne
Alle biblioteker er lukket indtil videre. 

Idrætsanlæg mv.
Alle kommunale haller og kultur- og fritidsfaciliteter samt foreningshuse er lukket indtil videre.

Miljø-, Teknik- og Byggesagsområdet 
Telefoniske henvendelser vil blive henvist til mailpostkasser og akutte opgaver prioriteres. Der må forventes forlænget sagsbehandlingstid.
Planlagte tilsyn og møder aflyses i perioden.

For spørgsmål i øvrigt om coronavirus og nationale nødberedskab: se www.coronasmitte.dk

Alle ansatte i Fredensborg Kommune har modtaget brev med Information om forebyggende tiltag vedrørende COVID-19