I tilfælde af ulykker, uheld eller andre akutte situationer kan du kontakte følgende myndigheder eller funktioner: 


Akuttelefonen 1813 er bemandet af specialuddannede sygeplejersker, som med det samme kan fortælle dig, hvad du bør gøre – for eksempel om du bør kontakte egen læge eller tage på en akutmodtagelse eller akutklinik.

Er det sidste tilfældet, får du samtidig at vide, hvor der er kortest ventetid.

Ekspedition på Fredensborg Rådhus
Åbningstid for personlige anmeldelser
Mandag 15.30 – 17.30 

Nordsjællands Politi, station Midt
Østergade 1, 3400 Hillerød
Åben hele døgnet

Yderligere oplysninger på www.politi.dk/nordsjaelland


Oplever du en ulykke, er det ikke altid, du kan sige, præcist hvor du er.

Men 112 app kan Alarmcentralen se, præcist hvor du er, og sende hjælpen af sted med det samme.
Se mere på www.112app.dk


Tlf. 35 29 44 00 (døgnet rundt).

I tilfælde af fx brud på vandledning, kloakrør eller lignende. 

Udenfor åbningstiden, kontakt teknikervagten tlf. 22 28 52 63 


Du kan kontakte teknikervagten, hvis du oplever fejl på kommunale bygninger, driftsforstyrrelser på veje, stier, idrætsanlæg, parker og vandløb. Det kan være pludseligt opståede huller i kørebanen, væltet afspærring ved vejarbejde, manglende lys i signalanlæg eller væltede træer på kørebanen. 
 


Nordforbrændingen på  tlf. 45 16 05 60 
 

Når en person får hjertestop kan en hjertestarter være udslagsgivende til at få hjertet til at pumpe normalt igen ved hjælp af elektriske stød. 

Alle må bruge og betjene en hjertestarter. Man får instruktioner fra apparatet gennem talte beskeder, der afspilles trinvist. Hjertestarteren instruerer også i at give kunstigt åndedræt og massage.

På nedenstående link kan du se, hvor der er hjertestartere og hente en APP. 

Hjertestarter

Hvis du opdager en akut forurening, skal du straks kontakte alarmcentralen på 112, så forureningen kan blive stoppet, og skaderne kan blive begrænset mest muligt. 

Jo hurtigere en forurening bliver anmeldt, jo mindre bliver skaden på miljøet og omkostningerne til oprydning/genopretning. 

Når du ringer til alarmcentralen skal du oplyse: 

• Navn, adresse og telefonnummer 
• Hvad du har observeret 
• Hvor uheldet er sket 
• Din vurdering af forureningens omfang 

Alarmcentralen kontakter Nordsjællands Brandvæsen og evt. politiet, der i samarbejde tager sig af den akutte indsats, som overordnet omfatter standsning af spildet samt begrænsning af spredning fra spildet. Nordsjællands Brandvæsen kontakter kommunens Center for Plan og Miljø, der deltager i den akutte fase, og efterfølgende overtager håndtering af forureningen, når den akutte fase er overstået. Kommunen følger således op ved at iværksætte nødvendige tiltag i forhold til den opfølgende oprydning af forureningen, f. eks. ved at meddele påbud til forurener. 

Hvad er akut forurening? 
En akut forurening kan være spild eller udledning af olie, gylle, kemikalier, spildevand m.m., som truer menneskers sundhed, naturen og miljøet i: 

• Jord 
• Vandløb og søer 
• Kyster og strande 
• Grundvand 
• Udeluften 
• Luft i boliger (indeklimaet i menneskers huse, f.eks. ved kemikalieudslip i kloak) 

Akutte forureninger stammer typisk fra virksomheder, landbrug, renseanlæg, tankbiler, biler, olietanke, skibe m.m. 

De fleste forureninger kan ses og/eller lugtes, f.eks. bliver vandet i søer eller åer plumret, misfarvet eller ildelugtende, eller der ses olie på jord eller vandoverfladen, som glinser og lugter. 

Døde fisk og smådyr i åer og søer kan også være tegn på forurening. 


Det direkte nummer til politiet i hele landet, når der ikke er behov for akut udrykning.

Når der sker forureningsuheld og ulykker, som påvirker miljøet, er det vigtig, at der bliver grebet hurtigt ind, så skaderne kan begrænses mest muligt. Derfor har Fredensborg Kommune indgået en aftale med Dansk Miljørådgivning (DMR), som sikrer, at akutte forureningsuheld kan løses hurtigt og professionelt på alle tider af døgnet. 

Det gælder fx i tilfælde med udslip af gylle eller kemikalier i vandløb, eller når olie og benzin fra forulykkede køretøjer løber ned i en vejgrøft eller kloak. 

Det kommunale beredskab varetages af Nordsjællands Brandvæsen, der tager sig af den akutte indsats ved miljøhændelser. Indsatsen omfatter overordnet standsning af forureningen samt begrænsning af spredning og skader på miljøet.

Miljøvagt sikrer kompetent rådgivning 
Miljøvagten sikrer, at der altid kan ydes kompetent miljøteknisk rådgivning til beredskabet i forbindelse med opsporing og standsning af et udslip, og sørger for, at der bliver indsamlet de nødvendige beviser på stedet, med henblik på at gøre erstatningsansvar gældende overfor en forurener. 

Når den akutte fase er afsluttet, overdrages sagen til kommunen, som med udgangspunkt i miljølovgivningen står for de nødvendige tiltag omkring oprydning af forureningen, erstatningskrav, evt. påbud til forurener m.m. 

Akutte miljøhændelser 
En akut miljøhændelse, som kan forurene vandløb, søer, kyststrækninger, jord, vand og luft, kan fx være: 

• Udslip af giftig slukningsvand, sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb og søer 
• Udslip fra køretøjer og tanke fx ved trafikuheld 
• Udslip af gylle, ajle, ensilagesaft m.m. fra landbrug til vandløb og søer 

Aftale om miljøvagt 
Miljøvagtordningen er planlagt således, at Dansk Miljørådgivning står til rådighed 24 timer i døgnet. Som udgangspunkt forestår kommunen dog miljørådgivningen ved akutte hændelser, som sker i kommunens åbningstid.  

Har du konstateret en akut forurening, der vurderes at være for lille til at ulejlige alarmcentralen, er du - inden for rådhusets åbningstid - velkommen til at kontakte Team Miljø på 72 56 59 07 eller Team Vand og Natur på 72 56 59 08. 

Så vurderer vi, hvordan sagen videre skal håndteres. 

 

Fredensborg Kommunes Tandpleje tlf. 70 80 75 47

Tandlægevagten i Hillerød tlf. 70 25 00 41 
Vagten har telefontid mellem kl. 18 og 19 alle dage.
Lørdage, søndage og helligdage tillige mellem kl. 9 og 11.

Ved større skade – kontakt Tandlægevagten eller akuttelefonen 1813.