Hvis du opdager en akut forurening, skal du straks kontakte alarmcentralen på 112, så forureningen kan blive stoppet, og skaderne kan blive begrænset mest muligt.
Når du ringer til alarmcentralen skal du oplyse:

• Navn, adresse og telefonnummer
• Hvad du har observeret
• Hvor uheldet er sket
• Din vurdering af forureningens omfang
 

Jo hurtigere en forurening bliver anmeldt, jo mindre bliver skaden på miljøet og omkostningerne til oprydning/genopretning.

Alarmcentralen kontakter Nordsjællands Brandvæsen og evt. politiet, der i samarbejde tager sig af den akutte indsats, som overordnet omfatter standsning af spildet samt begrænsning af spredning fra spildet.

Nordsjællands Brandvæsen kontakter kommunens Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv der deltager i den akutte fase, og efterfølgende overtager håndtering af forureningen, når den akutte fase er overstået.

Kommunen følger således op ved at iværksætte nødvendige tiltag i forhold til den opfølgende oprydning af forureningen, f. eks. ved at meddele påbud til forurener.

En akut forurening kan være spild eller udledning af olie, gylle, kemikalier, spildevand m.m., som truer menneskers sundhed, naturen og miljøet i:

• Jord
• Vandløb og søer
• Kyster og strande
• Grundvand
• Udeluften
• Luft i boliger (indeklimaet i menneskers huse, f.eks. ved kemikalieudslip i kloak)

Akutte forureninger stammer typisk fra virksomheder, landbrug, renseanlæg, tankbiler, biler, olietanke, skibe m.m.

De fleste forureninger kan ses og/eller lugtes, f.eks. bliver vandet i søer eller åer plumret, misfarvet eller ildelugtende, eller der ses olie på jord eller vandoverfladen, som glinser og lugter.

Døde fisk og smådyr i åer og søer kan også være tegn på forurening.
 

Når der sker forureningsuheld og ulykker, som påvirker miljøet, er det vigtig, at der bliver grebet hurtigt ind, så skaderne kan begrænses mest muligt. Derfor har Fredensborg Kommune indgået en aftale med Dansk Miljørådgivning (DMR), som sikrer, at akutte forureningsuheld kan løses hurtigt og professionelt på alle tider af døgnet.

Det gælder fx i tilfælde med udslip af gylle eller kemikalier i vandløb, eller når olie og benzin fra forulykkede køretøjer løber ned i en vejgrøft eller kloak.

Det kommunale beredskab varetages af Nordsjællands Brandvæsen, der tager sig af den akutte indsats ved miljøhændelser. Indsatsen omfatter overordnet standsning af forureningen samt begrænsning af spredning og skader på miljøet.

Miljøvagt sikrer kompetent rådgivning
Miljøvagten sikrer, at der altid kan ydes kompetent miljøteknisk rådgivning til beredskabet i forbindelse med opsporing og standsning af et udslip, og sørger for, at der bliver indsamlet de nødvendige beviser på stedet, med henblik på at gøre erstatningsansvar gældende overfor en forurener.

Når den akutte fase er afsluttet, overdrages sagen til kommunen, som med udgangspunkt i miljølovgivningen står for de nødvendige tiltag omkring oprydning af forureningen, erstatningskrav, evt. påbud til forurener m.m.

Akutte miljøhændelser
En akut miljøhændelse, som kan forurene vandløb, søer, kyststrækninger, jord, vand og luft, kan fx være:

• Udslip af giftig slukningsvand, sprøjtegift eller andre kemikalier til vandløb og søer
• Udslip fra køretøjer og tanke fx ved trafikuheld
• Udslip af gylle, ajle, ensilagesaft m.m. fra landbrug til vandløb og søer

Aftale om miljøvagt
Miljøvagtordningen er planlagt således, at Dansk Miljørådgivning står til rådighed 24 timer i døgnet. Som udgangspunkt forestår kommunen dog miljørådgivningen ved akutte hændelser, som sker i kommunens åbningstid.

Fredensborg Kommune har indgået aftale med Dansk Miljørådgivning om en døgnbemandet miljøvagtordning, så akutte forureningsuheld kan løses hurtigt og professionelt – uanset hvornår på døgnet, de sker.

Har du konstateret en akut forurening, der vurderes at være for lille til at ulejlige alarmcentralen, er du - inden for rådhusets åbningstid - velkommen til at kontakte Team Miljø på 72 56 59 07 eller Team Vand og Natur på 72 56 59 08.

Så vurderer vi, hvordan sagen videre skal håndteres.