Du kan finde herunder finde lokalplanen på en liste eller på et kort.
Lokalplanforslag offentliggøres også på kommunens hjemmeside på siden for høringer.

Endelig kan du se alle vedtagne lokalplaner på PlansystemDK - uanset om du leder efter et lokalplanforslag i offentlig høring, eller om lokalplanen er vedtaget endeligt.

Et af hovedformålene med at lave kommuneplaner og lokalplaner er, at kommunalpolitikerne tilrettelægger en udvikling, der er til gunst for, og som foregår i samarbejde med borgere og erhvervslivet.

Det betyder, at kommunen har pligt til at inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med at lave planerne. Dels ved at lade planforslagene afspejle ideer og forslag udefra, dels ved at gennemføre offentlighedsfaser, hvor alle har mulighed for at sige deres mening og komme med ændringsforslag.

Første fase i miljøvurderingen er en screening, der skal vise om en given plan i det konkrete tilfælde faktisk skal miljøvurderes. Hvis screeningen viser, at der skal gennemføres en miljøvurdering, er næste trin en scoping, der skal klarlægge, hvilke emner miljøvurderingen skal koncentrere sig om.

Det kan være et eller flere emner som fx sundhed, trafik, forurening, byarkitektur mm.
Resultatet af miljøvurderingen er en miljørapport, hvori de relevante emner er beskrevet og planens konsekvenser vurderet. Miljørapporten fremlægges til offentlig høring sammen med det planforslaget, miljøvurderingen handler om. Mulighederne for at klage over miljørapporter følger klagemulighederne for den plan, miljørapporten handler om.

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer og programmer, som tilvejebringes i medfør af anden lovgivning (fx planloven) i princippet miljøvurderes.

Vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Ifølge bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) skal der i princippet gennemføres en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) før større projekter og anlæg kan sættes i gang.

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det:
1. enten er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010).
2. eller er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 og på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projekter omfattet af bilag 2 screenes med henblik på at fastslå, om der i det konkrete tilfælde skal gennemføres VVM.

Screeninger af bilag 2-projekter offentliggøres og kan påklages til Naturklagenævnet.

 

En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område.

Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for.

Dette er ikke længere tilfældet.