Billede: De 10 nye fraktioner i regeringens klimaplan
 
Der er tale om udsortering af: Plast, Papir, Pap, Glas, Metal, Madaffald, Restaffald, Drikke- og fødevarekartoner, Tekstiler og Farligt affald.

Det vil sige, at der er tale om tilføjelser til de fraktioner, som allerede indsamles i Fredensborg Kommune. Alle husstande får/har beholdere til plast, papir, pap, glas, metal og restaffald i løbet af 2020/2021. Vi har på nuværende tidspunkt ikke den konkrette viden om, hvordan implementeringen af indsamling af de nyeste fraktioner (tekstiler, farligt affald og drikke- og fødevarekartoner) kan/skal etableres i kommunen.
 
I regeringens klimaplan lægges op til at et almindeligt parcelhus som udgangspunkt skal have max. 4 beholdere med flere rum. Det er dog ikke alle 10 fraktioner der nødvendigvis skal afleveres i en beholder. Endvidere skal indsamlingsbeholdere ved en-familieboliger som udgangspunkt placeres på matriklen. Indsamlingsvejledningen lægger op til, at affaldet skal indsamles i faste beholdere fremfor i affaldssække. Det er bl.a. for at forbedre arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderne.
 
Med hensyn til etage- og rækkehus bebyggelser med fælles opsamling vil det sandsynligvis betyde opstilling af fere beholdere i den enkelte bebyggelse.

Madaffald og drikke- og fødevarekartoner
I dag er madaffald og fødevarekartonerne en del af restaffaldet, så der vil være tale om en yderligere udsortering af det, der i dag går til forbrænding. Når madaffald skal sorteres fra, vil mad/rest-affald formentlig blive indsamlet i en 2-kammer beholder hos enfamiliesboliger. Det er endnu usikkert hvordan og hvornår drikke- og fødevarekartoner skal sorteres fra restaffaldet. Det kan evt. være i et separat rum i en beholder eller blandet med en anden fraktion. 
 
Tekstiler
Mange udsorterer allerede tekstiler, som i Fredensborg indsamles via en række opstillede containere til kasseret tøj og sko samt på genbrugspladsen. Der vil eventuelt være krav til mere husstandsnær indsamling. Dette kunne opfyldes ved en ordning hvor, indsamlingen foregår i poser, der indsamles med storskraldsordningen ved en-familieboliger. Etage- og rækkehuse med fælles beholdere kan evt. indsamle tekstilerne i poser, som lægges i fællesbeholdere ved den eksisterende affaldsø.
 
Farligt affald
Farligt affald sorteres allerede i dag, men afleveres for de fleste husstande på genbrugspladsen. For en-familieboliger bliver der formentlig et krav om mere husstandsnær indsamling udover den eksisterende indsamling, der i dag foregår med batterier i en pose på låget af dagrenovationsbeholderen. En husstandsnær indsamling kan evt. løses ved en mindre boks/kasse ved husstanden eller en miljøbil på nærmere definerede pladser i nærområdet.
 
Kommunen har allerede indført en ordning for farligt affald for etage – og rækkehuse  med fælles beholdere - en såkaldt ”viceværtordning”, hvor man kan få stillet et  aflåst skab til farligt affald til rådighed, som tømmes et par gange om året eller efter behov.
 
Klimaaftalen vil blive udmøntet i regeringens Nationale Affaldsplan, som forventes i høring i løbet af efterår 2020. Efter vedtagelse af den Nationale Affaldsplan skal initiativerne m.m. indarbejdes i kommunens kommende Affaldsplan 2021, der efterfølgende skal behandles og vedtages politisk. 
 
Kommunen afventer nærmere beskrivelser og regler fra Miljøministeriet inden vi kan komme nærmere indsamlingsmetoden og forventede mængder af de nye fraktioner. Der er på nuværende tidspunkt ingen kommuner der indsamler drikke- og fødevarekartoner, hvilket vanskeliggør et estimat på mængder og indsamlingsmetoder.