Fredensborg Byråd har vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan F123 – Boliger ved Ulriksdal.

Boligerne ved Ulriksdal ligger på Kongevejen 2 i Fredensborg på hjørnet ved henholdsvis Hillerødvejen og Kongevejen.

Lokalplanen har til formål, at muliggøre opførelse af en samlet bebyggelse med boliger fordelt på 2-3 nybygninger i op til 3 etager.
Lokalplanen vil endvidere sikre tilhørende fælles friarealer og parkeringspladser samt indeholde principper for veje og stiforbindelser og grønne strukturer.

Har du bemærkninger eller spørgsmål til nedenstående film, skal du skrive til plan@fredensborg.dk inden den 23. august. 

 

Vigtige datoer

 • Spørgsmål eller bemærkninger til filmen skal sendes til plan@fredensborg.dk inden den 27. august til plan@fredensborg.dk
 • Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til forslag til planlokalplanet F123 skal som normalt sendes til Fredensborg Kommune, plan@fredensborg.dk senest med udløb af høringsperioden, det vil sige senest den 11. september 2020. 
 
Alle indkomne høringsvar vil indgå i forbindelse med den videre politiske behandling af sagen. 


Omfang og placering af byggeri

 • Der kan opføres 4.178 m2 ny bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent på 45 for området som helhed.
 • Der er udlagt 3 byggefelter A, C og D til nye boliger i op til 3 etager (maks. 10 meter).
 • Ny bebyggelse disponeres som en afskærmende randbebyggelse og et bagvedliggende byggefelt i syd.
 • Randbebyggelsen mod rundkørslen ligger 2 meter lavere end Hillerødvejen.
 • Nord for Hillerødvejen stiger terrænet yderligere 5 meter op mod udflytterbørnehaven Riiset


Arkitektur

 • Ny bebyggelse udformes så  materialevalg og farvesætning harmonerer med den eksisterende bygning, således at bebyggelsen fremstår som en helhed.
 • Facader skal fremstå i hvid puds.
 • For at opnå arkitektonisk variation skal bygningerne opdeles i mindre sektioner ved forskydninger i facader og tagflader.
 

Trafik

 • Vejadgang sker fra eksisterende overkørsel til Kongevejen.
 • Der etableres en ny offentlig stiforbindelse A-B langs det nordvestlige skel.
 • Der etableres 1,5 p-pladser pr. bolig, heraf en del under tag.
 • Der etableres fælles cykel-parkering, heraf en del under tag.


Friarealer og beplantning

 • Friarealer skal bevare deres åbne parkkarakter med større græsflader eller flisebelagte haveanlæg, enkeltstående træer og buske.
 • Langs Hillerødvejen og Kongevejen fastlægges beplantningsbælte, der skal sikre et grønne kantforløb.
 • Langs Hillerødvejen er 5 træer udpeget som bevaringsværdige.